Danmarks Breve

Indhold af V. 1. Fra C. Anker til ...

s. 472 Indhold af V.

1. Fra C. Anker til Lord Wellesley, 7. Mai.

2. Til Understatssekretær E. Cooke, 9. Mai. Protest mod britisk Embargo paa norske Skibe.

3—9. Til Hr. Curvey, M. Røberg, A. Ørn, G. Struve, Weddike et Wendel, Jaques Dull, E. Cooke. Juli.

10. Til Statsraad Niels Aall og Reisefæller, 11. Juli. Ønsker dem velkomne til England.

11. Til do., 12. Juli.

12—13. Til v. Holten, Hr. Thompson, 12. Juli.

14. Til Pastor A. P. Kierulf, 15. Juli. Bebreider ham at have henvendt sig til den svenske Envoyé om norske Fanger.

15—17. Til Niels Aall, 16., 20. og 23. Juli. Om at mødes hemmeligt i London.

18—20. Til Grev de la Chastre, Hr. Musgrave og Kapt. Kruse, 24. Juli.

21—25. Til Hr. Feldborg og til Adm. de Sercey, 24. Juli. Til Generalkonsul Hornemann, Mathias Røberg og Kjerulf.

26. Til Niels Aall, 25. Juli. Om Kornindkjob.

27—28. Til Hr. Boulton og til Feltmarschal Fyrst Blücher, 26. Juli. Beder Bl. udvirke, at Preussen ikke sender Sverige Hjselpetropper.

29. Til Geheimlegationsraad Rist, 26. Juli. Om denne kan afløse C. A. i London.

30. Til Niels Aall, 28. Juli. Om den slette Behandling, han og hans Reisefæller var udsat for i London.

31. Til Envoyéen de Fagel, 28. Juli.

32. Til „Morning Chronicle", 30. Juli. Protest mod, at en norsk Stortings-, mand skulde have ytret en unorsk Anskuelse.

33. Til Hr. Musgrave, 31. Juli.

34. Til Hr. G. Arnemann, 5. Aug.

35. Til Grev Hardenberg-Reventlow, 23. Aug. Æsker hans Mening om en Nordmand bør sendes til Wienerkongressen.

36. Til Konsui Konow, 24. Aug. Om det Indtryk, det norske Felttog har gjort i England.

37. Til Lord Grey, 25. Aug. Om den slette Modtagelse, D'Hrr. Aall, Chri stie og Rosenkilde fik i England. Om de allierede Magters Kommissærer.

s. 473 38. Til Grev Hardenberg-Reventlow, 29. Aug. Om det norske Felttog.

39—40. Til P. Borthwick i Leith, 10. Septbr. og 17. Septbr. Om en Subskription til Nordmændene. Om at Norge bør have særskilte Konsuler.

41. Til Finantsminister Vansittart, 10. Septbr.

42. Til Rigskansler Fyrst Hardenberg, 13. Septbr.

43. Til Grev Hardenberg-Reventlow, 13. Septbr. Om Forlængelse af den. svensknorske Vaabenstilstand.

44—45. Til Niels Aall og Konsnl Konow, 16. Septbr.

46. Til Weddike et Wendel. Bebreidelser til dette Handelshus, fordi det ikke har villet afslutte en Forretning med Norge.

47. Til Hr. Vansittart, hvem C. A. 21. Septbr. giver en nøiagtig Beskrivelse af Grevskabet Laurvig.

48—49. Til Statsraad N. Aall og Biskop Bugge, 26. Septbr. Om at Nordmændene maa holde Stand.

50. Til Sønnen Erik Anker, 26. Septbr. Spørger, om alt Haab er ude for Norge.

51. Til Kammerherre Blücher i Altona, 5. Oktbr. Om at C. A. voterer paa. Uafhængighed og Modstand.

52. Til Niels Aall. Om at C. A. bør sendes til Wien.

53. Til Grev Bernstorff, Grev Rasoumowsky, Fyrst Metternich og Fyrst Hardenberg, 14. Oktbr. Om Forlængelse af Vaabenstilstanden.

54. Fra Geh. Leg. Baad Rist til C. A., 19. Oktbr. At han er hindret i at afløse C. A. i London.

55. Fra C. A. til Lord Grey, 22. Oktbr. Om at der endnu maa være Haabom Norges „Befrielse".

56. Til Grev Hardenberg-Reventlow. 28. Oktbr. Om Wienerreisen.

57. Til Hertugen af Gloucester, 2. Novbr. En Karakteristik af Christian Frederiks Optræden i Norge.

58. Til Konsul Konow, 4. Novbr. Om at Nordmændene vil vinde Englands Sympati, ifald de blot er standhaftige i Kampen.

59. Til Statssekretær Lord Bathurst, 5. Novbr. Om den britiske Regjerings Garanti af den vordende Unionsakt mellem Norge og Sverige.

60. Til Kammerherre Blücher, 15. Novbr. Beklager at Christian Frederik har underskrevet de hemmelige Konventioner.

61. Til Nordahl Brun, 30. Novbr. Meddeler, at C. A. først d. 29. Novbr. fik off. Meddelelse om Unionen 4. Novbr.

[62.] Fra Peter Anker til C. A., 6. Decbr. Om en Samtale, førstnævnte havde havt med Carl Johan.

63. Fra Erik Anker til C. A., 4. Decbr. Om en Samtale, E. A. havde havt med Carl Johan.

64. Fra C. A. til Kammerherre Blücher, 27. Decbr. Om Foreningen. Tillceg vedrørende de norske og danske Krigsfanger i England 1814. Fire Breve.