Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1814-08-15)

2.

Fra danske Krigsfanger

Fangeskibet Belliqueux, Chathamd. 15. Aug. 1814.

til Det kongelig danske Admiralitet.

Med allerdybeste Underdanighed henvender vi fattige og nødlidende Krigsfanger os til det høipriselige Admiralitet.

Vi finder det ganske ubilligt, at Brithania holder os her tilbage udi Fangenskabet efter vore danske Brødres Hjemsendelse til Fødelandet.

De Grunde, hvorpaa vore Grunde hviler, er følgende:

1. Vi 21 Mand er alle tagne og indbragte udi Fangenskabet med Hs. Majestæts egentlige danske Krigsfartøier, saasom Kanonbaade, Kuttere og deslige, der alle tilhørte Fladstrands Division under Kommando af Hr. Løitnant Falsen.

2. Da det ædle danske Flag har erholdt Fred, synes det billigt, at vi, der er tagne under samme og altid med Lyst og Mod har fegtet under dette og aldrig har forlangt at udløses under nogen anden Magt, — da paastaar ogsaa vi Rettigheden til Udlosning som redelige, danske Sonisend.

Flere Grange har vi anbragt disse Grunde for den danske Minister i London saavelsom for den danske Konsul sammesteds. Men vi er ikke værdigede nogen Besvarelse.

Skulde det ikke tillades os elendige nogen Udløsning som Danske — hvilket vi og stedse bekjender os at være, — da udbedes en liden Assistance — til Understøttelse — af den tilgodehavende Maanedsgage for den Tid, vi var ombord i Hs. Majestæts Skibe og gjorde Tjeneste ved Fladstrands Division — saavelsom af den Gage, os tilkommer udi Fangenskabets ynkværdige Tid.

Altsaa udbeder vi os, at de høie Herrer vil kaste et mildnende Blik til vor elendige Stilling, der visselig er større end nogen Pen formaar at udføre.

Underdanigst:

Danske Krigsfanger af Fladstrands Division.

21 Undersktrifter.

s. 561 Tilskrift: Jeg, Jacob Larsen Stade, har i flere Aar faret fra Danmark og er virkelig indrulleret i Danmark og som Underofficer brugt i min naadige Konges Tjeneste.

Hjertelig græmmer det mig og os alle, at vi ikke bliver udløste som Danske, da vi stedse ønsker at tjene og blive Danmark tro.