Danmarks Breve

BREV TIL: Konrad Daniel von Blücher-Altona FRA: Carsten Tank Anker (1814-12-27)

64.

[I et Brev af 27. Decbr. 1814 skriver C. A. til Overpræsidenten i Altona, Kammerherre Blücher, om norske Forhold følgende:]

Om hvad der er foregaaet i Norge vil jeg nu ikke videre udtale mig. Det er forbi med Nordmændenes Agtværdighed, og en skjændigere Plet i Norges tilkommende Historie vil neppe findes i den gamle.

Faar jeg Tid og Sindsro, skal de sande Omstændigheder ikke vorde forglemte. Det fæster ikke, at man i de første Aar vil begegne Norge meget godt og intet Indgreb gjøre i Konstitutionen. Men ikke før indtræffer der saadanne politiske Tildragelser i Enropa, i hvilke Sverige faar Lyst til at blande sig, førend Norges militære Styrke vil blive paakaldt for at understøtte ærgjerrige Foretagender enten i Syd eller i Øst.

Naar Norge først har faaet den fornødne Tid til at forsmægte sin Ydmygelse, vil det ikke vare længe, førend Piben faar en anden Lyd, da vil [man] fortryde, hvad der er gjort, men for sildigt.

s. 558 Hvad min gode Ven melder mig om svensk Pommern er nu netop, hvad jeg har forestillet mig at ville hænde.

I Grunden taber Danmark intet væsentligt ved at miste samme, men skammeligt er det, at den retskafne, af Ulykker forfulgte Konge ikke derfor skulde erholde en anstændig Sum rent udbetalt uden at blive underkastet et lumpent, jødisk Afdrag.

[Resten af Brevet handler om de franske og engelske Finantser.]

C. A.