Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Aall FRA: Carsten Tank Anker (1814-07-16)

15.

Londond. 16. Juli 1814.

Til

Hr. Statsraad Niels Aall, i Leith.

Af et Brev, som jeg idag modtog fra Mr. P. Borthwick, erfarer jeg med Ærgrelse, men ikke med Forundring, at De af „The Privy Council" har erholdt Ordre at vende tilbage til Norge uden Tilladelse til at komme op til London, forinden De reiste.

Enhver Anmerkning over denne Medfart er overflødig. Behandlingen er utaalelig og viser, til hvad Grad man her kan være stivsindet og uretfærdig, ja, jeg lægger til: indskrænket af s. 483 Begreb. Man maatte dog vel kunne fatte, at saadant Forhold istedetfor at reconciliere [forsone] maa forbitre.

Naar „The Morning Council" siger: That Mr. Foster has gone from Copenhagen to Christiania to negociate, and that it will save time, that they meet him there [at Hr. Foster har begivet sig fra Kjøbenhavn til Christiania for at underhandle, og at man vil vinde Tid ved at møde ham der], saa ved jo bemeldte Privy Council ikke selv, hvad det siger.

Mine Herrer kom jo ikke hid for at negociere [underhandle], men for at kommnnicere den engelske Regjering det norske Folks sande Disposition [Tilbøielighed] og for at bevidne den engelske Regjering den Agtelse, som vor fortræffelige Konge efter de rigtigste Grundsætninger tror at kunne bevidne samme. Men al Tale med og om disse Herrer er forgjæves. Her maa andre Midler til. Uagtet Alien-Office har forsikret, at Passerne er blevne afsendte sidstleden Mandag Aften, er det dog muligt, at dette er Usandhed, og om de er afsendte, forekommer der endnu en Mulighed, at Toldkontrolløren ikke respekterer dem.

I hvor inderlig glad Deres Ankomst hertil skulde have gjort mig, og i hvor høilig jeg tiltrængte Deres Samtaler og Opmuntringer, er jeg dog belavet paa ikke at se Dem dennegang. Reis da, kjære og værdige Landsmænd, hjem til det elskede oglykkelige Norge, reis med fordoblet Mod og ikke med et svækket. Gud er god og retfærdig. Norges Forfatning er en Prøvetilstand. Vor Sag er skjøn og aerlig, og naar vi med Standhaftighed vedbliver at forsvare den, naar vi viser os sterke i Haabet paa Gruds Visdom og urandsagelige Veie, saa kunde vi alle opleve at se vort dyrebare Fædreland velsignet med Ro og" passelig Velstand.

Af adskillige Breve, som jeg dels selv har faaet, dels seet, merker jeg, at man har stor Tillid til Mr. Morier, som man urigtig kalder Minister. De erfarer nu, allerhøistærede Ven, hvor lidet oprigtig denne Mand er. The Privy Council's Beslutning grunder sig paa intet andet end hans ufordelagtige Forestillinger. Tildragelsen med Kutterbriggen, som Kaptein Lucas kommanderede, og som skulde vente paa Dem i Christianssand, er slet intet andet end foragtelige Kunstgreb, ved Hjælp af hvilke The s. 484 Privy Council skulde sættes istand til at forekomme deres Hidreise, hvori bemeldte „Minister" Morier var ganske uskyldig, det forstaar sig!

Bliver det derved, at De ikke faar Tilladelse til at komme hid, da behag at sende mig i en Pakke, som Hr. Borthwick vil besørge, alle de Dokumenter, som Hans Majestæt har leveret Dem for at vise mig. Saa og Grjenpart af Konstitutionen, da den, De sendte mig, blev i Mirmtet leveret en af mine Vernier, som reiste til Kontinenten.

Anbefal mig hos vor dyrebare Konge og sig ham, at jeg skal forblive ham tro, saalænge jeg besidder Evner og Aande. Reis med Taalmodighed og lad intet svække Deres Haab. Min Broder hilser. Gud være med Dem!

C. Anker.