Danmarks Breve

Indhold af I. 1814. Christian Fred...

s. 2 Indhold af I.

1814. Christian Frederik til Carsten Anker.

1. Vestgaard 11. 2. Prinsen bebuder sin Ankomst til Eidsvold.

2. Christiania 23. 2. Fuldmagt til C. A., at fremlægge for de Monarker, han maatte komme i Forbindelse med.

3. Christiania 1. 3. Heri meddeles C. A., at han er udnævnt til Regjeringsraad.

4. Christiania 1. 3. Om forskjellige udenlandske Forhold.

5. Christiania 1. 3. Instruks til C. A. i Anledning af hans Sendelse til England. [Trykt i Aalls Erindr. 2. Udg. S. 751—53.]

6. Christiania 2. 3. Prinsen fortæller om den nye Pegjerings Sammensætning.

7. Christiania 3. 3. Fortæller lidt om Grev Wedel-Jarlsberg og nogle andre.

8. Christiania 4.3. Fuldmagt for C. A. til at udstede Licenser i England

9. Christiania 4. 3. Om Grev H. Wedel-Jarlsberg. Om at Svenskerne ikke synes at ville øve Magt. Et Signet med det norske Vaaben.

10. MoSS 7.3. Napoleons Nederlag. Om Grev Schmettau, Rosenkrantz, Thygeson m. m.

11. Christiania 24. 3. Prinsen meddeler, at hans Brev til Carl XIII. af 6. Marts blev sendt uaabnet tilbage. Ønsker dette knndgjort for den britiske Pegjering.

12. Christiania 25.—30. 3. Prinsen udtaler, at han er villig til at ofre sine Udsigter til den danske Trone mod at Norges Uafhængighed sikres. Korntilførselen. Meddeler Detaljer fra Pigsforsamlingen. Grev Wedels Ed. Bugge, Sverdrup, Bergh.

13. Christiania 30.3. Erik Ankers Forlovelse med Betsy Sneedorff og andre private Forhold. En Efterskrift om, at Baron, senere Greve, Hardenberg-Reventlow er Christian Frederiks Tolk ligeoverfor de allierede Magter.

s. 3 14. Christiania 2. 4. Om et advarende Brev, Prinsen har faaet fra Frederik VI. Om Thygeson, Konsul Konow.

15. Eidsvold 21. 4. Officielt. Carl Johans „lynende" Breve til Grev Essen. Denne sender Lagmand Flach til Christian Frederik. Prinsens Tale til Rigsforsamlingen d. 11. 4. ønskes bekjendtgjort i engelske Aviser.

16. Eidsvold 21.4. Privat. Detaljer fra Rigsforsamlingen. Legangers Præken. Om Grev Wedel-Jarlsberg, Wergeland, P. Anker, Sverdrup. Det svagsindede og det velsindede Parti m. m.

17. Eidsvold 25. 4. Prinsen finder, at Grev Wedel-Jarlsberg optræder som svensksindet. Om Baron Hardenbergs Virksomhed. Om Prinsens paatænkte Forbindelse med Storfyrstinde Anna.

18. Christiania 5.5. Engelske Krydsere viser sig venligsindede mod norske Skibe. Danskfødte Embedsmænd tilbagekaldes inden 4 Uger. Christian Frederik mener, at man i Sverige er misfornøiet med Carl Johan.

19. Eidsvold 5. 5. Om den svenske Blokering af Norges Havne.

20. Eidsvold 10. 5. Heri opfordres C. A. til at skaffe sig Underretning om Englands Sindelag mod Norge og til at aabne et Laan, om muligt paa 100 000 Lstrl.

21. Christiania 28. 5. C. A. underrettes om, at Kommissærer fra de 4 allierede Magter vil indfinde sig i Christiania for at istandbringe den besluttede Union og advare Christian Frederik. — Om Hensigten med de Herrer Aall, Christie og Eosenkildes Sendelse til England og om den Rolle, Prinsen har tiltænkt Generalmajor P. Anker.

22. Christiania 29. 5. Christian Frederik meddeler, hvorfor og med hvilke Fornemmelser han har modtaget Norges Krone.

23. Ladegaardsøen 4. 6. Mr. Morier er kommet til Christianssand. Christian Frederik tror, at Carl Johan sigter paa at samle Nordens tre Kroner paa sit Hoved.

24. Ladegaardsøen 9. 6. Sender C. A. Afskrift af Moriers Noter. Ønsker ham hjem igjen til Hjælp ved de Underhandlinger, der maa fores med de udenlandske Magter.

25. Ladegaardsøen 22. 6. Gjør Eede for, hvilke Depecher han har modtaget fra C. A., og gjennemgaar punktvis den af 11. April.

26. Ladegaardsøen 22. 6. Om den Aall'ske Sendelse. Gjør det ædelmodige Tilbud at ville bidrage sit til at betale den Gjæld, for hvilken C. A en kort Tid havde været fængslet. Om private Forhold.

27. Ladegaardsøen 22.6. Private. Morier. Foster. Ifald den svenske Kronprins fjernedes, „var da den svenske Krone at forkaste ?"

28. Den 29. 6. Sender C A. til Besorgelse et Brev til Hertugen af Glou cester. Meddeler, at de allierede Magters Kommissærer og Admiral Bille kommer den 30. Juni.

29. Christiania 15. 7. Om Christian Frederiks Samvær og Forhandlinger med Kommissærerne.

30. Moss 24.7. Fremdeles om Kommissærerne. Deres Afreise.

s. 4 31. Moss 24. 7. Kræver C. A.s Mening, om det kunde være gjørligt at tænke sig „Norge som et selvstændigt Rige i Forening med Storbritannien". Prinsesse Charlotte af Wales.

32. Moss 24. 7. Lord Castlereagh har bestemt sig til at afvise den norske Deputation. Admiral Billes Hverv. Fosters Udtalelse om, at Christian Frederik burde fri til Prinsessen af Wales. C. A. opfordres til at undersøge, om der er Stemning for denne Forbindelse.

33. Moss 2. 8. (Trykt i Aalls Erindr. og i Y. Nielsens Aktstykker). Instruks til det norske Statsraad i Tilfælde af hans Død.

34. Moss 3. 8. Om at Krigen er udbrndt og om de merkelige Samtaler, Christian Frederik har havt med Kommissærerne. Meddeler, at Hvaløerne er taget. Er endnu forhaabningsfnld.

35. Moss 12. 8. I høi Grad nedstemt skildrer Christian Frederik de svenske Vaabens Fremgang. Haaber dog endnu paa Englands Mægling.

36. Den 1. 9. Beder C. A. undersoge, om Christian Frederik kan faa et roligt Ophold i England.

37. Øen 2.9. Heri skildrer Christian Frederik med levende Farver de stedfundne Ulykker i Norge og sit Forhold til disse.

38. Den 6. 9. Beder C. A. underhaanden at begjære Englands Mellemkomst og befaler ham at sende Skonnerten „Norge" til Laurvig med Svar. Sender 500 Lstrl.

39. Briggen „Allart" paa Christianiafjorden 11.10. Om Tronfrasigelsen, Norges Konstitution og om hans mulige Forbindelse med Prinsessen af Wales. Sender 800 Lstrl. Interessant Brev.

40. Briggen „Allart" paa Fredriksværns Bhed 19. 10. Om Generalmajorerne Staffeldt. Stabell og Sejersteds Forhold. Beklager sig over, at der var Mangel paa Disciplin i Armeen. C. A.s Forslag om 5 Bigsmænd forladt. Mener, at England endnu kan redde Norge fra Underkastelse.

41. Briggen „Allart" paa Fredriksværns Rhed 19.10. Erkjender Modtagelsen af et Brev.

42. Briggen „Bornholm" ved Fredriksværn 26.10. Udtaler sin Kjærlighed til det norske Folk.

43. Slesvig 12.12. Fortæller om sin Reise til Danmark og Modtagelse der. Beklager, at han ikke har udrettet, hvad han vilde for Norge, men er glad over at have skaffet en Forfatning til Gavn for Biget. Forlovelsesplaner.

44. Augustenborg 18.12. Christian Frederik har nu lært at elske Prinsesse Caroline Amalie af Augustenborg og bortkaster al Tanke paa en Forbindelse med Prinsessen af Wales. Ender Brevet saaledes: „Carl Johan er meget vred paa Dem [C. A.]. — Kom, hvis De kan, i [deres] Vens aabne Arme".