Danmarks Breve

Indhold af II. 1814. Bilag. 1. C...

s. 96 Indhold af II.

1814.

Bilag.

1. Christiania 19. 2. Christian Frederiks Erklæring til Stormagterne.

2. Christiania Febr. Fra Christian Frederik til Alexander I. Paakalder Keiserens Interesse for Reisningen i Norge.

3. Christiania 29. 3. a. Plein pouvoirs pour le Major-General Pierre de Anker.
b. Instruks for den samme.

4. Christiania 5. 5. Til Baron Hardenberg-Reventlow for af ham at erfare de fremmede Magters Tænkemaade om Forholdene i Norge. Antyder en egteskabelig Forbindelse med Keiser Alexanders Søster.

5. Eidsvold 10. 5. Fra Christian Frederik til Frederik VI. Udtaler, at ifald han vælges til Konge af Norge, vil han modtage Valget. Opfordrer Kongen til heller at gjøre ham arveløs end tabe Danmark.

6. Christiania 23. 5. Til Carl XIII. hvori Christian Frederik meddeler denne sit Valg til Norges Konge og opfordrer ham til „at give Slip paa en Erobrers uvisse Æreu.

7. Christiania 29. 5. Til Konsul A. Konow, hvori denne paalægges at opsoge Prinsen af Oranien i Haag eller i London med Brevskaber fra Christian Frederik.

[8.] Uddevalla 25.7. Til Christian Frederik fra de 4 allierede Magters Kommissserer. Trykt i Dr. Y. Nielsens Aktstykker vedk. Konventionen i Moss, S. 37.

9. Fortegnelse over otte Kundgjørelser mm. fra Christian Frederik med Angivelse af, hvor de er trykte.