Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-12-24)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 24de December 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

I Gaar Aftes erholdt jeg ved Kancellist Borch, som qua Kurér af Kammerherre Rosenkrantz var afsendt fra Jønkøping, den officielle Kommunikation, at den ratificerede Traktat der var bleven udvexlet. De hemmelige Artikler, som upaatvivlelig maa være tilføjet denne s. 217 Traktat, ere mig hidindtil ej bekjendte, lige saa lidet som Negociationens Udfald imellem Sverig og Frankrig. For saa vidt disse Underretninger kan være tilfredsstillende for mig med Hensyn til min tilkommende Stilling, da vil jeg kunne være den 6te næste Maaned i Svinesund. Jeg nødes altsaa i disse Dage at nedlægge de mig af Deres Majestæt allernaadigst anfortroede Charger, at forlade den Tjeneste, som ved de mange Beviser paa Deres Majestæts Naade og Tiltro gjorde mig lykkelig. Deres Majestæt tillader, at jeg her, omendskjønt svagere, end jeg ønsker at kunne gjøre, udtrykker de Taknemmeligheds Følelser, som ved denne Lejlighed opfylde mit Hjærte, Følelser, som intet vil kunne udslette af samme. Maatte Deres Majestæts ytrede Ønske opfyldes! Maatte begge Landes fælles Interesse bevirke den rette Forbindelse, som alene kan og vil give dem Kraft til at sikre deres Selvstændighed og Nationernes Fremtids Lykke! Ikkun den Tanke, hertil muligens at kunne bidrage, trøster mig ved i Følge Deres Majestæts Befaling at indtræde i en Stilling, hvori jeg ofrer alt, hvad som hidindtil var mig kjært. Jeg har holdt det for Pligt at tiltræde samme, da intet kan være mig saa dyrebart, som jeg ej skylder at ofre til mit Fædreneland. Deres Majestæts bekjendte Tænkemaade tillader mig at ytre dette; den giver mig det sikre Haab fremdeles at nyde Deres Majestæts fulde Tiltro og Naade. Maatte jeg være saa lykkelig herom at erholde Deres Majestæts naadige Forsikring.

Beregningen over de hemmelige Udgifter, Sifrene og alle øvrige Tjenestepapirer skal jeg overlevere Prins Frederik og derfor modtage hans Kvittering. Ligeledes skal jeg overlevere ham Direktionen over Fonden til Understøttelse for de kvæstede Krigere.

Den saa længe spærrede Kommunikation imellem Norge og Danmark har nødt mig, saa vel i Regeringskommissionen, som qua kommanderende General, at avtorisere flere Udgifter af Deres Majestæts Kasse. Over den største Del har jeg erholdt Deres Majestæts allernaadigste Approbation. Mængden af Forretningerne haver sandsynlig foranlediget, at for en Del det er bleven forsømt at indstille om [til] Højstsamme. Jeg ansøger derfor allerunderdanigst, at Deres Majestæt naadigst vil absolvere mig i denne Henseende, da jeg tør forsikre, at ikkun min Overbevisning om det, Deres Majestæts Tjeneste krævede, haver foranlediget de af mig trufne Foranstaltninger.

Deres Majestæts naadigste Tiltro anbefaler sig fremdeles

allerunderdanigt
Christian, Prins til S. Holsten.