Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. af Danmark FRA: Andreas Ørn (1814-07-21)

1.

Fangeskibet Belliquieux, nær Chatham, d. 21. Juli 1814

Fra

norske Krigsfanger.

Til Kongen.

Vi i England i Fangenskab indesluttede Nordmænd ansøger allerunderdanigst Deres Majestæt om at vorde udløste af vort langvarige Fængsel, eller om Deres Majestæt vil underhandle med Vedkommende om Løsladelse for os, som vi alle er tagne i Deres Majestæts Tjeneste og paa vore lovlige Reiser under Deres Majestæts Flag.

s. 559 Jeg Undertegnede paa mine og mine Medfangers Vegne ansøger Deres Majestæt allerunderdanigst om at ihukomme os med Deres Majestæts forrige faderlige Omhu for Nordmænd og tro Undersaatter. Her er endnu Fanger ilive, som blev tagne 1807, endnu 3 Maaneder før Krigen; mange tagne ved Deres Majestæts egne Krigsfartøier, Kapere og andre Skibe.

Tungt er det for os at se paa vore døende Medbrødre vansmægte paa sit Dødsleie og mange før Tiden paa en simpel Maade henslænges i Støvet, fordi deres Mangler havde taget overhaand.

Vi har ansøgt D. Majestæts Gesandt, Hr. Geheimeraad Bourke, og beklaget vor Skjæbne for ham, men forgjæves — intet Svar.

Vi skriver til en og anden af Vedkommende, men hvor vi end henvender os, synes vi at være forladte.

Vi var engang frigivne, og de, der havde 2 Lstrl. i Penge, fik Fripas og Tilladelse til at reise til London og derfra videre; men det varede ikke længe, før Hr. Generalkonsnl Horneman gjorde Hindring heri, og ingen nød det Privilegum mere.

Intet faldt os tungere, end at vi maatte tage Afsked fra vore respektable danske Medbrødre og se disse nyde deres længe eftersukkede Frihed og os selv at blive tilbageholdte og fængslede som før.

Vi nærer det Haab, at Deres Majestæt allernaadigst ikke saameget for vor egen som for vort Fædrelands trofaste Fædres og Brødres Skyld drager Omsorg for vor Befrielse og ikke frasiger sig os her midt i vore Lidelser.

Deres Majestæts allerunderdanigste Tjener

paa samtlige Fangers Vegne

Andreas Øm

fra Bergen