Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-11-08)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 8de November 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Jeg holder det for en hellig Pligt uden Ophold at tilstille Deres Majestæt vedlagte nøjagtige Afskrift af en Artikel af en engelsk Avis, som jeg har vovet at lade tilføje en Oversættelse. 1 ) Efter Rygtet skal den samme Skrivelse, men muligen med andre Bemærkninger, være indført i andre engelske Blade. Jeg iler med at oversende samme, da jeg bør befrygte, at dens Indhold kunde kompromittere Deres Majestæt, og det om saa mere, da man siger, at nogle af vores af engelske s. 202 Kapere opbragte Skibe, som Skibskapitajnerne dér skulde have kjøbt tilbage, senere paa Hjemrejsen skal være opbragt af franske Kapere, til Dels fordi, som det hedder, deres Papirer ej vare i Orden. Jeg holder det for overflødigt her allerunderdanigst at forsikre, at den ommeldte Skrivelse ej er affattet af Regeringskommissionen eller Undertegnede, da Kommissionen ej var i Stand til med en saa grov Ubesindighed at overskride Deres Majestæts Befalinger; men jeg er mig selv skyldig at gjøre Deres Majestæt allerunderdanigst opmærksom paa, hvor meget jeg ved dette Dokument kompromitteres, da det efter dets Stil, og da enhver maa formode, at ingen her i Landet foruden mit Vidende og dertil af mig at være avtoriseret kunde være saa uforskammet at skrive dette, næsten i mit Navn skrevne, Brev, nødvendig maa tilregnes mig. Saa vigtig det er for min nuværende og tilkommende Stilling, at dette oplyses, saa upassende og uhensigtsmæssig vilde enhver offentlig Retfærdiggjørelse fra min Side være, da den vilde ligne en Undskyldning. Jeg overlader denne Sag, for saa vidt den angaar min Person, til Deres Majestæts Decision, som jeg allerunderdanigst ansøger om snarest mulig at erholde. Det er næsten utroligt, at nogen af Deres Majestæts Undersaatter skulde af Forfængelighed eller Bihensigter kunne have ladet sig forlede til en saa højst ufornuftig og uforskammet Fremgang. Men skulde denne Skrivelse være mere end engelsk Opfindelse, da maa det i Bilaget anførte Udtryk „danske Konsul“ vel være en Trykfejl, da naturlig for Øjeblikket ingen dansk Konsul kan være i Gothenborg, og den fornødne Oplysning kunde erholdes ved den engelske Konsul Smith i Gothenborg. I al Fald har den ej stiftet Nytte; thi desværre ere i de senere Dage over 50 af vores Skibe blevne opbragte, da, som Rygtet nu siger, de svenske Havne først skal lukkes den 15de eller 16de d. M.

26

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.