Danmarks Breve

BREV TIL: Adolph Sigfried von der Osten FRA: Christian Frederik Güldencrone (1772-10-30)

9.

Fra d. s.

til d. s.

Stockholmd. 30. Oktbr. 1772.

I Henhold til Deres Ekscellences Ordre skjuler jeg for Hr. Ancher de Mistanker, jeg nærer mod ham, og som stadig tiltager; men jeg tvivler paa, at jeg i Henhold til D. E.s Ordre af 20. ds. kan finde ud af, hvilke Personer i Norge han brevvekslede med i denne for os vigtige Sag. Efter hvad jeg har kunnet trække ud af ham, og efter hvad jeg fra andet Hold ved om hans Forbindelser i hans Fødeland, korresponderer han hyppigt med en Hr. Wærn i Christiania og med sin Fætter Bernt Ancher, som var her i Sommer og som at dømme efter de Udtalelser, han skal have ladet falde, maa være en ligesaa ube- s. 718 sindig som slet Politiker, — følgelig ikke mindre værdig til at udspioneres i sine Foretagender end han, der nu er her.

I Paavente heraf vilde det være ligesaa interessant, orn det var muligt gjennem hans Korrespondance at skaffe os at vide, i hvor høi Grad han er bleven delagtig i de omhandlede Planer.