Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Christian Frederik (1814-05-05)

Eidsvoldd. 5. Mai 1814.

19.

Min kjære Anker.

Jeg tilsender Dem herved den kongelige svenske Kundgjørelse af 12. April om Norges Blokadestand.

De vil underhaanden eller officiellement, hvis De kan, paatale dette nye Indgreb mod Fredstraktaten, som Havenes Herre, Englænderne, ikke behøver at taale af en Magt som Sverige. At opbringe alle Skibe under alle Flag er en fiendtlig Mesure mod alle Nationer.

England, som nu kan byde Fred paa Havet, Fred paa Jorden, burde ei taale Sørøveri. Læg de gode Herrer dette ret paa Hjertet.

s. 42 Privatbreve siger, at De, min Ven, endnu den 25. April opholdt sig i London; dette er gode Tegn; — men at jeg ingen Tidender fra Dem modtager, er ubegribeligt.

De maa endeligen benytte flere Veie, over Holland, Helgoland, og adressere Brevene til Blücher eller andre Venner i Altona til videre Besørgelse over Fladstrand.

Medfølgende Paragrafer af Konstitntionsforslaget er ved Disknssionerne igaar og idag antagne af Rigsforsamlingen.

De vil se i Almindelighed de Bestemmelser fulgte, som alle Retsindige maa bifalde. Den blot agnatiske Arvefølge er afvigende fra Danmarks, og følgeligen betænkeligen for mig; men at jeg dog antager den vil vise alle Magter, at der ingen Aftale eller oplagt Raad med Danmark finder Sted. Kongens sene Myndighedsalder og Regentskabets Indretninger er noget aristokratisk.

Debatterne har ikke været svære over disse Poster. Rigsforsamlingen vedvarer vel endnu 10—14 Dage.

Mit Helbred er upaaklageligt. Inderligen længes jeg efter Tidender fra Dem, der kan glæde.

Deres hengivne og forbundne

Christian Frederik.