Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Christian Frederik (1814-03-30)

Christianiad. 30. Marts 1814.

13.

Min gode Ven.

Indslutter et Brev fra Deres Son. Læs det, førend De læser mine Kommentærer. — For det første ser De af indlagte Brev fra Erik til mig Aarsagerne, hvorfor han har sendt mig det til Besørgelse. Han beder mig tillige om, hvad han neppe behøvede, om mit Forord for Dem ved den Forbindelse, han har indgaaet med Betsy Sneedorff. — Jeg kan til Fordel for samme med Sandhed sige Dem, at denne sjeldne Pige er ligesaa god som skjøn, og at hun npaatvivleligen vil gjøre den Mand lykkelig, som hun elsker. Hun har, skjønt hendes Stilling var i den store Yerden, aldrig fundet sin Lykke i dens Tummel; i sine Forældres Hus var hun altid lykkeligst, og hun har ikke ladet sig bedaare af Nutidens unge Herrer du soi-disant bon ton [belevne i egen Indbildning], deres Smigrerier elder Fadaiser. Jeg tør nævne mig som hendes oprigtige Ven, og troede jeg, at jeg burde fraraade hende hvilketsomhelst Parti, da gjorde jeg det sandeligen, men hun tilskriver mig: „Erik Anker friede til mig, foruden at jeg led ham meget godt og fandt ham et smukt Menneske, fandt jeg Lighed i vores Stilling og Alder; jeg er overbevist om, at det er et inderlig godt Menneske; jeg kjender ham som en god Søn, og ved Annettes Dødsseng saa jeg i ham den fortræffeligste Broder, — og jeg tror med ham at kunne s. 26 leve i den Velstand, hvortil jeg er vant; saa, bedste Prins, her var mange Grande til at give ham mit ja. Dette fik han, og vi venter kun paa hans Faders Samtykke for at gjøre vor Forbindelse bekjendt, som ingen ved endnu uden Prinsesserne og mine Forældre. Grid den maatte vinde Deres Bifald. Anker er Dem med Ljv og Sjæl hengiven“, osv. Dette er Hjertets ukunstlede Sprog, og det vil ogsaa finde Vei til Deres Faderhjerte.

Har jeg forstaaet Erik ret, saa er det ham meget om at gjøre for sin Bestemmelse i Fremtiden at vide, om han kan regne paa, at De vil efterlade ham Eidsvold med tilliggende Eiendomme.

Den eneste, der i sin Tid tnrde være ham hinderlig i denne hans Arv, skulde vel være mig, hvis jeg af handlede Dem denne Eiendom; men naar det gjælder om to unge Folks Etablissement i Fremtiden og det angaar tvende af mine Ungdomsvenner, saa lader jeg gjerne slig Tanke fare og beder Dem selv, min gode Anker, om at meddele Deres Søn et Løfte, der kan gjøre ham lykkelig.

Han har tilbudt sig at ville komme herop, naar hans Tjeneste paakrævedes, men endnu er dette jo ei Tilfældet, og han er vist inderlig tilfreds i Danmark. Forlovelsesdagene er saa sukkersøde.

Med Indretningen paa Eidsvold gaar det, siger man mig, godt fremad. Forvalteren har modtaget ialt 20 000 Rdlr. Elieson er meget virksonr, skjønt det vist havde været mere overensstemmende med Deres Ønske, at Miss Harward var reist med Deres Broder [Peter A.], saa kan det være gavnligt for Eidsvold, at hun, formedelst Upasselighed, blev nødt til at opholde sig [der].

Ikke faar De et Ord mere fra mig idag. Lev ret vel. Det ønskes Dem af

Deres Ven

Christian Frederik.

Endnu en Efterskrift. De vil underrette Deres Broder om Baron Hardenbergs Bestemmelse til de allierede Hoffer; jeg ved s. 27 ei sikkert, om han er kommet afsted, men i alle Fald tilskriver han Deres Broder, og han kan da svare ham og fremtidig korrespondere med ham i det franske Chiffer, jeg har meddelt ham. Hvor vil Greneralen kunne Hjælpe sig uden Haandskriver?

Et genialt Brev af Grev Schimmelmann vedføies.