Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-11-29)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 29de November 1809 1 ).

Deres Kapporter af 22de November haver jeg rigtig modtaget. Det bedrøver mig meget, at saa mange Korn- og Proviantskibe ere opbragte. Jeg har stoppet noget Overførselen, indtil de to Brigger, som ere i Kiel og Nyborg, ere afgaaede; intet skal forsømmes for at faa disse til Norge. Imidlertid, da de Svenske have tilladt, at vore Skibe maa fare paa de svenske Havne, samt at den norske Tilførsel nu favoriseres fra Sverig, saa haaber jeg paa denne Maade at proviantere Norge bedre end direkte fra Jylland. De maa paa alle mulige Maader lade opkjøbe i Gothenborg vore der opbragte Skibe samt disses Ladninger; thi Manglen paa Skibe vil blive forfærdelig, s. 207 og blot ved at opkjøbe Priserne og ved at ophjælpe Skibsbyggeriet kan dette ulykkelige Savn afhjælpes.

Det af Dem forlangte Forskud af 8000 Rdl. skal vorde Dem udbetalt.

Historien med Island er meget sælsom, men om denne er foranlediget ved Stephansen til det bedre igjen, maa Gud vide.

Deres altid meget hengivne
Frederik R.