Danmarks Breve

Indhold af VI. A. 1801—1813. 1801...

s. 564 Indhold af VI.

A. 1801—1813.

1801.

1. London 30. 9. Om Storbritanniens Magt og Vælde.

1803.

2. London 18. 1. Det ostindiske Kompani. Lord Nelson.

3. London 6. 5. Om Sir Sidney Smith.

1805.

4. Kjøbenhavn 19. 6. C. A. udtaler, at han aldrig vil svigte sin Prins.

5. Christiania 2. 10. Udtaler sin Glæde over at være kommen tilbag e til Norge fra London. Bebor 5 Værelser i „Palæet", hvor alting er prægtigt, men tomt.

1806.

6. Eidsvold 1. 2. De norske Skoves Mishandling.

7. Kjøbenhavn 24.5. Nordmanden Konferentsraad Colbjørnsen har kjøbt Enrum ved Vedbæk. „Enhver er glad i sit, jeg er glad i mit stolte Eidsvold," tilføier C. A.

8. Kjøbenhavn 11. 6. Det asiatiske Kompani vil give C. A. et Sølvservice.

9. Kjøbenhavn 27. 12. Eaader Chr. Fredr. til ikke at være godtroende. Udvikler sine Anskuelser om Adel.

1807.

10. Kiel 5. 1. C. A. meddeler, at han har været hos Kronprinsen.

11—12. Hamburg 27. 1. Og 20. 2. Meddeler, at de Underhandlinger, han driver i Hamburg, er kommen i Spor.

13. Hamburg 13. 3. Fortæller lidt om Slaget ved Eylau.

14. Hamburg 29. 3. Om Levetzaus Gulddaase.

15—16. Hamburg 5. og 10. 4. I Hamburg aflægges Ed til de Franske. Betragtninger i Anledning af, at Chr. Fredr.s Son døde samme Dag, han blev født.

s. 565 17. Kiel 29. 4. Kritik over det britiske Kabinet. General Greve v. Essens Optræden ved Stralsund.

18. Kiel 6. 7. C. A. hos Kronprinsen.

19. Kjøbenhavn 19. 9. Tilstanden i Kjøbenhavn efter Bombardementet.

20. Hadersleben 6. 11. Om Finantserne.

21. Rendsburg 21. 11. Betragtninger over den dansknorske Politik. „Vort Diplomati maa vaagne."

22. Rendsborg 26. 11. Private Udtalelser.

1808.

23. Kjøbenhavn 21. 4. Glæde over de norske Vaabens Held.

24. Kjøbenhavn 22. 4. Om en Pengeforsendelse.

25. Kjøbenhavn 21. 6. Eeligiøse Betragtninger.

26. Kjøbenhavn 11. 12. En Pengeforsendelse.

27. Kjøbenhavn 31. 12. C A. kvitterer for et Beløb.

1809.

28. Kjøbenhavn 11. 3. Lover at sende sine Tanker om Kunstakademiet.

1810.

29 a og b. Rolighed ved Vedbæk 30. 9. og 19.10. Harme mod de Franske.

30. Kjøbenhavn 14. 11. Harme over, at Frederik VI. gaar i fransk Ledebaand.

1811.

31. Kjøbenhavn 11. 5. Prinsen advares mod at betro sin Søn i Grev Holsteins Varetægt.

32. Eidsvold 31.12. Carl Johan vil vistnok have Norge. Chr. [Carl] August Darre. J. H. Hoist. Bemerkninger om Prins Fred, af Hessen-C.

1812.

33. Eidsvold 29. 2. Det ønskelige i, at Chr. Fred, afløser Prinsen af Hessen-C. i Norge. Kritik over sidstnævnte. Som Bilag vedligger:

[34] En Skrivelse af 4. 1. fra Selskabet for Norges Vel til C. A.: Tak for hans Gaver til Universitetet i Christiania.

35 a. Eidsvold 26. 3. Skarpe Udtalelser mod Sæderne ogSelskabstonen i Chr.a.

35 b. Eidsvold 21. 4. Ønske om, at Frederik VI. vilde skatte Prins Christian høiere.

36. Eidsvold i April. Beretning om Forvalterens Speidetnr i Sverige. Som Bilag en Skrivelse fra Chr. Fred. til C. A., nemlig:

[37.] Et ehifreret Brev, vistnok fra Mai eller Juni, hvori Prinsen erkjender at have modtaget nys nævnte Beretning.

38. En chifreret Skrivelse fra C. A., vistnok skrevet paa Eidsvold i April, hvori Norges Fremtid skildres i flere Alternativer, deriblandt: „at gjøre os uafhængige af alle og vælge os en egen Konge".

39. Eidsvold 30. 6. Beklager, at det ikke ser ud til, at Prinsen iaar kommer til Norge.

s. 566 40. Eidsvold 13. 9. Kalder Carl Johan en sovende Kat. Som Bilag vedligger:

[41.] Et udateret Brev fra en svensk Eigsdagsmand til Peder Anker, hvori foreslaaes, at Norge og Sverige skulde slaaes sammen til et „Nordrike".

42. Eidsvold 22. 9. Chr. Fred.s Giftermaalsplaner. Nøden i Trondhjems Stift. „Sig mig, Prins," skriver C. A., „staar De i Spidsen — mod Fienden, ifald han angriber?" Napoleon. C. A.s „nationale" Hest.

43. Eidsvold 31. 10. C. A. „stræber" med Huset paa Eidsvold i Haab om der tilsommer at kunne modtage den „rigtigt dømmende" Prins, han kjender, med Sen.

44. Eidsvold 23. 12. Den første Kornladning er kommen. Skarp Udtalelse om Grev H. Wedel-J.

1813.

45. Eidsvold 6. 2. C. A. antager, at Prins Carl af Hessen-C. snart maa. tage Afsked som høistbefalende General i Norge og haaber, at Chr. Fred. bliver Landets Statholder. Svensk Spionering.

46. Eidsvold 3. 3. Kornmangel paa Toten. Opløb der. Som Bilag vedligger:

[47.] En Skrivelse af 28. 2. fra Forvalter Kloumann om Detaljer fra det nysnævnte Opløb.

48. Eidsvold 7. 3. Fremdeles om Opløbet.

49. Bærums Jernverk 24. 3. Eygter om, at Rusland vil fordre, at Norge afstaaes til Sverige. C. A. foreslaar, at Norge isaafald „søger at gjøre sig uafhængig med Dem, ædle Prins, til vor Konge".

50. Eidsvold 30. 4. Stiftamtmand Thygeson. Norges fortvivlede Tilstand. „Kom herop og red os fra Svensken". Stemningen i Norge.

51. Eidsvold 24. 5. C. A. melder, at han vil opvarte Prinsen i Christiania.

52. Eidsvold 12. 6. Udtaler sin Glæde over, at Prinsen er i Norge. Giver nogle administrative Raad.

53. Eidsvold 19. 6. Udtaler sig vidtløftigt om Chr. Fred.s Ide at sammenkalde nogle „erkjendte Mænd for at udtænke, hvad der kan udrettes for Fædrelandet". Tilraader blandt disse at vælge Grev Wedel-J. paa Grand af hans Skarpsind. Den paatænkte Sendelse til England. Pengeaffærer.

54. Feirings Jernverk 24. 6. Chr. Fred, foretrækker nogle rolige Dage paa Eidsvold fremfor, at C. A. kommer til ham i Christiania. Sidstn. tilraader, at Agent Nielsen ogsaa kommer op til Eidsvold.

55. Eidsvold 1. 7. C. A. beder Prinsen indrette sig paa et lidt længereOphold paa Eidsvold end paatænkt, da „Materien er rig nok".

56. Eidsvold 21. 7. Konsul Jens Wolff i London forbereder C. A.s Ankomst dertil.

57. Eidsvold 3. 8. England negter Indførsels-Licenser. Noden i Norge bevirker, at Poteter m. m. stjæles.

s. 567 58. Eidsvold 8. 8. C. A. foreslaar, at Afgiften ved Tømmerndskibning forhøies.

59. Eidsvold 19. 8. Hungersnøden i Norge. 2 Tdr. Rug er betalt med 700 Edr. D. C.

60. Eidsvold 3. 9. C. A. ønsker, at Prinsen maa besøge det egte Trondhjem „Man længes der efter det vigtige Øieblik".

61. Eidsvold 20. 10. Biskop Bugges „sterke Sind og store Evner."

62. Eidsvold 25. 10. Afslag er nu indløbet fra London om at faa Licenser til Indførsel af Korn i England.

63. Eidsvold 2. 11. C. A. erklærer sig villig til Sendelsen til England. Opfordrer Prinsen til at tilveiebringe omstændelige Underretninger om Norges politiske Stilling ligeoverfor de allierede Magter m. v.

64. Eidsvold 8. 11. C. A. meddeler, at han forbereder sig til Englandsreisen. Grev H. Wedel-J. kaldes i Kjøbenhavn: en afspænstig Regjeringsmand.

65. Eidsvold 13. 11. Almuen paa Toten bliver af C. A. formaaet til at ophæve Sameiet af Skovene.

66. Eidsvold 23. 11. Forblommede Edtalelser om Englandsreisen og om Norges Fremtid.

67. Eidsvold 1. 12. C. A. melder, at han d. 2. 12. forlader Eidsvold.