Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1813-06-12)

52.

Eidsvold Verkd. 12. Juni 1813.

Deres Kongelige Høihed.

Min naadigste Prins.

Hvor meget uventet sker der dog ikke. Vilde vi dog lade den alvidende Gud raade, stræbe i vort Kald med Flid og ingen Regning gjøre, thi deraf flyder Misregninger, ikke paastaa eller fortvivle, men vente alt fra den, der ene ved, hvad der er os nyttigt.

Hvor mange Bekymringer vilde vi da ikke undgaa. Utallige Grange har den Tanke med et inderligt Ønske faldt mig ind: hvilken Glæde det vilde være, om D. K. H. dog engang kom herop. Nu er det skeet, og jeg hædres og glædes ved Deres høie Nærværelse paa det Sted og i det Hus, jeg kan tillade mig at kalde mit. Vær takket, elskede Prins, for hver Time, De skjænkede mig. For den besværlige Omvei til Feiringen er jeg ikke mindre taknemmelig. De besidder al min Hengivenhed, saalænge jeg lever.

s. 616 D. K. H. maa i Deres nærværende Stilling nu og da trænge Hvile; tillad Eidsvold Verk at tjene til en rolig échappade,til Tilflugtssted, trygt mod Overhæng og Ceremonier, hvor et eller andet vedholdende Arbeide uforstyrret kunde pleies. En Linie derom 1 Dag iforveien, og alt skal findes istand, som da D. K. H. forlod det.

En afgjørende Vending i vore politiske Omstændigheder kan vel ikke længe udeblive. Landmanden stræber at hjælpe sig med Bark, Melk og Fisk.

Et strengt Politi paa Landet saavelsom i Byerne er uomgjængeligt. Her er ingen Søndag Aften, idetmindste i denne Egn, uden Dans og Drik. Fogderne bor for langt borte, rettere sagt, deres Distrikter er for vidtløftige, og de er desuden for meget beskjæftigede. Lensmændene er ikke det ringeste at stole paa; thi de fleste er forfaldne til Drik. Jeg tror, at en kort og alvorlig Advarsel vilde være tjenlig, samt at frivillige Politiinspektører ligesom ved Veivæsenet vilde have sin Nytte. Jeg skal paatage mig et passeligt Distrikt heromkring.

Min Broder vil overlevere dette og fremvise et Brev, jeg rlk igaaraftes. Tillad at anbefale denne sindige og trofaste Mand til D. K. Høiheds naadige Opmerksomhed.

Underdanigst og tro hengiven

C. A.