Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Carsten Tank Anker (1814-11-30)

(33.)

Londond. 30. Novbr. 1814.

Til Norqes Statsraad

i Christiania.

Med en Kjøbmand fra Arendal ved Navn Hr. Smith gav jeg mig den Ære at tilskrive Statsraadet under 19. ds., hvoraf indlagt fremsendes Duplikat, henskydende mig til Indholden af samme.

Igaar havde jeg den Ære at modtage Statsraadets allerhøist-ærede Skrivelse af 5., hvori jeg underrettes om den Beslutning, Stortinget Dagen før havde fattet i „at vælge Sveriges Konge, H. M. Kong Carl XIII., til Norges konstitutionelle Konge, og følgelig, at min Sendelse fra den norske Regjering til dette Sted maa ansees som tilendebragt."

I en politisk Forstand er jeg aldeles enig med Statsraadet her om, men ikke i økonomisk eller merkantil Forstand. Thi saalænge de ofte omskrevne Remisser til Betaling for den af mig for den norske Regjerings Regning indkjøbte Rug endnu udebliver, Kan jeg iike forlade Stedet eller belave mig paa min Tilbagereise.

[Nn følger after en lang og klar Udvikling af Kornsagen, men da denne er tilstrækkelig oplyst i foregaaende, her indtagne Skrivelser, udelades den her.]

Muligens maa det være Statsraadet kjedsommeligt at læse saa ofte og saa meget om en eneste Gjenstand. Imidlertid kan jeg ikke hindre samme. Fra min Side maa og skal intet forsømmes, som kan give Lys i en Sag, der maa være ligesaa ubehagelig for Statsraadet, som den er krænkende for mig, der handlede, ikke alene efter Ordre, men med Mdkjærhed og Held.

Statsraadets høist forbindtlige Ytringer paa Nationens Vegne i Hensyn til mine Anstrengelser for Fædrelandets Selvstændighed er smigrende og dyrebare for mig.

s. 443 Hvad jeg har udstaaet og opofret lader sig ikke lettelig beregne eller forklare. Det bitreste af alt er Udfaldet og den Aandsfortærelse, der nyder af skjæve Bemerkninger, som den overfladige Mængde aldrig undlader at fælde over den Underhandler, der ikke har kunnet tvinge Udfaldet efter Ønske.

Jeg hefter ikke alene med mine Akcepter, men endog med mit Æresord for skadesløs Betaling af Rugen. Forinden jeg modtager definitiv Ordre om, at den indkjøbte Rug skal sælges [med Tab] eller hjemsendes samt Remisser i Overensstemmelse med et af disse Alternativer kan jeg ikke bestemme min Tilbagereise.

Mellemtiden skal jeg benytte til mine Landsmsends Fordel.

Siden mit sidste til Statsraadet har jeg atter havt en fortrolig Samtale med The Chancellor of the Exchequer [Skatkammerkansleren], hvori jeg bl. a. forklarede ham Byrden af den høie Told, som er lagt paa norske Trævarer og om Billigheden af sammes Nedsættelse. Herpaa betroede han mig, at saalænge den amerikanske Krig vedvarede, frygtede han, at han ikke saa sig istand til at forskaffe os nogen Lettelse, allerhelst da Indbyggerne af Kanada ved deres Kommissionærer her paa Stedet, som jeg erfarer er Ma3nd af stor Indflydelse, plagede Regjeringen med Forestillinger om Nødvendigheden af den høie Told paa norske Træprodukter.

Han sagde mig rent ud, at enhver Forestalling af mig angaaende denne Grjenstand vilde for Øieblikket vorde uden Nytte. Jeg maatte nu give Samtalen en anden Vending og forklarede ham det uforholdsnmæssige af den eksisterende Told, at der nemlig for 8 til 20 Fod var en og samme Told, hvorved Norge, som sjelden producerede over 12 à 13 Fods Bord, var underkastet samme Byrde som Sverige og Østersøen, der tilveiebragte 18, 19 à 20 Fods. Herover udbad han sig en Memoire og lovede mig al Opmerksomhed. Jeg har opsøgt Materialer paa flere Steder, og tror nu at have samlet saa meget, jeg behøver for at kunne opsætte en vel grundet Forestilling.

Meningerne er saare delte, og Sagen selv saa forviklet formedelst adskillige og modsigende Ansøgninger, at den største Forsigtighed udfordres for ikke at give det modsatte Parti Vaa- s. 444 ben i Hænder til vor Skade. Jeg skal imidlertid intet forsømme og intet fordærve.

28

Statsraadet vil høiligen forbinde mig, om det vilde have den Grodhed at tilstille mig en Grjenpart af Foreningsakten, indeholdende Norges Konstitntion tilligemed de Forandringer, som Foreningen har givet Anledning til og bestemt.

Dersom Statsraadet er blevet autoriseret til at udnævne Konsuler paa udenrigske Steder for Norges kommerciale Anliggender, da tillades det mig herved paa det indstændigste at anbefale Patric Borthiwick, Associé af ovenmeldte Handelshus, til Greneralkonsnl i Skotland. Han forstaar norsk meget godt. Hans Fader har i mange Aar været Borger af Christianssand, er bekjendt og agtet af alle de Norske, der har Handel paa Leith. Hans Hus er meget formuende, selv har han liberale Grundsætninger og har i den fatale Rughandel vist den ædelmodigste Velvillie og Agtelse for Norge og dets Begjering.

C. Anker.

NB. I dette Øieblik ser jeg, at Statsraadets Brev er Duplikat.

[Da C. A. endnu den 30. Novbr. ingen Pengeremisser havde faaet, skrev han til sin Ven, Statsraad Aall, og bad ham meddele:] „om det er Statsraadets Hensigt at jeg personlig skal prostitueres, skjønt jeg paa den mest authentique [lovmæssige] Maade har handlet for Regjeringens Begning."