Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1813-11-08)

64.

Eidsvold Jernverkd. 8. Novbr. 1813.

Deres Kongelige Høihed.

Naadigste Prins.

Hver Dag, ja næsten liver Time paa Dagen, er nu anvendt paa Tilberedelser til den lange Reise [til England]. Tro, at jeg haster med sand og nidkjær Drift.

Fraværelsen kunde jo blive lang, og her maa intet ubestemt efterlades. Imorgen maa jeg til Toten i en Sag, som ikke kan udsættes til min Hjemkomst. Paa Søndag har jeg en høitidelig Forretning, og siden skal det snart gaa med Resten. Glem mig imidlertid. Jeg skal senere opregne, hvad jeg har maattet udrette for at kunne reise med lettet Sind, ene tilhørende Dem og Norge. Gud styrke mig da.

En af mine Venner i Kjøbenhavn giver mig en merkelig Efterretning: „Grev Wedel-Jarlsberg omtales meget, men paa en ufordelagtig Maade, nemlig somen ganske afspænstig 1 Regjeringsmand“.

Udtrykket er ualmindeligt, men er grundet paa hans bizarre Forhold [besynderlige Holdning].

Kl. er 2 og Knudsen vil reise tidlig.

Tro og hengiven til Døden.

C. Anker.