Danmarks Breve

Den Brevsamling, som jeg her har de...

s. IV Den Brevsamling, som jeg her har den Ære at forelægge Offentligheden, indeholder intet, som ikke alt er trykt i „Meddelelser fra Krigsarkiverne“; men jeg antager, at denne særlige Udgave vil være velkommen for adskillige, da disse vigtige og tidligere ukjendte Breve, som uden Tvivl ville faa stor Betydning for den rette Opfattelse af Begivenhederne i 1809, her ere meddelte i Sammenhæng for hele Aaret.

Samlingen indeholder alle de fortrolige Breve, som ere vexlede mellem Frederik VI og Prins Christian August i 1809, og — foruden et Par af de almindelige Tjenesteskrivelser, som tjene til Oplysning af disse, — de vigtigste af de fortrolige Skrivelser fra Kancellipræsident Kaas, Regeringskommissionen i Norge og Prins Frederik af Hessen, samt alle Kongens Breve til disse Personer og Myndigheder. Brevene ere ordnede efter den Dato, paa hvilken de afgik fra eller ankom til Kjøbenhavn, saa at der begyndes med Kongens Skrivelse af 13de Februar, eftersom ingen af de i Norge i Aaret 1809 skrevne Breve endnu den Gang vare komne til Kjøbenhavn.

Til Oplysning for de Læsere, som ikke ere bekjendte med, hvad der herom er forklaret i „Meddelelser fra Krigsarkiverne“, skal jeg bemærke, at Kongens fortrolige Breve ordentligvis saa godt som altid ere konciperede af ham selv. Det samme er utvivlsomt ogsaa Tilfældet med dem, der meddeles i denne Samling, skjønt Kongens egenhændige Kladder til dem ikke ere opbevarede, saaledes som Tilfældet er med hans Kladder fra andre Perioder. Men Brevene ere afskrevne, lidt rettede i sproglig Henseende, og satte i Sifre af s. V Adjudanten, Ritmester M. R. Jessen. Brevene fra Norge ere, ligesom Kongens, for det meste udfærdigede i Sifferskrift, dog som oftest med mindre Partier i Bogstavskrift. I det, som i Christian Augusts Breve er meddelt med Bogstaver, gjenkjender man enten Prinsens egen eller hans Adjudanter, Major N. S. Darres og Kapitajn J. H. Holsts Haandskrift,

Paa Grund af den Frihed, hvormed Adjudanterne rettede paa Stilen, baade ved Kopiering og ved Renskrift med Bogstaver eller Sifre, er der ikke nogen absolut Overensstemmelse mellem de Kopier, som ere tagne af de afsendte Breve, og disse selv, men Meningen berøres sjældent ved de foretagne Forandringer. I „Meddelelser fra Krigsarkiverne“, hvorefter Brevene her ere trykte, er Texten altid gjengiven efter de originale Depecher, naar Redaktionen har haft Adgang til disse, i modsat Fald efter Kopibøgerne. Kapitajn S. A. Sørensen, som er den, der i Redaktionen særlig har været beskæftiget med Fremstillingen af den norske Correspondance, har kontrolleret Dechiffreringens Nøjagtighed.

Altid ere Brevene gjengivne i stræng Ordlyd efter det Dokument, som er benyttet, men ere trykte med ensartet Orthografi efter den nu brugelige Skrivemaade.

Udgiveren.