Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1807-03-29)

14.

Hamburgd. 29. Marts 1807.

Saa nærmer Tiden sig, at Turen til Norge kan med endnu mere Bestemthed tænkes paa. Gud give, at dette maatte lykkes efter Anlæg! Hvor høiligen velkommen! Og vi andre, hvor glade over dette Besøg! Jeg holder ikke op med at handle om denne Plan.

Igaar gjorde jeg min Opvartning hos Hertugen og Hertuginden i Altona. Den første var ei tilstede, og den sidste modtog mig med al den Bevaagenhed, som kunde ventes, naar en vis Prins havde nævnt mig med Godhed.

Kan D. K. Høihed erindre, hvad jeg sagde om den Gulddaase, som Levetzau havde faaet af Bourrien[ne]. Min Formodning er bleven retfærdiggjort, thi Levetzau har faaet Ordre fra Grev Bernstorff at levere den tilbage! Arme Levetzau er bleven syg af chagrin [Sorg]. Denne Tilbagelevering vil give Anledning til den mest ubehagelige Samtale eller Brevveksling. Bourrien[ne] er grov og ilde opdragen, derhos fransk Minister. Jeg beklager ham [L] af mit Hjerte og spaar, at han i en Hast maa vente at blive rappelleret.