Danmarks Breve

BREV TIL: Nicholas Vansittart FRA: Carsten Tank Anker (1814-09-21)

47.

Under 21. Septbr. sender C. A. til Hr. Vansittart i Anledning af en Samtale, de nylig havde havt, en i 19 Punkter affattet Beskrivelse af Grevskabet Laurvig i Norge for det Tilfselde, at den britiske Regjering skulde ønske at kjøbe dette Grevskab, som Kongen af Danmark i en hemmelig Artikel i Kielerfreden „to the astonishment for every man of common sence" [til Forbauselse for enhver med sund Sans] havde forbeholdt sig personlig. „I hope," skriver C. A., „that I may render some service to that country, where I have received my education, and to which I owe my notions of liberality and liberty." [Jeg haaber, at jeg maa faa yde en eller anden Tjeneste til dette Land [England], hvori jeg har modtaget min Opdragelse, og som jeg skylder mine Anskuelser om Frisindethed og Erihed.]

Han oplyser, at Grevskabets Indtægter staar i Forhold til. dets Værdi — 1 100 000 Rdr. — og paapeger, at det er uhensigtsmæssigt for Danmark at have denne Eiendom i et, maaske fLendtligt Land, medens Laurvigs Havn derimod vilde være et fortræffeligt Oplagssted for britiske Varer, som derfra med Lethed kunde sendes ikke alene til alle Punkter i Norge og Sverige, men ogsaa over hele Østersøen.