Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-12-29)

Fra Samme til Samme
Christiania, den 29de December 1809.

Deres Majestæts

sidste naadigste Skrivelse er mig bleven overleveret ved Kureren, Lieutenant Andersen. Jeg haver hidindtil ej erholdt Svar fra Sverig s. 218 paa min Proposition, under visse Konditioner at indtræffe i svensk Svinesund den 6te næste Maaned, og jeg ser saaledes mig endnu ej i Stand til at bestemme min Afrejse. Imidlertid nedlægger jeg mine Charger i disse Dage, og naar jeg afrejser, benytter jeg Deres Majestæts naadigste Tilladelse for at medtage Divisionsadjudant, Kapitajn Holst til Stockholm. Jeg ansøger underdanigst, at en Permission paa flere Maaneder maatte ham tilstaas. Forinden min Afrejse skal jeg nærmere indmelde til Deres Majestæt.

28

Maatte det være mig tilladt her at bevidne min underdanigste Taksigelse for de for mig smigrende og naadige Ytringer i Deres Majestæts seneste naadige Skrivelse. Jeg anbefaler mig i Deres Majestæts Naade.

Allerunderdanigst
Christian August, Prins til S. Holsten.