Danmarks Breve

VIII. PERSONREGISTER. Dette Regis...

s. 726 VIII.

PERSONREGISTER.

Dette Register omfatter 461 Navne samt endel korte biografiske Data. Navnene er bogstaveret saaledes, som man har troet rigtigt uden Hensyn til Stavemaaden i Teksten.

De i VII, A, Bilag 2 og 3, og i VII, C, opregnede Personer er ikke medtaget i dette Register.

A.

Aall, Jacob, til Næs Jernverk, 1773—1844, Historiker, Eidsvoldsm. 1814, Stortingsmand 1815, 1821 o. fl. A.: 2, 35, 71, 113, 120, 124, 172, 609.

Aall, Niels, 1769—1854, Raadmand i Skien og Porsgrund 1810, Regjeringsraad 2. 3. 1814, Statsraad 19. 5. s. A., sendt til England i Juli s. A., afsluttede sammen med Statsraad J. Collett Konventionen til Moss 14. 8. s. A., Stortingsmand og Lagtingspræsident 1815: 3, 13, 14, 48, 50, 55, 59, 122, 157, 171, 331, 350, 353, 356, 361, 365, 367—369, 385, 393, 399, 408, 417, 434, 440, 444, 462, 463, 469, 470, 472, 474— 477, 478, 484, 487, 489, 495, 509, 511, 514, 629, 642.

Acland, Thomas, Sir, 1787—1871, tog Sæde i Parlamentet 1812: 263.

Adair, fhv. britisk Envoyé i Wien: 330.

Addington, Henry, Lord Sidmouth. 1757— 1844. Tog Bachelor of Arts 1778. Var Parlamentsmedlem fra 1778— 1832. Var dets „Speaker" fra 1789 til 1801, da han blev Førsteminister. Tog Afsked 1803. Peer of England 1805, President in the Council. Statsminister 1812. Blev forgjæves tilbudt et Jarledømme og Hosebaandsordenen for at svigte sin politiske Overbevisning. Fortrolig Ven af W. Pitt: 248.

Adelaer, [Adeler?]: 707.

Adler, Christian Leute-, Baron, 1784— 1844: 604.

Ahlefeldt-Laurvigen, Frederik Anton, Greve af, 1760—1832. Solgte 1805 Grevskabet Laurvig, der siden 1785 havde været i Familiens Besiddelse: 438.

Alexander I., 1777—1825, Keiser af Rusland: 21, 39, 43, 46, 48, 53, 88, 96, 107, 113-115, 139, 151, 156, 233, 277- s. 727 280, 286, 287, 303—306, 308, 311-313, 315, 320, 323, 321, 329, 345, 346, 403, 410, 441, 442, 486, 487, 517, 519, 520.

Alquier, Charles Jean Marie, Baron, 1752 —1826, fr. Envoyé i Stockholm fra 10. 9. 1810—6. 11. 1811, senere i Kjøbenhavn: 580.

Ancher, Anna Catharina, f. Tank, 1723— 1761, Moder til Peter og Carsten A.: 665.

Ancher, Erich, 1709—85, Eier af Moss Jernverk, Fader til Peter og Carsten A.: 665, 704.

Ancher, Karen, f. Tanche, 1685—1758, g. m. Sogneprest Bernt Ancher i S. Land.. 665.

Ancker, Erich Olofsson, f. i Gøteborg 1644, † i Chr.a 1699. Tilbragte nogle Aar i England og Lübeck, bosatte sig derefter som Kjøbmand, ca. 24 Aar g., i Chr.a. Eiede Huseby i v. Aker. Efterlod sig 12 Børn og en ret betydelig Formue.: 665.

Anderson, Alex., Handelshus i London: 212.

Angoulême, Marie Therese, Hertuginde af, 1778—1851, Datter af Ludvig XVI.: 638.

Anker, Annette, f. 1792, † 13. Oktbr. 1813, Datter af Carsten A.: 25, 595, 600, 611, 616—618, 620.

Anker, Annette Beate, f. v. Wackenitz, 1776—1855, g. m. Niels A. d. yngre († 1812) paa Fredrikshald.: 453.

Anker, Bernt, 1746-1805, Kammerherre, Godseier, Mæcenat: 561, 649, 682, 687, 692, 697, 703, 704.

Anker, Carsten Christian, f. 1817, † 1898 som Oberst og Kommandant i Fredriksstad. Han havde deltaget i udenlandske Krige og var en kjæk og vindende Personlighed. Hans Biografi er skrevet af Ritm. Brock († 1899) i. Norsk mil. Tidsskrifts 2. H. 1899. En anden Biografi af ham, se: „Vort Forsvar" for 2. April s. A.: 150.

Anker, Carsten, til Eidsvold, f. 1747, † 1824, Statsraad, norsk Sendebud i London 1814, er omtalt paa saa godt som hver Side i Bogen.

Anker, Carl Johan, f. paa Storhammer 1835, Kadet 1852, Sek.lt. 1855, Pr.lt. 1860 [Brigadeadjut. i 6 Aar], Kapt. 1874 [Komp.chef ved N. Jægerkorps i 8 Aar, ved 2. Brigades Lepotafdeling i 4 Aar], Ob.lt. 1897. Stod ved den norske Garde i Stockh. 1856—60. Ordon.off. hos Kong Carl 1859—72, Kammerherre 1873, deltog i Manøvrene ved Flensborg 1859, ved Berlin 1860 og i Jylland 1879, har været udsendt med Stipendium i 1860—61, 1879, 1883, 1894—95, 1896, 1900 og 1901—2, de sidste 5 Gange til militær Arkivforskning. Har udgivet en hel Del Bøger og Skrifter af mil., personalhist. og hist. Indhold: 670.

Anker, Erik, til Storhammer, 1785—1858, Kornet i Livgarden tilhest 1801, Sek.løitn. 1815, deltog i Kjøbenhavns Forsvar 1807, forlod Garden tilhest 1812, da han blev ansat ved Akersh. rid. Jægerkorps, bivaanede som tilfældig Adjut. hos Chr. Fred. Affæren ved Onstad Sund 9. 8. 1814, Sekondritm. og Adjnt. hos Carl Johan s. A., Major 1820, Oberstl. 1824, Chef Opl. rid. Jægerk. 1826, Oberst 1828, Gen.adj. 1832, Gen.maj. og 1. Adjut. hos Carl Johan 1839, Kom.dant paa Kongsv. 1849 til sin Død. Var Kabinetskam.herre fra 1818—44. G. 1816 med Betsy Sneedorff. Se hans Optegnelser i „Skilling - Magazin" 1891: 2, 26, 60, 76, 81, 84, 126, 127, 130, 149, 150, 156, 159, 299-301, 353, s. 728 357, 364, 446, 453-456, 463, 513, 546, 547, 594, 649, 652, 653, 661, 674, 675, 678, 684. 685.

Anker, Hedevig, f. Wegener, f. i Slesvig 1763, † paa Storhammer 1846, begravet ved Vangs Kirke, Datter af Hs. Eksc. Gen. Theodor v. Wegener [1724-92], Kadetchef og Hofchef; byggede Eiderkanalen. Hun blev g. d. 2. 7. 1784 m. Carsten A., 4 Børn, der døde: den ældste Søn Erik 73 Aar g., den anden, Peter, 1 Aar, den tredie, Peter, druknede 18 Aar g. i Andelven, Datteren Annette døde 21 Aar g.: 150, 454, 455, 620, 674, 676.

Anker, Nils, d. ældre. 1735—1806, og Brodersønnen Nils Anker d. yngre, 1764—1812, Grosserere paa Fredrikshald: 231.

Anker, Peder, til Bogstad, Bærum og og Vækerø, 1749—1824. Studerede 1764 i Upsala under Linné. Generalkrjgskommissær og Medlem af Feltkommissariatet i Krigsaaret 1788, Generalveiintendant 1789—1810. Deltog i det forberedende Mode paa Eidsvold 16. 2. 1814. Eidsvoldsmand, Præsident i Rigsforsamlingen fra 10.—17. April, norsk Statsminister i Stockholm 1814—22: 3, 17, 34, 93, 171, 173, 327, 337, 545, 546, 556, 560, 604, 610, 616—618, 626, 629, 633—636, 638, 642, 647, 649, 652, 653, 655, 658, 661, 675.

Anker, Peter, f. paa Fredrikshald 1744, † paa Øraker 1832, begravet ved Siden af sine Forældre paa Moss gamle Kirkegaard. Fik en udmerket Opdragelse, studerede i noget over 6 Aar, 1759—65, i Norwich, Oxford, Paris, Toulouse og Freyburg. Blev Æresborger af Glasgow 27. 5. 1762, dansknorsk Konsul i Hull 1773 med Søofficers Uniform, Kapt. i Marinen 1775, naturaliseredes som dansk Adelsmand 1778, Generalkonsul i Storbrit. 1783, fik Guldmedaljen: Pro Meritis s. A. Han blev Oberst og Guvernør i Trankebar 1786, Generalm. 1788. Da Kolonien 1801 blev erobret af de Engelske, var P. A. Krigsfange til 17. 8. 1802, da Kolonien tilbagegaves. Stkrs. af D. O. 8. 4. 1808. Deltog i det forberedende Mode paa Eidsvold 16. 2. 1814, optraadte der for Norges Uafhængighed. Han sendtes i April 1814 af Chr. Fred. over Holland til London for ved sit Venskabsforhold til mange af Storbritanniens ledende Mænd at være sin Broder, C. A., behjælpelig med at udvirke, at Norge blev anerkjendt som særskilt Stat. Den 28. April var han endnu i Chr.sand, gik der ombord i Kutteren Nr. 21, Chef: Maanedsløitnant Jacobsen, og kom over Amsterdam til London den 28. Mai. — Da Forholdene i Norge havde taget en anden Vending end det norsknationale Parti, hvortil han hørte, havde haabet, forlod han England fra Ilfordness d. 8. Oktbr. og kom efter en haard Reise tilbage til Norge d. 25. s. M. Han gjensaa ikke Chr. Fred. Det smukke og offervillige Venskab, der bandt ham og Broderen C. A. sammen i de mange Aar, svigtede aldrig: 3, 12, 20, 26, 27, 41, 43, 45 —47, 57, 84, 89, 96, 108—110, 115, 127, 149, 150, 155, 156, 204, 207, . 233, 272-274, 288, 294, 331, 356, 364, 391, 396, 399, 400, 404, 408, 463, 464, 481, 536, 545, 546, 576, 604, 606, 638, 652, 666, 667, 669, 670, 672, 673, 674.

Anker, Peter, jun., f. 1789, druknede i Andelven 1.8.1807: 677, 678.

s. 729 Ankerske Fideikommis stiftedes af Kammerherre Bernt A. med det vakre Maal at uddele Legater til Enker, Studenter og Husarme. Det traadte i Virksomhed ved B. A.s Dødd. 22. April 1805, men gik allerede d. 13. 12. 1819 Fallit, dels paa Grand af de slette Forhold, der indtraadte i Trælasthandelen, dels ved Pengenes sterke Synkning, og dels fordi dets Oplag af Planker i Chr.a d. 4. 5. 1819 fortæredes af Ilden, hvorved ca. 360 000 Kr. gik fløiten. 1 Mellemtiden havde det desnden bortskjænket til fædrelandske Foretagender 298.000 Bdr. Aar 1832 sluttedes Boet, efterat 142 faste Eiendomme m. m. var bleven gjort i Penge. Hernnder gik ca. 760 000 Rdr. over paa andre Hænder, saa Kapitalen da kun talte 1 024 000 Kr. Denne Kapital fik Navnet: „Bernt Ankers Broderbørn og Descendenters Midler" og udgjør nu, 1901, knn 915 000 Kr. Renterne heraf uddeltes i 1884 til 27, gives nn til 39 Personer af forskjellige Familienavne. Disse Personer havde 1884 83, nu 102 Born, saa Uddelingen i Tidens Løb vistnok vil komme til at foregaa med mindre og mindre Beløb: 357, 612, 655, 658, 661, 689.

Anna, Storfyrstinde af Rusland, var 1814 19 Aar g., senere g. m. Wilhelm II. af Holland, 113, 115.

Antzée, Kaptein: 689.

Arbuthnot, Charles, 1767-1859. Britisk Diplomat. Understatssekretær for de udenlandske Sager i otte Maaneder fra Slutningen af 1803. Senere Ambassadør etc.: 571.

Armfelt, Gustaf Mauritz, Baron, til Aminne, 1757—1814, Gustaf III.s Yndling, blev General og svensk Statsmand, Envoyé. Førte en Tid Kommandoen over „Västra Armeen" mod Norge 1808, udmerkede sig i Finland 1809. Gik 1811 i russisk Tjeneste, blev Guvernør i Finland og russisk Greve, gav Keiser Alexander gode Eaad i Krigen mod Napoleon 1812. Hans Livs Historie er yderst merkelig: 571.

Arnemann, George, Handelsmand i Altona: 462, 486.

Arnesen, Herman, Forvalter ved Eidsvold Verk [1814]. Døde paa sin Eiendom Rolighed, der senere blev Sorenskrivergaard: 165, 585, 652.

Ashley, J., Forlægger: 678.

Atkinson, brit. Forretningsmand. Det var ham, der bevirkede C. Anker arresteret i London for de 14 000 Lstrl., Atkinson havde tilgode. G. W. Norman, sen. gik i Borgen for C. A., saa han slap ud af Fængslet. Gjælden blev nedsat til det halve eller til 126 000 Kr. For dette Beløb samt for de 2000 Lstrl., Norman havde tilgode, gav C. A. Pant i sine Eiendomme. Da G. W. Norman i 1825 havde overtaget Eidsvold, henvendte han sig forgjæves baade til Carl Johan og 1840 til Christian VIII. for at erholde Erstatning: Se Norman jun.: 733.

Augereau, Pierre Fiançois C., Hertug af Castiglione, 1757—1816. Briggen. 1794, blev fransk Marschal 1796. Deltog i alle Napoleons Felttog fra 1796—1813. Var den første, der tilbød Bourbonerne sin Tjeneste 1814. Aaret efter var han atter villig til at følge Napoleon, men denne erklærede ham for en Forræder og afviste ham: 7.

August, Prins af Mecklenburg: 568, 570.

s. 730 B.

Baring Brothers & Comp., eng. Handelshus: 23, 291.

Barr, Skibskapt: 177.

Bathurst, Henry, Jarl af, 1762—1834, Første Statssekretær, senere Kolonialminister: 158, 414, 416, 417, 422, 463, 536—541.

Baumgarten, Berendt Godske, 1761—1821, Stadsfysikus i Chr.a, flyttede 1814 til Aarhus: 595.

Bech, Fred. Julius, f. paa Fyen 1758, † 1822, Prest ved Hospitalet i Trondhjem 1787, Stiftsprovst i Odense 1804, Biskop over Akersh. Stift 1805 til sin Død. Stortingsmand 1814. Kronede Carl Johan 7. 9. 1818: 13, 34, 172.

Bendeke, Claus, 1763-1828, Amtmand over Hedem. Amt 1804, Eidsvoldsm., Assessor i Chr.sand 1816, Justitiarius dersteds 1823: 173, 599.

Benevent, se Talleyrand.

Benningsen, Levin Augustus Theophil, Greve, f. i Hannover 1745, † 1826, russisk Feltmarschal. Udmerkede sig i den polske Krig. Var Høistkommanmanderende paa russisk Side ved Eylau 1807. Deltog 1813 i Slaget ved Leipzig. Blokerede Hamburg: 74, 156, 324, 345, 486.

Bentheim-Steinfurth. Ludvig Casimir Wilh., Greve, senere Fyrste, † 1817: 589.

Bergen, et af Christian Frederiks paatænkte Inkognitonavne: 76.

Bergh, Christoffer Ancher, 1764—1825, Kornet ved 1. Søndenfj. Dragonregim. 1780, deltog som Sek.løitn. i Felttoget i Sverige 1788. Auditør 1790. Gen. Aud. for den norske Arme 1810 og for Søetaten 1814. Kammerberre 22. 5. 1814. Ekstraord. Assessor i Høiesteret 1815, s. Aar Lagtingspræsident: 2, 25, 583.

Bernadotte, se Carl Johan.

Bernstorff, Andreas Peter, Greve, 1735—97, dansknorsk Udenrigsminister fra 1773 til sin Død, medvirkede til Bondestandens Frigjørelse og opretholdt Trykkefriheden: 668.

Bernstorff, Christian Günther, Greve, 1769— 1835, Envoyé i Berlin 1791, i Stockb. 1795, Udenrigsmin. 1797, dansknorsk Statsmin. 1803, Envoyé i Wien 1810, deltog i Wienerkongressen, i Berlin 1816. Preussisk Statsm. 1818: 47, 156, 211, 302, 314, 365, 413, 463, 516, 569, 572, 602, 611.

Bernstorff, Joachim Fred., Greve, 1771— 1835. Blev 29 Aar g. Direktør for Udenrigsministeriet under Broderen, Grev Cbr. G. B., der da var Chef for Udenrigsdepartementet. Under Kronprinsregentens Ophold i Kiel fra 1805—7 forberedte B. Forretningerne i Kj.havn, hvorpaa de af gjordes i Kiel for tilsidst at ekspederes fra Kj.havn. Han tog Afsked 1810 sammen rued Broderen. Sendtes 1813 til London, hvor han forgjæves søgte at udvirke, at Norge skulde vedblive at være forenet med Danmark. Paa Wienerkongressen arbeidede begge Brødre fremdeles uden Frugt. Joachim B. var dansk Envoye i Wien fra 1816 til sin Dod: 257.

Berri, Charles Ferdinand de Bourbon, Hertug af, f. 1778, myrdedes 1820, var Carl X.s anden Søn. Fader til Greven af Chambord. Kjendt for sit ædle Sindelag: 8, 380.

Bille, Steen Andersen, 1751—1833, Kontreadmiral 1809, dansk Kommissær i Norge 1814, Viceadmiral 1825, Adm. 1829, Geh. Statsm. 1831: 3, 4, 41, 61, 69.

s. 731 Bille, Steen Andersen, 1781—1860, Byskriver 1814, satte 1819 det første danske Dampskib igang. Auditør paa St. Croix 1822—25. Chargé d'Affaires og Gen.konsul i Brasilien 1828. Min.resident i Nord-Amerika 1830—54: 598.

Binder, Baron, østerrigsk Envoyé i London: 333, 338.

Bishop, Skibskapt.: 177.

Bjørnstjerna, Magnus Fredric Ferdinand, 1779 — 1847, Gen.maj., senere Greve og Gen.løitn.: 517.

Bleichröder, Forretningsmand i Amsterdam: 450.

Blome, Otto, Baron, senere Greve, 1770— 1849. Dansk Dragonoff., Ritm. 1791, Diplomat, ansat i St. Petersburg 1797—1800. Gen.adj. og Envoyé i Stockholm 1802, i St. Petersburg 1804-24. Oberstl. 1813, Gen.maj. 1815, Gen.lt. og K.herre 1818, dansk Lehnsgreve 1826, Geh. Statsm. fra Jan.—Marts 1821, atter Envoyé i St. Petersburg 1826-41: 142.

Blücher-Altona, Conrad Daniel, Greve, 1764 —1845. Dansk Off., Page hos Prinsesse Louise Augusta 1782, K.herre. Hofmarschal hos Enkedr. Juliane Marie, Amtmand i Aabenraa 1802, Overpræsident i Altona 1808 til sin Død. Elefantridder, Æresborger af Hamburg, meget afholdt: 42. 90, 93, 404, 422, 445, 463, 513, 541, 547, 623.

Blücher, Gebhardt Lebrecht, Fyrste af Wahlstadt, f. i Bostock 1742, † i Schlesien 1819, preussisk Feltmarschal. Gik ganske ung i svensk Tjeneste, fangedes af Preusserne, i hvis Tjeneste han rykkede op til Kaptein. Kom i Unaade hos Frederik II., men under hans Eftermand blev han 1794 Gen.maj. — 70 Aar g. blev han 1813 Chef for de allierede Armeers Centrum. Bidrog adskilligt til Seiren ved Waterloo 1815. Var en tapper Soldat og en retskaffen Mand, en Hader af sit Lands Fiender: 39, 61, 156, 203, 302, 309, 346, 356, 429, 462, 478, 643.

Blücher, Major: 684.

Er maaske Frederik B., 1761—1806, Premiermajor, Gen.adjut., K.junker hos Arvepr. Frederik, K.herre.

Bonelli: 536.

Borthwick, Patrick, Forretningsmand i Leith: 181, 434, 463, 472, 474, 506, 507, 630, 640, 650.

Boulton, Charles: 356, 478.

Boulton og Baker, Handelshus i London: 212, 356, 462.

Bourke, Edmund, Lehnsgreve, f. 1761 paa St. Croix, hvor Faderen var en irskfødt Plantageeier, † 1821 i Paris. Dansk Chargé d Affaires og Envoyé i Polen 1789—92. Envoyé i Neapel 1792, i Stockholm 1797, i Madrid 1801. K.herre 1803. Geh. Konf.raad 1814. Gesandt i London. Lehnsgreve 1819, Envoyé i Paris 1821. Ved Kielerfreden udvirkede han, at endel af den dansknorske Statsgjæld overførtes paa Norge, og at Grønland, Island og Færøerne vedblev at være danske. Han var en fin Iagttager og en aandrig, ædel og elskværdig Mand: 156, 290, 306, 329, 330, 549, 552.

Bourrienne, L. A. F. de, 1769—1834, fransk Envoyé i Hamburg 1804, Statsmin. 1815: 579.

Brahe, Magnus, Greve, 1790—1844, Student 1807, Kornet 1809, Kab.k.herre, Løitn. ved Garden tilhest 1810, Bitm. 1812, Major 1820, Ob.lt. s. A., Oberst 1821, Chef for Garden tilhest 1822, s. 732 Chef for Kongens Stab og Overhofstaldm. 1826. Chef for Gen.staben 1828, Gen.lt. 1830. En af Eigets Herrer 1831, Eigsmarschal (Hofchef) 1834, Chef for 4. Militærdistrikt 1844. Carl Johans sande Ven: 652, 653.

Brand, Parlamentsmedlem: 265.

Breuner, Greve, østerr. Envoyé: 283.

Brock, Ludvig Frederik, 1774—1853, Major, K.herre, Overadjut. i Gen.staben 23. 5. 1813 og 22. 5. 1814, senere Oberst: 72, 397, 417.

Brokenhuus, Ove Fred. 1717—95, Gen.lt., K.dant i Fr.stad. G. m. Maren M. Tank, der var Carsten Ankers Moster: 794.

Brockenhuus, Maren Maria, f. Tank, 1729 - 1820, g. m. Gen.maj. Ove B.: 678.

Bran, Johan Nordahl, 1745—1816, Biskop i Bergen, Lyriker og Dramatiker: 489, 544.

Bucceleugh, [Buccleuch] Henry, 1746—1812, tredie Hertug af dette Navn. G. m. Hertugen af Montagus Datter Elisabeth: 667.

Bucklum, norsk Skibskaptein: 396, 408.

Bugge, Peter Olivarius, 1768—1849, Sogneprest i Sjædland 1787, Biskop over Trondhjems Stift 1804—42, da han tog Afsked. Stortingsmand 1815: 2, 24, 34, 160, 172, 463, 557, 615, 621, 626.

Buonaparte, se Napoleon.

Boiling, Jacob Christian, 1779—1840, Stadshauptmand i Chr.a, eiede Nr. 11 i Toldbodgaden: 682.

C.

Cambden, Lord. Formentlig: Charles Noel, senere Earl Gainsborough, 1781—1866: 188.

Canning, George, 1770 — 1827, britisk Statsmand. Blev Understatssekretær 1796. Efter Pitts Død 1806 blev han Udenrigsminister, men fik snart Afsked, fordi han havde duelleret med Lord Castlereagh, hvem han havde bidraget til at styrte. Medlem af Parlamentet fra 1812, blev en af Englands største Talere, benyttede ofte Ironiens Svøbe. Minister fra 1816 —20, blev Førsteminister kort før sin Død: 268, 571.

Canterbury, se Manners-Sutton.

Carl August, svensk Tronfølger, se Christian August.

Carl XII., Konge af Sverige, f. 1682, † 1718: 237, 238.

Carl XIII., 1748-1818, fra 5. 6. 1809 Konge af Sverige, fra 4. 11. 1814 Konge af Norge: 2, 96, 103, 113, 117—121, 124, 131, 252, 424, 432, 436, 444, 544, 649, 651.

Carl Johan, f. 1763 [ikke 1764], † 1844, sv. Kronprins 1810, norsk do. 1814, Konge af Norge og Sverige 1818: 3, 4, 10, 11, 16-18, 20, 21, 31, 32, 38, 41, 44, 49, 53, 58, 66, 68, 74, 81, 88, 94, 97, 98, 102, 103, 114, 116, 126, 127, 130-132, 134, 135, 139, 142-147, 149, 151, 154, 156, 168, 172, 200, 201, 203, 209, 211, 212, 215, 218, 220, 221-225, 256, 264, 268, 279, 286, 287, 293, 303, 304, 311, 312, 315, 320, 321, 323, 326, 336, 339, 344, 381, 382, 385, 398, 402, 403, 410, 417, 427, 452, 453, 463, 483, 488, 489, 494, 495, 500, 501, 506, 526, 529, 530, 535, 547, 556, 605, 614, 629—632, 637, 638-640, 641, 649, 650, 651—654, 674, 675, 689.

Caroline Amalie, Prinsesse af Augustenborg, Frederik VI.s Søsterdatter, Kong Christian VIII.S Gemalinde, s. 733 1796-1881: 4, 92, 93, 127, 138, 140, 152, 585, 597, 639, 658, 662.

Caroline, Kronprinsesse, senere Arveprinsesse til Danmark, 1793—1881, g. m. Arveprins Ferdinand (1792— 1863): 522.

Carnarvon, Henry George Herbert. [2.] Jarl af, † 16. 4. 1833. Palamentsmedlem fra 1830. Fader til Digteren, den 3. Jarl af C.: 673.

Castlereagh, Henry Robert Steward, Viscount, Marquis of Londonderry, 1769 — 1822, britisk Udenrigsminister: 7, 9, 11, 63, 68, 78, 111, 116, 124, 139, 156, 157, 180, 188, 223, 288, 293, 310, 318, 319, 326. 328, 346, 354, 360, 361, 399, 440, 441, 492, 498, 536, 539, 575, 598, 614.

Catharina Paulowna, 1788—1819, Enke efter Prins Georg af Holsten-Oldenburg og Søster af Keiser Alexander I.: Se Oldenburg.

Charlotta Hedvig Elisabeth, f. Prinsesse af Holsten-Gottorp-Oldenburg, f. 1759, † 1818, Dronning af Sverige og fra 4. 11. 1814 ogsaa af Norge. Gift 1774 med sin Fætter, senere Kong Carl XIII. Efter mange Aars Egteskab fik de en Søn, der døde 1798, ganske spæd: 619.

Charlotte Frederikke, fhv. Arveprinsesse af Danm. og Norge, f. i Mecklenburg-Schwerin 4. 12. 1784, død som Katolik i Rom 13. 7. 1840. Gift m. sin Fætter Christian Frederik 21. 6. 1806, skilt fra ham i Novbr. 1809. Boede i Horsens fra 1809 — 29,. derefter i Rom til sin Død. Hun var Moder til Frederik VII.: 149, 570, 576, 579, 581, 585, 596, 659, 662, 669.

Charlotte, Prinsesse af Danmark og Norge, 1789—1864, g. 10. 11. 1810 med Prins Wilhelm, Landgreve af Hessen, Moder til Kong Christian IX.s

Gemalinde, Dronning Louise [† 26. 9. 1898]: 140, 150, 579.

Chastre, Grev de la, fransk Envoyé i London: 157, 342, 386, 462, 477.

Christenson, Thor, f. 1772 eller 1773, † ca. 1843, Skibsreder og Kjøbm. i Drammen, senere Lodsoldermand i Svelvig. Han skjænkede 1811 2000 Rdr. til Universitetet i Chr.a: 81.

Christian August, Prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, f. 1768, † 1010 paa Kvidinge Hede. Var i sin Ungdom i østerrigsk Tjeneste, bosatte sig 1803 i Norge som Chef for Søndenfj. Reg.mt. og som kom. General Søndenfjelds. Førte med Kraft, Klogskab og Held Krigen mod Sverige 1808. Den 18. 7. [ikke 28. 7.] 1809 blev han svensk Kronprins [Carl August],og 7 Dage efter udnævnte Frederik VI. ham til Feltmarschal og Statholder i Norge. Var en gudfrygtig og meget afholdt Mand: 97, 102, 550, 580.

Christian VII, 1749—1808, Konge af Danmark og Norge fra 1766: 700, 702, 703.

Christian Frederik, Arveprins til Danm. og Norge, f. i April 1807, † s. Dag: 554, 570.

Christian Frederik, f. 18. 9. 1786, † 20. 1. 1848. Statholder i Norge 11. 5. 1813, kom til Chr.a 22. 5., Regent i Norge 19. 2. 1814, Konge af Norge fra 17. 5. til 10. 10. 1814, hvilken Dag han afleverede Eegjeringen og forlod Landet efter at have opholdt sig her 1 Aar 4 Maaneder og 18 Dage. — Fern Dage efter Kongevalget holdt han sit Indtog i Chr.a d. 22. 5. 1814. — Konge i Danm. fra 3. 12. 1839—20. 1. 1848. Gift: 1) 21. 6. 1806 m. Prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, s. 734 2) 22. 5. 1815 m. Prinsesse Caroline Amalie af Augustenborg, f. 28. 6. 1796, † 9. 3. 1881. — Da Christian Frederik er omtalt gjennem hele Bogen, er det formentlig overflødigt at opføre paa hvilke Sider.

Christie, Wilhelm Frimann Korea, 1778— 1849. Sorenskr. i Nordland 1808, Eidsvoldsmand og Stortingsm. 1814, sendt til England i Juli s. A. Stortingspræsident 1804, 15 og 18, Stiftamtmand i Bergen 1815—25, grundlagde Bergens Museum sidstn. Aar, Toldinspektør dersteds 1828: 3, 45, 47, 50, 119, 122, 132, 157, 331, 350, 462, 489, 495.

Christmas, John. 1757—1822, var af den irske adelige Slegt Waterford, bosatte sig i Damn. 1796: 616.

Christoffersen, norsk Skibsfører: 367, 390, 391. 512.

Chrystie [udtales Kreisti], Andreas, 1761 —1840, Kjøbmand paa Moss: 655.

Clarke, Mary Anne, f. Thomsen, 1776 — 1852, Hertug Frederik af Yorks Elskerinde fra 1803-09. G. 1794 m. Mr. Clarke. Skuespillerinde. Dømtes 1813 til 9 Maaneders Fængsel for et Skamskrift. Flyttede 1815 til Paris: 317.

Clifton, Sir Robert, 1767-1837: 297, 298.

Clousen Kaas, se Kaas.

Colbert, Abbed: 667.

Colbjørnsdatter, Anna, f. ca. 1665, † 1736. G. 1683 m. Mag. Jonas Ramus til Norderhov: 677.

Colbjørnsen, Christian, til Enrum, 1749— 1814, Nordmand, Konf.raad, Høiesteretsjustitiarius: 554.

Colbjørnsen, Hans, 1683—1754, Kaptein 1717, Oberstl. 1733, Oberst 1749, udmerkede sig ved Fredriksstens Beleiringer 1716 og 18: 677.

Colbjørnsen, Peder, 1683—1738, Kaptein 1717, Oberstl. 1733. Hans Søster Karen Tank, f. Colbjørnsdatter, var Carsten Ankers Mormoder: 677.

Collett-Holters Handelshus i Chr.a: 687, 692.

Collett, Johan, 1775-1827, Foged i Buskerud 1802, Amtmand der 1814 efter Broderen Jonas C, som da blev Statsraad. Eidsvoldsmand og Stortingsmand 1814, Stortingsmand, i 1818, 24 og 27: 37.

Collett, Jonas, 1772—1851. Cand. jur. 1790, ansat i Rentekammeret s. A. Fuldmægtig 1794, Foged i Numedal 1795. Ansat i Overbergamtet paa Kongsberg 1805—07, Amtmand i Buskerud 1813, Statsraad 2. 3. 1814 —10. 11. 1836: 13, 369, 444.

Colnaghue et Co.s Handelshus: 130.

Cooke, Edward, 1755—1820, Understatssekretær i det militære Dept. 1789 — 95 og i det civile Dept. fra 1796— 1817. Parl.medl. 1790. Viste stor Interesse for de irske Affærer: 55, 56, 58, 155, 156, 242, 253—259, 276, 326, 329, 354, 462, 465-469.

Corbett, Borthwick et Comp., Handelshus i Leith: 29, 178-182, 185, 394.

Currey, Kavaljer hos H. K. H. Hertugen af Gloucester: 347, 456, 462, 468.

D.

Darre, Niels Stoekfleth, 1765-9. 10. 1809, Ritm. og 1. Adjut. hos Chr. August fra 1807, Major i Gen.staben 1808: 555, 580.

Davout, Louis Nicolas, Hertug af Auerstädt, Fyrste af Eckmühl, 1770— 1823, fr. Marschal 1804, Guvernør i Hamburg 1813, senere Pair af Frankrig: 367.

Dedekam, stort Handelshus i Arendal. Anders D., 1771-1843, var holl, og s. 735 nordamer. Vicekonsul, Broderen, Hans D., 1772—1848, var britisk og hanseatisk Vicekonsul: 81.

Deichmann, Bartholomæus, 1671—1731. Biskop i Viborg 1700, i Chr.a 1713, afsat 1730. Han arbeidede med Iver til Fordel for Norge, men var en verdslig Biskop: 665.

De la Gardie, Jacob Gustaf, Greve, 1768— 1842. Dragonkornet 1778, Løitn. 1781, Kapt. 1786, Envoyø i Wien 1799—1801, Brigadechef i Sødra Armeen 1808, Gen.maj. 1812, Envoyé i Madrid 1813—15. Gen.lt. 1818. En af Eigets Herrer 1823, General 1826, Landmarscbal 1834-37: 154, 191 —193, 640.

Denovan, Francis Garden, britisk Forretningsmand. G. m. Comtesse Wilhelmine Frederikke Hed. Platen-Hallermund fra Hannover, I Anledning af Bodøsagen var han ilde anseet. Se Prof. Y. Nielsens Bog om denne Sag, 1897: 475, 477.

Devonshire, William Cavendish, Hertug af: 347.

Dinks, Christian Adolf, 1775—1837, C and. jur. 1795, Kopist i Hof- og Stadsretten 1799, Fuldm. 1800, Ass. i Chr.sand 1806, Byfoged i Larvik og Sorenskriver 1812, Professor juris og Gen.politidirektør 1814, Eidsvoldsmand, Præsident i Rigsfors. fra 2.—8. Mai s. A., Statsraad fra 15. 11. 1814—10. 11. 1836: 35, 43, 136.

Dolgorucki, Ilja, Fyrste, Diplomat: 611.

Donoughmore, se Hely-Hutchinson.

Dorville, Medlem af Huset Wolff et Dorville i London: 199.

Douglas, Alexander, Baronet, 1738—1812, Søn af Sir Eobert Glenberwy. Var en fremragendo Læge: 266.

Dull, Jacques, og Sønner, Handelshus i Amsterdam, [Dull, Antoine, dansk Konsul i Amsterdam]: 216, 344, 462, 469, 482.

Dundas, Henry, den første Viscount af Melville, f. 28. 4. 1742, † 27. 5. 1811. Advokat 1763, Generalprokurør 1766, Parlamentsmedl. 1774, Lordadvokat 1775. Var under Pitts Ministerium: Indenrigsmin., Krigsmin., Min. for Indien og Første Medlem af Marinestyrelsen. Et Monument er reist over bam i Edinburgh: 558.

Dye, Magnhild, g. m. Mogens Gyldenaa: 678.

E.

Eckmühl, se Davout.

Egeberg, Westye, 1771—1830, Grosserer i Chr.a: 367, 439.

Elieson, Iver, f. 1762, † i Chr.a 1815, Ritm., Staldm. ved Chr. Frederiks norske Hof, Intendant ved Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814. Eiede Frogner Gaard ved Cbr.a fra 1787 til 1790, da han solgte den til Bernt Anker. Eidsvold Verk eiede han, som andetsteds i denne Bog anført, fra 1789 til 1794, da han solgte det til Carsten A.: 638, 670.

Elieson, Peter, til Evje, Krigsassessor, 1770—1833, Postmester paa Moss: 154, 163.

Elster, Husholderske: 666.

Engeström, Leg.sekr.: 645.

Engeström, Lars, Greve v., 1751—1826, sv. Udenrigsmin. fra 1809, sv. og norsk do. 1814-24: 19, 629, 635, 636, 638, 642, 645.

Erskine, Sir James St. Clair, 2. Jarl af Rosslyn fra 1805, f. 1762, † 1837. Officer 1778 i Garden tilhest, Parlamentsmedl. 1781, Major 1783, Oberstl. i 12. lette Dragonreg. 1792; var med s. 736 ved Toulon 1793, Oberst 1795 og Adjut. hos Kongen, Gen.maj. 1798, Gen.lt. 1805. Var 1 Aar Minister under Wellington. Tjente 1806 i Portugal, var med ved Kj.havn 1807. General 1814. Han var Parlamentsmedl. i 47 Aar: 297, 298.

Essen, Hans Henrik, Grevev., 1755 — 1824. Kav.off. 1775, Oberst 1787, Gen.maj. 1795, Gen.guvern. over Pommern og Rügen fra 1800-06 og fra 1810—11, Gen.lt. 1805, General 1807, Gen.guvn. i Norge 13. 2. 1814, men kom ikke i Virksomhed. Norsk Feltmarschal 28. 11. 1814, Statholder i Norge 17. 11. 1814—9. 10. 1816: 9, 18, 21, 29, 30, 32, 154, 161, 173, 488, 547, 555, 571, 593, 618, 637, 649.

Essex, William-Anne, f. 1732, † efter 1813, var den 4. Jarl af Essex: 297, 298.

Ewald, Johann, 1744—1813, Frikorporal i sit Fødeland Hessen 1760, deltog i Syvaarskrigen til 1763, da han blev Officer, mistede sit ene Øie 1770 i en Duel, kjæmpede paa britisk Side i Nordamerika fra 1776—81. Fik i 1788 Ansættelse i Danmark som Oberstl. og Chef for Slesv. Jægerkorps, Gen.maj. 1802. Indtog Stralsund 31. 5. 1809. Gen.lt. og kom. General i Holsten s. A.: 593.

F.

Fagel, Hendrik, Baron, 1765—1838, holl. Envoyé i London fra 1813—24. Underskrev Freden mellem Storbritannien og Holland 1814: 385, 386, 485.

Falsen, Chr. Magnus de, 1782—1830, udarbeidede sammen med J. G. Adler Grundloven 1814. Høiesteretsadv. 1807, Kapt. ved Kongens Livkorps s. A., udmerkede sig under Kj.havns Beleiring, Genaud. i Christiania s. A., Sorenskr. i Folio 1808, Amtm. i N. Bergenh. 1814, Stiftamtmand i Bergen 1825, Justitiarius i Høiesteret 1827, Eidsvoldsmand 1814, Præsident i Rigsfors. 9.—16. Mai, Stortingsmand 1815, 21 og 22: 23, 35 —37, 43, 154, 174.

Falsen, Jørgen Conrad de, til Søbysøgaard, 1785—1849, Søofficer, karr. Kontreadmiral 1818: 27, 28, 115, 550.

Fasting, Thomas. 1769—1841, Søofficer 1789, Kapt.lt. 1809, Kom.kapt. 1814, Kom.dør s. A., Statsraad fra 1815 —39: 166, 177, 369.

Faye, Christopher, 1752—1825, Mægler i Drammen, Pader til Historikeren, Sognepr. A. Faye: 164.

Feldborg, A. A.: 462, 477.

Ferdinand, Arveprins til Danmark og Norge, 1792—1863, Broder til Christian Frederik, g. m. Frederik VI.s Datter, Prinsesse Caroline: 141.

Ferdinand VII., Konge i Spanien, 1784 — 1833: 8.

Flach, Frederic Ferdinand, 1776—1826, Lagmand: 3, 30.

Flor, Martin Richard, 1772—1820, Lærer i Botanik ved Chr.a Katedralskole 1800. Overlærer 1801, Lektor ved Tøienhaven i Chr.a 1817: 583.

Foster, August John, Sir, 1780—1848. Stedsøn af den femte Hertug [William] af Devonshire, var Leg.sekr. i Neapel, da han 1811 blev Envoyé i Nordamerika. Da Krigen der begyndte i 1812, reiste han tilbage til England og tog Sæde i Parlamentet. Kommissær i Norge 1814. Envoyé i Kj.havn fra 1814—24, i Turin til 1840. Blev Baronet 1831. Dræbte sig 1. Aug. 1848: 3, 58, 65, 69, 74, 123, 157, 351, 360, 361, 473, 493.

s. 737 Fox, Henry Richard Vassal!, 3. Lord Holland, Baron af Lincoln og Foxley, 1773—1840. Da han gik i sit 2. Aar frelste hans Moder ham ud af deres brændende Hus. I Florens forlod 1796 Lord Websters Hustru, Elisabeth, f. Vassall fra Amerika, sin Mand og boede sammen med Lord H. Da hun d. 3. 7. s. A. efter 11 Aars Egteskab var bleven skilt fra sin Egtefælle, blev hun 3 Dage efter gift med Lord H. Han blev Medlem af Overhuset 5. 10. s. A. og var en ivrig Whig. Saaledes talte han mod Slaveriet, uagtet hans Hustru havde mange Slaver paa Jamaica. Fra 27. 8. 1806 var han et halvt Aars Tid Minister. Allerede i 1813 viste han sig norskvenlig, men navnlig ved at tale Norges Sag i 1814. I 1817 beklagede han sig i Parlamentet over Napoleons uværdige Behandling paa St. Helena. Han var Minister i Lord Greys Ministerium fra 1830—34 og senere fra 1835 til sin Død, optraadte som en dygtig, human og frygtløs Personlighed: 244.

Francis, Sir Philip, 1740-1818. Var fra Jan. til Novbr. 1760 attacheret Lord Kinnouls Ambassade til Lissabon. Ansat i Krigsdept. 1762—72, Medlem af Raadet i Bengalen 1773 —80, duellerede der med sin Chef, Guvernør Hastings, Parlamentsmedlem sidstn. Aar, ivrig Opponent, offentliggjorde en Mængde skarpe Artikler om Statsaffserer, som det antoges under Navnet Junius. En dygtig, men stridslysten Mand: 268.

Frants I., f. 1768, † 1835, Keiser af Østerrige: 107, 156, 233, 284, 285, 334, 336.

Frederik, Arveprins til Danm. og Norge, 1753—7. 12. 1805. Gift m. Sophie Frederikke af Meck] enburg-Schwerin, Fader til Christian Frederik: 671, 699, 707.

Frederik August I., 1750—1827, Konge af Sachsen fra 1806, Kurfyrste fra 1763: 430.

Frederik VI., 1768—1839, Konge af Danmark fra 1808 til sin Dod, af Norge fra 1808-14. 1. 1814: 22, 27, 28, 41, 42, 64, 69, 71, 96, 98, 105, 114, 115, 126, 137, 138, 139, 141, 158, 159, 162, 287, 315, 417, 418, 424 —427, 429, 438, 446, 452, 525, 542, 543, 555, 561, 567, 571, 572, 573, 584, 586—588, 593, 603, 611, 618, 632, 669, 678.

Frederics, et af Christian Frederiks paatænkte Inkognitonavne: 80.

Frederik Wilhelm III., Konge af Preussen, f. 1770, † 1840, var 1804 straks villig til at anerkjende Keiser Napoleon, men fornærmededenne Aaret efter ved at tillade en russ. Arme at marschere gjennem Preussen. Slaget ved Jena 1806 knuste Preussen for en Tid. 1814 var han i London, deltog i Wienerkongressen 1814—15 og i de allieredes Indtog i Paris efter Waterloo 1815: 46, 107, 156, 313, 344—346, 429.

Fritz [Frederik VII.], Arveprins til Danmark og Norge, f. 6. 10. 1808, † 15. 11. 1863, Kronprins af Norge fra 17. 5.—10. 10. 1814, af Danmark fra 3. 12. 1839—20. 1, 1848, derefter Konge af Danmark til sin Død: 22, 32, 39, 71, 115, 146, 147, 201, 513, 578, 581, 586, 588, 589, 597, 620, 661.

G.

Garlike, Benjamin, var britisk Envoyé i Kj.havn til 1807, da han afløstes af 46 s. 738 Jackson, fordi han var dansksindet: 269.

Georg, Aug. Fred., 1762—1830, Prinsregent af Storbrit. og Irl. fra 1811, Konge [Georg IV.] fra 1820. Søn af Georg III. Han var en dannet, men forgjældet og haard Mand. Hemmelig gift med Mrs. Fitzherbert, siden gift med Caroline af Brunsvig, der tilsidst blev ham ntro og døde 1821, kort efter sin Gemals Kroning: 10, 11, 30, 46, 70, 109, 154, 157, 203 296, 297, 318, 346, 380, 492, 498, 539.

Gielstrup, Niels Peter, 1. 5. 1791—12. 7. 1854, mangeaarig Sekretær hos C. Anker, senere Mægler i Chr.a, hvor han har Efterkommere: 150, 233, 475, 630, 662.

Gloucester, William Frederic, Hertug af, 1776—1834, Georg III.s Brodersøn. Fik 1816 Titel af Kgl. Høihed. Erholdt Obersts Grad 1789, blev virkelig Oberst 1794, Gen.maj. 1795, deltog i Felttoget i Flandern, Gen.lt. 1799, Gen. 1808, Feltmarschal 1816. Talte varmt i Parlamentet for Negrenes Rettigheder. Tilhørte fra 1811 Oppositionen. G. m. Georg III.s Datter, Prinsesse Mary: 3, 11, 52, 56, 61, 70, 89, 93, 154, 157, 196, 203, 260, 262, 267, 275, 296, 298, 330, 346, 393, 394, 417, 431, 417, 449, 452, 463, 468, 528, 673.

Goltz, August Friedench Ferdinand, f. i Dresden 1765, † i Berlin 1832, Greve, Blev Legationsraad 1787, preussisk Envoyé i Warschau 1760, i Kj.havn 1791 [tiltraadte i Juli 1792] hos Kurfyrsten af Mainz 1793 [tiltraadte i Oktbr. 1794], Envoyé i Madrid 1795, i Stockholm 1797 [knn i 3 Maaneder], i München 1801, overtog dog ikke denne Post, i St. Petersburg 1802—07. Blev preuss. Statsmin. 1807, Udenrigsmin. 1814, efterfulgtes af Hardenberg. Blev s. A. Overhofmarschal . Envoye i Frankfurt 1816—24, da han atter overtog sin Hofstilling: 196.

Gossler, Kjøbmand i Hamburg: 445, 447.

Graham, Thomas, Baron Lynedock af Bulgowan, f. i Perth 1748, † 1843, 95 Aar g. Traadte 48 Aar g. som Frivillig ind i Armeen 1796. Udmerkede sig 1798 ved Minorkas Indtagelse, erholdt 1799 to Regimenter for at forsvare Messina og blev 1810 som Brigadegeneral sendt til Malta, hvor han i 2 Aar blokerede den franske Garnison i Valetta. 1809 havde han faaet sin Generalmajorsudnævnelse bekræftet. Kommanderede en Brigade under Beleiringen af Flusching, udmerkede sig under Wellington 1813, avancerede til General og Korpschef 1821. Allerede 1815 blev han Baron af Lynedock. Da Dronning Victoria 1840 besøgte Skotland, ilede han, 92 Aar g. hjem fra Schweiz for at tage imod hende: 183.

Grenville, Thomas, Lord, 1755 — 1846, Medlem af Overhuset 1780—1818. Marineminister fra 1806. Var en stor Bogsamler, testamenterede British Museum 20 000 Bind, værdsatte til 900 000 Kr.: 155, 243, 266, 297, 298, 442, 673.

Grey, Charles, Jarl, 1764—1845. Talte i Overhuset mod Angrebet paa Kjøbenhavn 1801. Minister 1806—07, Første Admiralitetslord. Talte mod Norges Afstaaelse til Sverige 1814. Ministerpræsident [Whig] 1830—34. Stod i Spidsen for Foreningen: „Folkets Venner". Var i 1807 Statssekretær s. 739 for Udenrigsdep.tet. Hed da Lord Howick. Kjæmpede for Slaveriets Afskaffelse, som han under sin sidste Tid som Ministerpræsident havde den Glæde at se gjennemført: 44, 55, 56, 126, 132, 155, 156, 236—238, 241-248, 259, 260, 262, 266—269, 273, 281—283, 296—298, 316, 347, 348, 431, 442, 462, 463, 489, 522, 524.

Grotius Hugo, 1583—1645, hollandsk Historiker og Sprogmand af første Rang: 246, 263.

Grüner, Gustaf, 1688—1763, svensk Underofficer 1705, dansk Sek.lt. 1706, var med ved Ramilliers, Oudenarde og Malplaquet 1706—10. Fra Norge rykkede han 1718 and i Sverige og tog to Feltvagter, blev Major 1719, Oberstl. 1728, Oberst 1733, Envoyé ved det svenske Hof 1740—43, Generalmajor 1746, Gen.lt. 1755, General 1761: 692.

Grøger, Carl Frederik, 1760—1838, Portrætmaler: 152.

Guillaumot, Alexander Henrik, naturlig Son af Geh. Konf. Eaad C. W. Dreyer, f. i Warschau ca. 1772, † 1814, dansk Leg.sekr. i Paris 1800, Major i den danske Arme 1812: 574.

Gustaf Adolph, 1799—1877, Kronprins af Sverige til 1809, kaldte sig fra 1829: Prins af Wasa, blev østerr. Feltmarschal, Fader til Dronning Carola af Sachsen, f. 1833. — Kong Oscar II. har ladet hans og hans Faders Kister føre til Riddarholmskirken i Stockholm: 44, 58, 134, 143, 144, 151, 221, 442.

Gustaf IV. Adolph, 1778—1837, Konge af Sverige fra 1792—1809, da han blev afsat, førte derefter i 28 Aar et omvankende og ulykkeligt Liv: 221.

Gastaf III.. 1746—92, Konge af Sverige: 656, 687, 695, 696, 702, 703.

Gyldenaa, Mogens, Kidder. Fra ham nedstammede Carsten A. i 8. Led. G. m. Magnhild Dyre: 678.

Güldencrone, Christian Frederik, Baron, 1741—1788, Envoye i Stockholm fra 31. 5. 1771-20. 5. 1780, Stiftamtmand i Aarhus 1781, Envoyé i Wien 1784: 412, 664, 687, 689, 695 — 707.

Gyldenpalm, Andreas Dedekam Hagerup de, 1777—1832. Var en Tid dansknorsk Leg.sekr. i Stockholm; arresteredes af Feltm. Grev Essen i Venersborg i April 1814 og førtes til Stockh. Senere ansat ved den norske Statsministers Kancelli dersteds: 60, 232.

H.

Haffner, Johan Frederik Wilhelm, 1768— 1822, boede paa Dal i Eidsvold. Oberstl., K.herre 22. 5.1814, Generalkvartermester i Generalstaben 23. 5. 1813 og 22. 5. 1814: 149, 162.

Hagerup, Edvard, 1781—1853, Cand. jur. 1802, Raadstueskriver i Bergen 1807, Assessor dersteds 1810. Stortingsmand 1814, 24, 27 og 28. Stemte 20. 10. 1814 mod Foreningen med Sverige. Amtmand i Bergenhus 1822, Stiftamtmand i Bergen 1834— 52. Præsident i Rigsretten 1827: 145.

Hagerup, Mathias, 1765—1822, Eksp.sekr. ved Statsraadsafd. i Stockh. 1814— 10. 11. 1822, Statssekretærs Titel fra 9. 7. s. A.: 635.

Hals, Niels Christian, 1756-1838, Oberstl, Kom.dant i Fr.stad fra 2. 2. —4. 8. 1814: 397.

Hamilton, [formodentlig: Charles James], 1779-1856. British Statssekretær. s. 740 Envoyé i Brasilien: 52, 187—190, 192, 196, 197, 201, 202, 219, 242, 253.

Hamilton, Lady: 560.

Hammerstein, Hans Georg, Baron v., f. 1771, † 1841 i Hildesheim, Herre til Equard i Hannover. Han havde 17 Søskende, var en modig, men eventyrlig anlagt Personlighed, en smuk og elegant Mand samt en dygtig Bytter og Jæger, havde flere galante Eventyr og mange Dueller. gkorde en Tid Tjeneste som Kammerherre ved Hoffet i Schwerin, blev derefter østerrigsk Husarofficer og deltog med Ære i Feltlivet; tog Afsked efter Freden til Lüneville 1801. Vandrede tilfods gjennem hele Italier, klædt som Troubadur med Mandolin. Da Fyrstendømmet Hildesheim 1807 blev afstaaet til Kongeriget Westfalen, blev H. sendt til Paris, hvor Kong Jerome tog ham i sin Tjeneste og senere til sin Adjutant. Han udmerkede sig som Oberst i det spanske Felttog, blev 1810 Guvernør over Hannover, s. A. westfalsk Envoyé i Kj.havn, 1811 Chef for den westfalske Arme i Sachsen, førte 1812 denne Armes Avantgarde i det russiske Felttog, hvor han udmerkede sig i alle de Træfninger, han deltog i, navnlig ved Overgangen over Bérésina i Novbr. — 1813 kom han saaret til Cassel, blev Divisionsgeneral og beholdt Kommandoen over Armeen. — Da hans Broder, Generalmajor William v. H., der tjente under ham d. 22. 8. 1813 med sin Brigade gik over til Fienden [de allierede Magter], faldt ogsaa Hans v. H. ufortjent i Unaade og blev indespærret i Fæstningen Ham i Frankrige. Efter 7 Maaneders Forløb tog de allierede Magter ham ud af Fængslet. Han søgte da — 1814 — at komme ind i hannoversk, i svensk, i preussisk og i norsk Tjeneste, men overalt forgjæves, da der nu var Fred og de høieste Officersposter var besatte overalt. Han tog da Ophold paa sine Godser, som han bragte i Forfald. 53 Aar g. blev han, 1824, g. m. Comtesse Adelgunde v. Bernstorff, der skjænkede ham 8 Sønner, hvoraf den ældste nu besidder Equard: 68, 157, 317, 342, 345.

Hansen: 586, 589.

Harbou, Wilh. Henrik v., Kæmmerér ved Prins Chr. Fred.s Hof: 135, 577.

Harden berg, Carl August, Baron, senere Fyrste, f. i Hannover 1750, død i Genua 1822. Indtraadte i sit Lands Tjeneste 1778, blevpreuss. Statsmin. 1791, Statskansler 1810 og reddede Preussen fra Undergang. Undertegnede Fredstraktaten 1814, blev s. A. Fyrste og ledsagede de allierede Monarker til London. Deltog i Wienerkongressen 1814—15: 40, 111, 113, 114, 157, 158, 302, 303, 311, 322, 323-325, 329, 330, 338, 344—346, 393, 412, 463, 469, 507, 509, 516.

Hardenberg-Reventlow, Christian Henrik August, Baron, senere Greve. 1775—1840, oprettede Grevskabet Hardenberg-Reventlow paa Lolland. Blev efterhaanden dansk K.herre, Hofjægerm. og Geh.konf.raad. — Af Chr. Fred, benyttedes han 1814 dels til at holde denne underrettet om Stormagternes Stemning ligeoverfor Reisningen i Norge, dels til at paavirke dem til Fordel for vort Land. Som dansk Godseier og som Son af s. 741 den preuss. Storkantsler maatte han være yderst varsom i sin Optræden, men viste dog altid stor Sympati for Chr. Fred.s Foretagende. Han forlod Danmark i Juni og tilbragte fra d. 15. af flere Uger i London, nøie forbunden med C. A. I Aug. og Septbr. var han i Frankfurt a. M. og i Berlin. Da Faderen i 1822 var død, vilde han ikke bære den Fyrstetitel, der da tilfaldt ham: 2, 3, 7, 26, 33, 38, 39, 43, 46, 47, 68, 89, 96, 111, 113, 156—158, 305, 306, 310, 315, 317, 319—326, 329, 330, 338, 343, 344—346, 354, 371, 392, 430, 442, 457, 462, 463, 486, 501— 505, 508, 527, 542.

Harrowby, se Ryder.

Hartman, Fru: 579.

Hastings, Francis Rawdon, Marquis of, 1754-29. 11. 1825. Officer. Gjorde sig meget afholdt af Tropperne i Skotland. Efter sin Fader blev han 1793 2. Jarl af Moira i Irland. Udmerkede sig i nordamerikansk Tjeneste. Gen.maj. 1793, Generalgavernør i Britisk Indien 1812—23. Ledede Felttoget dersteds med stor Fremgang fra 1813—21. Blev Marquis af Hastings 1817. Guvernør af Malta 1824, men døde paa Reisen derhen. Efter hans Død afhuggedes hans høire Haand ifølge hans Ønske for senere at begraves i hans Enkes Baste, hvilket skete: 575.

Harvard, Eliza, f. i England 12. 1. 1784, † i Chr.a 24. 1. 1841, g. 22. 5. 1815 m. Enkemand, Oberstl. Joh. Fred. Wilh. Haffner [1768-1822], blev derved Stedmoder til Søkadet, senere Statsraad Wolfgang H, 1806—92: 26, 81, 84.

Hawkesbury, se Jenkinson, Sir Charles.

Haxthausen, Frederik G., 1750-1825, Officer 1763, Kapt. 1780, Major 1788, Intendant for den norske Arme, Generalkrigskommissær 1789, Kadetchef 1802, Gen.maj. s. A., Kom.dant paa Akershus 1806, Regjeringsraad 2. 3., Statsraad 19. 5. 1814. Gen.lt. og Overhofmarschal s. A. Tog Afsked 1817: 13, 72, 84, 517, 604, 614, 654, 661.

Hayes, William: 667.

Hedvig Elisabet Charlotta, f Grevinde af Oldenburg-Deimenhorst, f. 1759, † 20. 6. 1818, Carl XIII.s Gemalinde 1774, Dronning af Sverige fra 1809, af Norge fra 4. 11. 1814, Enke 5. 2. 1818: 649.

Hegermann, Didrik, 1763—1835, Kadet 1776, Off. 1786, Kapt. og Kadetofficer 1790, Major og Kommandør for det mil. Institut 1800, Oberstl. 1808, Oberst 1811, Gen maj. 17.11., Statsraad 13. 10. og 18. 11. 1814. Kadetchef s. A., Eidsvoldsmand, Præsident i Rigsfors. fra 18.—24. April. Tog Afsked 1817: 35, 37, 81, 369, 397, 444.

Hely-Hutchinson, John, Baron Hutchinson af Alexandria, 2. Jarl af Donoughmore, 1757—1832. Kornet 1774, Komp.chef ved 67 Inf.reg. 1776, Mdl. af det irske Parl. 1776, Oberstl. 1783 ved The Highlanders, Gen.maj. 1796. Fik en Kugle i Laaret ved Alkmaar 1799. Indtog Alexandria 2. 9. 1801. Armechef i Ægypten 10. 3. 1801. Hans Ydre gjorde ham upopulær, men han var en dygtig Feltherre, baade forsigtig og energisk. Gen.lt. 1803. Deltog paa russisk Side i Slaget ved Friedland 1807. General 1813. Ved sin Broders Død 1825 blev han 2. Jarl af Donoughmore: 55, 70, 248, 313, 673.

s. 742 Hely-Hutchinson, Richard, 1756—1825, den 1. Jarl af Donoughmore fra 1. 12. 1800. Adv. i Irland 1777. Parl.medl. s. A. Var en ivrig Forkjæmper for liberale Anskuelser: 268, 346.

Hennings, Aug. A. Fred., 1746—1826, K.herre, Amtrn. i PJoen og Ahrensboeck, Dr. jur., Administrator af Grevskabet Rantzau: 571.

Hessen-Cassel, Carl, Landgreve og Prins af, 1744-1836, dansk Feltmarschal, hoistkommanderende General over den norske Arme fra 1772—1814, Christian IX.s Morfader: 556, 592.

Hessen-Cassel, Christian, Prins af, 1776 — 1814, dansk Generalløitnant: 592.

Hessen-Cassel, Frederik, Landgreve og Prins af, 1771—1845, Vicestatholder i Norge, Prins Carl af H.-C.s ældste dalevende Søn: 555, 581, 582, 583, 588, 589, 592, 602, 604.

Hjort, Johan Severin, f. 1763, † 1802, var Søn af Sorenskr. Johan H. og var g. m. Conrad Clansons Patter Elen Marie paa Bærums Jernverk. Han var Regimentskvartermester, blev Byfoged i Christianssund [N.] 1798 og Sorenskriver i Toten 1802: 683.

Hjort, Otto Christian, f. 1763 i Jylland, † i Oslo 1823, Stiftsrevisor for Akershns, tog Afsked 19. 10. 1814. G. m. Prestedatteren Anne Sophie Holbye, 1769—1825. . Fader til Brigadelæge Jens Johan H.: 619.

Holland, Lord, se Fox.

Holm, Ener, Grosserer i Chr.a: 357.

Holst, Johan Hübrter v., 1774—1836. Son af Gen.maj. H. G. Holst, norsk Adjut. hos Chr. August, senere sv. Oberst, Adjnt. hos Carl Johan, Gen.maj., sv. Adelsmand: 555.

Hoist, Poul Christian, 1776—1863, Cand. jur. 1798. Kopist i Rentekammeret 1800. Slotsfoged paa Akershus og konst. Amtmand i Akershus 1813 — 1815. Stortingsmand 1814, Statssekretser s. A., Statsraad og Chef for Justitsdept. .1822, Chef for Kirkedept. 1837—48. Ordnede Norges Gjæld til Danmark 1817—21: 443.

Holstein, Chr. Ditlew, Greve, 1775—1855, Major ved Garden ti! Hest, Hofchef fra 1810 hos Charlotte Frederikke, K.herre: 149, 555, 579, 585, 670.

Holt, Andreas, 1729 — 84, Etatsraad, Guvernør for Peter og Carsten Anker fra 1759—65: 666, 667.

Holten, Carl Henrik v., 1775-1862, Sek.lt. 1793 m. Ancien. fra 1789. Afsked med Kapteins Grad 1803, Fuldm. i Regjeringssekretariatet s. A., Justitsraad og Sekr. hos Norges Statholder 1810. Etatsraad 1813, norsk Statssekretter 19. 5.—30. 9. 1814. norsk K.herre s. A. Guvernementssekr. i Fyen 1815-40. Konf.raad 1836. Geheime -Kabinets-Arkivar 1840—48: 109, 111, 146, 293, 462, 470.

Hope, Sir William Johnstone, 1766—1831. Gik 11 Aar g. ind i Marinen, erholdt Guldmedalje for Tapperhed 1794. Parl.medl. 1800—30. Adm. i Leith 1813-18. Viceadm. 1819: 176, 180, 469.

Horn, Frue: 579.

Hornemann, Christian Hersleb, 1781 — 1860. Auditor i Helsingor 1801. Byfoged i Kragerø 1810. Eidsvoldsmand 1814, Assessor i Tr.hjems Stiftsoverret 1815—55. Stortingsmand 1824, 27, 28, 36 og 39.

Hornemann, Henr. Frederik, af den danske Familie H., blev i Febr. 1814, 36 Aar g., dansknorsk Gen.konsul i London. Indehavde denne Post til s. 743 Febr. 1816: 7, 12, 90, 140, 172, 187, 206, 227, 293, 348, 350, 400, 439, 462, 474, 477, 497, 549. 551.

Hount, Peter Ulrik Magnus, 1769—1815, Sognepr. til Berg, Provst i Nedre Borgesyssel, Eidsvoldsmand og Stortingsmand 1814: 23.

Howard, Charles, 1746—1815, var den 11. Hertug af Norfolk. Skatkammerlord 1783. Oberst for W. Yorkshire Militsen 1784, arvede Hertugdømmet 1790. . 1798 blev han afsat fra . sine offentlige Stillinger, fordi han havde udbragt en Skaal. for ;,Folkets Majestæt". 1812 søgte Lord Liverpool forgjæves at vinde ham i politisk Henseende ved at tilbyde ham Hosebaandsordenen: 267, 297, 298.

Hutchinson, se Hely-Hutchinson, John.

J.

Jacobi-Kloest. Constans Philip Wilh. v., preuss. Envoyé i London. Blev adlet 1786, baroniseret 1788 og fik Navnet Kloest: 190-193, 195, 196, 201, 223.

Jackson, brit. Marinekapt.: 90.

Jenkinson, Robert Banks, 1770—1828. Var fra 1803: Baron Hawkesbury, fra 1808: 2. Jarl af Liverpool. Parl.medl. 1790. Holdt 1791 en mesterlig Tale mod Whitbreads Angreb paa Regjeringen. Blev s. A. Geheimeraad. 1803 fik han Sæde ved „The India Board". Gjorde en Tid Tjeneste som Oberst for Kentish-Militsen. Ansat i Udenrigsdepartementet 1801. Statssekr. for de udenlandske Anliggender 1809, for Armeen og Kolonierne s. A. Førsteminister for et Toryministerium d. 7. 6. 1812. Hosebaandsridder d. 9. 6. 1814. Bekjæmpede med Held Slavehandelens Afskaffelse. 1 1815 bestemte han, at Napoleon skulde føres til St. Helena. Udviklede i de følgende Aar stor Virksomhed i Parlamentet. Var antiliberal. Var syg fra 27. 2. 1828: 154, 155, 188, 189, 193-196, 201—203, 234, 239, 241—244, 259,-266, 290, 310, 315, 328, 523, 598, 673.

Jenkinson, Sir Charles Cecil Hope, Baron af Hawkesbury, 1727—1808. Blev 1796 den første Jarl af Liverpool. Understatssekr. for Armeen: 575.

Jeronymus [Jé'rome] Bonaparte, 1784—1860, Konge af Westphalen 1807—14, fr. Marschal 1850, Prsesident i Statsraadet 1852: 222.

Jordan, Jean Louis, i773—1848, preuss. Geh.raad og Statsraad: 309.

Joseph Bonaparte, 1768—1844, Konge af Neapel 1806—08, Konge af Spanien 1808—13. Da Napoleon førte sin Arme i 1814, var Joseph Formand i Regjeringen under Keiserinde Regenten. Han overgav Paris. Fra 1815 boede han mange Aar i Nordamerika under Navn: Greve af Survilliers. Gift m. Dronning Desirées Føster: Julia, f. Clary: 222.

Juliane Marie, 1729—96, Enkedronning af Danm. og Norge, f. Prinsesse af Braunschweig-Wolffenbüttel, Frederik Vs Enke: 700.

Juliane Sophie, Prinsesse af HessenPhilipsthal-Barchfeld, Chr. Frederiks Søster, 1788—1850. Hendes Mand [1786—1834] var en Tid Chef for Livgarden til Hest: 141, 150, 586, 595.

K.

Kaas, Conrad Frederik [Clousen], 1782— 1853, Ptitm., var Staldmester, senere s. 744 Hofmarschal hos Chr. Fred. Født Nordmand. Adledes 1804: 431. 589.

Kaas, Fred. Julius, 1758—1827. Officer, Jurist, blev 1792 Chef for Chr.a Kommunestyrelse, norsk Generalauditør. Var Stiftamtmand i Akershus 1795—1802: 683.

Kageneck, østerr. Envoyé: 283.

Kallevig, Salve og Son, Handelsfirma i Arendal, oprettet 1792 af Salve Johannessøn Kallevig, 1732 — 94, og Sønnen: Morten Michael Kallevig, 1772—1827. Sidstnævnte var fra 1794 dansk, fransk og hanseatisk Konsul i sin Fødeby: 81.

Kaltenborn, Carl Fred. Ferd. W. A., 1785 —1832. Officer 1802, Kapt. 1810. Kab.k.herre 1818, Gen.maj. og tj.gj. Gen.adj. for Armeen 1828: 597.

Kierulf, Andreas, f. i Kj.havn 1783, † i Søborg 1827, Broder af Eksp.sekr. Peder K.; var g. m. en engelsk Dame, der døde 1831 uden Børn. Han var Prest i den dansknorske Kirke i Hoburn 1812-18, i Søborg og Gilleleie i Sjælland 1818 til sin Død: 462, 471, 477.

Kjellerup, Agent: 299, 331.

Klouman, Hans Henrik Gerhard, 1762— 1838, Forvalter ved Hadelands Glasverk og Feirings Jernverk, Fader til Gen.maj. Klouman [1813-85]: 556, 598, 599.

Knudsen ved Eidsvold Verk. Er formentlig: Edmund Knudsen, der boede paa Fjeldhammer ved Lørenskogen, og som var Fader til Nils Knudsen, f. 1808, † 1879, der først var Forvalter for G. Norman og dennes Søn, Richard N., derefter Eneeier af Verket til 1873: 624.

Knudtzon, Jørgen v. Cappelen, f. 1784, † 1854 i Paris: 294, 325, 326, 331, 478, 479, 615.

Knudtzon, Hans Carl, f. 1751, † 16. 12. 1819 [ikke 1823], holl. Vicekonsul 1779, Viceborgerm. i Tr.hjem 1789, Borgerm. 1802, Etatsraad 1807, Stortingsm. 1814: 49, 294, 325, 331, 511.

Knuth, Greve: 596, 597, 602.

Konow, August, 1780—1873, preussisk Konsul i Bergen, deltog Debr. 1813 i „Notabelmødet". Han blev i 1814 af Chr. Fred, sendt til Holland og England navnlig i finansielle Ærinder. Kcm d. 22. April til Amsterdam, d. 12. Mai til Haag, havde der Foretrsede hos Prinsen af Oranien, kom d. 20. Mai til London, hvor han traf Peter og Carsten Anker. Reiste fra London til Bergen d. 18. Juni. Han ofrede, hvad han kunde for Norges Sag, men Pengelaan kunde ikke erholdes i Holland, med mindre Norge blev anerkjendt som særskilt Stat. Konow var Stortingsmand 1814 og 1824: 3, 18, 23, 53, 54, 57, 96, 121, 155, 157, 208-218, 226, 228—231, 235, 288, 289, 294, 295, 303, 315, 319, 353, 355, 356, 462, 463, 509, 511, 532, 629, 639.

Krohg, Hilmar Meincke, 1776—1851, Amtm. i Finm. Amt 1807, i Romsdals Amt 1811, Stiftamtm. i Tr.hjem 1811—14. Eidsvoldsmand og Stortingsmand 1814: 37.

Kruuse, norsk Skibskaptein: 358, 462, 477.

Konemann, Johan, dansknorsk Chargé dAffaires i Stockh. fra 1778—84: 696.

L.

Lauderdale. Er formentlig: Enten: Charles L.. Lord, 1769-1820, Eller: James Maitland L., Earl ofi f. 1759, † 1839 eller 40. Medlem s. 745 af Underhuset 1780, af Overhuset 1790. Blev Peer of England, Storseglbevarer for Skotland og Privy Counsellor 1806; s. A. Envoyé i Paris, tog Afsked allerede 1807, men vedblev at arbeide med stor Dygtighed i Parlamentet: 297, 298.

Leganger, Christopher Munthe, 1742—1816. Pers. Kap. i Eidsvold og Hurdalen hos Faderen 1773, der 1777 ved at drage ned og tale med Kongen i Kj.havn fik Kaldet delt mellem sine to Sønner. Titulær Prof. 1784, Provst 1791: 3, 34, 660.

Leuchs Handelshus: 687.

Levetzau. Er formentlig Sigfrid Victor Eabe v. L., der i 1813 var Geheimekonf.raad: 554, 569.

Liewen, Christoph Andrejewitsch, Greve, 1777 —1839, russisk General og Diplomat. Var en Tid Krigsminister. Envoyé i Berlin 1809, i London 1812—32: 53, 56, 79, 156, 275-281, 410, 411, 412,

Liliencron, Clarelia [Clare] Dorothea, Baronesse v., f. de Brockdorff, 1779—1836. Var separeret, blev gift 21. 5. 1813 i Cbr.a til venstre Haand m. Vicestatholder i Norge Prins Frederik af Hessen-C: 592.

Under, Skipper: 514.

Liston, Sir Robert, 1742—1836, 94 Aarg. Envoyé i Spanienl783,iStockh. 1788, i Konstantinopel 1793, i Washington 1796, i Haag 1801, pensioneret 1804, Ambassador i Konstantinopel 1812 —21, da han tog Afsked: 570.

Liverpool, Lord, se Jenkinson, E. B.

Louise Augusta, Prinsesse af Danm. og Norge, 1771—1843,g. 1786 m. Hertug Fred. Chr. af Augustenborg, Moder til de for Danmark saa skjæbnesvangre ;,Augustenborgere": 661.

Louise, Dronning af Danm., f. 7. 9. 1817, † 29. 9. 1898, f. Prinsesse af Hessen-C, g. 26. 5. 1842 med Prins Christian af Glücksborg, nu Kong Christian IX.: 150.

Lowzow, Frederik, 1788 — 1869, Kammerjunker, Amtm. i Grevskabet Larvik fra 1813—15, da han maatte forlade Norge, fordi han vægrede sig ved at aflægge Ed til Carl XIII. Dansk Høiesteretsass. 1815. Stiftamtm. i Sjæll. 1818. Direktør for Toldkammer- og Kommercekollegium fra 1831—37. Justitiarins i Høiesteret 1843—56. Kherre 1817. Konf.raad 1845: 135, 136, 424, 425.

Luccas, britisk Marineofficer: 321, 351, 473.

Ludvig XVIII., 1755—1824. Konge af Frankrige fra 1814 til sin Død, undtagen i de „100 Dage" i 1815: 134, 380, 385, 634.

Lund, Gabriel Jochumsen, 1773—1832. Eidsvoldsmand, dansk og fr. Vicekonsul i Farsund 1820, Stortingsm. 1827, 28 og 30, Postm. i Tr.hjem 1830: 37.

Lund, G. og E., Rhedere i Farsund: 294, 391.

Lutken, Otto, 1749—1835, Officer 1768, Kapt. 1781, Kom.kapt. 1790, Kom.dør 1797, Kontreadm. 1801, Afsked fra 21. 1. 1809-19. 11. 1810, Chef for Norges flydende Defension 1812, Viceadm. 1815, Admiral 1825: 28, 168.

Liittichau, Fred. Chr. Tönne, Rigsgreve, 1744—1805, Kapt. ved Dragonerne. Dr. jur. i Oxford 1768. Jydsk Godseier: 569.

Lønborg, Christoffer, 1753—1827, Oberst, dansk Kommissær i Norge 1814: 41.

Lewenhjelm, Carl Axel, Greve, 1772—1861, Fænrik ved Garden tilhest, Kapt. s. 746 1791, K.herre hos Dronniagen 1795, Major 1797. Oberstl. ved Kronoborgs Reg. 1808, Kab.k.herre 1809. Oberst s. A. Gen.adj. 1812. Envoyé i St. Petersburg s. A., Gen.maj. 1814. Fulgte Alexander I. gjennem endel af Europa 1814. Statsraad 1822—39, Gen.lt. 1824. En af Rigets Herrer 1826: 157, 344, 345. Løvenskiold, Severin, til Fossum, 1777-1856. Cand. jur. 1796, Assessor i Kommercekoll. 1797, Amtmand i Bratsberg 1803—13, i Laurvigs Grevskab 1805—11. K.herre 1804. Eidsvoldsmand, Statsraad 1814—17, Statsminister 1828 — 41, Stath. i Norge 1841—56: 35, 36, 546.

M.

Mackensie, Marinekapt.: 476.

Mailing, Hans, 1748—1816, Kjøbmand, Stadshauptmand for Strømsø: 81.

Mailing, Ove, 1746—1829, Geh. Statsminister, Forfatter: 586, 589.

Manners-Sutton, Charles, 1755-1828, Biskop af Norwich 1792, Erkebiskop af Canterbury til sin Død: 387, 507.

Manthey, Samuel Wilhelm, 1774—1815, Art.It. 1793, Cand. jur. 1800. Afsked med Kapteins Grad ] 801. Sorenskr. i Karmsund 1803, i Rakkestad 1807, Byfoged i Larvik og Sorenskriver i Larviks Grevskab 1815: 603.

Mansbach, Carl, Baron v., 1790—1867. Inf.off. 1805, Prem.lt. 1811, Kapt. i Gen.staben 22. 5. 1814, tog Afsked 5. 10. 1814, Div.adj. i Gen.staben 25. 10. s. A., Major 1816, Kab.k.herre 1816, Kadetchef 1821, Ob.lt. 1821, Oberst 1823, Gen.maj. og Chef for Berg. Brigade 1828, Chef for 1. Brig. 1838-47, Gen.lt. 1839, Envoyé i Haag 1847, i Wien 1851, i Berlin 1855, tog Afsked 7. 9. 1858. Serafimerridder 20. 9. s. A.: 161, 165.

Maria Sophia Fredenkke, 1767—1855, Kong Frederik VI.s Dronning.D after af Pr. Carl af Hessen-Cassel: 92.

Maribo, Ludvig, 1782—1841, født Jøde, kristnedes i Eivorno 1802, forestod Bernt Ankers udenl. Brevveksling fra 1804—5, da han nedsatte sig som Kjøbm. i Chr.a. Oprettede og kommanderede 1808 en frivillig Artilleriafdeling. Forærede 1810 en Sum af 10 000 Edr. til Selskabet for Norges Vel og 1811 4000 Edr. til det norske Universitet. Kapt. à la suite 1813. Bestyrede 1814 Armeens Transportvæsen. Opholdt sig i Stkh. fra 1817-23. Adjut. hos Carl XIII. Eedigerede et Oppositionsblad. Stortingsmand for Chr.a 1830, for Akersh. Amt l833. I Udlandet 1836-39 for at udvide Norges Dampskibsfart og faa Bodøsagen gjenoptaget i det brit. Parlament: 583.

Martens, Friederich, Baron, † 1857. Jurist, preussisk Major, var 1813 attacheret Carl Johan, Kommissær i Norge 1814, preussisk Envoyé i Florents 1828, i Konstantinopel 1832: 66, 123, 493, 500.

Mathiesen, Haagen, 1759—1842, Assessor, Gen.krigskom.: 231, 659.

Mauboursin, fransk Reder: 7.

Meerfeldt, Greve, østerr. Envoyé i London: 56, 156, 233, 281—287, 330, 334.

Meinckes Handelshus: 185.

Meltzer, Frederik, 1779—1855, Grosserer i Bergen, Eidsvoldsmand 1814. Stortingsmand i Tidsrummet 1821—28: 37.

Metternich, Clement Wenzeslaus, Fyrste, 1773—1859, østerr. Udenrigsmin. Leg.sekr. i St. Petersburg 1802, Envoyé i Dresden 1803, i Berlin 1805, Statskantsler 1809—48. Ledsagede Marie Louise til Frankrige s. 747 1810. Fyrste af det romerske Rige 1813. Deltog i Wienerkongressen 1814-15. Maatte 1848 flygte fra Wien. Kom tilbage 1851, søgte intet Embede, ledede dog Monarken med sine Raad: 56, 89, 156, 157, 158, 233, 284-287, 330, 332-341, 345, 393, 412, 463, 516.

Meyer, Knud Andreas, 1756—1835, Eier af Storhammer Gaard til 1831, Kav.off. 1772, Kapt, 1783, ved Opl. Dragonregiment 1789, Major 1790, Ob.lt. 1802, Oberst og Cbef for Akersh. Drag. Eeg. 1808, Gen.maj. 1809, Chef for Søndenfj. Drag.reg. 1811, Chef for Akersh. Armedivision 1815 : 600.

Midelfart, Hans Chr. Ulrik, 1772—1823. Tog Attestats [teol. Embedseks.] 1794. Konrektor i Tr.hjem 1800. Sogneprest i Beitstaden 1802. Provst 1804. Ofrede i Krigsaarene alt, han eiede, for sin Menighed. Eidsvoldsmand 1814, s. Aar Sognepr. i Skogn. Var en høit dannet Mand: 35.

Moe, Bernt, 1814—50, blev Assistent i Bigsarkivet 1837, var en dygtig Personalhistoriker: 669.

Moira, Lord, se Hastings.

Moltke, Joachim Godske, Greve, 1746—1818. Blev 13 Aar g. K.junker, 22 A. g. K.herre og Deputeret i AdmiralitetsKollegiet. Statsmin. fra 1781 — 84 og fra 1813: 141.

Moore, John, Dr.: 667.

Montaigne, Michel E., 1535—92. berømt fransk Moralfilosof: 566.

Moreau, Jean Victor, f. 1763, † 1. 9. 1813, fr. Feltherre. I Slaget ved Dresden d. 27. Aug. 1813 fik han høire Knæ og Ben knust. Div. General allerede 1794, Chef for Rhinarmeen 1796. Deltog i et Komplot mod Regjeringen og blev forvist for 2 Aar. Boede i Amerika helt til 2. 7. 1813, da han tog til Europa, blev i Prag vel modtaget af de 3 allierede Monarker og optraadte mod sine Landsmsend: 367.

Morier, John Philip, 1776—1853, Privatsekretær hos den brit. Ambassadør i Konstantinopel, Jarlen af Elgin, 1799. Ledsagede den tyrkiske Arme i Ægypten 31. Januar—Juli 1800. Gen.konsul i Albanien 1803. Legationssekreteer i Washington 1810. Diplomatisk Agent i Norge 1814. Understatssekretær i Udenrigsdept. Aug. 1815. Envoyé i Dresden 1816 —25, da han tog Afsked. Hertugen af Somerset var hans Svigersøn. [Om Moriers Sendelse til Norge 1814, se Dr. Y. Nielsen: Bidrag til Norges Historie 1814, II., S. 131 ff.]: 3, 49, 50, 55—58, 61, 63, 65, 78, 156, 157, 289, 290, 321, 322, 324, 325, 327—329, 350—353, 360, 361, 364, 473, 474, 476, 484, 490, 496.

Motzfeldt, Peter, 1777—1854. Artilleriofficer 1795, Kapt. 1803, Eidsvoldsmand og Stortingsmand 1814, Statsraad s. A. til 1837, Vicekommandant paa Bergenh.' 1815: 35, 119.

Murat, Joachim, 1771—1815, Konge af Neapel, Søn af en Gjestgiver ved Cahors. Viste glimrende Tapperhed i Ægypten 1798. Div.general s. A. G. 1800 m. Napoleons Søster Caroline. Eransk Marschal og Fyrste 1804. Storhertug af Berg 1805, Konge af Neapel 1808. Erklærede Østerrig Krig 1815, fangedes ved Pizzo i Kalabrien, dømtes til Døden og blev skudt 13. Oktbr. Hans stoiske Heltemod svigtede ham heller ikke da: 135, 222, 440, 411.

Musgrave, Bureauchef i Alien-Office [Fremmedkontoret] i London: 357, s. 748 358, 361, 462, 475, 477, 484, 485, 492, 498, 509.

Müller: 583.

Münster-Ledenburg, Ernst Friederich Herbert, Greve, † 1839, hannoveransk Statsog Kabinetsminister. Bosatte sig i London 1806 og blev en stor Favorit ved Hoffet. Deltog i Wienerkongressen 1814—15: 346.

Mørch, Claus, et Søn, Handelshus i Chr.sand.; 331, 355.

Mørch, Ole Clausen, 1774—1829. Grosserer og Bankadministrator i Christianssand. Eidsvoldsm.: 37, 157, 171, 331, 355.

Mörner, Carl Otto, Baron [af Morlanda], f. 22. 5. 1781, † 17. 8. 1868. Fører ved Helsinge Beg. 1786, Fænrik 1788, ved Uplands Beg. 1796, Løitnant l809. Under et Ophold i Paris 1810 talte han med Fyrsten af Ponte-Corvo om det forestaaende svenske Tronfølgervalg i Ørebro, hvorved han gav den første ydre Anledning til, at denne Fyrste biev valgt. Kapt. i Armeen 1811, Adjut. hos Carl Johan s. A., Major i Armeen 1813, Ob.lt. 1817, Oberst 1818, Afsked 1819, Vice-Landshøvding i Jemtland 1824—26, Toldinspektor ved Blokhusodden ved Stockholm 1829—41. Fik Carl Johans Medalje 1854. 3 Gange gift: 345.

Mösting, Johan Sigismund, 1759—1843, Geh. Stats- og Fin.min.: 136, 141, 425, 428.

N.

Napoleon I., Keiser af Frankrige, f. 1769, † 1821: 8, 17, 18, 20, 21, 27, 31, 54, 97, 98, 99, 102, 103, 113, 115, 134, 140, 142, 155, 168, 172, 221, 311, 313—315, 360, 420, 488, 543, 556, 586, 592—595, 597, 602, 614, 634, 643—645, 650, 653, 674.

Napoleon [II.], Konge af Bom, Hertug af Reichstadt, 1811—32. Napoleon I.s eneste Barn: 8, 644.

Necker, Jaques de, f. i Genua 1732, † i Schweiz 1804, fransk Statsmand, Forfatter. Bankassistent 1747, senere Bankier. Generalkontrolør for Statskassen 1776. Kjøbte Baroniet Coppet i Schweiz. Blev fransk Statsog Fin.min. 1788, afsat og forvist 1789. Da Revolutionen udbrød, tilbagekaldtes han, tog dog allerede Afsked 1790 og forlod Frankrig for altid. Forfatterinden, Baronesse Staël v. Holstein, Napoleons Kontrapart, var hans Datter: 164.

Nelson, Horatio, Viscount, f. 1758, faldt ved Trafalgar 1805. Han blev Søofficer 1777 og førte et krigersk Liv, mistede 1797 sin høire Arm, vandt over de Franske i Slaget ved Abukir 1798; d. 2.4.1801 var han næstkommanderende i Slaget ved Kj.havn. Ved Trafalgar fik han den franskspanske Flaade ødelagt, inden han selv udaandede: 560.

Nesselrode, Carl Robert, Greve, 1780-1862. Officer. Bussisk Statssekretær. Deltog i Kongressen i "Wien 1814—1815. Udenrigsmin. Bigskansler 1844—56: 412.

Nicolai, Paul, Baron von, russisk Diplomat. Fra 1808 var han Legationssekretær under Alopæus i London: 275, 281.

Nielsen, Jacob, 1768—1822, den yngste af 28 Søskende. Ansat hos Bernt Anker 1787—1805, var derefter Medbestyrer af det Ankerske Fideikommis til 1819. Fik Titel og Bang som Agent 1808. Deltog i Notabelmodet paa Eidsvold d. 16. Febr. 1814. Stortingsmand s. A. Direk- s. 749 tør for Norges Rigsbank 1814—18: 231, 400, 438, 612, 630, 659.

Nielsen, Yngvar, f. 1843, foregaaendes Sønneson, Professor i Geografi, Historiker, Dr. filos., frugtbarForfatter: 4, 71, 96, 122, 124, 131, 204, 417, 536, 674.

Nilssen, Hans Nikolai, f. 1849, Cand. tbeol. 1871, Sognepr. i Fr.hald 1898: 665.

Norfolk, Hertug af, se Howard.

Norman [junior], George Warde, 1793—1882, Eier af The Eockery, Meddirektor for Englands Bank i over 50 Aar. Eiede Eidsvold, Sanne og Soli. Da han 1825 overtog Eidsvold m. v., indfriede han Gjælden med ca. 55 000 Spdr. Eiede Bromley i Kent. [Se Atkinson.]: 212, 363, 400, 631, 658, 659, 671.

O.

Oldenburg, Cathrine Paulowna, 17 88—1819, Enkehertuginde af, f. Storfyrstinde af Rusland: 53, 61, 347.

Oldenburg, Hertug af, [antagelig Peter], f. 1755, † 1829: 522.

Omsen, Christopher Frimann, 1761—1829. Cand. jur. 1791. Toldprokuror i Akershus Stift 1799. Eidsvoldsm. 1814. Høiesteretsass. 1815 til sin Død: 35.

Oranien, Wilh. Fred. Carl, Arveprins af, 1787—1881, var fra Decbr. 1813 i nogle Maaneder forlovet med Prinsesse Charlotte af Wales. Var Broder af Wilhelm II.: 69, 70, 122, 386.

Oranien, Wilhelm [I.], Frederik, Prins af, f. 1772, † 1-843 i Berlin, Fyrste af Fulda 1803, af Nassau-Dietz 1806, mistede sine Lande i Freden til Tilsit 1807, blev Eegent i Holland 6. 12. 1813, suveræn Fyrste 30. 3. 1814, Konge 16. 3. 1815 over Holland, hvortil Wienerkongressen ogsaa føiede Belgien. Den 10. 5.1815 blev han Storhertug af Luxemburg, abdicerede 1840 [bavde mistet Belgien 1830]. Gift: 1) 1791 m. Wilhelmine af Preussen, 1774—1837. 2) 1841 m. Grevinde Henriette de Wégimont, 1792-1864. Han er Oldefader til den nuv. Dronn. af H, f. 1880: 18, 23, 46, 157, 385, 449.

Orloff, Michael Feodorowitsch, Greve, 1784 —1842, russ. General Komrnissær i Norge 1814: 66, 123, 305.

Oscar [/.]. f. 1799, † 1859, Arveprins til Sverige 1810, til Norge 1814, Kronpr. af N. og Sv. 1818, Konge 1844 til sin Død: 50, 311, 630, 649, 651, 652, 653, 655, 674.

Osten, von der, Adolph Sigfried, Greve, 1726—97, dansknorsk Udenrigsm. E. Holm skriver om ham, at „han besad betydelig Intelligents, megen Takt og Menneskekundskab": 695, 697—704, 707.

Otte, Grosserer: 89.

Oxholm, Peter Lotharius, 1753—1827, Officer 1772, Major 1788, Oberst 1797, Gen.major 1805, Gen.lt. og Guvernor over de danske Øer i Vestindien. bvor han opholdt sig i 20 Aar til 1816: 56, 155, 270—72, 316.

P.

Parish: 450, 456.

Parker, Gilbertus: 667.

Petersen, Axel. Stadskaptein og Chef for Borgervæbningen i Chr.a, Major: 391, 613.

Petersen, Johan Daniel Fred., 1757—1816. Off. 1773, Kapt. 1788, Major 1801, Ob.lt. 1808, Oberst 1810, Kammer- s. 750 herre, Gen.maj. 1814, Underkommandant paa Fredrikssten, Eids voldsmand. Udmerkede sig ved Fr.stens Forsvar 1814. Beordredes d. 16. Aug. at aflevere Fæstningen til de Svenske, da Kommandanten, Gen.rnaj. Ohme, meldte sig syg: 35.

Petersen, Peter, f. i Tr.hjem 1767, † i Sandefjord 1850. Ugift. Student 1784, Lektor ved Ing.korpset i Kj.havn. Studerede som Stipendiat Bergvidenskaben i Sverige i 4 Aar fra 1793. Bergmester 1797. Bestyrede Fritzø Jernverk. Bergraad 1810: 425.

Pihl, Abraham, 1756-1821. Sognepr. til Lunde ved Flekkefjord 1784, s. Aar Astronomi-Observator for Norge. Titular Prof., Sognepr. paa Hedemarken 1789, Provst paa Toten 1803. Var Mekaniker. Almuen troede, „han var i Pagt med Mørkets Aander": 599, 600.

Platen, Baltzar Bogislav, Friherre v., f. 1766, † 6. 12. 1829 i Chr.a. Søkadet 1779, Løitn. 1788, Kapt. 1789, Major 1792, Ob.It. og Gen.adj. 1795, Statsraad l809—12, Gen.int. 1812, Kontreadmiral 1809, Viceadm. 1814, Greve 1815, Storadm. 1827, en af Rigets Herrer s. A., Statholder i Norge fra 26. 11, 1827 til sin Død: 131.

Platoff, Matvei, Greve, f. i det nordlige Eusland ca. 1763, † ved Don 1818. Udmerkede sig i Krigene mod Tyrkerne 1770 og mod Franskmændene fra 1805 - 7 og fra 1812-14. Generalhetman over de donske Kosakker 1801. Fulgte Alexander I. til London 1814, blev beundret der: 346.

Platou, Ludvig Stoud, .1778-1833, Adjunkt i Chr.a 1803, Professor 1813. Eidsvoldsm., Eksp.sekr. i 4. Dept. 1815, Statssekr. 1817, Vicepæses i Selsk. for Norges Vel 1822, Stortingsmand 1824: 583, 656.

Pløen, Jergen, f. ca. 1743, † 1817. Velhavende Grosserer i Chr.a. Fader til Stiftamtmandinde Louise de Thygeson [1783-1880, 97 Aar]: 357.

Pløen, Marcus, 1778—1836. Trælasthandler, Konsul, Stort.m. 1821 og 22: 16, 17, 51, 155, 170, 173, 174, 176, 186, 218, 225.

Poel, i Altona: 482, 514.

Ponte-Corvo. se Carl Johan.

Puffendorf, Samuel, Baron, f. i Chemnitz 1631, † 1694 i Berlin. Professor i Naturlære i Heidelberg, senere i Lund, var fra 1677 svensk og fra 1688 preuss. Historiograf. Frugtbar historisk Forfatter: 246, 263.

R.

Raan, Johannes, norsk Skrædder i London: 470.

Rantzau: 569.

Rasmussen. Formodentlig Prof., senere Zahlkasserer Sørren R., f. i Bergen 1768, † i Chr.a 1850. Stortingsm. 1815: 583,.656.

Rasoumowsky, Andrei Cyrillo, Greve, 1752 — 1836, russ. Gesandt i Wien 1793 —1809, deltog i Wienerkongressen; senere Statskansler: 156, 287, 302, 304, 307—309, 315, 324, 330, 354, 412, 463, 516, 517.

Rehausen, Gotthard Mauritz, Friherre, 1762 —1822, Oberst, sv. Envoyé i London: 29, 154, 155, 159, 191, 192, 193, 208, 251, 252, 276, 349, 451, 456, 457, 629, 632, 636, 638, 642, 645, 647.

Rein, Jonas, 1760—1821, Res. Kap. t Skjeberg 1792, Prest i Eidanger 1800, til Nykirken i Bergen 1808. Eidsvoldsmand, Digter: 35, 37.

s. 751 Reinhardt, Gottlob Ferdinand, 1783—1847, Konsul i Chr.sand [S.]: 190, 191, 609.

Reventlow, Christian D. F. til Christianssæde paa Lolland. Greve, 1748—1827. Deputeret i Kommercekoil. 1774, i Fin.koll. 1774. Chef for Bergverksdirektoriet. Præs. i Rentekammeret. Stod i stor Yndest hos Frederik VI. Statsmin. 1797. Tog Afsked 1813. Ansaaes for hensynsløs i Forretninger, men var i Virkeligheden en human Mand. Levede i 48 Aar i et lykkeligt Egteskab. Døde 79 Aar g. med fuld Arbeidskraft: 425. 639, 657, 668.

Reventlow, Frederikke Charlotte, f. Beulwitz, g. 1774 m. Grev Chr. D. F. R. [† 1827]: 657.

Rus, norsk Skibskapt.; 207, 225, 230, 234, 235, 291, 364, 406.

Ring, Peter Chr., 1786—1862.' Prem.It., senere Ob.It.: 84, 294, 331, 332, 353, 435.

Rist, Johan Georg, 1775—1847. Privat Sekr. hos Grev E. Schimmelmann, derefter Leg.sekr. i St. Petersburg fra 1801, i Madrid 1802, Chargé d'affaires i London fra 8. 10. 1806 —10. 11. 1807, i Hamburg fra 1810. I 1813 var han Gen.konsul i Elb, Weser og Over-Ems, der da var fransk, men tog Afsked s. A. misfornøiet med Danniarks Politik. Konf.raad 1826. Tog fra 1830 atter Del i det politiske Liv. Regjeringsraad i Slesvig fra 1834—46. Den Den 21. 4. 1807 sendte han Meddelelse til Kj.havn om, at den britiske Flaade vilde seile til Østersøen, angivelig for at udføre en Landgang i Pommern. Den 19. 6. seilede Flaaden fra England, bombarderede Kj.havn i 3 Døgn fra 2.-5.9.: 157, 356, 360, 391, 456, 462, 463, 479-481, 520—522.

Rogert, Andreas, 1754—1833. Var en Tid Auditør paa Vardøhus, derefter Sorenskriver i Bergens Stiff. Justitiarius i Tr.hjems Stiftsoverret 1805 —26. Eidsvoldsmand: 35.

Rooke et Hornemann, Handelshus i London: 212, 514.

Rose, George, 1744—1818. Som l5-aarig Søkadet blev han to Gange saaret i Slag. Blev under Pitt Skatkammersekretær 1783, Skatmester for Marinen 1807: 598, 614.

Rosen, Axel Pontus, Greve, 1772—1834, Landshøvding i Gøteborg 1809, udn. 1814 til Guvernør over „Trondhjem och Nordlanden", fungerede ikke. Gen.maj. 1830 med Ancien. fra 1814: 16, 30, 165, 617, 678.

Rosen, Frue [i Kiel 1807]: 571.

Rosencrone,Marcus Gebhard Lonneman, Greve, Herre til Baroniet Posendal, f. i Bergen 1738, † 1811. Legationssekretser i Stockh. 1766, Envoyé i Dresden 1772, i Berlin 1777, dansknorsk Udenr.min. 1780—84. Han og hans Hustru, Agnete Marie Hielmstjerne, stiftede Hielmstjerne -Rosencrones Legat paa henved 21/4 Mill. Kr. Dets Eenter uddeles ogsaa i Norge: 699, 706, 707.

Rosenkilde, Peder Valentin, 1772—1836. Stadshauptm. og Stifter af Stavanger Sparebank. Eidsvoldsmand 1814, sendt til England i Juli s. A., russ. Vicekonsul 1815, Stort.m. 1821 og 22: 3, 37, 45, 50, 122, 157, 331, 350, 462, 489, 495.

Rosenkrantz, Marcus Gjøe, 1762—1838. Cand. jur. 1784, Assessor ved Overretten i Chr.a 1785, Præsident i Chr. a Magistrat 1794—97, Amtm. i Smaalenene og K.herre 1804, Stift- s. 752 amtmand i Akershus 1810—12, Regjeringsraad 2. 3., Statsraad 19. 5. 1814, Stortingsm. 1818, 24, 27 og 28: 2, 13, 39, 72, 357, 369, 444, 610.

Rosenkrantz, Niels, f. paa Vardøhus 1757, † 1824, dansknorsk Udenr.min. fra 1810-14, dansk do. til 1824. Var Broder til foregaaende: 17, 18, 24, 145, 175, 329, 552, 602.

Rosenørn, Henrik Christian, 1782—1847. Kapt., Div. Adjut. 23. 5. 1813 og 22. 5. 1814 i Chr.a. Major og Overadjutant 26. 10. 1814. Gik à la suite 31. 10. 1814: 9, 589, 616.

Rosslyn, se Erskine.

Rosted, Jacob, f. 1750, † i Chr.a 1833. Professor, Rektor ved Katedralskolen i Chr.a: 583.

Rothe. Formodentlig: Andreas Bjørn E., 1762-1840, der fra 1811 var Medlem af Kommissionen for det norske Universitets Anlæg og Indretning. Var Etatsraad 1812 og fra sidstn. Aar til 1814 Medlem af Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler under Forhandlingerne om det norske Universitet, var tilsidst Geheimeraad: 589.

Rousseau, Jean Jaques, 1712—78, bisat i Panthéon i Paris, fr. Forfatter: 265.

Roxburgh, William, Skibskapt.: 178.

Rutherford, Joan: 667.

Ryder, Dudley, 1762-1847, Parl.medl. 1784, Understatssekr. i Udenr.min. 1789 til Decbr. 1804, da han tog Afsked, fordi han skadede sig ved at falde i en Trappe. Medl. Overh. 1803. Afsluttede 1805 i Berlin et Forbund med Preussen. I 1809 blev han den første Jarl af Harrowby og Viscount Sandon. Minister 1812—27. Var rimeligvis bleven Pitts Efterfølger, ifald han havde havt et mindre utaalmodigt Sind: 243.

Røberg, Mathias, norsk Sømand: 462, 468, 477.

Roepstorff, Carl Henrik Adolf, f. 1774, † 1844 i Horsens, Officer ved Fodgarden, K.herre: 149.

S.

Saabye, Peter, amerikansk Vicekonsul i Kj.havn: 84, 89.

Schimmelmann, Charlotte Hedevig Magdalene, f. Schubarth, Grevinde, 1757—1816: 657.

Schimmelmann, Ernst Heinrich, Baron, senere Greve, 1747—1831, dansknorsk Fin.min. fra 1784—1813, dansk Udenr.min. 1824, Mæcenat, stor Ven af Norge, tilraadede Kronprinsregenten 1807 at forsage Napoleon: 27, 141, 561, 569, 573, 611, 630, 656, 657, 669, 679, 680, 690.

Schiøtt, Skibskapt.: 597.

Schlegel, Johan Fred. Wilh., 1765-1836, jur. Prof, ved Kj.havns Universitet: 244.

Schlich, østerr. Envoye: 283.

Schmettau, Carl Jacob Woldemar, Greve, 1744—1821, Oberst 1774. Chef for 3. Trondhj. Inf.reg. 1776, Gen.maj. 1787, Gen.lt. 1802, General 1814: 2, L7, 18, 19, 20, 172. 696.

Schmettau, Stinken Anna Cathnne, Grevinde, f. Møllmann, 1757—1826: 696.

Schmidt, Fredenk, 1771—1840. Cand. theol. 1791, Tugthusprest i Chr.a 1792, Sognepr. til Eker 1797, Provst 1808. Eidsvoldsm., Stort.m. 1814: 365.

Schmidt, Peter, 1782—1845, Grosserer, Børskommissser i Tr.hjem., Eidsvoldsmand: 37.

s. 753 Schnitler, Brostrup Möller, 1776—1839. Elev af den matem. Skole 1791, Fænrik 1795, Major 17. 4. 1814 til 1818, ansat i Ing.brigaden. Udgav 1826: „Fredriksten i Beleiringen 1814". Han ansaa denne Fæstning for fremtidig at være af Betydning for de forenede Rigers Forsvar. Var en varm Patriot: 654.

Schouboe, Oluf Borch de, f. 1777, † 1844 i Stockh. Cand. jur. og Byfoged i Nykøping paa Sjælland 1801, Byfoged i Helsingør 1806, Amtm. i Stavanger 1810, Stiftamtm. i Christianssand 1812, K.herre hos Chr. Fred. 1814, Statsraad og Kirkeminister 1836: 166, 172.

Schulin, Sigismund Ludvig, Lehnsgreve, f. 1846, Besidder af Fideikommisgodset Fredriksdal i Sjælland, Hofjægermester : 684, 689.

Schulin, Sophie Hedevig, f. v. Warnstedt, 1753—1807, gift m. K.herre Grev Frederik Ludvig Schulin til Fredriksdal, 1747—1781: 684.

Schultze, Børge Johan, f. 1762, † 1825, Foged paa Toten og Hadeland fra 31. 12. 1800—1809. I Statsraadsprotokollen for 1814 kaldes han Schultz: 599, 600.

Schwartz, Frederik, Cand. jnr. og Officer 1807. Adjutant hos Chr. Fred. Ansat ved Telem. Beg. I Roskilde 1808 og 9. Adjoint i Gen.staben i Chr a 23. 5. 1813, Div. Adj. 22. 5. 1814. Tog Afsked fra norsk Tjeneste 1. 11. s. Aar. Døde paa et Hospital i Slesvig: 85.

Sejersted, Johannes, 1761—1823, Oberst 1810, Gen.maj. og Chef for Generalstaben 1814, Gen.lt. 1818: 4, 72, 85.

Sercey, de, fr. Admiral: 462, 477.

Seue, Werner Nicolas de, 1742—1823. Var 1808 Oberst og Chef for Midtbrigaden, sogte Afsked, der bevilgedes ham d. 30. 6. s. A. med Generalmajors Grad: 654.

Sewell og Neck, Handelshus i London: 312, 390.

Sibbern, Valentin Chr. Wilh., til Vernekloster, 1779—1853. Fik 4 Aar g. Off. Anciennetet 1783. Sek.It. 1796, Cand. jur. 1802, Ritm. 1809, Major ved Akersh. rid. Jægerkorps 1812, Amtm. i Smaalenene 1814, tillige Stiftamtmand i Akershus 1823—30. Eidsvoldsmand, Stortingsmand 1814, Statsraad 1830-50: 15, 18, 21, 22, 24, 163.

Sidmouth, se Addington.

Skjøldebrand, Anders Fred., Baron, senere Greve, 1757—1834, Gen.lt, senere Statsraad: 165.

Smith, Adam, 1723—90. Nationaløkonom, Prof, i Logik ved Univ. i i Glasgow 1751, Aaret efter Prof, i Moralfilosofi. Tilbragte fra Slutningen af 1763 3 Aar i Frankrig som Hertngen af Buccleuchs Gjest. Hdgav 1776 en Bog om Nationalrigdom, hvori paavises, at denne bestaar i Arbeide, ikke i Penge eller Jord: 666, 667.

Smith, Christen, 1785-1816. Gik paa Kongsbergs Latinskole. Student 1801. Prof, i Botanik ved Univ. i Chr.a 1814. S. Aar tog han til Storbritannien og i April 1815 derfra til de Kanariske Øer, kom tilbage i Oktbr. s. Aar, men reiste after i Febr. 1816 ud med Baronet J. Banks for at undersoge Zaire. Hnderveis blev han syg og døde d. 22. Septbr.: 365.

Smith, Kjøbm. i Arendal: 432.

Smith, Michael, 1775—1849, Fænrik 47 s. 754 1792, Kapt. 1808, Major 1811, Landkrigskommissær i Stavanger 1819, i Chr.sand 1835: 204.

Smith, Sidney W., Sir, 1764—1840. Fregatkaptein 19 Aar g., i svensk og tyrkisk Tjeneste, eng. Kontreadm. 1805, Gen.lt. 1830: 554, 560.

Sneedorff, Betsy, f. paa Amalienborg 1790, † paa Uranienborg i Chr.a 1875, Admiral Sneedorffs Datter, Hofdame hos Christian Frederiks første Gemalinde 1808—9, hos hans 2 Søstre fra 1810—16. G. 1816 m. senere Gen.maj. Erik Anker, Statsfrue hos Dronn. Desirée fra 1832: 2, 25, 60, 150, 156, 299—301, 446, 454, 455, 661.

Sneedorffs Betsy, 1770—1815, Datter af Kontreadm. Tønder. G. m. Kommandor, senere Kontreadm. H. C. Sneedorff: 455.

Sneedorff, Hans Christian, 1759—1824, Søkadetchef fra 1797 til sin Død. Chef for Norges Sødefension 1807, Kom.dør 1811, K.herre 1813, Kontreadmiral 1816. Digter. Stod i firti Aar i hoi Gnnst hos Frederik VI., men mistede den pludselig uden Grand et halvt Aar før sin Død: 446.

Sneedorff, Henrik Gerner, 1793—1883, Kommandørkapt. Førte i Marts 1814 C. Anker paa ;,Norge" til Leith. Var norsk Søofficer Sommeren 1814. Ledsagede i Oktbr. s. Aar Chr. Fred, paa „Bornholm" til Aarhus: 7, 12, 17, 43, 52, 141, 166, 171, 176, 183, 186, 197, 270, 271, 288, 290, 293, 301, 307, 319, 476.

Sommerhjelm, Mathias Otto Leth, 1764—1827. Cand. jur. 1785, Assessor i Overhofretten 1789, do. i Akershus Stiftsret 1797, Generalauditør 1801, Amtm. i Smaal. og Konf.raad 1810, Statsraad i Novbr 1814. Statsminister 1822—27: 13, 72, 369, 444.

Stabell, Frederik Wilhelm Bruenech, 1763 —1836, Ob.it., senere General, Eidsvoldsmand 1814: 4, 35, 85, 170, 397, 398.

Stade, Jacob Larsen, dansk Marine-Underofficer: 551.

Staffeldt, Bernhard Ditlef v., 1753 — 1818. Norsk Gen.lt. Førte 1808 venstre Fløibrigade og drev Fienden tilbage over Grænsen. 1814 førte han den Brigade paa 8000 Mand, der dækkede Overgangen over Glommen ved Onstad Sund, Grønsund og Sannesund. „Han var miskjendt af sin Samtid, hædret af Efterslegten" : 4, 85.

Stanhope, Charles, Jarl, 1753—1816. Peer of England 1786, havde revolutionsere Sympatier. Hans første Hustra var en Datter af Pitt den Eeldre: 297, 298.

Steigentesch, August Ernst, Baron, f. i Hildesheim 1774, † i Wien 1826, østerr. Gen.maj. og Diplomat. Kommissser i Norge 1814. Digter og Forfatter. Hans samlede Skrifter udkom 1823 i Darmstadt: 65, 74 123.

Steward, Charles, Sir, General: 223, 346.

Stibolt, lver, senior, 1785—1833, Kjøbm. i Drammen: 81.

Stibolt, Jens Peter, 1774—1860, Kapt. 1812, Verftschef i Chr.sand, udslettet af den danske Søofficersliste 21. 8. 1814, Afsked af norsk Tjeneste 20. 12. s. Aar, ansat i dansk Tj. 3. 5. 1815, senere Kontreadm.: 166, 233.

Stoltenberg, Carl, 1766—1830, Grosserer s. 755 i Tønsberg, Eidsv.m., Stort.m. 1814, 15 og 16: 37.

Storm, Casper Herman v., Geheimeraad, Stiftamtmand i Chr.a. Byggede ca. 1760 det Hus i Chr.a, der benyttedes til Krigsskole fra 1805—99. Eiede en stor Del af Oslo. Tog Afsked og gjorde Opbud 1772. Var Morfar til Statbolder Grev H. WedelJarlsberg [† 1840]: 742.

St. Priest, fransk Greve: 183.

Strange, John: 667.

Struensee, Johan Friederich, f. 1737, henrettet 28. 4. 1772, tysk Læge, senere dansk Greve og Geheimekabinetsminister: 700.

Struve, Philip, Gustav Christoph, f. i Hannover 1778, † i Chr.a efter 1820. Ansat i Rigsbanken i Chr.a 1813. D. 30. 5. 1814 blev han af Chr. Fred. sendt til Udlandet med Breve til Pr. af Oranien, Fyrst Metternich, Fyrst Hardenberg, Grev Nesselrode, Baron Hardenberg-Rev. m. Fl. Han kom til Amsterdam d. 5 7., til Frankfurt a. M. d. 10. 7., til Berlin sidst i s. M., til Altona i Slutningen af August. Han havde Ordre at indhente Underretninger fra Carsten Anker og Konsul Konow samt faa Rede paa, hvad Carl Johan foretog sig, — alt skulde meldes Chr. Fred. Han skulde ogsaa opsoge Baron Hardenberg, men traf ham ikke før d. 23. Aug. I Altona fik han Breve fra ham til Chr. Fred., men kom ei i mere Berørelse med sidstnævnte. 1815 blev Struve Bureauchef i Fin.deptet. i Chr.a: 89, 157, 353, 354, 390, 462, 469.

Stub, Kiel, f. i Halland 10. 12. 1607, † 20. 4. 1663. BlevStudent i Kj.havn 1626, tog Bacalauri Grad 1628, gik samme Aar ind i den keiserlige Hær og deltog 3 Aar i 30-Aarskrigen, var en Tid fransk Officer, avancerede til Ing.kapt., Magister 1635, ordineredes s. A. til Sognepr. i Chr.a af Biskop Glostrup, hvis Svigersøn han blev Aaret efter. Blev Prest i Ullensaker 1641, bevogtede med stor Dygtighed den svenske Grænse fra 1643—45, blev Oberst 19.5. 1644, Provst i Ø. Romerike 1647. Hans Uegennyttighed bragte ham under Hannibalsfeiden til at ofre saa godt som hele sin Formue for Fædrelandets Forsvar. Han var Carsten Ankers Tipoldefader, idet hans Datter Catharina Colbjørnsen var Moder til Karen Krabbe Tank, der var Moder til Anna Catharina Ancher, C. Ankers Moder: 666.

Suchet, Louis Gabriel, Hertug af Albufera, 1772—1826, fransk Marschal. Blev Gen.maj. 1800. Deltog bl. a. i Slagene ved Marengo og Austerlitz. 1808 blev han høistbef. General i Aragonien, erobrede flere Fæstninger og gjenoprettede Disciplinen navnlig ved den store Sympati, han han vandt overalt: 8.

Surrey, Kavaljer hos Hertugen af Gloucester: 456.

Sussex, Augustus Frederik, Hertug af, 1773—1843, var Georg III.s niende Barn. Allerede fra sit 7. Aar hørte han til Oppositionen. Som Politiker tilhørte han Whigpartiet og var yderst liberal. Kom paa Kant med sin Fader, fordi han som mindreaarig havde egtet [i Italien] Hertugen af Dunmores Datter, Augusta Murray. Hans Egteskab blev erklæret ugyldigt, men Egte- s. 756 parret tog intet Hensyn hertil. Han lod sig ikke begrave i den kongelige Familiebegravelse i Windsor, men ved Kensall Drun: 267, 297, 298, 317, 330, 347.

Sverdrup, Georg, 1772—1850, Statsmand, Professor. Spillede en stor Rolle som Eidsvoldsmand 1814. President i Rigsfors. d. 17. Mai s. Aar: 13, 23, 25, 34, 35, 36, 119, 172.

Sørenssen, Christian, f. 1765, † 16. 8. 1845 i sin Vogn under en Visitationsreise. Filologisk Eksamen 1775, Prest og Rektor i Strømsø 1791, Sognepr. i Risør 1797, Stiftsprovst i Chr.sand 1804, Biskop i Chr.sand Stift 1811, i Akershus Stift efter Bech 1823, Overtofprædikant 1825. Stort.m. 1814 og 15. Deltog i Deputationerne til Bygdø 10. Oktbr. og til Fr.hald 7. Novbr. 1814. — Udgav endel teologiske Skrifter: 174.

T.

Tack, Christoffer Didenchsen, Raadmand i Fr.stad, skal være adlet af Frederik III. Fra ham nedstammede Carsten A. i 5. Led: 661, 678.

Talleyrand, Périgord C. M., Fyrste af Benevent, 1754—1838, fr. Diplomat. Biskop af Autun 1788, ekskommuniceredes i Juni 1790 af Pius VI., blev 1792 sendt til England med et hemmeligt Opdrag, forvistes derfra 1794. Efter i Amerika at have spekuleret et Par Aar i Handelsaffærer, blev han 1796 fransk Udenrigsminister. Fyrste af Benevent 1806. Blev 1807 afsat, fordi han modsatte sig Joseph Bonapartes Valg til Konge i Spanien. Napoleon vilde after knytte ham til sig, men T. afslog det baade da og i 1815. Han traadte i Ludvig XVIII.s Tjeneste som Udenrigsmin., blev Pair af Frankrige og havde stor Indflydelse ved Wienerkongressen. Ambassadør i England 1830—37. Var en tvetydig Karakter, men kjæmpede altid for Frankrigs Storhed : 320, 381, 385, 441.

Tank, Carsten, til Rød ved Fr.hald, 1766—1832. Regjeringsraad 2. 3., Statsraad 19. 5. 1814. Tog Afsked Sommeren s. Aar, Stort.m. 1815,' 16, 21 [Præsident] og 22. Han og Carsten Anker var Fættere: 13, 14, 52, 54, 84, 404, 430, 478, 615, 622.

Taube, Carl Wilhelm, Baron, 1767-1838. Officer 1790, Leg.sekr. i Kj.havn, K.herre 1809, Envoyé i Berlin 1810. G. m. to norske Søstre Mossencrone: 567.

Tawast, Johan Henrik, Baron, senere Greve, 1763—1841. Volontør ved Savolax Reg. 1771, Student i Strassburg 1780, Underøitn. ved Royal Suédois s. A., Ridepage hos Gustaf HI. 1782. Deltog som Kapt. ved Nylands Eeg. med stor Tapperhed i Krigen med Eusland 1788 og 89. Major 1788; 1. Adjut. hos Gustaf III. 1789, Ob.lt. 1791, K.herre hos Gustaf IV. Adolf 1793, Oberst 1795, K.herre hos Dronn. 1798—1807. Blev baroniseret 1805. Gen.maj. 1809. Adjut. hos Carl Johan 1812. Gen.lt. 1813. Deltog som Næstkommanderende i Carl Johans Generalstab i Slagene ved Grossbeeren Dennewitz og Leipzig 1813. Diplomatisk Underhandler i Kj.havn Høsten 1813, fungerede som Envoyé dersteds og blev 1818 udnævnt dertil; Greve og 1. Adjut. hos Kon- s. 757 gen s. A., Envoyé i Spanien og General 1821, Serafimeridder 1825. En af Kigets Herrer 1829: 27, 145, 360.

Thompson: 462, 470.

Thornton, Henry, 1760—1815. Bankier. Stor Filantrop. Gav bort aarlig 2 à 3000 Lstrl. Lod mangfoldige Bibler trykke og uddele samt understottede en Mængde Skoler. Han var intim med Lord Ch. Grey og var en opofrende Ven af Newton og Cowper. I 1782 valgte man ham til Parl.medl. for Hull, men da hver af de Stemmegivende herfor onskede 2 Gnineer, afslog han Valget . Næste Aar valgtes han for Sonthwark og blev i 33 Aar gjenvalgt, uagtet han altid negtede at betale den Guinea pr. Stemme, der fordredes. Den lavere Klasse yndede ham ikke, ellers var han meget afgjort: 55, 155, 248—251, 269, 270.

Thorstensen, Colbjørn, 1628—1720, 92 Aar g. Sognepr. til Sørum: 665.

Thulstrup, Magnus Andreas, 1769—1844. Prof, og Gen.kirurg. Forste Livmedikus: 595.

Thygeson, Nicolai Emmanuel de, til Bygholm, 1770—1760, Stiftamtmand i Chr.a fra 1812. G. m. Louise Pløen [1785—1880, 95 Aar]: 2, 5, 13, 14, 18, 24, 28, 39, 154, 164, 218, 556, 596, 601, 602, 604, 610.

Tillisch, Henrik Wilhelm, 1788—1860. Forstjunker. Udn. til Bergkasserer paa Kongsberg 22. 6. 1814: 625.

Trampe, Fredenk Christopher, Greve af, 1779—1832. Cand. jur. 1798. Amtm. paa Island 1806. Stiftamtmand i Tr.hjem 1811, Stort.m. 1824 og 30. G. m. Chr. Colbjørnsens Datter, Thea C: 562, 621.

Treschow, Niels, 1751-1833, Magister 1774, Konrektor i Tr.hjem s. A. Eektor i Helsingør 1780, i Chr.a 1789, Prof, ved Kj.havns Universitet 1803. Etatsraad 1811, Prof, ved Chr.a Univ. 31. 12. 1812, Statsraad 30. 11. 1814-28. 6. 1826. Medalje for Borgerdaad 1825: 172.

Trotter: 506.

Turner, Charles, Gravør: 130.

U.

Uhr, A. R., Handelshns: 367.

V, W.

Wales, Charlotte Augusta, Prinsesse af, f. 7. 1. 1796, † 5. 11. 1817 i Barselseng. Datter af Georg IV. og Carolina af Brunsvig. Var 1814 i nogle Maaneder forlovet med Prins Wilhelm af Oranien. G. 2. 5. 1816 m. Prins Leopold af Sachsen-Coburg, der da boede i London og senere blev Konge i Belgien [† 1868]: 67, 69, 83, 92, 93, 157, 318, 386, 387, 449.

Wales, Prins af [i 1807], Georg [IV.\ 1762—1830, Konge af Storbrit. og Irland fra 1820: 575.

Vansittart, Nicholas, 1766 — 1851, Advokat 1791. I særlig Sendelse til Kj.havn 1801. Medlem af Privy Council 1805—6. Fin.min. 1812. Var i 26 Aar Parl.medl. Forsvarede Pitts Politik i Pressen. Blev 1. 3. 1833 udn. til Baron Bexley til Bexley i Kent: 52, 88, 154, 194, 195, 224, 255, 256, 259, 270, 387, 388, 413, 414, 417, 426, 448, 463, 507, 511, 575, 598, 614, 632.

Wardle, brit. Oberst. Se om ham under: York, Frederik, Hertug af: 292, 316.

Wardle, Charlotte, Miss: 156, 291, 316.

Vargas-Bedemar, Edvard Romeo, Greve s. 758 1770—1847, dansk K.herre. Kaldte sig Bidder af Malta. Var Direktør for det naturvidenskabelige Museum i Kj.havn. Udgav 1819 en Bog om Reiser i Norden 1810—14: 154, 160, 168, 173, 581, 612.

Wattel, Emrich v.; 1714—67, schweizisk Forfatter, sachsisk Geh.raad: 246, 263.

Weddik et Wendel, Handelshus i Amsterdam : 23, 233, 355, 389, 462, 463, 469, 482, 510.

Wedel-Jarlsberg, Cathrine, f. Storm, Grevinde, 1756—1802, [se Storm: 739], g. m. den dansk-norske Envoyé i London, Grev Anton Br. W.-J., [1748-1811]: 684.

Wedel-Jarlsberg, Johan Caspar Herman, Greve af Jarlsberg, 1779-1840. Privatsekr. hos Grev E. Schimmelmann. Cand. jur. 1801, Prem.løitn. i Søndre Sjællandske Landv. Beg. 2. 4. 1801—1807, Kaptein à. la suite 25. 11. 1803—16. 1. 1807, Amtmand i Buskeruds Amt 31.10. 1806 — 1813, i Laurvigs Grevskab 1811 —1813, Eidsvoldsm. og Stort.m. 1814, Statsraad 18. 11. s. A. til 1822. Stort.m. 1824, 27, 28 og 30. Statholder i Norge 19. 9. 1836 til sin Død: 2, 3, 15, 16, 17, 23, 34, 35, 36, 37, 39, 87, 93, 132, 134, 147, 154, 163, 171—173, 145, 175, 327, 337, 557, 581, 596, 610, 624, 632, 655, 684, 685.

Wedel-Jarlsberg, Ferd. C. M., Baron af, 1781—1857, Major, Hofmarschal, senere General og Hotchef: 634, 684, 685.

Wedel-Jarlsberg, Peder A., Greve af, 1809 —1893, Søofficer, Storkors af Wasaordenen: 661.

Wegener, Johan Theodor, 1752—1819, Oberst og Chef for 1. Brigade i den bevægelige Armedivision, Generalmajor og Chef for Divisionen 1813: 593.

Wegener, Wilhelm Theodor v., 1724—92. Gen.maj., Kadetchef, Bofchef. Var Carsten Ankers Svigerfader: 676.

Wellesley, se Wellington.

Wellington, Arthur Wellesley, tidligere Lord Mornington, 1769—1852, begravet i St. Baulskirken i London ved Siden af Lord Nelson. Marquis af Wellesley og Grande af Spanien 1812. Hertug af Wellington 1814. erholdt s. A. en Statsbelønning at' 500 000 Lstrl. Efter Seiren ved Waterloo 18. 6. 1815 udnævnte Kongen af Holland ham til Fyrste af Waterloo. Blev Fænrik 1787, deltog som Ob.lt. i Krigen i Holland 1794, gik til Ostindien, hvor han vandt store Seire, kom tilbage 1805 som Gen.maj. og blev Statssekr. for Irland . Gen.lt. 1807. Førte s. A. Underhandlingerne i Sjælland. Da han kom ind paa Carsten Ankers lille Eiendom Rolighed ved Vedbæk og der bemerkede et Portræt af Gen.maj. Peter Anker, som han kjendte fra Ostindien, satte han Skildvagter ved Indgangen til Parken, saa at alt paa Eiendommen, endog Vinen i Kjelderen, blev urørt under de britiske Troppers Ophold paa Sjælland. Fordrev efter blodige Seire Franskmændene fra Portugal 1808. Gjorde et berømmeligt Felttog i Spanien fra 1809 —13. Feltmarschal 1812. Deltog i Kongressen i Wien 1814—15. Medlem af Regjeringen 1819—30, fra 1834—35 og fra 1841—46. Ambassador i St. Petersburg 1826. Overgeneral 1827 og fra 1842—52. Han svigtede aldrig sin Pligt, var en s. 759 født Soldat, Spartaner i sit Levnet og Athenienser i sit Væsen. Uagtet han i sin TJngdom hyldede absolutistiske Anskuelser, havde hans Sind en saadan Kraft og Smidighed, at han som ældre blev en energisk Forkjæmper for frisindede Reformer. Den store Glans, der lyste af hans Personlighed, havde ingensomhelst Indffydelse paa hans Vurdering af sig selv eller paa hans Fremtræden: 8, 80, 462, 464, 561, 575, 576, 613, 643, 644.

Wentworth. Formodentlig: Fitz William, den 4. Jarl af Newborough, formentlig † 1833: 297, 298.

Wergeland, Nicolai, f. 1780 [efter Gravstenen 1779], † 1848, resid. Kap. i Chr.sand fra 1811, Eidsvoldsm. 1814, Sognepr. til Eidsvold fra 1817, Politiker: 3, 35, 37, 171, 172.

Whitbread, Samuel, 1758—1815. Blev først ansat ved et Bryggeri i London . Aaret efter at han var bleven Jarl Charles Greys Svoger, blev han 1790 Medlem af Parlamentet. Var sterkt liberal, angreb straks Regjeringen. Forfulgte al Undertrykkelse og Misbrug. I 1808 talte han for Fred. I 1812 og 13 forsvarede han Prinsesse Caroline af Wales' Sag. Han dræbte sig 6. Juli ovennævnte Aar: 155, 224, 225, 236, 265, 266, 346, 347.

Wiewild, Johan Boye, Justisraad, Toldinspektor i Chr.a, Medl. af Provideringskom, tog Afsked 27. 9. 1814: 23.

Wilberforce, William, 1759—1833, Filantrop og Idealist, en fremstaaende Taler, alles Yndling. Da han engang i Spil vandt 600 Lstrl. fra en f attig Ven, spillede han aldrig mere. I Underhuset kjsempede han fra 1787 for Negerslaveriets Afskaffelse. 1797 udgav han: Praktisk Christendom. Da han s. A. blev valgt for Yorkshire, kostede Valget hans Tilhsengere 28 000 og hans Modsta:-dere 200 000 Lstrl. 1831 mistede han sin Formue; 6 af hans Venuer til bod da at erstatte ham denne, men han afslog det og flyttede med sin Hustru til en Son, der var Prest: 56, 155, 263—265, 316.

Wilkins, D., Handelshus i London: 23.

Villet: 216.

Willette, Hollænder: 617.

Williamson, Skibskapt.: 177.

Vogfs Enkes Handelshus: 687.

Wolff et Dorville, engelsk Handelshus i London, stiftet 1783 af Nordmanden Georg Wolff. Gjorde Opbud 1818: 13, 54, 61, 198, 199, 209, 230, 290, 430, 596.

Wolff, Georg, f. i Chr.a 1736, † 1826. dansknorsk Konsul i London. Se Wolff et Dorville. Effer Bernt Ankers Opfordring skjænkede han 1805 1000 Lstrl. til den norske Krigsskole: 263, 357, 363.

Wolff, Jens, antages at være Søn af Nordmanden Georg Wolff [† 1826]. 1814 udgav han: „Sketches on a Tour to Copenhaguen through Norway and Sweden etc.", tilegnet Kongen af Norge: 199, 357, 361, 404, 556, 614, 615, 677, 678.

Voltaire, François M. A. de, 1694—1778, fr. Historiker, Digter og Filosof, frugtbar og mangesidig Forfatter. Stod paa en frotrolig Fod med Madame de Pompadour, Frederik n. af Preussen og Catharina II. af Rusland : 566, 641.

Wulff, Peter Fr., 1774—1842. Søofficer 1794, Kapt.lt. 1808, Chef for Søkadet- s. 760 korpset 1824—1841, Kom.kapt. 1825, Kom.dør 1834, Gen.adj. og Jagtkapt. 1839, Kontreadm. 1840: 661.

Wynn, William, Parl.medl.: 260, 265, 266.

Warn, Mathias [Pedersen], var en Brodersøn af Mads [Mortensen] Wærn [† 1717]. Han blev efter sin Fætter Morten [Madsen] Wærns Dod 1748 Erich Anchers Kompagnon ved Moss Jernverk til 1767: 692, 698, 703.

Y.

York, Frederik, Hertug af, 1763 — 1827, var Georg III.s anden Søn. Fyrstbiskop af Osnabriick, Oberst 1780, stnderede Krigsvidenskab i Berlin i 2 Aar. G. 1791 med Kongen af Preussens seldste Datter. Kommanderende General 1793, Feltmarschal 1799. 1809 blev han af Oberst Wardle i Underhuset beskyldt for, at han lod kvindelig Indflydelse indvirke paa de militære Ansættelser. Tog da Af sked, men udnævntes paany 1811 og blev derefter et Mønster for en Krigsherre. Var en human Karakter, men forfalden til Spil: 316, 428.

O.

Ørn, A., norsk Sømand: 462, 469, 549.