Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-12-24)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 24de December 1809 1 ).

Jeg takker Dem meget for Deres Skrivelse af 14de December. Jeg er aldeles enig med Dem i at bedømme det norske Folk, og til visse var jeg kommen til Norge, dersom ej højere Pligter havde holdt mig tilbage.

Deres Forslag at gjøre Prins Frederik af Hessen til Vicestatholder er derimod et ypperligt Middel. Jeg skal nærmere overveje Sagen, og jeg haaber at være lykkelig i Valget af en ny Stiftamtmand over Aggershus Stift.

Saa snart De forlader Norge, venter jeg at erfare det. Meget lykkelig for mig personlig. om jeg kan vedblive at beholde en konfidentiel Correspondance med Sverigs tilkommende Kronprins.

Jeg tror, at det vil være os begge behageligt, endog fraværende, at bidrage til begge Staters Vel, ligesom jeg er glad ved at vide Dem i Sverig, som vist med den Dem medfødte Ærlighed og sande Venskab for mig personlig vil ved Fasthed overholde den imellem mig og Kongen af Sverig sluttede Traktat i alle sine Punkter, saa vel hemmelige som bekjendte Artikler.

Jeg slutter med de bedste Ønsker for Dem, og at De længe maa kunne glæde sig over alt det gode, De haver i Sinde, og som Deres sjældne Hoved og ædle Tænkemaade alene forbeholdes at kunne udføre.

Deres altid hengivne
Frederik R.