Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1814-12-15)

36.

Londond. 15. Decbr. 1814.

Deres Kongelige Høihed.

Min naadigste Herre.

Igaaraftes fik jeg et Brev fra Blücher i Altona, hvori denne fortræffelige Ven blandt andet melder mig, at D. K. Høihed formodedes at komme til Altona i den Hensigt at mode H. M. Kongen, naar han returnerer fra Wien.

Da det nu saaledes træiffer, at en Kjøbmand fra Hamborg ved Navn Gossler, en god Ven af mig, netop idag begiver sig paa Veien hjem, saa benytter jeg denne meget sikre Leilighed for at sende D. K. Høihed Duplikat af mit sidste under 5. ds. og Ekstrakt af mit første under 24. Novbr., begge Dele afsendte med Skibsleiligheder til Kjøbenhavn, og som jeg befrygter ikke kan være ankommen, forinden D. K. Høihed forlod samme.

Jeg lader tillige følge tvende Eksemplarer af D. K. Høiheds Portræt, et Prøvetryk uden Inskription, som nok vil findes at være det bedste, og et andet simplere med Inskription, inderligen ønskende, at D. K. Høihed fandt sig fornøiet med samme. Jeg har ladet anbringe Huset paa Eidsvold i Baggrunden, som kyndige Kunstnere forsikrer mig ikke paa nogen Maade kan kritiseres eller skade Portrætet. Det er et Sted, D. K. Høihed bar gjort merkværdigt.

Skulde D. K. Høihed misbillige Ideen, da kan Huset meget let udstryges paa Pladen.

Ved ethvert af mine ovenbemeldte Breve fulgte tvende Eksemplarer.

Tiden tillader mig slet ikke dennegang at opvarte D. K. Høihed med mere.

Anbefalende mig i D. K. Høiheds vedvarende Naade, er jeg uforanderligen en underdaning og tro hengiven Tjener.

C. Anker.