Danmarks Breve

BREV TIL: August Konow FRA: Christian Frederik (1814-05-29)

7.

Under 29. Mai 1814 skriver Kong Christian Frederik til Konsul Konow fra Christiania et Brev, hvori han først oplyser, at Kongen har vanskeligt for at skaffe Kontanter til Indkjøb af endel af det Korn, der netop er indløbet fra Holland til Bergen, s. 122 men beder Konsulen forsøge at reise et Laan i sidstnaevnte Land.

Derpaa tilføies: De modtager med Overbringeren af dette et Brev til Prinsen af Oranien, indeholdende de ofncielle Aktstykker i Anledning af min Tronbestigelse og rain Anraodning til ham om ved sin nære Forbindelse med Storbritannien at virke til vores Fordel, til Forsvaret af et frit Folk, overensstemmende med samme Grundsætninger, som Jordens Mægtige har hyldet og forfegtet. Dette Brev ønsker jeg, at De overgiver om muligt i hans egne Hænder. I Anledning lieraf maa De, hvis han er i England, forreise didhen. Selv hvis Fyrsten er i Holland, maa De straks efter røgtet Ærinde, forreise til England og overlevere Statsraad Anker eller hans Broder mine Brevskaber til videre Besørgelse. Skulde imod Formodning begge vøre forreiste fra England, da maa De selv bane sig Vei til de gjældende Personer, gjennem hvem Brevene til de paagjældende Fyrster og Ministre kan sikkert afleveres.

Men i alle Tilfælde bliver Hr. Konsulen i England, indtil det norske Folks Repræsentanter — Aal, Christie, Rosenkilde — did ankommer medio Jnni. Efter nærmere Aftale med dem vender De tilbage enten direkte eller maaske rettere over Holland.

Deres gode Tjeneste kan vist ingen oprigtigere paaskjønne end Deres bevaagne

Christian Frederik.