Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Christian Frederik (1814-06-29)

Den 29. Juni 1814.

28.

Min kjære Anker.

Behag at besørge vedlagte Brev i Hertugen af Gloucesters Hænder.

Den første Remisse for Kornindkjøbet, forfalden d. 8. Aug., sendes med denne samme Leilighed, som overbringer disse Brevskaber.

Tank raader ikke til at indlade sig i Transaktionen med Wolff og Dorwilles Bo, idet Regjeringen derved paatog sig en Forpligtelse, som den igjen vanskeligen vilde se fyldestgjort af de private Debitorer her i Landet.

Imorgen kommer de allierede Magters Kommissærer og Admiral Bille hertil.

Jeg ved nu med Vished, at Moriers Depeche har været yderst fordelagtig for os. Lad mig snart igjen høre Tidender, gode Tidender fra Deres velvillige

Christian Frederik.