Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Aall FRA: Carsten Tank Anker (1814-07-28)

30.

Londond. 28. Juli 1814.

Til

Hr. Statsraad Aal, Yarmonth.

Jeg har tvende Breve fra Høistærede at besvare, nemlig af 25. og 26., for begge hvilke jeg takker. Brevet til Mr. Musgrave fandt jeg overmaade rigtigt og tillige godt skrevet. Næste Morgen sendte jeg ham samme. Han lod mig hilse, at han in the course of the day [i Løbet af Dagen] skulde svare, hvilket jeg haaber, han har gjort. Der hersker en smuk Orden ved Ekspeditionerne i dette Land!

Overalt er Adfærden mod Dem, mine Herrer, lnmpen, grov og overmodig. Men vi vil ikke lade os forbløffe af disse Vanskeligheder. Vor Sag er god, vor Konge er retskaffen, og alle hidindtil brugte Midler stemmer med den strengeste Moralitet. Saaledes vil vi fortfare og lade Gud sørge for Udfaldet.

De mig sendte 6 Lstrl. vil vorde de trende navngivne Matroser indhændigede med Hilsning fra Dem og i Deres Navn.

Den unge Mand, De saa hos mig, men som jeg ikke vil nsevne, reiste iforgaars.

Tillad mig at sende Dem indlagte Duplikat af et Brev, jeg skrev med ham.

Her skal være kommen en Knrer fra Morier med Depecher til Regjeringen, og som har medbragt private Breve fra Christiania af 6. Juli, hvoraf man ser, at intet hos os er foregaaet, som kunde gjøre nogen Forandring i vor Stilling elder i vor enige Tænkemaade. Vser forsikret, jeg skal ikke kompromittere denne føielige Mand. Jeg ønsker knn at eie Gjenparten, i Tilfælde man skulde være saa fræk at benegte Tilfældet ganske.

s. 495 Af hvad der er foregaaet i The House of Commons [Underhuset] angaaende mine Herrer, skulde man tro, at Regjeringen havde ikke isinde at sende Dem ud af Landet, men kim fjerne Dem fra London.

Jeg har intet særdeles at melde lierfra; dog maa jeg sige Dem, at der er Bekræftelse paa, at der trækker op meget mørke Skyer paa Fastlandet, hvor det smukke Delingssystem som sedvanlig opvækker Misundelse mellem....... Jeg igjentager mine venlige Hilsninger og Ønsker for dem alle.

Troligen hengiven

C. Anker.