Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1813-08-08)

58.

Eidsvold Jernverkd. 8. August 1813.

Deres Kongelige Høihed.

Min naadige og elskede Prins.

Nu gjælder det, om mine Bemerkninger over de mig naadigst betroede Rentekammerbreve finder D. K. H.s indsigtsfulde Bifald. Ifald de duer noget, bør de tale for dem selv.

Naar jeg foreslaar forhøiet Afgift ved Udskibningen, handler jeg mod min egen Eordel, thi jeg kjøber mere Sagtømmer, end jeg hugger i egne Skove.

Nu kom Per Anker, som blandt andet beretter mig, at D. K. H. gjør en Reise og bliver borte over 14 Dage.

Jeg vilde saa gjerne vide, om jeg turde proponere den hollandske Mr. Willette at komme herop og tillige give ham Haab at faa Reiseomkostningerne godtgjorte?

Dersom Annette maa til Kjøbenhavn i Selskab med sin Moder og veiledet af sin Broder, hvem turde jeg da i D. K. H.s Fraværelse tilstille det Brev, som Per Anker har troet at [burde] tilskrive Grev Rosen, for at vorde afleveret ved de svenske Forposter? Skal de reise, maa der vel itide søges om Tilladelse.

s. 628 Gud sende dem vel frem og tilbage. Kongens Raad om Forsigtighed maa sandelig ei glemmes.

Til min sidste Stund tro og hengiven.

C. Anker.