Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1813-08-03)

57.

Eidsvold Jernverkd. 3. August 1813.

Deres Kongelige Høihed.

Min elskede Prins.

Utallige Omsorger, saavel huslige som i Velfærdsanliggender, har hindret mig fra at opvarte D. K. H. med min frimodige s. 626 Skrivelse. Ved min Hjemkomst fra Christiania forefandt jeg Annette yderst svag. Siden har hun været yderst mat og har lidt af Sting i Siden. Dette har bragt en foreløbig Samtale tilveie om en Reise til Kjøbenhavn; denne Ide har vundet Bifald. I næste Uge kommer min Broder tilbage, og paa samme Tid har Kammerherre Peder Anker lovet af besøge mig. I disse mine nærmeste Venners Nærværelse og veiledet af deres Raad skal Bestemmelse ske [om Annettes Reise]. Den vil blive kostbar og forrykke min Udgifts- og Indskrænkningsplan i dette ulykkelige Tidspunkt; men jeg skylder hende al Anstrengelse for at bidrage til hendes Helbreds Igjenoprettelse. Imidlertid nødes jeg at sælge det kjære, uforglemmelige Rolighed [ved Vedbæk]. Det har været til Auktion og det høieste Bud var 17 150 Rdr. N. V. Det koster mig 30 000 Rdr. i saakaldte gode Penge og burde følgelig have gaaet høiere. Christmas var høistbyclende. Min Fuldmægtig maa have sagt ham, at jeg sælger ikke under 20 000 Rdr. med Møbler og for 18500 Rdr. uden samme. Jeg er nødt til at sælge for clog at skaffe noget af det, som mine Eiendomme her uophørlig kræver. Idag er jeg bleven bestyrket heri ved at modtage et Brev fra et Kjøbmandshus i London, til hvilket jeg havde sendt Forespørgsel, om jeg kunde faa en Ladning Planker afsat og dertil erholde License.

„Vi takker Dem,“ svarer man mig, „for den Preference, De tiltænker os; men skulde vor Regjering, hvilket temmelig almindelig troes eller befrygtes, vedblive at negte Indførsels-Licenser,. da bliver intet at foretage, forinden Freden er sluttet. Alt Forhold mellem de tvende Riger maa imidlertid følgelig ophøre aldeles.

Enhver Meddelelse eller Underretning om Markedets Tilstand maa altsaa under saadanne Omstændigheder være uden al Interesse, da ingen Fordel kan hentes deraf.“

Dette er da en smuk og afgjørende Besked. Endnu har jeg ikke faaet Svar fra min politiske Korrespondent. Bliver det af samme Beskaffenhed, saa er der for det første intet at foretage eller vente fra den Kant, thi han er en Mand af megen Anseelse og er i Konnektion med de allerførste i Ministerio. — Rosenørn vil levere dette.

s. 627 Høhøsten bliver fortræffelig. Man stjæler paa den ublueste Maade baade i Sætrene og paa Potatesmarkerne. Jeg tør med Overbevisning om Nødvendigheden deraf sandelig foreslaa en Plakat, som tillod enhver at forsvare sin Eiendom med væbnet Haand mod den eller dem, som ved Nattetider befandtes i anden Mands Ager, Have, Sæter eller Udhuse.

I næste Uge skal jeg tilbagesende de mig naadigst betroede Rentekammerbreve med mine faa Anmerkninger derover.

Er D. K. H. fornøiet med de svenske Depecher? Grid De var. Aldrig havde Norge en varmere Ven end den, hvis tro Tjener

C. A. er til Døden.

Jeg har idag atter skrevet til England med et nyt Forsøg om License. Jeg giver mig ei tabt.