Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-11-15)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 15de November 1809 1 ).

Deres Rapporter af 18de og 25de Oktober samt af 3dje og 10de 2 ) November haver jeg rigtig modtaget.

Jeg tror, at Øjeblikket er kommet, hvor Freden med Sverig bør sluttes, og derfor er Kammerherre Rosenkrantz afrejst til Jønkøping. Handelen er aabnet mellem Sverig og Danmark i visse Artikler, som af hoslagte kan ses, og de Svenske har alt bevilget Handelen indenskjærs til Norge, ligesom at Fjendtlighederne siden den 12te d. M. ere ophørte fra begge Sider.

Jeg sender Dem derfor Deres Afskeder, som Tid og Omstændigheder nøde mig at give Dem, med den Begjæring, at De bruger disse først, naar De tror Øjeblikket rigtigst, og dersom De ej tror at kunne benytte det strax, da holdes Sagen hemmelig indtil det Øjeblik, De vil afgaa. Jeg takker Dem meget for den Tid, jeg haver afbenyttet Deres Talenter, særdeles for Deres udmærkede Tjeneste i Krigen. Maatte De finde de lykkelige Dage, som jeg ønsker Dem, saa vil jeg ej føle saa haardt det Tab, som ellers er og bliver uopretteligt.

Det Rygte, som er gaaet i Norge, at noget af dette Land skulde aftrædes til Sverig mod anden Erstatning, er et blot Rygte, som ej fortjener mindste Troværdighed.

Hvad det angaar, at man i de engelske Aviser har skrevet i Deres Navn, da er det formodentlig en tosset Kjøbmands Spekulation, og jeg har dog Møje at tro, denne Efterretning kommer fra Norge. Imidlertid finder jeg det godt at lade Sagen under Haanden undersøge. og Regeringskommissionen bør for sammes egen Retfærdiggjørelse gjøre det.

Jeg har erholdt ved Kureren Lieutenant Holten Efterretning, at i de sidste 5 Uger er opbragt i Gothenborg 80 danske Skibe, som med Korn og Provisioner vare bestemte til Norge. At de Engelske endnu ustraffet og uden Anke af de Svenske kunne udføre sligt, er meget ubehageligt.

26*

s. 204 Jeg slutter med de bedste Ønsker for Dem i Deres nye Stilling og beder Dem at underrette mig om, naar De rejser og gjør Brug af Deres Afsked.

Deres altid meget hengivne
Frederik R.