Danmarks Breve

C. Eidsvolds Eiere fra 1624—1901. ...

s. 722 C. Eidsvolds Eiere fra 1624—1901.

Eidsvold Jernverk har været i Drift siden ca. Aar 1500.

Eiendommen Eidsvold Verk har ifølge A. Langes Fremstilling af Verkets Historie, der er indtaget i „Akershns Amts Industri", Chr.a 1900, tilhørt følgende:

1. Johan Post og Hermand Krefting fra 1624 til 1631. Sidstnævnte fratraadte dog før 1631.

2. Henrik Post, der 1631 solgte Eiendommen til:

3. Et Interessentskab, der snart afgav Verket til:

4. „Kronen".

5. Iver Prip besad Verket fra 1640—44 sammen med Christian IV.s Datter, Frøken Christian, H. S. Lüttichow og Magister Kiel Stub, der var Prest i Ullensaker, Provst og Oberst, m. fl.

6. Et nyt Interessentskab (deriblandt Kongen selv og Hannibal Sehested) fra 1644—64.

7. Hertug Jacob af Kurland fra 1664—82. Sønnen:

8. Hertug Frederik C. af Kurland fra 1682—85. — Efter hvad der siges, skal Hertug Frederik straks have overdraget Verket til Hermand Kreftings Søn, Johan Krefting. Eiendommen tilfaldt atter:

9. „Kronen" fra 1685—88, da den skjænkedes til:

10. Heinrich v. Schlanbusch, 1688—1705, Berghauptmand. Sønnen:

11. Theodor G. v. Schlanbusch havde Eiendommen fra 1605—50. Brodersønnen:

12. Friederich L. v. Schlanbusch fra ca. 1750-81. Under ham

s. 723 Eidsvoldsbygningen
1901.

s. 724 s. 725 nedbrændte Vaaningshuset 1767 og opførtes igjen 1781. Han solgte det da til:

13. Hans Hagerup [Gyldenpalm], der eiede Verket fra 1781—86, da han solgte det til:

14. Haagen Nilsson, 1786—89. Denne solgte det til:

15. Iver Elieson, 1789—94, der solgte det til:

16. Carsten Anker, 1794—1824. Han ombyggede Huset og udvidede Driften. — Engelskmændene:

17. George Norman og Sønnen Richard Norman overtog Eiendommen 1825 og solgte den 1837 til:

18. Nils Knudsen, Premierløitnant Tandberg og Statsrevisor Christian Semb. Ca. 1839 blev N. Knudsen Eneeier til 1873. Sønnen:

19. Gudmund Wilh. Knudsen, Oberstløitnant i Kavalleriet, var Eier fra 1873—91. Solgte den da til:

20. Frederik Wilh. Tersmeden [f. 1854], der kun besad Eidsvold fra 1891—93, da han solgte Eiendommen til:

21. Haaken Mathiesen [til Linderud] og Sønnen, Kammerherre Haaken L. Mathiesen. He besad Verket sammen fra 1893—95.

22. Sidstnævnte er Eneeier af Eidsvold Verk m. m. fra 1895.

Den 11. Marts 1837 blev Eidsvoldsbygningen med de to Smaabygninger og Haven indkjøbt for 5000 Spdr., der var indsamlet over hele Landet.

I 1854 blev Bygningen overdraget Staten, der vedligeholder den som et Monument over Norges Frihed og Selvstændighed.