Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-11-22)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 22de November 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

I det samme Øjeblik, da Kureren, Lieutenant Vahrendorff, skulde afgaa, var jeg saa lykkelig at modtage Deres Majestæts naadigste s. 206 Befaling af 15de d. M. ved Lieutenant Bull, som ved det slette Vejr saa længe undervejs er bleven opholdt. Flere Grunde maa bevæge mig endnu at udsætte Benyttelsen af de samme vedlagte Bilage. Saa snart Freden er sluttet, har jeg anmodet Statsraad Adlersparre om en Konversation paa Grænsen, hvis Udfald maa decidere min Fremtids Skæbne, da saa vel Æren som det hele af min Stilling, forinden jeg officielt antager Andraget, fordrer at oppebie det ommeldte Tidspunkt og at have fuldkommen Overbevisning over flere Gjenstande. Efter at være tilbagekommen fra denne Sammenkomst, skal jeg uden Ophold indmelde min Beslutuing til Deres Majestæt, og bliver i Følge heraf og Deres Majestæts naadigste Tilladelse det mig oversendte for saa længe en Hemmelighed. Jeg vover ej længe at opholde Kureren og benytter disse Øjeblikke foreløbigen, for saa vidt det er muligt, at udtrykke et yderst rørt og Deres Majestæt aldeles opofret Hjærtes taknemmelige Følelser for de naadige Ytringer i Skrivelsen af lode d. M. Maatte jeg i enhver Stilling altid være saa lykkelig at give Bevis paa, at Deres Majestæt ej skjænker Deres naadige Tiltro til en Uværdig.

Det øvrige Indhold af Deres Majestæts Befaling skal blive efterlevet, og vover jeg tillidsfuldt at haabe, at Deres Majestæt endog herved vil tage allernaadigst Hensyn paa min Stilling.

Imodtagelsen af Storkommandørkorset erkjender

allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.