Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Christian Frederik (1814-05-05)

Christianiad. 5. Mai 1814.

18.

Min kjære Anker.

Jeg sender Dem et Brev til den russiske Statssekretær Grev Nesselrode, hvilket De, ligesom de øvrige Breve, vil besørge til Paris, om ikke direkte, saa gjennem Storkansler Hardenberg.

Jeg beklager meget, at De i saa lang Tid maa have savnet Brevskaber fra mig; jeg føler selv, hvor pinagtigt det er, ingen Underretninger at modtage fra sine Venner, allerhelst naar disse kan være saa afgjørende, som de, jeg venter fra Dem. Jeg kjender jo Deres Iver og Deres Klogskab og trøster mig med, at alt kan blive godt, ja, jeg venter mig det, Saalænge De har kunnet blive og virke. Aviser tier jo ganske, hvad angaar Norge. Deres Krydsere, som, endog uden at praie dem, har mødt vore Brigger og Konvojer, har ikke øvet nogen Voldsomhed mod norske Skibe; tvertimod skal de have tilbndt vore Skibe Konvoj og lovet at tngte de svenske Kapere. Disse handler paa Sørøvervis, siden Norge, som det paastaaes, er erklæret i Blokadetilstand af Sverige, og de skal blive behandlede paa samme Yis. Den engelske Regjerings Herskab paa Havene burde ei tillade slige Sørøverier.

Korn ankommer i Mængde, Gud ske Lov!

Ved Rigsforsamlingen er Konstitntionsforslaget udarbeidet og skal nu diskuteres i Forsamlingen. Det bliver udentvivl ganske efter de Retsindiges Ønske. Jeg har nu ved tvende Grange at være fraværende paa nogle Dage fra Eidsvold tydeligen lagt for Dagen, hvor lidet jeg ønsker at imponere paa Forsamlingen. Dette erkjendes ogsaa af alle.

s. 41 Jeg vender idag tilbage til Eidsvold.

I Danmark er der d. 18. April udstedt et aabent Brev imod Norge, hvori siges, at Kongen kun under den Forpligtelse, at Landet blev overladt til de Svenske, har løst Embedsmændene fra deres Troskabsed, hvilke desaarsag forbydes at beholde eller modtage noget Embede i Norge under dets nuværende Stilling. Alle danskfødte Embedsmænd tilbagekaldes inden 4 Uger under Tab af dansk Borgerret. Tvende Kommissærer 1 udnævnes for at fordre og til vedkommende svenske Befuldmægtigede at overgive de norske Fæstninger, faste Pladse osv.

Førstnævnte aabne Brev bliver naturligvis ei bekjendtgjort, og Kommissærerne tilstedes ei Adgang til Riget. Alt dette er svensk Indflydelse, som over al Beskrivelse opbringer Folket mod Kongen og hans Omgivning.

I Sverige er Misfornøielsen stor, og der er ingen Tvivl om, at Ponte-Corvo er tabt, naar han ikke snart skaffer dem.....

Deres Broder var endnu d. 28. April i Christianssand. Jeg haaber dog, at han vil have talt med Dem, førend dette kommer Dem i Hænde.

Giv mig nu snart, snart gode Efterretninger.

Christian Frederik.