Danmarks Breve

Christian Frederik og Carsten Anker's Brevveksling 1814 - samt Uddrag af deres Breve fra 1801-13 og fra 1815-17

Brevudgiver:
Carl Johan Anker, 1835-1903
Udgivelsessted:
**

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-02-11)
Vestgaard d. 11. Februar 1814 . 1. Min kjære Anker . Paa Søndag sees vi paa Eidsvold. Vil De aabne Brevet med de tre Segl til Thygeson og lade Traktaten afskrive til mig ved Deres Haandskriver, jo hurtigere jo bedre, og stykkevis ved hver. Forstaa mig vel: et

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-02-23)
2. FULDMAGT fra Prins Christian Frederik , Norges Regent, til Statsraad Carsten Anker for af denne at fremlægges for de af Enropas Monarker, med hvem han maatte komme i Forbindelse. Nous Christian Frédéric, Régent de la Norvége, Prince de Danemarc, Due de S

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-01)
3. Til Hr. Regjeringsraad Konferentsraad Anker . Da jeg kjender Deres patriotiske Sindelag og varme Følelse for Kongeriget Norges Vel, saa har jeg ikke taget i Betænkning herved at udnævne Dem til Regjeringsraad i det under Regentskabet oprettede Regjeringsra

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-01)
Christiania d. 1 Marts 1814 . 4. Min gode Ven. Jeg bør meddele Dem den Afskrift af, hvad jeg den 21. tilskrev Baron Hardenberg-Reventlow, som derved jeg vilde formaa at overbringe Brevene til de allierede Magter. Skulde Nødvendigheden at konferere med Lord Cas

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-01)
5. INSTRUKS for Konferentsraad C. Anker . Trykt i „Aalls Erindringer", 2. Udg. S. 751 -753. 1. Ved din Ankomst til London har du straks at opspørge Skibsleilighed til Norge for med samme ufortøvet at melde mig din Ankomst. 2. Ved og hos di

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-02)
Christiania d. 2. Marts 1814 . 6. Min gode Anker . Mit Brev idag er bleven opholdt ved Trykning af „Tiden" Nr. 71. Deres Broder er kommen til Byen idag og syntes aldeles ikke utilfreds med sit længere Ophold; han tager nd til Bogstad. Fra Sverige ha

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-03)
Christiania d. 3. Marts 1814 . 7. Min kjære Anker . Med inderlig Bekymring erfarer jeg, at De endnu er opholdt paa Moss. Træffer dette Brev Dem endnu der, da vend straks om og reis uopholdelig til Deres Bestemmelse; hvert Øieblik tabt er uberegneligt.

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-04)
8. FULDMAGT. Vi Christian Frederik, Norges Regent, Prins af Danmark, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gjøre vitterligt: At velbaarne Carsten Anker, Vor Regjeringsraad, er bemyndiget under hans Ophold i England til at udstede Lice

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-04)
Christiania d. 4. Marts 1814 . 9. Min kjære Anker . Det har meget glædet mig at erfare, at De heldigen er kommen over Fjorden. Mit Brev, som jeg igaar skrev til Moss, kommer Dem rimeligvis silde i Hænde. Det meldte Dem Grev Wedels Tilbagekomst. Han

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-07)
Moss d. 7. Marts 1814 . 10. Min kjære Anker . Jeg haaber ikke, at dette Brev træffer Dem i Norge, men skulde det være Tilfældet, da har det ingen anden Hensigt end førend Deres Afreise endnu. engang at sige Dem, med hvor megen Tillid og Tilfredshed jeg ved

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-24)
11. Hr. Regjeringsraad Anker . Christiania d. 24. Marts 1814 . Det har særdeles glædet mig at erfare, at De med god Leilighed afseilede, saa at der neppe kan være Tvivl om, at De jo heldigen har naaet Deres Bestemmelse. De v

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-25/1814-03-30)
Christiania d. 25.—30. Marts 1814 , 12. Min kjære Anker . Jeg henrykkes ved Tanken, at Deres Sendelse svarer til sin Hensigt, og at vi ikke har feilet i Forhaabningen om den engelske Regjerings gode Sindelag mod os. Hvad ministerielle Blade har indeholdt, sel

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-03-30)
Christiania d. 30. Marts 1814 . 13. Min gode Ven. Indslutter et Brev fra Deres Son. Læs det, førend De læser mine Kommentærer. — For det første ser De af indlagte Brev fra Erik til mig Aarsagerne, hvorfor han har sendt mig det til Besørgelse. Han beder mig til

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-04-02)
14. Christiania d. 2. April 1814 . Inat ankom Løitnant Falsen fra Danmark og medbragte Depecher fra Kongen af Danmark. De underrettede om en Note, skreven af den østerrigske Minister i det svenske Hovedkvarter, som meget taler om Kongen af Danmarks Fare ved firefold Mod

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-04-21)
15. Officielt. Eidsvold Jernverk d. 21. April 1814 . Til Hr. Regjeringsraad Carsten Anker . Min kjære Anker. I flere Dage har jeg foresat mig at tilskrive Dem, men jeg har daglig ventet Efterretninger fra Dem, som kunde give mig

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-04-21)
16. Privat Eidsvold d. 21. April 1814 . Min kjære Anker . Tvende Ark Politik har jeg tilskrevet Dem, nu maa jeg fortroligen meddele Dem Underretninger om Rigsforsamlingens Gang. Begyndelsen gjordes med Gudstjenesten. Professor Leganger hol

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-04-25)
Eidsvold d. 25. April 1814 . 17. Min kjære Anker . Omsider er jeg bleven underrettet om, at Baron Hardenberg d. 15. eller 16. April vilde afreise fra Kjøbenhavn for at røgte sit Ærinde hos de allierede Hoff'er. Vel sent i Sandhed, men dog maaske endnu itide,

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-05-05)
Christiania d. 5. Mai 1814 . 18. Min kjære Anker . Jeg sender Dem et Brev til den russiske Statssekretær Grev Nesselrode, hvilket De, ligesom de øvrige Breve, vil besørge til Paris, om ikke direkte, saa gjennem Storkansler Hardenberg. Jeg beklager m

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-05-05)
Eidsvold d. 5. Mai 1814 . 19. Min kjære Anker . Jeg tilsender Dem herved den kongelige svenske Kundgjørelse af 12. April om Norges Blokadestand. De vil underhaanden eller officiellement, hvis De kan, paatale dette nye Indgreb mod Fredstraktaten, som

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-05-10)
Eidsvold d. 10. Mai 1814 . 20. Min kjære Anker . Atter finder jeg mig foranlediget til at underrette Dem om, hvad der videre er hændet. Den 6. Mai modtog jeg hoslagte Skrivelse1 fra de af H. M. Kongen af Danmark udnævnte Kommissærer for at fordre og til vedko

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-05-28)
Christiania d. 28. Mai 1814 . 21. Min kjære Anker . Den af brudte Samfærdsel med England gjør det saare vanskeligt for mig at meddele Dem Underretning om, hvad her foregaar. Tiderne [Avisen „Tiden“] for Mai, som vedlægges, og de ved min Tronbestigelse kundgjo

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-05-29)
Christiania d. 29. Mai 1814 . 22. Min kjære Anker . De vil kunne forestille sig, med hvilke Følelser jeg har modtaget den Trone, som et frit Folk har overdraget mig, den skjønneste Trone, nogen kan eie; thi Folkets Kjærlighed og Tillid har banet Veien til den

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-06-04)
Ladegaardsøen d. 4. Juni 1814 . 23. Min kjære Anker . Jeg har overdraget Statsraad Aal at meddele Dem de politiske Nyheder, som jeg har modtaget saavel fra Hannover som Holland, ikke nfordelagtige hvad angaar Englands Stemning for os. Samme vil rimeligvis ald

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-06-09)
Ladegaardsøen d. 9. Juni 1814 . 24. Min kjære Anker . Jeg har paalagt Statsraad Aal at meddele Dem Kopier af den hertil ankomne Gesandts 1 Mr. Morier. Noter og de Svar han, efter min Befaling har modtaget. Hovedsagen er, at han bliver her, at han har forskaf

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-06-22)
Ladegaardsøen d. 22. Juni 1814 . 25. Min kjære Anker . Jeg har været saa heldig at modtage Deres Depecher med Marcus Pløen, men ikke førend i afvigte Uge, og endeligen de seneste med Løitnant Sneedorff igaaraftes. De indser, at jeg, naar jeg ikke altfor læng

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-06-22)
26. Private. Den 22. Juni 1814 . Min kjære Anker . Ikkun faa bliver de Sider, jeg tilskriver Dem [idag] privat, thi det er mig om at gjøre, at dette kommer med Aal, og som bør ei opholdes en Dag længere, end Omstændighederne fornødiger. Je

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-06-29)
Ladegaardsøen d. 29. Juni 1814 . 27. Statsraad Aal og Deputationen fra Rigsdagen maa ansees som en speciel Mission, der er beordret at overlevere Underretningerne om Rigsdagens Tilendebringelse, Konstitutionen, Kongevalget osv., men som iøvrigt er anvist at konferere me

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-06-29)
Den 29. Juni 1814 . 28. Min kjære Anker . Behag at besørge vedlagte Brev i Hertugen af Gloucesters Hænder. Den første Remisse for Kornindkjøbet, forfalden d. 8. Aug., sendes med denne samme Leilighed, som overbringer disse Brevskaber. Ta

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-06-15)
29. [I Chifre.] Christiania d. 15. Juli 1814 . Min kjære Anker . Jeg benytter en Leilighed, som jeg haaber sikker, for foreløbigen at underrette Dem om, hvorledes Sagerne staar nu her i Norge. De allierede Magters Gresandter har været her

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-06-24)
Moss d. 24. Juli 1814 . 30. Til Vor Statsraad Carsten Anker . Saavidt Kopien af mit Brev af 15. Juli; men da Afskrifterne har forsinket dets Afsendelse med næste Leilighed efter den med Moriers Skib, som medtog bin Skrivelse, saa benytter jeg denne

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-06-24)
31. [I Chifre.] Moss d. 24. Juli 1814 . Jeg haaber endnu med dette Skib, hvis Omstændighederne opholder det en Stund, at kunne melde Dem, om Vaabenstilstanden kommer istand eller ikke. Isaafald tror jeg at have udrettet et stort Verk til Frelse. For at opnaa d

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-06-24)
32. [Chifreret. Uden Underskrift.] [Udateret, vistnok skrevet paa Moss d. 24. Juli 1814 .] Jeg har modtaget Deres Depeche af 15. Juni og private Brev med Konow, som er reist til Bergen. De Oplysninger, De har meddelt mig om Kabinett

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-08-02)
33. [Trykt i „Aalls Erindr.", S. 495—96, og i T. Nielsen: Aktstykker vedk. Konventionen i Moss, S. 54—55.] Givet paa Moss d. 2. Aug. 1814. Til Hr. Statsraad Carsten Anker . Hans Majestæt tilkjendegiver Stats

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-08-03)
Moss d. 3. August 1814 . 34. Til Vor Statsraad Carsten Anker . Min kjære Anker. Vedlagt oversendes Dem Afskrifter og offentlige Kundgjørelser om alle her forefaldne, senere politiske Diskussioner og øvrige Begivenheder. Det er mig magtpaaliggende, a

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-08-12)
35. [I Chifre.] Moss d. 12. August 1814 . Min kjære Anker . I en høist ulykkelig Stemning tilskriver jeg Dem disse Linier. Krigen er udbrudt, Fredriksstad faldt efter faa Timers Beskydning; dette nødte os til at forlade den venstre Bred af Glommen,

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-09-01)
36. [I Chifre] Den 1. Septbr. 1814 . Min kjære Anker . I min yderst sørgefige Sindsstemning opmuntrer det mig at tænke mig det som muligt i det ulykkelige Tilfælde, naar jeg maa forlade N[orge] da at kunne finde sikker Tilflugt og roligt Ophold i En

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-09-02)
37. Min kjære Anker . Øen d. 2. Septbr. 1814 . Jeg benytter den første Stund, min Sindsstemning tillader det, for at tilsende Dem Underretning om de Begivenheder, der har styrtet os i et Svælg af Ulykker, hvis Følger for nuværende og tilkommende Slegter er u

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-09-06)
38. [I Chifre] Den 6. Septbr. 1814 . Mit Brev er desværre blevet opholdt, men jeg benytter det til at komme tilbage til, hvad jeg har meddelt Dem. Det gaar slet ikke an, at De i nogensomhelst offentlig Karakter forlanger Englands Mediation [Mellemkom

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-10-11)
39. Briggen „Allart" paa Christianiafjorden d. 11. Oktbr. 1814 . Min kjære Anker . Tiden svandt, inden hvilken Stortinget sammentraadte, og jeg maatte opfylde min Forpligtelse uden at modtage den ringeste Underretning fra England eller fra F

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-10-19)
40. Briggen „Allart" paa Fredriksværn Khed d. 19. Oktbr. 1814 . Min kjære Anker . Med Løitnant Ring, som Deres Broder sendte mig fra Kragerø, har jeg modtaget Deres Skrivelser af 26. Septbr. og 6. Oktbr., og ser jeg deraf med Bekymring, at D

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-10-19)
41. Briggen „Allart" i Fredriksværn d. 19. Oktbr. 1814 . I dette Øieblik modtager jeg Deres private Brev af 27. Septbr. og ser deraf, hvad jeg ei kunde se af Depechen af 6. Oktbr., at De nemlig har modtaget mit Brev af 6. Septbr. med Vekslerne. Det er

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-10-26)
42. Briggen „Bornholm" d. 26. Oktbr. 1814 . Ved Fredriksværn. Min kjære Anker . Jeg har paalagt Statsraadet at underrette Dem om Fædrelandets Anliggender. Stortingets Beslutning af 19. Oktbr. retfserdiggjør mit Omdomme om Rigets Tilstand og om Nødvendigheden

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-12-12)
Slesvig d. 12. Decbr. 1814 . 43. Min kjære Anker . Jeg har tilskrevet Dem straks efter min Ankomst til A arhus d. 4. Novbr., men havde den Uforsigtighed at sende dette Brev med Skibsleilighed over Norge, saa De maaske ei har bekommet samme, thi desværre siden

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1814-12-18)
44. [I Chifre] Augustenborg d. 18. Decbr. 1814 . Min kjære Anker . Ubeskriveligen længes jeg efter Breve fra Dem, men egentligen kun for at vide, hvorledes De lever. Min Følelse for, hvad der er godt, elskværdigt og skjønt, har ledet min B

BREV TIL: Romanov, Alexander Pavlovich; Frans Joseph Karl; Frederik Vilhelm; FRA: Christian Frederik; (1814-02-19)
[Fra Christian Frederik til Stormagterne .] 1. Christiania ce 19. Février 1814 . Déclaration. La Norvége, unie depuis des siédes an Danemarc, a partagé avec ce Royaume le bonheur et l'adversité. Les suites de la guerre dans laquelle la

BREV TIL: Anker, Peter ; FRA: Christian Frederik; (1814-03-29)
3. a. PLEINS-POUVOIRS pour le Major-Général Pierre de Anker . Nous, Christian Frédéric, Régent de la Norvége, Prince de Danemarc, Due de Slesvig, Holstein, Stormarn, Ditmarsch et Oldenbourg, munissons par la présente le Major-Général Pierre de Anker, Grand Cr

BREV TIL: Anker, Peter ; FRA: Christian Frederik; (1814-03-29)
b. [ Christiania den 29. Marts 1814 . Til Hr. Generalmaior Anker , Storkors af Danebrogen. De bemyndiges ved nærværende Fuldmagt at begive sig i Statens Ærinde til Storbritannien, for som min overordentlige Gesandt hos Prinsregenten

BREV TIL: Hardenberg-Reventlow, Christian Heinrich August; FRA: Christian Frederik; (1814-05-05)
4. Fra Christian Frederik til Baron Hardenberg-Reventlow . Christiania d. 5. Mai 1814 . Monsieur le Baron. Je viens de recevoir votre lettre du 2 Avril et je vous exprime ma reconnaissance pour le dévouement que vous montrez à ma personne et à la

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian Frederik; (1814-05-10)
5. [I Chifre] Eidsvold d. 10. Mai 1814 . Deres Majestæt Kongen af Danmark, Min allerbedste Kusin . Efter at have afsendt min Skrivelse af Gf. D. til Keiser Alexander ankom inat Løitnant Falsen og bragte mig dit Brev af — — —. Jeg erkjender mere end

BREV TIL: Karl 13.; FRA: Christian Frederik; (1814-05-23)
6. Christiania le 23. de May 1814 . A Sa Majesté le Roi du Suède. Monsieur mon Frère. Appelé au trône de la Norvège par le choix unanime de la Diète, contenu dans l'adresse ci-jointe, datée du 17 Mai, je n'ai rien de plus pressant que de

BREV TIL: Konow, August; FRA: Christian Frederik; (1814-05-29)
7. Under 29. Mai 1814 skriver Kong Christian Frederik til Konsul Konow fra Christiania et Brev, hvori han først oplyser, at Kongen har vanskeligt for at skaffe Kontanter til Indkjøb af endel af det Korn, der netop er indløbet fra Holland til Bergen, men beder Konsulen fo

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: von Steigentesch, August; Orlov, Aleksej Fjodorovitj; Foster, Augustus John; von Martens, Georg Friedrich; (1814-07-25)
8. Fra Stormagternes Kommisseerer til Christian Frederik . Uddevalla le 25. Juillet 1814 . Trykt i Y. Nielsens Akstykker vedkommende Konventionen i Moss, S. 37. Monseignenr. Votre Altesse connait la manière franche et positive dont nons nous som

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt
9. Mellem Christian Frederiks og C. Ankers Papirer i det danske Rigsarkiv findes ogsaa følgende Dokumenter, der dog ikke medtages her, da de baade staar i et noget fjernere Eorbold til Christian Frederiks og C. Ankers Brevveksling 1814, som er dette Arbeides Hovedopgave, og d

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1815-01-22)
1. Augustenborg d. 22. Jan. 1815 . Min kjære Anker . Jeg har modtaget i Torsdags d. 19. Januar Deres over Kjøbenhavn sendte Depeche af 24. Novbr. med Bilag. I Fredrikværn havde jeg allerede modtaget Depecherne af Septbr. og Oktbr. Maaned samt fra Altona Deres

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1815-03-27)
2. Augustenborg den 27. Marts 1815 . 1 Størsteparten af denne Skrivelse er trykt i „Bidrag til Norges Historic 1814" af Dr. Y. Nielsen. Chr.a 1886. 2. Del S. 121 ft. Endel Linier er skrevet med Forfatterens egen Haandskrift. Min kjære Anker . I de ældste af b

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1815-06-18)
3. Augustenboxg d. 18. Juni 1815 . Min kjære Anker . I hvor grundet Undskyldning jeg end i denne Tid kan have havt for ei at være nogen flittig Korrespondent, saa er det mig dog ukjært, at De saa længe har maattet savne Brev fra mig, og at jeg nu er Dem Svar

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1815-09-27)
4. Ordret. Sorgenfri d. 27. Septbr. 1815 . Hr. Statsraad Anker . Ved Brev fra Hornemann [i London] underrettedes jeg om, at De havde forladt England, og da en god Leilighed frembyder, saa tilskriver jeg Dem desaarsag disse Linier til Norge, hvor jeg

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1815-12-08)
5. [I et Brev til C. A. , dateret 8. 12. 1815 , taler Christian Frederik om, at Rusland maaske har til Hensigt at styrte Kronprins Carl Johan fra sin Stilling og med ham Sverige og Norge, hvis disse Lande finder det værd at forsvare ham og hans Familie.] „Jeg bør i mi

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1816-03-22)
6. Under 22. Marts 1816 sender Christian Frederik C. A. et Brev, hvoraf hidsættes, hvad der vedrører Norge: Vil Ponte-Corvo Landets Vel, saa bringer han det til Ud-førelse ved, hvad han omtalte, at sende Dem til England for at negociere en Handelstraktat. Under nærv

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1816-06-05)
7. Under 5. Juni 1816 sender Prinsen C. A. et Brev fra Odense med sin Søns Kammertjener, der skal besøge sin Familie i Norge. Han beder om Svar paa det Brev, som „Vennen" sendte med sikker Leilighed d. 22. Marts. Enten maa C. A. — for ikke at mistænkes for at staa

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1816-03-22)
8. Til Statsraad Anker . Ordret. Det er nu over et Aar siden, at jeg har Brev fra Dem. Jeg har tilskrevet Dem d. 22. Marts 1816 og erindret om Svar d. 5. Jnni, men selv med den sikre Leilighed fik jeg intet Svar. Dette bedrøver mig ligesaameget som det foru

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1816-12-18)
9. Et Brev af s. Dato, hvori Prinsen anfører, at jnst som han vilde beklage sig over den lange Tanshed, modtog han et Brev fra C. A. af 9. Novbr ., og „ser jeg af samme, at De tænker med Fortrolighed og Venskab paa mig." Prinsens Breve røber alle stor Kjærlighed og I

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1817-04-16)
10. Under 16. April 1817 skriver Prinsen fra Kjøbenhavn : Min kjære Anker . Jeg havde haabet at modtage Brev ira Dem med Deres Søn, men forgjæves! Sin Fader ulig i Tanker og Handlemaade har han ikke engang søgt Leilighed at gjøre mig sin Opvartning her i K

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1817-07-24)
11. Det lader til, at Korrespondancen endelig paany er kommen igang, thi under 24. 7. 1817 takker Prinsen C. A. for hans Brev af 27. Mai s. Aar. Han sender Brevet op med en „anden sikker Leilighed", da C. A.s Sekretser fra London, Hr. Gielstrup, der skulde have besørget Brev

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1817-09-04)
12. Under 4. Septbr. 1817 sender Prinsen C. A. et Brev, ogsaa med Gielstrup, hvori han omtaler sin huslige Lykke paa sit skjønne Landsted i Sjælland [Sorgenfri]. „Det er ikke mere den udbredte Virkekreds," skriver han, „der fordrede Sjælsanstrengelser og vaagne Nætter, men de

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1819?)
13. [I Chifre.] [Uden Dato, formentlig skrevet 1819 .] Deres Breve af treogtyvende Juni samt af syttende August har jeg begge været saa heldig at modtage, og jeg er vis paa, at de ei har været aabnede. Dette til Beroligelse; men jeg finder det at være en utaa

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-01-15)
1. Eidsvold Jernverk d. 15. Jan. 1814 . Ganske mod mit Ønske nødes jeg til at bryde mit Løfte til Deres Kongl. Høihed, da jeg først imorgen istedetfor idag kan opvarte Deres Kongl. Høihed. Blandt Here Ting eller Aarsager, som forvolder denne Opsættelse, er den Vanskelig

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-02-03)
2. Eidsvold Jernverk d. 3. Febr. 1814 . Deres Kongelige Høihed. Min naadigste Prins. Inat er Løitnant Mansbach 1 Se Personregistret. reist her forbi og har aflagt et Brev til mig, hvori han efter Deres Kongl. Høiheds Befaling underretter mig om, „at

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-03-01)
3. [Privat.] Mosse Jernverk Tirsdag d. 1. Marts 1814 . Deres Kongelige Høihed. Min elskede Prins. Jeg skylder at melde Deres Kongl. Høihed, at jeg kom hertil inat i godt Behold, uagtet nogle ubetydelige Hindringer, som ikke er værd at nævne

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-03-08)
4. Officielt. Christianssand , begyndt d. 7., endt d. 8. Marts 1814 . Deres Kongelige Høihed, Norges Regent. Min naadigste Herre. Af det private Brev, som jeg gav mig den underdanigste, Frihed at tilskrive Deres Kongl. Høihed fra Mosseverk

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-03-07)
5. Privat. Christianssand d. 7. Marts 1814 , sendt d. 9. Marts. Af mit Oficielle vil D. Kongl. Høihed have erfaret min Ankomst hertil igaarmorges, og at jeg fra Moss kun har været 33/4 Dag underveis, uagtet først næsten den hele Vei var den modbydeligste, jeg

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-03-13)
6. Leith , Søndag d. 13. Marts 1814 . Deres Kongl. Høihed. Min naadigste Herre. Hvilken ubeskrivelig Glæde for mig at kunne saa hastig opvarte D. K. Høihed med Efterretning om min usedvanlig lykkelige Overfart, og at der er saa snar Leilighed til at

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-03-18)
7. Leith , begyndt Tirsdagen d. 15. og sluttet Fredag Morgen Den 18. Martii 1814 . Deres Kongelige Høihed. Min naadigste Herre. Af mit Private af 13. d. M., som blev sendt ombord samme Aften, vil D. K. Høihed naadigst have erfaret min lykkelige Over

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-04-11)
8. Officielt. London i April, sendt 11. April 1814 . Deres Kongl. Høiheds Længsel efter at høre fra mig maa endelig være stor. Jeg beklager desmere, at de Vanskeligheder, der hindrer Meddelelserne, skal være saa mange og haardnakkede. I dette Øieblik savnes

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-04-11)
9 Privat. London 11. April 1814 . Allerede i Leith og Edinburgh erfarede jeg at maatte være belavet paa store, ja uovervindelige Vanskeligheder ved min Ankomst til London. Ponte-Corvo er endnu Nationens Idole [Afgud]. Denne offentlige Stemming generer Minister

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-04-26)
10 Privat. London , Mandag d. 26. April 1814 . Deres Kongelige Høihed. Min naadigste Herre. Formodentlig vil det blive D. K. Høihed med ufordelagtige Tillæg indberettet, at jeg er bleven arresteret for Gjæld 1 Se „Bidrag til Norges Histori

BREV TIL: Konow, August; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-04-26)
11. London , 26. April 1814 . [Bilag til underdanigst Skrivelse af s. D.] Velbyrdige Hr. A. Konow . Kongelig preussisk Konsul i Bergen, for Tiden i Amsterdam. Ofte har jeg tsenkt paa Dem, Høistærede, og paa den Dem tiltænkte Mis

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-04-26/1814-04-28)
12. Officielt. London d. 26.-28. April 1814 . Hr. Marcus Pløen forlod London d. 12. for at gaa til Harwich, hvorfra han med Paketbaaden agtede sig til Helgoland for at reise til Kjøbenhavn. Med ham gav jeg mig den underdanige Frihed at tilskrive D. K

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-05-31)
13. [I Chifre.] London . 31. Mai 1814 . Min Bekymring over ikke [at] kunne faa mine Depecher afsendte til Christian Frederik kan jeg ei beskrive. Med M Pløen skrev jeg omstændeligen, og han reiste herfra d. 12. April, forsikrende mig, at han skulde gjøre si

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-06-05)
14 b. Officielt. London . Mai, sluttet 5. Juni 1814 . Deres Kongekige Høihed. Min naadigste Herre. Neppe har jeg nogensinde sat mig ned for at skrive til D. K. Høihed med den Frygt, jeg nu føler, ikke at vorde saa omstændelig og ordentlig,

BREV TIL: House of Lords, ; FRA: Augustus Frederick; William Frederick; Grey, Charles; Capel-Coningsby, George; Bligh, John ; Grenville, William Wyndham; St. Clair-Erskine, James; Stanhope, Charles; Wentworth-Fitzwilliam, William; Maitland, James ; Howard, Charles; (1814-06-05)
14 b. Bilag til C. A.s Depeche af 5. Juni 1814 . Protest against the Rejection of Earl Greys Motion on Tuesday in the House of Lords, relative to Norway. The order of the day being read for the Lords to be summoned, It was moved that an

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-06-05)
15. [Privat.] London d. 5. Juni 1814 . Deres Kongelige Høihed. Min naadigste Herre. Elskede Prins! Tør jeg vel bede D. K. Høihed at ville først læse min Depeche af 28. April, førend den samme af 5. Juni bliver læst, thi ellers taber den æld

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-06-07)
16. [I Chifre.] London , 7. Juni 1814 Idag kan jeg da melde Prins Christian det første trøstelige Ord, jeg endnu har faaet siden min Ankomst. Hidindtil har jeg kun gjættet mig frem til noget godt; nu tror jeg at kunne tale mere bestemt. Jeg var i Formiddag h

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-06-10)
16. [I Chifre.] London d. 10. Juni 1814 , Formedelst den Kjøbmands Fraværelse, som lovede at befordre dette med Sikkerhed, kom det ei afsted. Nu kan jeg dog give Beretning, at jeg bar talt med Blücher, som sagde rent ud, at om Norge har de intet nævnt; at vi m

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-06-15)
18. London d. 15. Juni 1814 . Ovenstaaende tvende Breve [af 7. og 10. Juni] maatte jeg sende over Holland, da min merkantile Ven, under hvis Konvolut mine forrige Breve afgik, i Mellemtiden erholdt den Efterretning fra Gothenborg, at alle Breve til Norge bliver aabnede,

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-06-16)
19. Officielt. [I Chifre.] London , 16. Juni 1814 . Deres Kongelige Høihed. Min naadigste Herre. Sidstleden Mandag d. 6., Klokken 6 om Morgenen, blev Løitnant Sneedorff ekspederet fra mig med tvende originale Depecher til D. K. H

BREV TIL: Robert Stewart; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-06-11)
20. [Til Lord Castlereagh .] London , 11th June 1814 . My Lord. It has been my warmest wish as well as my duty to wait on Your Lordship immediately after Your return from the Continent. The respectful discretion due to Your Lordship's pre

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-06-28)
21. London , sluttet 28. Juni 1814 . Deres Kongelige Høihed. Min naadigste Herre. Give Gud, min Depeche med Sneedorff og Konow, især den sidstnævnte, var nu i D. K. Høiheds Hænder. Deraf vil D. K. Høihed have seet, hvad Hardenberg ytrede om Kommissa

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-22)
22. London d. 22. Juli 1814 . Deres Kongelige Majestæt. Allernaadigste Konge. Min sidste allerunderdanigste Depeche til D. K. Majestæt afgik d. 28. f. M., skjønt begyndt nogle Dage iforveien. Kjøbmand Mørck fra Christianssand tog den med sig til Amst

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-26)
23. 1 Denne Depeche blev leveret Christian Frederik i Spydeberg Prestegaard d. 8. Aug. om Aftenen at' C. A.s Søn, der var seilet fra London d. 26. Juli paa en norsk Hummerskude . [Officielt.] London d. 26. Juli 1814 . Deres Majestæt. Allernaadigste K

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-26)
24. [Privat] London d. 26. Juli 1814 . Deres Kongelige Majestæt. Min allernaadigste Konge og Herre. Af Depechen med Statsraad Aal vil D. K. Majestæt haveerfaret, hvordan det er tilgaaet med denne Mission og af den nærværende mine ringe Tank

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-08-21)
25. London d. 21. August 1814 . Deres Majestæt. Allernaadigste Konge. Der er mig tilbuden en Leilighed, som afgaar imorgen; men da jeg anser det noget uvist, om og hvorvidt den er at stole paa, saa tror jeg denne Gang at burde blot holde mig til det

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-16)
20. London d. 16. Septbr. 1814 . Deres Majestæt. Allernaadigste Konge. I Haab om at erholde Depecher fra D. K. Majestæts dyrebare Haand til min nødvendige Veiledning og Kundskab om det i Norge forefaldne har jeg opholdt den her ankomne Hummerskude, f

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-26)
27. [Officielle.] London , sluttet d. 26. Septbr. 1814 , Deres Majestæt. Allernaadigste Konge. Skjønt jeg ofte tilforn har sat mig ned at forfatte mine' Depecher til D. K. Majesfæt med et bekymret Sind og omgivet med mørke Udsigter, kan mi

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-26)
28. [Private.] London d. 26. Septbr. 1814 . Sluttet d. 6. Oktbr. Min elskede Konge og Herre. Om jeg kunde forklare, hvad mit Sind i denne Tid lider vilde jeg dog ikke gjøre det. D. K. Majestæts egne og store Bekymringer vilde kuns forøges d

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-10-06)
29. London d. 6. Oktbr. 1814 . Ved allerunderdanigst at fremsende forestaaende Duplikat bar jeg kun lidet at tilføie. Aviserne ophører ikke at forsikre os om D. K. Majestæts Afreise, ja de nævner endog idag Briggen Bornholm som afsendt fra Kjøbenhavn for at hente Deres

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-11-08)
30. London d. 7. Novbr. sluttet d. 8. Novbr. 1814 . Til Norges Statsraad. Med Skipper Bucklum fra Drøbak. som siges at have forladt Gravesand omtrent d. 6. f. M., sendte jeg en omstændelig Depeche af 26. Septbr. til hans daværende Majestæt, Kong Christian Fr

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-11-24)
31. [I Chifre.] London d. 24. Novbr. 1814 . Til Kong Christian . 1 Betegnes kun ved 1 Chifer; se Nøglen. Brev ankom her meget sildig, og det var umuligt, at mit Svar kunde komme tidsnok. Imidlertid undlod jeg ikke at tale med Vansittar

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-11-24)
32. London d. 24. Novbr. 1814 . Deres Kongelige Høiked. Min elskede Herre. At opvarte D. K. H. med et kort og summarisk Brev i dette vigtige Øieblik kunde jeg ikke overtale mig til; thi i hvad Forandring, der end er foregaaet eller foregaar i D. K. H

BREV TIL: Norges Statsråd, ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-11-30)
(33.) London d. 30. Novbr. 1814 . Til Norqes Statsraad i Christiania. Med en Kjøbmand fra Arendal ved Navn Hr. Smith gav jeg mig den Ære at tilskrive Statsraadet under 19. ds., hvoraf indlagt fremsendes Duplikat, henskydende mig til Indholden af samm

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-12-05)
34. London d. 5. Decbr. 1814 . Deres Kongelige Høihed. Min elskede Herre. Under 24. f. M. gav jeg mig den Frihed underdanigst at tilskrive D. K. Høihed med en Skibsleilighed, der gik herfra ligetil Kiøbenhavn. Da disse Leiligheder ikke er aldeles at

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Rosenkrantz, Niels; Sommerhielm, Mathias Otto Leth; Collett, Jonas; Aall, Niels ; Hegermann, Diderich; (1814-11-05)
[35.] Høivelbaarne Hr. Statsraad Carsten Anker . Norges nu forsamlede overordentlige Storting har under Gaars Datum taget den Beslutning: at vælge Sveriges Konge H. M. Kong Carl XIII., til Norges konstitutionelle Konge. Ved denne Begivenhed maa Dere

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-12-15)
36. London d. 15. Decbr. 1814 . Deres Kongelige Høihed. Min naadigste Herre. Igaaraftes fik jeg et Brev fra Blücher i Altona, hvori denne fortræffelige Ven blandt andet melder mig, at D. K. Høihed formodedes at komme til Altona i den Hensigt at mode

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-12-15)
37. [I Chifre.] London d. 15. Decbr. 1814 . Der er opstaaet en Betragtning hos mig, siden jeg skrev det vedfølgende, og som Delikatesse byder mig ikke at fortie, rettere sagt tilbageholde. Ved min Naturalisation som dansk kunde man maaske falde paa a

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-12-27)
38. London d. 27. Decbr. 1814 . Deres Kongelige Høihed. Naadigste Herre. Igaar Formiddag havde jeg den Grlæde at modtage D. K. Høiheds naadige Skrivelse, dateret Slesvig d. 12. ds., og neppe en Time derefter glædedes jeg ikke rhindre ved et andet, d

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-12-31)
39. London d. 31. Decbr. 1814 . Deres Kongelige Høihed. Min naadigfe Herre. Af den unge Parish, som nu er her, er jeg bleven lovet sikker Befordring under Konvolut til Bleichröder i Amsterdam. Jeg benytter mig heraf for at fremsende forestaaende Dupl

BREV TIL: Wesley, Richard Colley ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-05-07)
1. To Right Honorable Marquis of Wettesley , Knight of the Garter etc. Mr. Anker presents his respectful Compliments to the Righ: Honorable Marquis of Wellesley and though Mr. Anker is not so fortunate to have the Honor of being personally known to

BREV TIL: Cooke, Edward; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-05-09)
2. London the 9th of May 1814 . Mr. E. Cooke , Under-Secretary of State. I declare upon honor that since my arrival here in this •country, I have not had a simple line from any of my friends in Norway, nor any indirect communication from thence, t

BREV TIL: Currey, ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-01?/1814-07-31?)
3. Saaledes skriver C. A . i Juli et Par Grange til Mr. Currey , der var gentleman in waiting [tjenestegjørende Kavaler] hos H. K. H. Hertugen af Gloucester for at meddele, at han ifølge Hertugens Opfordring skal have den Ære at indfinde sig hos denne.

BREV TIL: Røberg, Mathias; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-01?/1814-07-31?)
4. Ligeledes til den i Fangenskab siddende Mathias Reberg, om hans Befrielse fra Fængslet;

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-11)
5. til A. Ørn ombord i Belliqueux ved Chatham om lignende Sag;

BREV TIL: Ørn, Andreas; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-01?/1814-07-31?)
6. til Gustav Stuve i Amsterdam om Befordring1 af Depecher til Norge;

BREV TIL: von Struve, Johann Christoph Gustav; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-01?/1814-07-31?)
7. til Weddike og Wendel i Amsterdam med Anmodning om at gaa Grev Hardenberg-Reventlow, der var dansk ekstraordinær Envoyé, tilhaande ved dennes Ankomst til Holland;

BREV TIL: Weddike et Wendel, ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-01?/1814-07-31?)
8. til Jacques Dull i sidstnævnte By for at bede ogsaa ham tage sig af Grev Hardenberg-Reventlow og af Gustav Struve m. fl, hvorhos han udtaler sig om den engelske og den „soidisantu [saakaldte] svenske Blokade af Norges Havne.

BREV TIL: Jacques Dull et Fils, ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-01?/1814-07-31?)
9. Fremdeles til Understatssekretær Cooke i London,

BREV TIL: Cooke, Edward; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-01?/1814-07-31?)
10. til Niels Aall og dennes to Reisefæller, der da var i Leith . Til de 3 sidstnævnte skriver han under 11. Juli saaledes (ordret): „Værer hjerteligen velkomne, kjære og værdige Landsmænd. Igaar Eftermiddag modtog jeg Pakken med høistærede af 7., og i Eormiddag ha

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-12)
11. London d. 12. Juli 1814 . Til Hr. Statsraad Niels Aal i Leith. Igaaraftes, en Time efterat mit Brev var afgaaet, modtog jeg kjærkomne af 8., der underretter mig om de Pedanterier og Vanskeligheder, De har allerede mødt.

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-12)
12. til Statssekretær Kammerherre v. Holten i Christiania angaaende en Kornforsendelse;

BREV TIL: ukendt FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-12)
13. Under s. Dato skriver han ogsaa til Mr. Thompson om, at C. A. er villig til at betale den norske Skrædder Johannes Raans Gjæld.

BREV TIL: A.P. Kierulf; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-15)
14. Under 15. Juli sender han Pastor A. P. Kierulf et Brev i Anledning af, at Pastoren var konrmen i Eorbindelse med den i London residerende svenske Envoyé om en norsk Matros. C. A. var hermed meget misfornøiet og sender ham følgende Linier: Reverend Mr. A. P. Kierul

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-16)
15. London d. 16. Juli 1814 . Til Hr. Statsraad Niels Aall , i Leith. Af et Brev, som jeg idag modtog fra Mr. P. Borthwick, erfarer jeg med Ærgrelse, men ikke med Forundring, at De af „The Privy Council" har erholdt Ordre at vende tilbage til Norge

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-20)
16. London d. 20. Juli 1814 . Til Hr. Statsraad Niels Aal . To Ord. min gode Ven, i dette stygge Øieblik. Vi maa sees, hvordan det end gaar. Skulde det være saa uheldigt, at den strenge Ordre, man har givet, der indskrænker Deres Ophold til 1 Time h

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-23)
17. London d. 23. Juli 1814 . Til Hr. Statsraad Niels Aal , i Yarmouth. Allerhøistgerede Ven. K1. 7 igaaraftes fik jeg en høflig Seddel fra Hr. Musgrave, hvori han kommunicerer mig: That ministers had judged expedient etc., og at en Messen

BREV TIL: de la Châtre, Claude-Louis-Raoul; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-06-24)
18. Under 24. Juli skriver C. A . til den franske Ambassadør Grev de la Chastre og beder om en Sammenkomst.

BREV TIL: Musgrave, ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-24)
19. Samme Dag skriver han til Hr. Musgrave i Alien-Office for at forhøre, hvad der skal gjøres med dennorske Deputations Reisetøi, hvormed Kaptein Kruse samme Dag er kominen til London. Formodentlig maa Hr. Musgrave straks have svaret, thi Kl. 51/2 samme Eftermiddag

BREV TIL: Kruuse, Jørgen; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-24)
20. beder C. A . Kapt. Kruse om, at han maa se at komme afsted imorgen, „da jeg har givet mit Løfte, at De ikke skulde opholde Dem her længer end høist nødvendigt“.

BREV TIL: Feldborg, Andreas Andersen; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-21)
21. Samme Dato, 24. Juli , sees han at have skrevet til Hr. A. A. Feldborg med 10 Lstrl. for et lidet Skrift med Titel: „Cursory Remarks“, han havde udbredt efter C. A.s Opfordring;

BREV TIL: de Sercey, Pierre César Charles Guillaume; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-24)
22.—25. fremdeles til den franske Admiral Mr. de Sercey , der opholdt sig i London i Anledning af en Fangeudveksling. Flere Gange skrev han til Greneralkonsul Horneman og til Mathias Røberg i Portsmouth i Anledning af en lignende Sag, og til Pastor Kierulf i Hoburn om Understø

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-25)
26. Den 25. Juli skriver C. A . et langt Brev til Niels Aall i Yarmouth om Pengesager. C. A. oplyser, at han i London for indkjøbt Korn til Norge skylder £ 5341.6.0, og at han fra Kongen har faaet et Brev af 22. Juni, hvori Ladningerne erkjendes ankomne, og livori Kongen me

BREV TIL: von Blücher, Gebhard Leberecht; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-20)
27.—28. Den 20. Juli skriver C. A. til Hr. Charles Boulton om Brevforsendelser og til Feltmarschal Fyrst Blülcher d. 26. Juli om Norges politiske Stilling. Nogle Ord af sidstnævnte Brev skal anføres her: „Um Gottes Willen sprechen Sie doch an den grossmächtigen Sou

BREV TIL: Rist, Johan Georg; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-26)
29. London d. 26. Juli 1814 . Hr. Geheime-Legationsraad Rist . Da jeg haaber at have funden en sikker Leilighed til Befordring af dette Brev, tager jeg ikke i Betænkning at aabne mit Hjerte for Dem om en Gjenstand af største Vigtighed. Skjønt Nature

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-28)
30. London d. 28. Juli 1814 . Til Hr. Statsraad Aal , Yarmonth. Jeg har tvende Breve fra Høistærede at besvare, nemlig af 25. og 26., for begge hvilke jeg takker. Brevet til Mr. Musgrave fandt jeg overmaade rigtigt og tillige godt skrevet. Næste Mor

BREV TIL: de Fagel, Hendrik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-28)
31. Den 28. Juli skriver C. A . til den hollandske Envoyé, Mr. de Fagel , for at erholde en Sammenkomst med ham.

BREV TIL: Morning Chronicle, ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-07-30)
32. Den 30. Juli tilskrev han Morning Chronicle for at protestere mod, at et Medlem af det norske Storting skulde have ytret en unorsk Anskuelse, saaledes som en i Bladet indtagen Korrespondance fra Stockholm meddeler . „En saadan forræderisk Tale," skriver han, „vild

BREV TIL: Musgrave, ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-08-01)
33. Dagen efter skriver han til Hr. Musgrave om en ny Sammenkomst. Efterat have kastet et flygtigt Blik paa C. A.s Korrespondance i Juli med fjernerestaaende Personer, kan oplyses, at der ogsaa i de følgende Maaneder vrimler af Skrivelser, navnlig af politisk og finan

BREV TIL: Arnemann, Georg Wilhelm; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-08-05)
34. Tillige bør nævnes, at han d. 5. Aug . tilskrev Hr. George Amemann i Altona for at formaa denne til at sende ham Meddelelser om alt, hvad den svenske Kronprins foretager sig og om General Grev Benningsens Bevægelser, f. eks. om sidstnævnte trækker sig mod Nord, om han op

BREV TIL: Hardenberg-Reventlow, Christian Heinrich August; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-08-23)
35. Under 23. Aug . skriver C. A . til Hs. Exc. Grev HardenbergReventlow følgende: „J'ai reçu votre lettre importante, écrite sous le 8. août, et je vous en fait mille et mille remerciments. La nouvelle est d'un très grand interêt, mais elle ne m'étonne nullement. E

BREV TIL: Konow, August; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-08-24)
36. London d. 24. Aug. 1814 . Til Hr. Konsul A. Konow , Bergen. Jeg har at takke allerhøistærede Ven for trende Breve, men ikke af den Dato, som De havde den Grodhed at opgive. Det første er af 18. Juni, skrevet ombord, da Lodsen forlod Dem, det and

BREV TIL: Grey, Charles; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-08-25)
37. Under d. 25. Ang . tilskriver C. A. Lord Grey et længere Brev med Oplysninger om Forholdene i Norge, men de af disse Oplysninger, der findes i andre Skrivelser i denne Bog, medtages ikke her paany. Derimod skal her mi gjengives, hvad der forttælles om de HerrerJ.<2^; Christi

BREV TIL: Hardenberg-Reventlow, Christian Heinrich August; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-08-29)
38. Londres ce 29. Août 1814 . A Monsieur le Comte de Hardenberg-Reventlow , Altona. La nouvelle la plus frappante vient de me surprendre. Après avoir vu deux ou trois bulletins complètement à la française parlant des hauts faits, de l'h

BREV TIL: Hardenberg-Reventlow, Christian Heinrich August; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-08-29)
[Til London d. 29. August 1814 . Hr. Greve Hardenberg-Reventlow , Altona. Jeg har netop faaet en høist overraskende Underretning. Efterat have Isest 2 à 3 Bulletiner, fuldstændig i fransk Stil, idet de omtalte de store Handlinger, den Menneskekjærlighed,. det

BREV TIL: Borthwick, Patrick; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-10)
39. Under 10. Septbr . bar C. A. sendt P. Borthwick i Leith en Skrivelse, som han selv refererer saaledes: Under Dags Dato skrev jeg til Hr. Patrick Bortlwick i Leitli •og underrettede ham, at mine Venner og Bekjendtskaber her paa Stedet havde ytret det Ønske, at

BREV TIL: Borthwick, Patrick; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-17)
40. Den 17. Septbr . skriver C. A. til Patrick Bortliwick i Leitli •bl. a. følgende ret merkelige Linier: „If we become Swedes, which — between You and me — is a very great question, I decidedly am of Your opinion, that Norway should have their distinct Consuls in

BREV TIL: Vansittart, Nicholas; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-10)
41. Den 10. Septbr . skriver C. A. til sin gamle, eller rettere sin forhenværende Ven, Vansittart, der var Chancellor of the Exchequer, for gjennem ham at komme i Forbindelse med Erkebispen af Canterbury, der havde til Hensigt at forestaa en Pengeindsamling til nødlidende Nordm

BREV TIL: von Hardenberg, Karl August; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-13)
42. Under 13. Septbr . skriver C. A. til Rigskansler Fyrst Hardenberg i Berlin for at formaa denne til at ophœve det Forhud, som den preussiske Regjenng d. 19. Juli havde givet mod al Handel med Norge. „Je sens bien, Monseigneur," tilføier han, „que je ne suis pa

BREV TIL: Hardenberg-Reventlow, Christian Heinrich August; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-13)
43. Fremdeles under s. D., 13. Septbr ., skriver C. A. til Grev Hardenberg-Reventlow , der da opholdt sig hos Faderen i Berlin. Han beder ham interessere sig for, at Vaabenstilstanden mellem Norge og Sverige absolut bliver forlænget til Wienerkongressens Afslutning.

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-16)
44. Under 16. Septbr . skriver C. A. til Statsraad Niels Aall , at Hr. Musgrave nu har meddelt, at ifald de 3 norske Herrer, der nylig blev afviste som Deputation, nu ønsker at komme til London i private Anliggender, saa vilde Ministrene intet have derimod, naar de blot tog h

BREV TIL: ukendt FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-16)
45. Under samme Dato tilskriver han Konsul Konow i Bergen med Anmodning om at meddele C. A. den almindelige Mening i Norge om, hvad der har passeret, og om Repræsentanterne virkelig skulde være istand til at votere for Foreningen med Sverige. „Vi har intet, slet intet at fr

BREV TIL: Weddike et Wendel, ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-20)
46. Under 20. Septbr . sender C. A. Firmaet Weddik et Wendel i Amsterdam en kraftig Forestilling i Anledning af, at dette Hus synes at have vægret sig for at afslutte en Handelsforretning med Norge. Han skriver: Det vilde være forfængeligt af mig og tillige bære Vi

BREV TIL: Vansittart, Nicholas; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-21)
47. Under 21. Septbr . sender C. A. til Hr. Vansittart i Anledning af en Samtale, de nylig havde havt, en i 19 Punkter affattet Beskrivelse af Grevskabet Laurvig i Norge for det Tilfselde, at den britiske Regjering skulde ønske at kjøbe dette Grevskab, som Kongen af Danmark

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-26)
48. Den 26. Septbr . sender C. A. en Skrivelse til Statsraad Aall og beder om en uforbeholden Meddelelse om, hvad der er passeret, og om, hvad der „intenderesu i Norge for, „at jeg kan derefter rette mig i forskjellige Skridt, som endnu staar tilbage for mig at iverksætte. In

BREV TIL: Bugge, Peder Olivarius; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-26)
49. Samme Dato sender han Biskop Bugge i Trondhjem et Udklip af Times og beder ham om „i Sandhedens Sprog og med al den Styrke, De saa mesterlig besidder, at meddele mig Trøndernes sande Stilling". „Sagen", tilføier han, „kan endnu gives mere end en Vending, og der er intet,

BREV TIL: Bernhardus, Erik Theodor Christian; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-09-26)
50. [Ordret] London d. 26. Septbr. 1814 . Kjære Erik . Ved Breve fra Farsnnd og Christianssand har jeg faaet den glædelige Tidning, at Da var lykkelig ankommen [til Norge]. Skipper Christoffersen, som har været her og igjen tilbagereist med Depecher

BREV TIL: von Blücher-Altona, Konrad Daniel; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-10-04)
51. London d. 4. Oktbr. 1814 . Til Overpræsidenten i Altona, Hr. Kammerherre v. Blücher , K. D. O. Min høist agtværdige Ven. Gid jeg i dette Øieblik kunde tage min ærlige Ven ved Haanden og bevidne Dem med al den Varme og Trofasthed, som e

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-10-05)
52. [Ordret] London d. 5. Oktbr. 1814 . Til Hr. Statsraad Niels Aal . Allerhøistærede Ven. Netop i Formiddag modtog jeg under Bookes et Hornemans Kuvert Duplikater af Hs. Majestæts Depecher af 2. og 6. f. M.; men jeg ved ikke, med hvilken

BREV TIL: Razumovskij, Andrej Kirillovitj; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-10-14)
53. Endog saa sent som ud i Oktober troede C. A. at kunne udrette noget for Norge. Under 14. i nævnte Maaned skriver han til Hs. Eksc. Grev Christian Bemstorff og beder ham anbefale ham ved at sende nogle Linier til den russiske Statsraad Grev Rasoumowsky, til den østerrigske

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Rist, Johan Georg; (1814-10-19)
54. Flatbeck 19. Oktbr. 1814 . Fra Greheimelegationsraad J. G. Hist til C. A . Allerliøistærede. Det er med den smerteligste Følelse, jeg tager Pennen for at besvare det Brev, De har villet beære mig med under 26. Juli. Omstændighederne

BREV TIL: Grey, Charles; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-10-22)
55. Right Honorable Earl Grey , Howick . My Lord. I have had letters from Christian Frederik, dated the 1st and 6th last month. To describe his sufferings and perplexed situation is nearly impossible and still there are virtuous, nay religious sentiments in t

BREV TIL: Hardenberg-Reventlow, Christian Heinrich August; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-10-28)
56. London ce 28. d'Octobre 1814 . A Mr. le Comte de Hardenberg-Reventlow , au Service de S. M. le Roi de Danemarc. Schrevenbom, près de Kiel. Quoi, Mr. le Comte, vous dites être étonné de voir mes lettres datées de Londres, me

BREV TIL: William Frederick; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-11-02)
57. Til H. K. H. Hertugen af Gloucester skriver C. A. fra London d. 2. Novbr. 1814 om norske Forhold saaledes: Your Royal Highness. Prince Christian Frederik has left Norway. This most excellent nobleminded man, our bearer and hope, has bi

BREV TIL: Konow, August; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-11-04)
58. [Ordret.] London d. 4. Novbr. 1814 . Hr. Konsul Konow , Bergen. Igaar var jeg glædet ved min gode Vens høist kjærkomne af 30. Augusti. Det blev mig tilstillet med Pennyposten; jeg ved altsaa ikke, under hvis Konvolut eller ved hvad Leilighed det

BREV TIL: Bathurst, Henry; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-11-05)
59. [Ordret] Trykt i Dr. Y. Nielsen: Bidrag til Norges Hist. 1814, 2. D., S. 114-116. London 5th November 1814 . 6 York Street, St. James. The Right Honorable Earl of Bathurst. His British Majesty's Principal Secretary of State

BREV TIL: von Blücher-Altona, Konrad Daniel; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-11-05?/1814-12-31?)
60. Af et politisk Brev fra C. A. til Overpræsidenten i Altona , Kammerherre Blücher, gjengives her, hvad der vedrører Norge. Desværre! Jeg har faaet fuld Besked, idetmindste om det væsentligste af, hvad der er passeret i Norge. Christian Frederik, denne fortræffel

BREV TIL: Brun, Johan Nordahl; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-11-30)
61. Til Biskop Nordahl Brun i Bergen skriver C. A. fra London d. 30. Novbr . saaledes: Hæderlige Ven og Gubbe. Vent intet aabenhjertigt Brev fra mig, thi man maatte jo næsten være fra Forstanden, naar man vilde betro Papiret, hvad der i denne Tid foregaar i Hjern

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Anker, Peter ; (1814-12-06)
62. Under 6. Decbr. 1814 har Generalmajor Peter Anker efter sit første Sammentræf med Kronprins Carl Johan derom meddelt C. A. Underretning. Mellem sidstnævntes Papirer findes nemlig følgende interessante Ekstrakt af min Broders Brev, dateret Bogstad d. 6.

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Bernhardus, Erik Theodor Christian; (1814-12-04)
63. [Fra C. A. s Sen, Erik Anker , vedligger ogsaa et Uddrag af et Brev fra Christiania af 4. Decbr ., hvori meddeles Kronprins Carl Johans Henvendelse til E. A. paa Bogstad ovennævnte Dag. Da dette imidlertid er trykt i E. A.s Autobiografi. i Skillingsmagasin for 1891, skal

BREV TIL: von Blücher-Altona, Konrad Daniel; FRA: Anker, Carsten Tank; (1814-12-27)
64. [I et Brev af 27. Decbr. 1814 skriver C. A. til Overpræsidenten i Altona , Kammerherre Blücher, om norske Forhold følgende:] Om hvad der er foregaaet i Norge vil jeg nu ikke videre udtale mig. Det er forbi med Nordmændenes Agtværdighed, og en skjændigere Plet i

BREV TIL: af Danmark, Frederik 6.; FRA: Ørn, Andreas; (1814-07-21)
1. Fangeskibet Belliquieux, nær Chatham , d. 21. Juli 1814 Fra norske Krigsfanger. Til Kongen . Vi i England i Fangenskab indesluttede Nordmænd ansøger allerunderdanigst Deres Majestæt om at vorde udløste af vort langvarige Fængsel, eller

BREV TIL: Det kongelige danske Admiralitet, ; FRA: Danske krigsfanger af Fladstrands Division, ; (1814-08-15)
2. Fra danske Krigsfanger Fangeskibet Belliqueux, Chatham d. 15. Aug. 1814 . til Det kongelig danske Admiralitet. Med allerdybeste Underdanighed henvender vi fattige og nødlidende Krigsfanger os til det høipriselige Admiralitet. Vi finder d

BREV TIL: Kommercekollegiet, ; FRA: Rosenvinge, Ebbe Carsten Hornemann; (1814-08)
3. London , Aug. 1814 . Fra Generalkonsul Hornemann til Kommercekollegiet . Den engelske Regjering har frigiven de Personer, jeg efter Hr. Geheimeraad Bourkes Tilladelse og Ønske har reklameret som indfødte Danske. De resterende 607 ulykkelige No

BREV TIL: Bourke, Edmund; FRA: Rosenkrantz, Niels; (1814-07-23)
4. Fra Udenrigsministeren Kjøbenhavn d. 23. Juli 1814 . til Gesandten i London, Hs. Eksc. Greheimeraad Bourke. Da jeg ser af Deres Ekscellences Skrivelse af 12. ds., Nr. 50, at Generalkonsulen ikke har erholdt 14 Sømænd, som ansees for at være Nors

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1801-09-30)
1. London 30. Septbr. 1801 . Den 2. April har sat Danmark i megen Agtelse. Alle veltænkende Engelskmænd beklager, at der skulde opstaa nogen Uenighed mellem disse tvende kjække Folk. Af alt, hvad jeg kan samle, er det klart, at den engelske Regjering ikke vent

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1803-01-18)
2. London 18. Januar 1803 . Jeg kan ikke beskrive, hvor stor Uleilighed dette Ophold paafører mig. Borte fra alt, hvad der er mig kjært og vigtigt, maa mit Sind lide; allerhelst da det gaar saa langsomt med Negociationen, der er mig betroet. Her er en lærerig

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1803-05-06)
3. London 6. Mai 1803 . Jeg lader følge et Aftryk af Sir Sidney Smiths nyskabte Vaaben. Naar man ved, at han med barnagtig Ængstelighed har anholdt om denne Udmerkelse, saa fuld af daarlig Stolthed, saa ser man, at nævneværdig Tapperhed kan være forenet med aabenbar For

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1805-06-19)
4. Kjøbenhavn d. 19. Juni 1805 . Elskværdige Prins. Jeg skal ei svigte Dem. Alder, Erfaring og Uafhængighed i Stilling giver mis: nogen Ret til at blive troet. Endnu engang: Tak for Deres dyrebare Yndest.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1805-10-02)
5. Christiania 2. Oktbr. 1805 . Det var en Fredag Aften, at jeg nod den Glæde af Lykønskning til min forestaaende Reise til Norge paa Sorgenfrey og af Dem, elskede Prins. Det er forgjæves at ville forsøge paa at beskrive de Følelser, som opvækkes ved at gjense de Steder

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1806-02-01)
6. Eidsvold Jernverk d. 1. Febr. 1806 . Man finder neppe nogen Skov mere i dette Land, som ikke er anhugget. En Skov, som har været sparet, frembyder for Synet skjønne, store Trær i Mængde. Kjøberen vedgaar en Pris, men ved Anhugningen befindes det, at mangfoldige, maas

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1806-05-24)
7. Kjøbenhavn 24. Mai 1806 . Endelig er det deilige Enrum solgt for 30 000 Rdr. til Konferentsraad Colbjørnsen, som først har været saa heldig at sælge sit Sted i Nærum for 60 000 Rdr. til Grev Trampe. Enrum vil altid finde villigere Beilere end hint; som Lyststed betra

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1806-06-11)
8. Kjøbenhavn 11. Juni 1806 . Referat: [Hermed sendes Prinsen en Afskrift af 2 Taler, C. A. har holdt i det danske asiatiske Selskabs Greneralforsamling d. 19. Mai s. Aar i Anledning af et Sølvservice med Indskrift: „D. A. C. hædrer Carsten Anker“, som Direktionen for G

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1806-12-27)
9. Kjøbenhavn 10 . til 27. Decbr. 1806 . D. K. Høihed vil og bør forstaa mig. Jeg skal veie mine Tanker nøiere, jo mere jeg tror at være yndet. Ikke skal jeg nogensinde nære den Indbildning, at nogen min Anmerkning skulde kunne i mindste Grad svække de Begreber, D. K.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-01-05)
10. Kiel d. 5. Januar 1807 . Hid kom jeg sidste Lørdag Aften. Søndagen for Taflet havde jeg Audiens hos H. K. H. Kronprinsen. Her er nok at tage vare. Den svenske Legationssekretær Baron Taube kom hid iforgaars efter at have reist Dag og Nat.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-01-27)
11. Hamburg d. 27. Januar 1807 . Hvad der forestod mig her paa et saa fremmed Teater, mellem disse mig ubekjendte Væsener, disse Bogholdere og Kasserere, gjorde mig modløs. Endelig maatte jeg begynde mine Visiter og modtage dem. Nu skulde jeg føle min Grund og

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-02-20)
12. Hamburg d. 20. Febr. 1807 . Nu har jeg den Glæde at kunne indberette D. K. Høihed, der tager saa megen Del i mine Anliggender, at det er lykkedes mig at udføre min Negociation. Om 1200000 Mrk. Banco har jeg Vished, og 800 000 Mrk. er allerede indbetalte ti

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1808-03-13)
13. Hamburg d. 13. Marts 1807 . Bataljen ved Eylan skal have kostet begge Parter en Mængde Mennesker. Jeg Iæste en Rapport til den herværende preussiske Minister, skrevet paa Valpladsen af en gammel Stabsofficer, Øienvidne til alt. Han havde bivaanet hele Syvaarskrigen

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-03-29)
14. Hamburg d. 29. Marts 1807 . Saa nærmer Tiden sig, at Turen til Norge kan med endnu mere Bestemthed tænkes paa. Gud give, at dette maatte lykkes efter Anlæg! Hvor høiligen velkommen! Og vi andre, hvor glade over dette Besøg! Jeg holder ikke op med at handle om denne

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-04-05)
15. Hamburg d, 5. April 1807 . Oversættelsen af Hamlet og Cæsar har jeg læst med største Interesse. Grid jeg maatte faa Tid til at læse idetmindste nogle Scener deraf for D. K. H. og for Prinsessen. Hele Hamburgs Garnison møder udenfor Altonaerport for at aflæ

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-04-10)
16. Hamburg d. 10. April 1807 . Vi har kun at underkaste os i Støvet og tilbede hans evige Visdom, som ved, hvad der er os tjenligt. Vi øiner det ikke. Modgang er os ofte gavnligt, maaske mere i den høiere end i den lavere Stand. Men hvor tungt at se Haab, ja Vished om

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-04-29)
17. Kiel d, 29. April 1807 . Mit Ærinde [til Kronprinsen] faar jeg ikke Tid til skriftligt at forklare. Dette maa mig naadigst forbeholdes, indtil jeg kan nyde den ubeskrivelige Glæde at aabne mit Hjerte paa det ærlige og beskyttende Pløens Slot. Prins August

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-07-06)
18. Kiel d. 6. Juli 1807 . Det var Torsdag Aften, jeg skiltes med Dem, naadige Herre, og Fredag Morgen har De endnu stanset udenfor Marschallens Bolig for at lade mig høre fra Dem og sørge for mig. Hele Formiddagen anvendte jeg paa nødvendige Breve, besøgte Fr

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-09-19)
19. Kjøbenhavn d. 19. Septbr. 1807 . Hvad vilde jeg ikke give for at nyde en eneste Times Samtale med D. K. H.? At berette alt, hvad her er passeret, 1 Formentlig sigtes til Bombardementet fra 2.-5. Septbr., hvorefter den danske Flaade paa over 100 Orlogsskibe

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-11-06)
20. Hadersleben d. 6. Novbr. 1807 . Den almindelige Ulykke, som har truffet Staten, sætter ogsaa Kompaniet (det asiatiske) i en slem Forlegenhed. Tvende Auktioner, der ventelig havde indbragt 5 à 6 Tønder Gruld i Kompaniets Kasse, var berammede at skulle holdes i Septem

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-11-21)
21. Rendsborg d. 21. Novbr. 1807 . After et dyrebart Bevis har jeg faaet, at hverken Tid eller Frastand kan svække den udmerkede Godhed, D. K. H. engang har forundt mig. Jeg lover Sandhed, Troskab, Taushed. — — — Naar jeg hører en egte Kjøbmand beregne sit Tab

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1807-11-26)
22. Rendsborg d. 26. Novbr. 1807 . Hvor mange glade Erindringer opstod der ikke i min Hukommelse ved at se Prinsesserne! Sorgenfrey, Jægerspris, Palæet, ja indtil lille Rolighed, alt fremstillede sig for min Indbildning. O Gud! lad mig aldrig tabe Hukommelsen, som jeg h

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1808-04-21)
23. Kjebenhavn d. 21. April 1808 . Kast mig for Prinsessens Fødder, som værdiges at tænke paa mine Følelser som Nordmand ved den vigtige og kjære Tidning om vor første Fremgang. Den norske Soldat — velanført — er kjæk og stadig. Denne Begyndelse vil have en he

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1808-04-22)
24. Kjøbenhavn d. 22. April 1808 . At sende Bankosedler med den reisende Officer, hvorom D. K. H. talte, er virkelig betænkeligt. De kunde tabes paa mange Maader. Jeg har altsaa valgt at sende Anvisning til D. K. H.s Ordre. Fra Finantskollegio maatte dette kunne anholde

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1808-06-21)
25. Kjebenhavn d. 21. Juni 1808 . Maatte den huslige Lyksalighed, hvis Baand for to Aar siden blev paa denne [Dag] knyttet, blive D. K. Høiheders Lod for Livstid uanseet Rigernes Omstyrtninger. Der er intet at bygge paa i dette forgjængelige Liv uden den Eviges Naade og

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1808-12-11)
26. Kjøbenhavn d. 11. Decbr. 1808 . Indlagt giver jeg mig den underdanige Frihed at fremsende de omskrevne 2000 Bdr. — Jeg kan bie dermed til Slutningen af dette melankolske Aar.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1808-12-31)
27. Kjøbenhavn d. 31. Decbr. 1808 . D. K. H.s Bud har dette Minut rigtig leveret mig de bevidste 2 000 Rdr.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1809-03-11)
28. Kjøbenhavn d. 11. Marts 1809 . D. K. H. kan stole paa at erholde mine Tanker om Kunstakademiet i næste Uge.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1810-09-30)
29 a. Rolighed d. 30. Septbr. 1810 . Mine Vognheste kan ei bruges idag efter den svære Tur igaar, og jeg sendte forgjæves Bud til min Favoritbonde i Trørød om Heste. Tilgiv os derfor, naadigste Prins, at vi mod alles vor Villie udebliver fra D. K. H.s Taffel idag.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1810-10-19)
29 b. Rolighed den 19de Oktbr. 1810 . Hvor rigtigt at fordoble Opmerksomheden just naar man med søde Ord vil sænke os i bløde Puder. Alt, hvad der er fransk, er født med Graver til at bedrage, og naar en Korsikaner er Anfører, da faar Graverne deres Bestemmelse og rette

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1810-11-14)
30. Kjøbenhavn d. 14. Novbr. 1810 . Paa saa travl en Dag [Prinsesse Charlotte af Danmarks Formælingsdag den 10. Novbr.] at tænke paa mig med et Brev! Jeg havde en kummerfuld Aften og en vaagen Nat: En god Ven fortalte mig, at 3 à 4 000 Matroser nu skulde udskr

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1811-05-11)
31. Kjebenhavn d. 11. Mai 1811 . Indlagte modtog jeg med Posten idag med Befaling straks at levere det, da det hastede. Man beretter 1 Vistnok fra Prinsesse Charlotte Frederikkes Hof i Horsens. mig, at Grev Holstein har faaet Tilladelse til at reise til Kjøbe

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1811-12-31)
32. Eidsvold Jernverk d. 31. Decbr. 1811 . [i Chifre.] Alquier kan have Ret, men kun tildels. Om det havde været eller blevet farligt for Danmark, at C. A.1 var forbleven paa sin Plads, hvilket jeg nu desværre har faaet grundige Aarsager til at indse, saa fulgte ikke de

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1812-02-29)
33. Eidsvold d. 29. Februar 1812 . Hvor meget og lykkeligen jeg end er her sysselsat i denne brillante Enlighed, tænker jeg med Varme paa D. K. H.s underlige Stilling og paa vort dyrebare Fædreland. Det er jo plat umuligt, at Tilstanden kan saaledes vedvare. Altsaa bena

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Det Kongelige Selskab for Norges Vel, ; (1812-01-04)
[34.] [Indeni Brevet af 29. Februar ligger en Afskrift af en Skrivelse fra „Det Kongelige Selskab for Norges Vel“, af 4. Januar 1812, hvori C. A. takkes, fordi han „har bidraget til at gjøre Nationalfestdagen d. 11. Decbr. navnkundig og uforglemmelig i det vordende norske Unive

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1812-03-26)
35 a. Eidsvold d. 26. Marts 1812 . D. K. H. vil af min Brevveksling med Selskabet for Norges Vel naadigst se en Del af mine Grunde for ei at forandre mine Tanker [nemlig om Universitetet bør ligge i Christiania, paa Kongsberg eller i Trondhjem]. Des mæurs plus corrompue

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1812-04-21)
35 b. Eidsvold d. 21. April 1812 . Grid Kongen vilde skjønne, hvilken Ven og Hæder, han og Tronen har i Dem. Nei, D. K. H. kan ei oftere nævne det Ønske at komme til Norge; thi saa sker det netop ikke. Prinsessen har opgivet Ideen om at flytte til Norge, [Inde

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1812-04-21)
36. [Chifreret og udateret. men vistnok sendt fra Eidsvold i April 1812 . Sees at være dechifreret af Prinsen selv.] Bliv ei kjed af mine Chifre. D. K. H.s fortræffelige Brev af 28. Marts [modtaget] d. 7. April. Give Gud, Kongen vilde skjønne, livilken Ven

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Christian Frederik; (1812-05?/1812-06?)
[37.] Deres Rapport 1 Formentlig til Kongen. om Eorvalterens Reise [i Sverige] er vist tilhændekommen; men den taber sig i Forretningernes Mangfoldighed, og De maa ikke undre Dem over, at Svar udebliver, hvorvel den ikke kan have været andet end velkommen. Nu skal jo Grænsen ude

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1812-04)
38. [I Chifre, der sees dechifreret med Chr. Frederiks Haand .] [Vistnok skrevet sidst i April 1812 .] Øieblikkets Yigtighed og Fare er soleklar. Men det, at Napoleon angriber Rusland, og at England deciderer sig for Rusland, [at] vi vedbliver det franske Pa

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1812-06-30)
39. Eidsvold d. 30. Juni 1812 . Skal der da intet blive af med den norske Reise iaar? Der er kanske ikke engang bandlet derom? Saa er det tydeligt, qu’on ne le veut pas [at man ikke vil den]. Kunde jeg blot kikke ind i et vist Hjerte, som er mig saa forstaaeligt! Maatte

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1812-09-13)
40. Eidsvold d. 13. Septbr. 1812 . Det Brev, D. K. H. har beæret mig med under 5. d. M., indeholder en Linie, som bebuder en lyksalig Fremtid for D. K. H.: „Nu er der intet iveien“. Se, hvor alting vender sig, naar man kun giver Tid og bar trofast Tillid til G

BREV TIL: Anker, Peter ; FRA: Anker, Peter ;
41. [Af det nævnte svenske Brev fra en svensk Rigsdagsmand til en norsk Patriot hidsættes følgende: „Ni frågar: Hvar skall Norrige finna säkerhet för de löften, Sverige gifver? Jag svarar: I de öfverenskommelser, som mellan fullmägtige från begge riken afslutas och i ut

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1812-09-22)
42. Eidsvold d. 22. Septbr. 1812 . Jamais evènement plus à propos en soi, ni plus convenable! [Aldrig kunde en heldigere og mere passende Begivenhed ind træffe], [end at Chr. Fred, nu kan gifte sig igjen.] Jeg har været bange for, at D. K. H. maatte ytre sig m

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1812-10-31)
43. Eidsvold d. 31. Oktbr. 1812 . Annette har sendt mig den bevaagne Skrivelse, hun har modtaget fra H. K. H. Prinsesse Juliane. At hun ikke uophørlig kan indfinde sig, gaar hende nær. „Om Prinsessen kan undvære mig til Foraaret, tror dn ikke da,“ spørger hun, „at jeg k

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1812-12-23)
44. Eidsvold d. 23. Decbr. 1812 . [I Chifre:] Mig vitterligt er endnu ikke en eneste Ladning med Korn ankommen til Christiania. Dette interesserer mig i høieste Grad, og jeg lader efterspørge næsten hver Postdag. Igaar fik jeg Brev fra Christiania, skrevet d. 19. Decbr.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-02-06)
45. Eidsvold Jernverk d. 6. Febr. 1813 . Deres Kongelige Høihed. Naadigste Prins. D. K Høiheds kjærkomne Brev af 31. Decbr. f. A. har været meget længe underveis. Kaptein Schiøtt skal ikke være kommen til Christiania førend 3 Uger efter at have forla

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-03-03)
46. Eidsvold Jernverk d. 3. Marts 1813 . Deres Kongelige Høihed. Naadigste Prins. Formodentlig har D. K. H. hørt, at der paa Toten har været et Opløb i Anledning af Kornmangelen. For at D. K. H. kan faa Bekræftelse paa, hvad det virkelige [er], giver

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-02-28)
[47.] Forvalter Kloumans nævnte Skrivelse af 28. Febr. 1813 meddeler bl. a., at Aarsagen til den forefaldne Uorden Mandagd. 22. Febr. var, at Fogden og Sognepresten til vedkommende Autoritet i Christiania skulde have erklæret, at Toten kunde undvære Kornhjælp, da Kornbeholdni

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-03-07)
48. Under 7. Marts meddeler C. A. til Prins Christian Frederik fra Eidsvoldverk , at Provsten aldeles ikke har erklæret sig som Almuen troede, men tvertimod, begge har indstillet paa, at Korn maatte blive uddelt. Provianteringskommissionen har heller ikke negtet at lade Al

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-03-24)
49. Bærums Jernverk d. 24. Marts 1813 . Dechifreret af Christian Frederik . [I Chifre]: Efter 4 Maanedes Fraværelse er jeg igjen kommen herind for at se til min stakkels [Datter] Annette. Man ikke alene venter en Opløsning, men endog ønsker den, hvo

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-04-30)
50. Eidsvold Jernverk d. 30. April 1813 . Ordret Deres Kongelige Høihed. Min naadige og elskede Prins . Stiftamtmand Thygeson har været længe underveis, og det vigtige Brev, hvormed D. K. H. har benaadet mig, udentvivl ankom først i Maaned

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-05-24)
51. Eidsvold Jernverk d. 24. Mai 1813 . Min naadige Prins . Man skrev mig til i forrige Uge, at D. K. H. ventedes sidstleden Tirsdag Aften til Christiania. Jeg arrangerecle mig saaledes, at jeg kunde være i Byen Lørdags Aften, som var den første mulige Tid a

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-06-12)
52. Eidsvold Verk d. 12. Juni 1813 . Deres Kongelige Høihed. Min naadigste Prins . Hvor meget uventet sker der dog ikke. Vilde vi dog lade den alvidende Gud raade, stræbe i vort Kald med Flid og ingen Regning gjøre, thi deraf flyder Misregninger, ik

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-06-19)
53. Eidsvold Jernverk d. 19. Juni 1813 . Deres Kongelige Høihed. Naadige og elskede Prins . Jeg var ikke kommen tilbage fra Feiringen, da D. K. H s tillidsfulde Brev med Staffetten ankom hertil. En Del af Natten tilbragtes med at tænke over det vigt

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-06-24)
54. Feirings Jernverk , Torsdag Morgen d. 24. Juni 1813 . Deres Kongelige Høihed. Min naadigste Prins . Dagen efter, jeg havde ekspederet mit underdanige sidste, maatte jeg op til Hurdalen for at bese nogle Eiendomme; derpaa maatte jeg hidover i en

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-07-01)
55. Eidsvold Jernverk d. 1. Juli 1813 . Posten idag bragte mig D. K. H.s naadige og høist interessante Brev af Gaars Dato samt de Doknmenter, som jeg efter Befaling ska] gjennemlæse med største Opmerksomhed. Jeg skal blive inderlig glad ved at nyde den Ære at

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-07-21)
56. Eidsvold Jernverk d. 21. Juli 1813 . Jeg har skrevet til London og sendt saavel Ponte-Corvos Parolbefaling som det til General Haxthausen adresserede, svenske Brev med behørige Anmerkninger. For et Par Dage siden modtog jeg et foreløbigt Svar, som, skjønt det intet

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-08-03)
57. Eidsvold Jernverk d. 3. August 1813 . Deres Kongelige Høihed. Min elskede Prins . Utallige Omsorger, saavel huslige som i Velfærdsanliggender, har hindret mig fra at opvarte D. K. H. med min frimodige Skrivelse. Ved min Hjemkomst fra Christiani

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-08-08)
58. Eidsvold Jernverk d. 8. August 1813 . Deres Kongelige Høihed. Min naadige og elskede Prins . Nu gjælder det, om mine Bemerkninger over de mig naadigst betroede Rentekammerbreve finder D. K. H.s indsigtsfulde Bifald. Ifald de duer noget, bør de t

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-08-19)
59. Eidsvold Jernverk d. 19. August 1813 . Deres Kongelige Høihed. Elskede og ædle Prins . „Møder Deres Kongelige Høihed, hvor De end er.“ 0, gid jeg var uafhængig, at jeg kunde være hos, med og om Dem uafbrudt. Min hele øvrige Levnetstid skulde da

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-09-03)
60. Eidsvold Jernverk d. 3. Septbr. 1813 . Deres Kongelige Høihed. Naadige og ædle Prins . Skjønt skilt fra Dem, elskede Prins, skjønt mange Ubehageligheder har hindret mig fra at være Vidne til den store og enstemmige Glæde, som mødte og omringede

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-10-20)
61. Eidsvold Jernverk d. 20. Oktbr. 1813 . Deres Kongelige Høihed. Naadigste og høitelskede Prins . Neppe er D. K. H. borte fra dette nu øde Hus, førend jeg vover at forfølge Dem med mit Rableri. Jeg har hertil Anledning ved at sende Biskop Bugges T

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-10-25)
62. Eidsvold Jernverk d. 25. Oktbr. 1813 . Deres Kongelige Høihed. Min naadige Prins . Næst at frembringe min underdanigste Tak for det mig naadigst tilsendte Brev, som meget glædede mig, maa jeg indberette Dem, ædle Prins, at Posten igaar bragte mi

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-11-02)
63. Eidsvold Jernverk d. 2. Novbr. 1813 . Deres Kongelige Høihed. Elskede Prins . D. K. Høiheds vigtige Brev af Gaars Dato flk jeg for nogle Timer siden. Ja, give Gud, saasandt, at jeg kunde blive et nyttigt Redskab i Deres Haand, dyrebare Prins, ti

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-11-08)
64. Eidsvold Jernverk d. 8. Novbr. 1813 . Deres Kongelige Høihed. Naadigste Prins . Hver Dag, ja næsten liver Time paa Dagen, er nu anvendt paa Tilberedelser til den lange Reise [til England]. Tro, at jeg haster med sand og nidkjær Drift.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-11-13)
65. Eidsvold Jernverk d. 13. Novbr. 1813 . Af det officielle Brev, jeg. har givet mig den underdanige Frilled at tilskrive D. K. H. betræffende den nye Bro, vil det erfares, at jeg skal rette mig efter D. K. H.s Ønske. For 7000 Rb.Dr. skal der blive en hvælvet Bue af St

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-11-23)
66. Eidsvold Verk d. 23. Novbr. 1813 . Deres Kongelige Høihed. Naadige og elskede Prins . Om jeg idag nødes at fatte mig saare kort, ved jeg D. K. H. tilgiver mig, naar jeg melder, at mine næsten utallige Arrangements for Afreisen er ene Aarsagen.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1813-12-01)
67. Eidsvold Verk , Fredagen d. 1. Decbr. 1813 . Søndagen, iovermorgen, giver jeg mig underdanigst den Ære at opvarte D. K. H. Imorgen 1 C. Anker forlod d. 2. Decbr. 1813 sit „elskede“ Eidsvold, som han ikke gjensaa for d. 11. Septbr. 1815, altsaa efter et Forløb af 21

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-01-12?)
1. [I Chifre.] London d. [?] Januar 1815 . [Vistnok skrevet omtrent 12. Januar.] Prins Christian ser af ovenstaaende, 1 Se IV. Nr. 39. at jeg ikke kan vente at blive længe i Ro. Jeg skal udhale min Beslutning, saalænge jeg kan hitte paa antagelige U

BREV TIL: Anker, Peder; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-02-24)
2 a. Under 24. Februar 1815 beklager Carsten Anker sig i et Brev til Fætteren, Peder Anker i Stockholm , over, at den norske Regjering endnu ikke har sendt ham Pengeremisserne for det af ham indkjøbte Korn, og hentyder til, at hans Kolleger i det norske Statsraad nu synes

BREV TIL: Anker, Peder; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-03-17)
2 b. Under 17. Marts s. A. skriver C. A. atter til Peder Anker og minder om Rugpengene. Samme Dag skriver han til Christian Frederik om den Bestyrtelse, Napoleons Hjemkomst fra Elba vakte i de høiere Kredse i London.

BREV TIL: Anker, Peder; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-03-24)
3. Under 24. Marts takker han Peder Anker for dennes Meddelelse om, at Kongen og Kronprinsen naadigst har bifaldt de Betingelser, paa hvilke C. A. vilde aflægge Troskabseden, hvorfor han vedlægger denne, affattet i lovbefalet Form. Ligeledes. udtaler han sin Tak for at være b

BREV TIL: Anker, Peder; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-03-24)
4. [I sit Brev til Peder Anker af 24. Marts skriver C. A. bl. a.]: Posten vil idag bringe dig den store og for hele Europa skrækkelige Tidning, at Napoleon sidste Mandag d. 20. Kl. 3 Efterm. er indrykket i Paris. Ikke et Skud er løsnet, ikke en Mand saaret. I Spidsen for om

BREV TIL: Anker, Peder; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-03-31)
5. I et Brev til Peder Anker af 31. Marts udtaler C. A. sig atter om Napoleons Hjemkomst og fortæller, at der nu ikke længer er Censur i Frankrige , saa man der kan synge med Falsen: „Tankens Ytring er som selve Tanken — fri.“ Man paastaar her, skriver han, at de

BREV TIL: Anker, Peder; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-04-07)
6. [I en lang politisk Skrivelse af 7. April til Peder Anker tilføier C. A. følgende]: Jeg har faaet Grev Engestrøms Depeche, der ikke stemmer med, hvad du officialiter har tilmeldt mig. Greven siger nemlig: „Hvad angår betalningen för den till Norge afsände spannmål och sk

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Anker, Peder; (1815-02-24)
[7.] Stockholm d. 24. Febr. 1815 . FRA Peder Anker til C. A . Jeg giver mig herved den Ære at melde D. Høivelbaarenhed, at H. K. H. Kronprinsen har befalet mig som Statsminister for Norge at meddele Dem H. M. Kongens Ordre, Dem betræffende, saalydende:

BREV TIL: Anker, Carsten Tank; FRA: Anker, Peder; (1815?)
[8.] Ovenstaaende Skrivelse blev sendt C. A . tilligemed et privat Brev af 27. s. M., hvori Peder Anker bl. a. anfører, „at cer ingen Tvivl bliver om, at Stortinget jo vil konfirmere Pensionen, thi man kan og bør jo ikke glemme din Iver for Norges Vel. Angaaende dit Udlæg for

BREV TIL: von Rehausen, Gotthard Mauritz; FRA: von Engeström, Lars; (1815-02-27)
[9.] Som Bilag til foranstaaende Skrivelse ligger en Afskrift af en Apostille til en Note, som Udenrigsministeren, Grev Larsv. Engestrøm, under 27. Febr. 1815 har tilstillet Envoyéen i London, Baron Rehausen. I denne Apostille siges, at det er: „Konungens nådige vilja, att herr

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-04-18)
10. Af et Brev til Christian Frederik af 18. April 1815 gjengives her ordret C. Ankers Udtalelse om Norges Konstitution af 17. Mai 1814. Deres Kongelige Høihed beviser mig den Ære at forlange mine Tanker om Norges Konstitution: Da D. K. H. kjender min Sa

BREV TIL: Anker, Peder; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-04-28)
11. I et langt Brev af 28. April til Peder Anker beder C. A. denne foreløbig at takke Kronprinsen, fordi denne tilbyder ham den ledige Gesandtskabspost i Lissabon med Løfte om derfra at at forflyttes til Madrid. „Med min Døvhed i mit 68. Aar at begynde en udenland

BREV TIL: Konow, August; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-04-29)
12. I en Skrivelse af 29. April 1815 til Konsnl Konow anfører han bl. a.: Mit Forslag om Garanti og om Konservatores var vel ikke saa uklogt. Men det blev lagt paa Hylden som let Produkt af en patriotisk Sværmer! Vor elskede Prins Christian, som jeg med Ha

BREV TIL: P. Borthwick et Comp., ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-05-01)
13. I et Brev af 1. Mai 1815 til Handelshuset P. Borthwick et Comp, i Leith underretter G. A. dette om, at det norske Finantsdepartement har besluttet at sælge den meget omskrevne Rug og beder Huset for Fremtiden korrespondere i denne Sag med nævnte Departement.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-05-23)
14. Under 23. Mai s. A. sender C. A. Prins Christian Frederik et vidtløftigt politisk Brev. I Slutningen af dette omtaler han et paatænkt Salg af Eidsvoldsbygningen. „Jeg fik det Indfald,“ skriver han, „at tilbyde Kronprinsen Kjøbet af Eidsvolds Hus med Møbler, Mineralsamli

BREV TIL: Bernadotte, Jean Baptiste; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-05-12)
15. Det er i et Brev af 12. Mai 1815 til Kronprins Carl Johan , at C. A. afslaar det nævnte Tilbud om diplomatisk Ansættelse, Han skriver saaledes: „Je ne posséde que des notions superficielles de la diplomatie et des qualités qu’elle exige, mais j’en sais cependan

BREV TIL: Aall, Niels ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-05-08)
16. I et Brev til Nils Aall af 8. Mai 1815 fortæller C. A. , at da han ved Juletider efter Løfte besøgte Baron Rehausen, havdehan „den Ærgrelse der at læse Grjenparter af mine egne Depecher under 26. Septbr. og 6. Oktbr. f. A. samt en Depeche fra Grev Engestrøm paa 4 Sider,

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-06-18/1815-06-20)
17. Sine Betragtninger over Frankrigs politiske Stilling og om Slaget ved Waterloo d. 18.—20. Juni 1815 sender C. A. til Christian Frederik i en Skrivelse af 27. Juni 1815, hvoraf et Uddrag hidsættes. London d. 27. Juni 1815. Deres Kongelige Høihed.

BREV TIL: von Rehausen, Gotthard Mauritz; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-06-30)
18. Under 30. Juni 1815 sender C. A. Baron Rehausen et Brev i Anledning af, at Legationssekretær Engestrøm d. 21. Juni efter Gesandtens Ordre har indfundet sig hos C. A. for at meddele ham en Depeche fra Udenrigsministeren, Grev L. v. Engestrem, hvori denne beskylder C. A. fo

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-07-07)
19. I et Brev til Christian Frederik af 7. Juli 1815 giver C. A. en Oversigt over den politiske Stilling i Europa efter Waterloo- slaget, hvorpaa han meddeler, at han haaber at komme hjem i September, da Kronprins Carl Johan med Følge skal overnatte paa Eidsvold Verk. Han f

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-07-07)
20. I et andet Brev af samme Dato, 7. Juli , skriver han til Christian Frederik saaledes: Hvorledes skulde jeg værdigen kunne takke Dem, dyrebare Prins, for Deres kjære Brev af 18. f. M.? Var jeg uafhængig og tilhørte mig selv, samlede jeg mine smaa Kostbarheder, min

BREV TIL: P. Borthwick et Comp., ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-07-20)
21. Den 20. Juli 1815 sender C. A. det endelige Opgjør med £ 1230.13.7 til Handelshuset P. Borthwick i Leith og udtaler sin Glæde over, at denne gamle Affære nu endelig er afsluttet.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-08-11)
22. Under 11. Aug. 1815 sender han et Brev paa 2 a 3 Folioark til Christian Frederik , hvori han omtaler Keiser Napoleons Afreise til St. Helena og fremsætter sine Betragtninger i den Anledning. Tilsidst siger han Prinsen et hjerteligt Farvel fra London. [Den 6. Sept

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-10-15)
23. Christiania d. 15. Oktbr. 1815 . [Uagtet følgende Skrivelse til Christian Frederik ikke indeholder synderligt af politisk Interesse, gjengives den dog temmelig fuldstændig, da den giver en detaljeret og underholdende Beskrivelse af Carl Johans Besøg paa Eidsvold V

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1815-11-11)
24. I et langt Brev, dateret Christiania d. 11. Novbr. 1815 , fra C. A. til Christian Frederik , er der to Ting af Interesse, som derfor her skal gjengives, nemlig et Par skarpe Bemerkninger om Grev Schimmelmann og lidt om de norske Penges Værdi. D.

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1816-11-09)
25. I en Skrivelse fra Ouer i Eidsvold Prestegjeld af 9. Novbr. 1816 til Christian Frederik udtaler C. A. sin Skamfuldhed over ikke at have skrevet paa saa længe. Han har hele Sommeren havt store Bekymringer; der er ingen Penge mellem Polk, skriver han. De storste Huse i

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Anker, Carsten Tank; (1817-05-27)
26. Eidsvold d. 27. Mai 1817 . [Kort Uddrag.] Deres Kongelige Høihed. Naadigste Prins . At begynde sit Brev efter saa lang Stiltienhed, er for et følsomt Hjerte noget vanskeligt. Men den samme Oprigtighed, som nu næsten i 16 Aar har herske

BREV TIL: von Schimmelmann, Heinrich Carl; FRA: Anker, Carsten Tank; (1771-12-21)
Bilag 1. Christiania d. 21. Decbr. 1771 . Hr. Baron Schimmelmann . Hvilken Lykke for mit Fædreland, at det er kjendt af Baron Schimmelmann, hvis Tanker er ligesaa frigjorte, som om han var den eneste levende Person i Verdensrummet, og at det er kjendt af ham,

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt
Bilag 2. Da det er ganske interessant at have Rede paa, hvilke Personer, der i Kjøbenhavn hørte til Carsten Anker og Frues Omgangskreds, skal her meddeles en af ham selv i Mai 1792 over disse forfattet Liste, der indeholder følgende Navne, hvis Bogstavering er bibeholdt:

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt
Bilag 3. Under sit Ophold i Danmark rugede C. A. helt fra Aaret 1794 , da han havde kjøbt Eidsvold, over den ham saa kjære Plan atter at kunne tage fast Fod i Eædrelandet, hvilken Plan dog først 17 Aar senere kunde komme til Udførelse. I denne Mellemtid gjorde han aarlig en

BREV TIL: Schulin, Sophie Hedevig; FRA: Wedel-Jarlsberg, Cathrine; (1799-09-10)
Bilag 4. Som et Bidrag til Carsten Ankers Karakteristik kan tjene følgende Uddrag af et Brev fra Grevinde Cathrine Wedel-Jarlsberg , f. Storm, til hendes Veninde, Grevinde Sophie Schulin, f. Warnstedt, paa Fredriksdal i Sjælland. Brevet er skrevet et Par Maaneder efterat hende

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1772-01-21)
1. Fra Baron Güldencrone til Grev v. d. Osten . Stockholm d. 21. Januar 1772 . Hr. Casten Ancher ankom her til Staden iforgaars. Saavidt. jeg kan dømme efter min første Samtale med ham, er han bestemt paa i Henhold til Kongens Befalin

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1772-07-07)
2. Fra d. s. til d. s. Stockholm d. 7. Juli 1772 . Jeg haaber snart at modtage Kongens Ordre angaaende Hr. Anchers Opgave. Siden jeg d. 7. og d. 17. April havde den Ære at tilskrive D. E. herom, hviler alt, og Hr. Ancher

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1772-07-17)
3. Fra d. s. til d. s. Stockholm d. 17. Juli 1772 . [I denne Indberetning meddeler Envoyéen, at en svensk Herre ved Navn Wærn, der nedstammer fra Mads Wærn, var kommen til Stockholm for at fordre Tilfølgetagelse af et Pr

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1772-08-14)
4. Fra d. s. til d. s. Stockholm d. 14. Aug. 1772 . Jeg haaber, at Flødningsspørgsmaalet snart vil blive afsluttet til de deri interesseredes Tilfredshed. Dets Afgjørelse er kun bleven ndsat paa Grund af nogle uforudseed

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1772-08-25)
5. Fra d. s. til d. s. Stockholm d. 25. Aug. 1772 . [Altsaa 6 Dage efter den nye Regjeringsforms Indførelse.] Det er mig umuligt at give nogen paalidelig Oplysning om den Maade, hvorpaa Kongen af Sverige har tæ

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1772-09-08)
a. Fra C. A. til Grev v. d. Osten . Stockholm d. 8. Septbr. 1772 . Min nuværende Stilling er kun altfor ubehagelig. Et nær forestaaende heldigt Udfald af min Sendelse er nu ramlet overende, og jeg er meget nedstemt over nu kun at have

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Anker, Carsten Tank; (1772-09-18)
b. Fra C. A. til Grev v. d. Osten . Stockholm d. 18. Septbr. 1772 . Det var meget smigrende for mig gjennem den velvillige Skrivelse, hvormed Deres Ekscellence netop bar beæret mig, at erfare, at min Adfærd bar vundet en saa høit anse

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1772-09-22)
6. Fra Baron Güldencrone til Grev v. d. Osten . Stockholm d. 22. Septbr. 1772 . Chifreret Apostille. Hr. Ancher er bleven mig end mere mistænkelig, dels ved den Udsættelse, han søger med at reise herfra, efterat han har modt

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1772-10-23)
7. Fra d. s. Til d. s. Stockholm d. 23. Oktbr. 1772 . Det falder mig aldeles ikke vanskeligt at tro, at Kongen af Sveriges egentlige Hensigt er at kaste sig over Hans Majestæt, vor Konges Lande, medens han giver sig Mine

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1772-10-27)
8. Fra d. s. Til d. s. Stockholm d. 27. Oktbr. 1772 . Det Svar, som Hr. Ancher bar faaet fra Rentekammeret angaaende bans Flødningsaffære, burde for bam være et nyt Motiv til at forlade Sverige. Ikkedestomindre bliver ha

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1772-10-30)
9. Fra d. s. til d. s. Stockholm d. 30. Oktbr. 1772 . I Henhold til Deres Ekscellences Ordre skjuler jeg for Hr. Ancher de Mistanker, jeg nærer mod ham, og som stadig tiltager; men jeg tvivler paa, at jeg i Henhold til D

BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried ; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1772-12-22)
10. Fra d. s. til d. s. Stockholm d. 22. Decbr. 1772 . Naar jeg nu længe har tiet om alt, hvad der vedrører Hr. Ancher, saa er det, fordi jeg nu, efterat have iagttaget ham nøie, kan tale med mere Sagkundskab om vore ber

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: von der Osten, Adolph Sigfried ; (1772-12-30)
Fra Grev v. d. Osten til Arveprins Frederik . Kjøbenhavn d. 30. Decbr. 1772 . Idet jeg har den Ære allerunderdanigst at tilbagesende Deres Kongelige Høihed de Breve og Indberetninger, som de Herrer Rosencrone og Adelaer leverede mig straks efte

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene