Danmarks Breve

BREV TIL: Adolph Sigfried von der Osten FRA: Christian Frederik Güldencrone (1772-10-23)

7.

Fra d. s.

Til d. s.

Stockholmd. 23. Oktbr. 1772.

Det falder mig aldeles ikke vanskeligt at tro, at Kongen af Sveriges egentlige Hensigt er at kaste sig over Hans Majestæt, vor Konges Lande, medens han giver sig Mine af at ville Finland tillivs.

Denne Monarks Planer mod Norge, hans Karakter og hans Tænkemaacle ligeoverfor Danmark, saaledes som vi kjender den, bevirker, at vi aldrig et Øieblik kan tvivle paa hans slette Hensigter: enten at overraske os eller skade os, naar og hvor det er ham muligt.

s. 717 En Kurer, som i disse Dage er hidkommen fra den norske Grænse, har bragt nøiagtige Efterretninger om vor Arme og om vore militære Anordninger i Landet. Dette har, siger man mig, vakt almindelig Opmerksomhed.

Jeg haaber, det vil bevirke, at man ikke længer betragter den paatænkte Overraskelse for at være saa ubetydelig, som man maaske havde tænkt sig den.

Den svenske Nation vil faa mere Respekt for os, og jeg angrer derfor ikke paa, at jeg i min Indberetning til D. Ekscellence af 12. Oktbr. Nr. 1 bevidnede min Glæde over, at Hans Majestæt havde fortsat med at sikre sig mod de Overfaid og Angreb, som man altid kan vente sig ligeoverfor en saadan Monark som Kongen af Sverige.