Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-12-06)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 6te December 1809 1 ).

Jeg haver med megen Fornøjelse imodtaget Deres Skrivelse, betræffende Kancellipræsident Kaas, som et nyt Bevis paa Deres Moderation og ædle Tænkemaade ved at glemme en Mands Ubesindighed s. 211 for at skaane en ellers nyttig Mand og ej at oprippe og derved fremkalde en kanske meget ubehagelig politisk Diskussion.

Freden med Sverig er endnu ej sluttet; men jeg haaber snart, at alle Vanskeligheder ere bortryddede, saa at denne for begge Stater fornødne Sag kan sluttes. Det glæder mig at kunne tilmelde Dem, at Kejser Napoleon er meget fornøjet over Deres Udnævnelse til Tronarving, og at han aldeles er tilfreds med dette, da han deler saa ganske Nordens Interesser med os alle. Disse ere hans egne Ord.

Jeg ser af de indkomne Beretninger, at De er udnævnt til Storadmiral af Sverig, hvilken Post Kong Carl XIII havde som Hertug af Sødermanland.

Jeg slutter med de bedste Ønsker for Dem og er Deres altid hengivne

Frederik R.