Danmarks Breve

BREV TIL: Adolph Sigfried von der Osten FRA: Carsten Tank Anker (1772-09-18)

b.

Fra C. A.

til Grev v. d. Osten.

Stockholmd. 18. Septbr. 1772.

Det var meget smigrende for mig gjennem den velvillige Skrivelse, hvormed Deres Ekscellence netop bar beæret mig, at erfare, at min Adfærd bar vundet en saa høit anseet Statsministers Bifald, et Bifald, der er mig desto kjærere, fordi jeg aldrig havde vovet at vente det, siden mit Opdrag mislykkedes.

Jeg er Baron Güldencrone erkjendtlig for den Godhed, han bar vist mig ved at tale min Sag. Efterat have lagt Merke til, at jeg gjorde min Pligt med Lyst, har han bedømt mig efter min Tjenesteiver og ikke bedømt denne efter Udfaldet. Hans milde Opfatning af min Færd har skaffet mig D. E.s Overbærelse, der fylder mig med den oprigtigste Taknemmelighed.

Da jeg finder, at man aldrig bør lade sig stanse ved nogensomhelst Hindring, har jeg fra det Øieblik, da en Revolution fuldstændig bragte Sagen og min Fremgangsmaade ud af Sporet, søgt at bane mig en ny Vei, forat den kunde lykkes.

Men disse nye Forsøg lader sig ikke iverksætte uden ved nye Udgifter. Naar dertil kommer, hvad der allerede er udbetalt, og naar Hensyn tages til det Tidstab, jeg her har lidt og til min Ærgrelse over at vende tilbage uden at have løst min Opgave, tror jeg, det er min Pligt ligeoverfor de Herrer, der har sendt mig hid, og det er en tilladelig Egenkjærlighed, at jeg nu afventer Udfaldet af de nye Forsøg, jeg har paabegyndt.

Da Virkningen af de Kræfter, jeg nu vil bringe paa Scenen, turde udvikle sig mindre langsomt end de, jeg før anvendte, bønfalder jeg D. E. om at tillade, at jeg endnu bliver her nogle Uger for at komme paa det rene med, hvad der er at haabe. Jeg skal ikke ved nogen uoverlagt Fremgangsmaade fordærve et fremtidigt heldigt Udfald af mit Opdrag. Jeg agter nemlig ikke s. 716 at fremtvinge en Afgjørelse, som for altid vilde afskjære mig Muligheden af at naa det Maal, jeg nu tilsigter.

I Paavente af bedre Tider er der intet, som i høiere Grad kan trøste mig end Deres Ekscellences Løfte om at ville interessere sig for mig.

C. Ancher.