Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1810-01-03)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 3dje Januar 1810 1 ).

Deres Durchlauchtigheds Skrivelser af 24de og 29de December f. A. indtraf begge paa én Gang i Gaar Aftes, endskjønt de vare afsendte ved tvende forskjellige Kurerer.

Vi takke Deres Durchlauchtighed ret meget for Indholdet af disse to Breve, som give Os et nyt Bevis paa Deres Hengivenhed og Venskab for Os. Vi se, at Deres Durchlauchtighed har bestemt den 6te dennes til Deres Afrejse fra Norge; men da det dog lader til, at Omstændigheder kunne indtræffe, som bevæge Dem til at udsætte Rejsen, saa ile Vi med at raade Dem ej at opsætte Deres Afrejse længere, end allerhøjst nødvendigt er; thi Deres Nærværelse paa den nye ophøjede Post, hvortil De af den svenske Nation er valgt, er vist lige saa vigtig som nødvendig, da man ej kan forudsé de skadelige Følger, en længere Udeblivelse kunde have.

Endskjønt man aldrig bør fæste Lid eller agte paa Rygterne, saa kan Vi dog ej fordølge, at det her er bragt i Omløb, at Deres Durchlauchtighed havde forandret Deres én Gang tagne Beslutning og vilde nu ikke imodtage den svenske Krone efter den nærværende Konge. Vi haabe imidlertid, at dette Rygte er aldeles ugrundet; thi da De én Gang har lovet at ville ved Fredslutningen imodtage den svenske Konges og Nations Tilbud, som er overensstemmende med Vort Ønske, saa kan og bør De ej forandre dette, da den uundgaaelige Følge deraf vilde være, at De blev kompromitteret, og den svenske Nation uforskyldt blive et Offer for Ulykke og Anarki, og dette alt sandsynligvis have skadelige Følger for Os og Vore Riger.

s. 219 Vi have som sand Ven af Deres Durchlauchtighed troet at burde sige Dem alt udeu Forbeholdenhed, og Vi ere overbeviste om, at De selv vil indsé Sandheden deraf og derfore ikke gjøre et Skridt, som vil skade en hel Nation og i sin Tid selv fortryde Dem.

Frederik R.