Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-11-22)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 22de November 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Siden min sidste allerunderdanigste Melding er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt.

Fra Provideringskommissionen vil med denne Kurér ske Indberetning til Provideringskommissionen i Kjøbenhavn om de her ankomne Kornvarer og Levnedsmidler. Desværre have vi erfaret, at i forrige Maaned henimod 60 Skibe, foruden en Del Krudt, Munderingssager m. m.? over 3000 Tønder Korn, ere faldne i Fjendens Hænder. I denne Maaned er, for saa vidt man véd, nogle og 30 Skibe bleven tagne. Nu da de svenske Havne ere sluttede, begynde de engelske med at opbrænde deres Priser paa Søen. Udførselen af Korn og Levnedsmidler til Norge er fra den svenske Regering bleven tilladt indtil videre for Indvaanerne af Gothenborgs Lehn. Landshøvding Grev Rosen har i denne Henseende erholdt de fornødne Instruktioner.

Et løst Rygte har talt om Ubehageligheder, som skulde være mødt Kureren Kapitajn Huitfeldt i Helsingborg; men da man ej herom har nogen bestemt Efterretning fra Sverig, da to Kurerer, Lieutenanterne Høyer og Holten, senere ere afgaaede, og da vi ej have været saa lykkelige paa deres Depecher og overalt siden den 21de f. M. at erholde nogen Befaling fra Deres Majestæt eller noget privat Brev fra Danmark, som vi alle have daglig imødesét med Længsel, saa har jeg ej troet længere at turde opsætte Kurerens Afsendelse, da Deres Majestæts Tjeneste derved vilde lide, og Correspondancens hastige Befordring i denne Tid er saa vigtig for de Handlende.

Fra Amtmand Stephauson 1 ) er mig bleven tilstillet med et Skib flere Brevskaber til hastig Befordring. Disse følge ligeledes med denne Kurér. Et af disse, sandsynlig det til Kancelliet eller det til Rentekammeret, skal indeholde en Relation af en af ham bevirket Kontrarevolution ved Fordrag med en engelsk Officer, kommanderende en sloope of war, hvorved den danske Myndighed er igjenoprettet, og den berygtede Jørgensen bleven transporteret til England, hvor han efter Rygte skal være bleven sendt i Prisonskibet blandt de øvrige danske Matroser.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.