Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Aall FRA: Carsten Tank Anker (1814-07-20)

16.

Londond. 20. Juli 1814.

Til

Hr. Statsraad Niels Aal.

To Ord. min gode Ven, i dette stygge Øieblik. Vi maa sees, hvordan det end gaar. Skulde det være saa uheldigt, at den strenge Ordre, man har givet, der indskrænker Deres Ophold til 1 Time her paa Stedet, virkelig overholdes, saa er der intet andet Middel for os to at tale sammen, end at De leier en Postchaise for Dem selv alene den første Station, saa skal jeg søge Leilighed at møde Dem paa Graden. Jeg træder da ind i Chaisen til Dem og kjører med Dem en 4 à 5 Mil og gaar saa tilbage. Dersom man ikke var her saa ganske opbragt, saa var det kanske muligt, at De for Deres Person kunde faa Tilladelse at blive her en Dags Tid under Paaskud af merkantile Operationer; men jeg frygter ret meget, at denne Velvillighed vil vorde Dem negtet.

Jeg nedlægger dette hos Hr. Horneman med Anmodning om at blive underrettet, til hvilket Hotel De kjører hen, thi jeg formoder, De stanser der. Maaske lader jeg en Duplikat aflægge i Hotellerne i Jermyn Street, Skulde dette træffe Dem der, da send mig i s. 485 Minutet Bud med to Ord om Deres Ankomst, adresseret til mit Logis her. Men skriv ikke mit Navn udenpaa Brevet. Adresser •det til Hr. Gielstrup. Indlagte er Kopi af et Brev, jeg skrev Dem til i Leith, og de medsendte forseglede er mig tilsendte; jeg mindes ikke af hvem. Adieu!

C. Anker.