Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1807-01-27)

11.

Hamburgd. 27. Januar 1807.

Hvad der forestod mig her paa et saa fremmed Teater, mellem disse mig ubekjendte Væsener, disse Bogholdere og Kasserere, gjorde mig modløs.

Endelig maatte jeg begynde mine Visiter og modtage dem. Nu skulde jeg føle min Grund og undgaa at svare paa nysgjerrige Spørgsmaal og stundom forekomme disse. Jeg maatte undersøge den almindelige Stemning, dernæst de paagjældendes. Tvivl og Uro herskede indvortes. Selskabelig Ligegyldighed og Munterhed blev min Maske.

Med nogle Dages Øvelse i mit eget Ansigt og Kikken i de andres, fik jeg dog den Færdighed, her behøvedes. Egentlig maatte jeg brække Isen, dog med Forsigtigbed.

Jeg ved, at D. K. Høihed ønsker et godt Udfald paa min Underhandling. Skjønt jeg er endnu langt fra Vished, begynder jeg dog at øine en Mulighed, der nærmer sig til Formodning.

Om en Uges Tid maa jeg enten have Visbed eller reise. Regjeringens Navn er ei nævnt. Kompaniet er min Hest og mit Skjold. Man drømmer end ikke om om min rette Udsen- s. 578 ding. Ikke en Mine, end sige et Ord, har jeg forraadt, for hvem jeg handler.

Endelig er det lykkedes mig at blive presenteret for Hs. Durchlauchtighed Hertugen [af Mecklenburg], som benaadede mig med en forekommende Modtagelse. Han glædede mig med, at De, naadigste Prins, maaske kunde ventes til Altona i Begyndelsen af næste Maaned.

Her skal være mange Spioner. Man paastaar endog, at Breve gaar ei sikkert.