Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-12-30)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 30te December 1809.

Deres Majestæt

er jeg pligtig at indmelde Imodtagelsen af Deres Majestæts naadigste Skrivelse af 24de December. Den Tiltro og naadige Bevaagenhed, Deres Majestæt giver mig Bevis paa, haver været mig en Trøst og Beroligelse i dette for mig smertelige Øjeblik, hvorfor det mangler mig paa Udtryk nogenledes at frembringe min inderlige og sande Taknemmelighed. Jeg tør haabe, at Deres Majestæt kjender min Tænkemaade, og at det altsaa er overflødig at forsikre, at jeg aldrig kan og vil forglemme den lykkelige Periode af mit Liv, da jeg havde den Lykke at vinde for mig en Konges Tiltro, som, ved sin ædle og ophøjede Karakter, ved sine for det ham anbetroede Folks Vel utrættelige Bestræbelser, tilbedes af en ædel og ham ved Hjærtet hengiven Nation. Jeg vover at bevidne Deres Majestæt min underdanigste Taknemmelighed for Deres naadigste Tilladelse at turde vedligeholde Correspondancen med Højstsamme i den Stil, som jeg var vant til, som gjorde mig lykkelig, og som jeg efter Deres Majestæts naadigste Forsikring tør haabe vil befordre den Alliance imellem begge Nationer, som er saa aldeles overensstemmende med begge Landes sande Interesse. Alle Fordomme og Jalousie imellem disse Nationer vil da forekommes, og gjensidig Højagtelse og Tiltro imellem tvende ædle Folk knytte et for fælles Lykke og Nationernes Ære uomgængelig nødvendigt, uopløseligt Baand.

I Følge min sidste Rapport haver jeg i disse Dage nedlagt de mig af Deres Majestæt allernaadigst anbetroede Charger. Jeg har overleveret til den kommanderende General alt, hvad i denne Henseende forhen har været mig anbetroet.

Jeg har haft intet bestemt Svar fra Sverig, men jeg forventer samme hver Time, og da vil jeg først se mig i Stand til at bestemme, om og naar min Afrejse kan fastsættes. Dog haaber jeg, at dette vil ske efter min sidst indmeldte Bestemmelse.

Med et inderlig taknemmeligt Hjærte anbefaler sig til Deres Majestæts fremdeles naadigste Bevaagenhed

allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.