Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1803-01-18)

2.

London18. Januar 1803.

Jeg kan ikke beskrive, hvor stor Uleilighed dette Ophold paafører mig. Borte fra alt, hvad der er mig kjært og vigtigt, maa mit Sind lide; allerhelst da det gaar saa langsomt med Negociationen, der er mig betroet.

Her er en lærerig Skole. Hvo, der vil anvende sine ledige Timer til at dyrke oplyste Mænds Bekjendtskab, som ikke vil blive træt af at opsøge Knnstneren i sin Afkrog og merkværdige Verksteder — den maa berige sin Hukommelse med utallige Efterretninger, hvoraf idetmindste adskillige kan anvendes hos os.

Men af alt er den ostindiske Handel hvad der opvækker en grænseløs Forundring. Min naadige Prins kan gjøre sig Ide om dette Kompanis Handel, naar jeg anmerker, at den her i London blot i Pakhusleie alene har en Udgift af 330 000 Rdr. Foruden deres indskudte Kapitaler har Kompaniet 120 Millioner Rigsdalers Grjæld, som alt er indskudt i deres Handel.

Hr. Henry Dundas, nu Lord Melville, er vel en af de kjækkeste Hoveder, som nogensinde har været anbragt i det britisker s. 570 Gouvernement. Med Lord Nelson har jeg gjort Bekjendtskab og et Par Gange været ude hos ham paa hans Landsted, hvor jeg har nydt udmerket Artighed. Om H. K. H. Kronprinsen taler han med største Agtelse og Hengivenhed. H. K. Høiheds Skaal blev mig bragt, hvorved Lady Hamilton tilligemed det hele Selskab istemmede 9 Gange Hurra. Han aflader aldrig at tale om denne Batalje [2. April 1801] med virkelig Henrykkelse, da han siger, at saa haard Modstand har han endnu aldrig mødt. Han ønskede, jeg vilde frembringe hans underdanige Hilsning.

Han ophører aldrig at tale om Danske med den mest udmerkede Høiagtelse, og at dette er oprigtigt, har jeg Anledning at tro deraf, at han paa adskillige Steder, hvor han ikke kunde formode, jeg skulde komme, har fort samme Sprog.