Danmarks Breve

BREV TIL: Patrick Borthwick FRA: Carsten Tank Anker (1814-09-10)

39.

Under 10. Septbr. bar C. A. sendt P. Borthwick i Leith en Skrivelse, som han selv refererer saaledes:

Under Dags Dato skrev jeg til Hr. Patrick Bortlwick i Leitli •og underrettede ham, at mine Venner og Bekjendtskaber her paa Stedet havde ytret det Ønske, at en Subskription blev aabnet for de lidende Nordmæmd, da mange var villige til at bidrage, men at det hidindtil havde været anseet for upasseligt i Anledning af den fiendtlige Stilling, i hvilken England og Norge befandt sig med hinanden.

Nu synes denne Indvending at være hævet, og alvorlige Anstalter gjøres nu her for at iverksætte Subskriptionen.

Overbevist om hans Hengivenhed for Norge, bad jeg ham nu indstændig at ville ved sine Venner bidrage til saadan Subskriptions Iverksættelse i hans Egn, hvori jeg er vis paa, at Norge har mange og oprigtige Venner.