Danmarks Breve

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve (2.bind)

Brevudgiver:
Carl Frederik Bricka, 1845-1903 Julius Alberg Fridericia, 1849-1912
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

BREV TIL: Rantzau, Gert; FRA: Christian 4.; (1626-01-31)
31. Januar 1626 . Til Gert Rantzan . Om den Forsikring, der skal udfærdiges for en Pengesum, Kongen ønsker optaget til Laans ved Kieler Omslag. — Afskr. i Kyl. Bibl., Ny kyl. Saml., Fol., 616 c Afskriften findes i en Samling Kopier af Kongebreve, som er besørget af Johannes Sch

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1626-01/1626-02)
Januar—Februar 1626 . Til Klavs Daa . Han skal tale med Hertug Johan Ernst af Sachsen-Weimar om Ehrenfried v. Berbisdorfs Sendelse til Bethlen Gabor og med General Fuchs om hans Udnævnelse til Feltmarskalk.— Geh. Ark. Memorial Paa Clauss daa Den senere Rigsadmiral Kla

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1626-02-23)
23. Febr. 1626 . Til Christian Friis . Forskjellige Meddelelser, til Dels i Chifre, om Forholdene i Tydskland, især om Kongens Rejse til Brunsvig, Kurfyrsten af Sachsens og Hertug Georg af Lyneborgs Stilling. Kongen giver Ordrer med Hensyn til Lenene, Proviantskriveren, Bygning

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1626-03-02)
2. Marts 1626 . Til Christian Friis . Kongen giver ham, til Dels i Chifre, Meddelelse om Afbrydelsen af Fredsforhandlingerne i Brunsvig, Kurfyrsten af Sachsens Stilling og Freden mellem Kongen af Frankrig og la Rochelle. – Geh. Ark. — Gud være lovet(?), siden ieg siis

BREV TIL: af Braunschweig-Lüneburg, Georg; FRA: Christian 4.; (1626-03-07)
7. Marts 1626 . Til Hertug Georg af Lyneborg . Kongen bebrejder ham skarpt hans Frafald. — Langebeks Afskr. („ex copia“) i Kgl. Bibl., Kallske Saml., 4., 439 Hos v. d. Decken, Herzog Georg v. Braunschweig u. Lüneburg, I, 189 findes et Aftryk, vistnok ikke efter Originalen, men

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1626-04-03)
3. April 1626 . Til Christian Friis . Om Volmar Fahrensbach og om streng Aistraffelse at Trold kvinder i Kjøbenhavn og Helsingør. — Geh. Ark. Huad ieg dig om denne farensbach skreffuid haffuer, ded erfharer du aff den anden skriffuelse 2. April var Volmar Fahrensbach

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1626-04-08)
8. April 1626 . Til Christian Friis . Kongen skriver til ham, til Dels i. Chifre, om Belejringen af Wiedenbrück, et Gesandtskab fra Osnabrück, Tillys Sygdom og Frederik Urnes Tilbagekomst fra Haag. — Geh. Ark. — Belangende vor nuværendeTilstand(?) daa har alting været

BREV TIL: af Braunschweig-Wolfenbüttel, Christian; FRA: Christian 4.; (1626-04-14)
14. April 1626 . Til Hertug Christian af Brunsvig-Wolfenbüttel . Kongen glæder sig over hans heldige Marsch, men kan ikke sende ham Fodfolk. Landgreven af Hessen bliver nødt til at tage Kongens Parti. — Landeshaupt-Arch. i Wolfenbüttel. Freundlicher, viilgeliebter vet

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1626-04-27)
Omtr. 27. April 1626 . Til Frederik Günther . Kongen giver ham Ordre om Udfærdigelsen af en Bestalling for Administratoren Christian Vilhelm som Generallieutenant og af forskjellige Skrivelser vedkommende denne og Staden Magdeburg. — Geh. Ark. Allerhand Schreiben, so

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1620-04/1620-05)
April—Maj 1620 Tiden for Listens Affattelse fremgaar af de ndfr. anførte Oplysninger om Oberstlieutenant Sterling og Enevold Kruse. . Liste over en Del af Kongens Officerer og Hærafdelinger i Tydskland. — Geh. Arlk. 1. Generall fux. 2. Nörbradt Norpraht nævnes

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1626-05-15)
15. Maj 1626 . Til Christian Friis . Kongen sender ham det til Dels i Chifre skrevne Brev med Klavs tor Schmede. Rygter om Tilly og Gustav Adolf. — Geh. Ark. — siiden ieg skreff siist, har alting været vel(?), Gud være lovet(?). Eptherdy denne Claus tor Smede Borger i

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1626-05-20)
20. Maj 1626 . Til Christian Friis . Kongen sender ham forskjeilige Breve vedrørende Forholdet til Sverig og Polen og udtrykker i Chifre sin Mening herom. — Geh. Ark. Eptherdi Denne breffuisser Corfidtz Rossenkrandtz Se forrige Bind S. 467. nu begiffuer sig ynd y dan

BREV TIL: af Braunschweig-Wolfenbüttel, Frederik Ulrik; FRA: Christian 4.; (1626-05-23)
23. Maj 1626 . Til Hertug Frederik Ulrik af Brunsvig . Kongen beder ham sende Barthold v. Bautenberg til Wolfenbüttel. — Landeshaupt-Arch. i Wolfenbüttel. Freundtlicher, viilgeliibther vetther vnd Sohn, Daa ess diihr annoch woll erginge, wehre solchess miihr liieb zu

BREV TIL: vonœ Norprath, Johann; FRA: Christian 4.; (1626-06-02~)
Omtr. 2. Juni 1626 . Udkast til Breve om Transporten af noget i Staden Bremen oplagt Korn. — Geh. Ark. An Nörbraadt Se ovfr. S. 14. . Dass er mit der Reiitherei souil uaagen immer muglich aufftreiben soll vndt von brehmen allerlei getreide hiiher bringen lass

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1626-06-14)
14. Juni 1626 . Til Klavs Daa . De i Nederlandene bestilte Kyradser ere ikke ankomne. — Geh. Ark. Naar y kommer hertugen aff weiimeren tiill ordtz, skall y hannem beretthe, att ieg uyll uyde, huoran dii penning er uendt, som for dii kørrass bleff offuergiordt till Ne

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1626-06-14)
14. Juni 1626 . Til Klavs Daa . Han skal skaffe Oplysning om Fjendens Tilstand. — Geh. Ark. Naar du kommer derhen, saa laad mig strax uyde, huad dii om fiienden taaler, och gyff god acht paa, huorlediss Dii siigis, aff huem och med huad fundamendt, huilckit du matt op

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1626-06-23)
23. Juni 1626 . Til Hertug Adolf Frederik af Meklenborg . Kongen advarer ham mod Fjendens Plan om at overrumple Dömitz. - Geh. u. Haupt-Arch, i Schwerin. Freundtlicher, Viilgeliibther Vetther Vndt Sohn, E: L: habe ich in muglicher Eiille nicht bergen sollen, dass ich

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1626-06-28)
28. Juni 1626 . Til Rigsraadet . Kongen forsikrer om sin Tilbøjelighed til Fred, men ser intet Middel til med Ære at opgive sit Forehavende. Om Afskaffelse af Bøndernes Arbejdspenge kan han foreløbig ikke erklære sig. Det bør ikke alene være Kronens Bønder, der skulle rustes ti

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1626-06-28)
28. Juni 1626 . Til Klavs Daa . Han skal tale med General Fuchs om en Afløser for Schlammersdorf. — Geh. Ark. Dyn Skriffuelse fiick ieg denne tiime Och deraff fornommit, huad der forløben er. Huad slammestrup Jvfr. ovfr. S. 14 og det følgende Brev. anlanger, derhuoss

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1626-06)
Juni 1626 . Det skal forestilles Schlammersdorf, at Kongen tager ham hans Afskedsbegjæring ilde op, men dog ikke vil afslaa den. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Med Slammenstrup Skaldt du taale, att du aff mig fornommid haffuer, att ieg nogit ylde ded optagit haffuer,

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1626-07-07)
7. Juli 1626 . Til Hertug Adolf Frederik af Meklenborg . Kongen har skrevet til hans Broder om Forholdet til Ærkebispen af Bremen. Infantinden i Bryssel har meddelt ham, at Kejseren har givet hende Fuldmagt til at forhandle om Freden; det er dog ikke raadeligt at indlade sig fo

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1626-07-10)
10. Juli 1626 . Til Klavs Daa . Han skal hos General Fuchs og paa anden Maade skaffe Oplysninger om, hvem der kan ansættes som Generalproviantmester. — Geh. Ark. Den generaal Prouiandtmeister Iørgen Skuldt Hofmarskalken Jørgen Schulte (se forrige Bd. S. 126. 366), der

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1626-08-07)
7. Aug. 1626 . Til Christian Friis . Kongen udtaler sig, til Dels i Chifre, om Gustav Adolfs Felttog i Polen, om Adelens Erklæringer angaaende Rostjenesten og om Kejserens Stilling; tillige giver han Meddelelser om Begivenhederne paa Krigsskuepladsen. — Geh. Ark. Dyn

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1626-08-29)
29. Aug. 1626 . Til Hertug Adolf Frederik af Mekleuborg . Kongen underretter ham om sit Nederlag ved Lutter am Barenberge, skyder Skylden paa General Fuchs og opfordrer ham til at lade Fodfolk støde til Kongen. — Geh. u. Haupt-Arch. i Schwerin. Freundtlicher, Viilgeli

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1626-08/1626-09)
Aug.—Septbr. 1626 . Om en Sendelse (til Tilly?) for at erfare, om Enevold Kruse er i Live, og for at forsikre om Kongens Fredsønsker. — Geh. Ark. Dass man ihm den gefangenen Riitmeister zuskicke, darneben Erhardt trommeter Erhard Stercke. mitgeskicket zu erfhaaren, ob

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1626-09-29)
29. Septbr. 1626 . Til Rigsraadet . Kongen erklærer sig tilfreds med dets Forslag angaaende Defensionen. — Geh. Ark. Oss Elskelig uorriss och Danmarckis Riigis Raad, Ederss Skriffuelse sub Dato køben: den 23 Huius Rigsraadets Skrivelse, der er af 25. Septbr., og hvori

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1626-09-30~)
Omtr. 30. Septbr. 1626 . Kongens Bemærkninger ved Jørgen Sefeldts Uddrag af Gustav Adolfs Erklæring om de Betingelser, paa hvilke han vil sende en Hær gjennem Polen til Schlesien. — Geh. Ark., Sverig A. Extract aff kong: Mayts i Suerig etc: skrifltlige resolut

BREV TIL: af Braunschweig-Wolfenbüttel, Frederik Ulrik; FRA: Christian 4.; (1626-10-11)
11. Oktbr. 1626 . Til Hertug Frederik Ulrik af Brunsvig . Kongen bebrejder ham haanlig hans Forlangender og den Maade, hvorpaa de ere affattede. — Landeshaupt-Arch. i Wolfenbüttel. Ich hette wol gehoffet, man hette mich mit dergleichen anmuhtung verskonett vnd dii vii

BREV TIL: Beck, Frands Jakob; FRA: Christian 4.; (1626-10-12)
12. Oktbr. 1626 . Til Oberst Frands Jakob Beck . Skytterne i Altenkloster skulle opgive at udføre det tilsigtede. — Geh. Ark. Auss Chassper Schuldt bericht habe ich vernommen, Das dii Skythen zum althenkloster nichtess guthes effectuiren können zu der fohrgenommen int

BREV TIL: Beck, Frands Jakob; FRA: Christian 4.; (1626-10-21~)
Omtr. 21. Oktbr. 1626 Brevet er tidligere urigtig henført til 1640 og trykt i Brevene 1636—40 S. 396 som Nr. 451. Den rigtige Tidsbestemmelse fremgaar af den paa Grundlag af Kongens Udkast udfærdigede Skrivelse til Karl I af 21 Oktbr. 1626 (Latina). . Udkast til en Skrivelse til

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1626-10-21~)
Omrt 21. Oktbr. 1626 . Til Frederik Günther . Ordre om Udfærdigelsen af to Instruxer, den ene for Christen Thomesen Sehested som Gesandt til Frankrig, den anden for Dr. Joachim Kratz som Gesandt til Venedig. — Geh. Ark. Friderich giinther. Eine Instruction a

BREV TIL: af England, Skotland og Irland, Karl 1.; FRA: Christian 4.; (1626-10-25~)
Omtr. 25. Oktbr. 1626 Udkastet er sandsynligvis blevet kasseret og erstattet af et andet Udkast, nemlig det følgende, Nr. 33; thi dettes Indhold falder nogenlunde sammen med hints, og der findes ikke i Kopiprotokollen (Latina) noget udfærdiget Brev, som nøjere svarer til dets Indhold. .

BREV TIL: af England, Skotland og Irland, Karl 1.; FRA: Christian 4.; (1626-10-25~)
Omtr. 25. Oktbr. 1626 . Udkast til en Skrivelse til Karl I af England, hvori Kongen udbeder sig nøjere Erklæring om de lovede Subsidier og Hjælpetropper samt om Hjælpen til Venedig og Markgreven af Baden- Durlach. — Geh. Ark. Andtwordt auff dass Engelske Schreiben Karl

BREV TIL: Friis, Jesper; FRA: Christian 4.; (1626-11-13)
13. Novbr. 1626 . Til Jesper Friis . Han skal sende Kaptajn Knur til Stade. — Geh. Ark. Capitein knur skaldtu strax forsende till Staade Och hannem med saadan Opuarting framskycke, saat ieg er uyss Paa hans ankomst. Actum Otterssen Fejlskrift for Ottersberg,

BREV TIL: Friis, Jesper; FRA: Christian 4.; (1626-11-13)
13. Novbr. 1626 . Til Jesper Friis . Om en Kartove, der fra Bremervörde skal føres til Stade. — Geh. Ark. Denne myn kammeriuncker er afferdigit att besee den kaartau paa Brehmerfør, om laaden derpaa Saa fiindis, att den taall att føre till Staade. Waar der o

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1626-11-23~)
Omtr. 23. Novbr. 1626 . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Kongen af Frankrig om at hjælpe Kaptajn Torcy med at hverve 200 Dragoner. — Skrevet med Blyant. Geh. Arle. Ein briff ahn den köning von franckereich, dass Er den Capitein torsi wolthe behulffli

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1626-11)
Novbr. 1626 . Otte Skeel og Gabriel Kruse skulle med to Borgere afgjøre Stridighederne i Stade mellem Borgere og Soldater. — Geh. Ark. Otte Skeel vndt gaabriel krausse Otte Skeel og Gabriel Kruse vare i Novbr. 1626 Kommissærer i Stade (Generalkommissariats-Protokol fra

BREV TIL: af England, Karl 1.; FRA: Christian 4.; (1626-12-03~)
Omtr. 3. Decbr. 1026 Brevet udfærdigedes til Karl I 3. Decbr. (Latina). . Udkast til en Skrivelse til Karl I af England, hvori Kongen opfordrer ham til at støtte Markgrev Georg Frederik af Baden- Durlach. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Ein Foroven paa Siden har Kongen

BREV TIL: af Gottorp, Frederik 3. ; FRA: Christian 4.; (1626-12-09)
9. Decbr. 1626 . Til Hertug Frederik af Gottorp . Kongen fastholder trods hans Modsigelse Beslutningen om at sende Gesandter til Hansestæderne. — Geli. Ark. Freundtlicher, viilgelibther vetther vnd Sohn, auss deinem schreiben sub Dato den 5 Huius habe ich deine meinu

BREV TIL: Vind, Iver; FRA: Christian 4.; (1626-12-14)
14. Decbr. 1626 . Udkast til Iver Vinds Ed som øverste Sekretær i det danske Kancelli. — Geh. Ark. 1. Allernaadigste herre och kon:, eptherdi E: ko: Ma: mig, Iffuer wynd, naadigst tilbetroed haffuer att uerre E: k: M: Øffuerste Sekreterer, Daa loffuer och tilsiiger ieg

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1626-12-15~)
Omtr. 15. Decbr. 1626 . Udkast til en Skrivelse til de holstenske Adelige, der skulle sendes til Hansestæderne, om, at Kongen fastholder Beslutningen om deres Sendelse trods Hertugen af Gottorps Modstand. — Geh. Ark. Eiin Schreiiben ahn dii holstenske von aade

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1626-12-18~)
Omtr. 18. Decbr. 1626 Brevet udfærdigedes 18. Decbr. 1626 (Latina). . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Hertugen af Buckingham, hvori Kongen takker ham for hans Iver for at faa Hjælpetropperne sendt. — Geh. Ark. Ein briff ahn duc Bucchinghem, dass ich

BREV TIL: von Schlammersdorf, Balthasar Jakob; FRA: Christian 4.; (1626/1629)
1626—1629 . Udkast til en Ordre til Generalvagtmester Scblammersdorf om at sende et Skib, ladet med Egeplanker, til Kongen. — Geh. Ark. Ein befehll an Slammenstrup Jvfr. ovfr. S. 14. , dass er ein Skiiff full Eiichen Diilen Soll heer skicken, dass Skiiff soll er fracht

BREV TIL: af Spanien, Isabella Clara Eugenia; FRA: Christian 4.; (1627-01-20~)
Omtr. 20. Januar 1627 . Udkast til en Skrivelse til Infantinde Isabella Clara Eugenia om den af hende foreslaaede Fredsunderhandling. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Disse Briffue sollet ihr durchsehen vndt andtwordt darauff machen. 1. Dass man zuahr gewillige

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-02-11)
11. Febr. 1627 . Til Frederik Günther . Kongen forlanger at se Henrik Rammels Bestalling og at faa at vide, hvad han har faaet af Kronen. — Geh. Ark. Du sollest hendrich Raamelen Bestallung Der levede paa den Tid en Henrik Rammel (f. 28. April 1601 † 6. Okt. 1652), de

BREV TIL: Høg, Ove; FRA: Christian 4.; (1627-02-12)
12. Febr. 1627 . Til Ove Høg . Kongen giver Ordre om Nedramning af Pæle og vil have plysning om forskjellige Lønninger ved Hoffet. — Geh. Ark. Du skaldt tilholde den Ingeniør Muligvis Richard Douchet, der oftere nævnes som Ingeniør i Rentemestr. Regnskaber. En Bestall

BREV TIL: Høg, Ove; FRA: Christian 4.; (1637-02-15)
15. Febr. 1627 . Til Ove fløg . Han skal sende Kongen Lensmændenes Optegnelser om Udgifterne til Fortæring ved Prins Christians Rejser; han skal desuden betale Prinsen 1000 Rdl. og levere ham et Brev. — Geh. Ark. Du skaldt opleede mig ued dag och steed lenssmendenss o

BREV TIL: Høg, Ove; FRA: Christian 4.; (1627-02-16)
16. Febr. 1627 . Til Ove Høg . Der skal foretages forskjellige Afskedigelser og Indskrænkninger ved Hoffet. Peter Paynck skal sende Kongen nogle ElixiTer. Nogle Strenge til et Symfoni skulle sendes til Dalum og nogle Musikanter beordres til Odense og derfra paa Ellen Marsvins A

BREV TIL: Arenfeldt, Axel; FRA: Christian 4.; (1627-03-06)
6. Marts 1627 . Til Axel Arenfeldt . Om Betaling og Foræring til en Præst. — Geh. Ark., Bil. t. Rentemestr. Regnsk. 1627. Du skaldt fornemme aff presten, som preckede y søndagss, och hannem hanss reisse hiid betaale och hannem tillforehring giffue 30 dl. Ac

BREV TIL: af Braunschweig-Wolfenbüttel, Frederik Ulrik; FRA: Christian 4.; (1627-03-09)
9. Marts 1627 . Til Hertug Frederik Ulrik af Bruusvig . Kongen vil selv have Kejserens Forsikring om Overholdelse af Freden, førend han overlader Hertugen Wolfenbüttel. — Landeshaupt-Arch. i Wolfenbüttel. Freundtlicher, viilgeliibther vetther vnd Sohn, dein schreiben

BREV TIL: Høg, Ove; FRA: Christian 4.; (1627-03-16)
16. Marts 1627 . Til Ove Høg . Der skal til Prinsens Behov sendes Proviant for 3 Maaneder til Heiligenhafen, og der skal sørges for lignende Proviant til den følgende Tid. 8 Orlogsskibe, som kunne bruges paa Elben, skulle være lærdige i Slutningen af Maaneden. — Geh. Ark.

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-03-17)
17. Marts 1627 . Til Frederik Günther . Der skal udfærdiges et aabent Brev om, at Kaptajnerne til Fods skulle følge Konrad Nell, naar de faa Ordre dertil af ham. — Geh. Ark. Eiin offen Paatendt, Dass wehr von den Capiteins zu fuss von Conrat Nellen Konrad Nell havde 9

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-03-18~)
Omtr. 18. Marts 1627 . Til Frederik Günther . Der skal udstedes et aabent Brev om Paalæget af en Toldafgift for Skippere, der sejle igjennem Sundet, i Anledning af Opførelsen af en Skanse ved St. Annæ Bro. — Geh. Ark. Eiin Paatent ahn dii Skipper, kauffleuthe vndt Seh

BREV TIL: af Sachsen-Weimar, Vilhelm; FRA: Christian 4.; (1627-03-22~)
Omtr. 22. Marts 1627 . Udkast til en Skrivelse til Hertug Vilhelm af Sachsen-Weimar, hvori Kongen nægter at gaa ind paa den ønskede Udvexling af en Fange mod hans Broders Lig. — Geh. Ark., Reg. 25, Fasc. 190. Andtwordt auff dess v: weiimeren schreiben. Dass wi

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-03-25~)
Omtr. 25. Marts 1627 . Til Frederik Günther . Ordre om Udfærdigelse af en Bestalling og et Patent for Grev de la Valle. — Geh. Ark. Auff den fransosisken Le conte de la valle Soll bestallung vndt patent gemacht werden auff 3000 zu fuss 25. Marts 1627 udfærdigedes en B

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-03-27)
27. Marts 1627 . Til Christian Friis . Kongen giver Ordrer om Peder Basses Søn, om Knud Gyldenstjernes Restancer og om Tilbagetagelsen af nogle af Prinsen foretagne Forleninger. Han dadler Rigsraadets Forsømmeliglied og meddeler nogle Bestemmelser med Hensyn til Valget af en Ri

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-03-31)
31. Marts 1627 . Til Christian Friis . Lorens Meulengracht har tilbudt at levere Silketøj til Officererne, men Kongen har selv mere end nok. Statholderen skal sørge for, at Silkeboderne ikke forfalde. Om en Erklæring angaaende en Skov og om en Præst fra Antvorskov. — Geh. Ark.

BREV TIL: af Sachsen-Weimar, Bernhard; Nell, Konrad; FRA: Christian 4.; (1627-03/1627-04)
Marts—April 1627 1. April omtaler Tage Thott i et Brev til Kansleren, at 2 Regimenter til Hest og 2 til Fods skulle sendes til Brandenborgs Grænser for at bemægtige sig nogle Passer (Danske Mag. 4. R. VI, 128). Jvfr. Brevet Nr. 63. . Udkast til en Instrux for Konrad Nell og Hertu

BREV TIL: Friis, Jesper; FRA: Christian 4.; (1627-04-02)
2. April 1627 . Til Jesper Friis . Kongen vil om Aftenen komme til Bremervörde. — Geh. Ark. I dag ymod affthenen, Om gud uyll, achter ieg att komme tiil Brehmerførde, huorepther du dig haffuer att retthe. Datum Staade den 2 Aprilis Anno 1627. Chris

BREV TIL: af Braunschweig-Wolfenbüttel, Frederik Ulrik; FRA: Christian 4.; (1627-04-07)
7. April 1627 . Til Hertug Frederik Ulrik af Bruusvig . Kongen henviser til den Resolution, han har givet til hans Gesandt. — Landes-Haupt-Arch. i Wolfenbüttel. Freundtlicher, viilgeliibther vetther vnd Sohn, von Deiinem Diiner vndt Secretario theodorum Block habe ich

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-04-25)
25. April 1627 . Kongens Bemærkninger ved en Liste over Benaadninger, som ere udfærdigede i Kancelliet (under hans Fraværelse) Her er kun medtaget de Punkter i Listen, ved hvilke Kongen har skrevet en vidtløftigere Bemærkning; ved en Del andre har han skrevet: „confirmeris“, elle

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-04-25)
25. April 1627 . Til Christian Friis . Kongen sender et Brev om Tolden i Sundet. Fredsforhandlingerne staa stille. Han stoler paa Tyrkerne og Bethlen Gabor. Hæren i Schlesien har vundet en stor Fordel. Han vil ikke frigive Anne Lykke, med mindre hun underskriver den forelagte R

BREV TIL: af Salm, Otto Ludwig; FRA: Christian 4.; (1627-04-29~)
Omtr. 29. April 1627 . Udkast til Ordrer til Bhingrevens Regiment om at følge Schlammersdorf, til Oberst Calenberg om at rykke ind i Konrad Nells Kvarterer og til Wulf v. Buchwald om, hvis fornødent, at fremtvinge den sidste Ordres Udførelse. Den holstenske Adels Udvalg skal møde

BREV TIL: af Salm, Otto Ludwig; Seaton, Alexander; FRA: Christian 4.; (1627-04/1627-05)
April–Maj 1627 ? Rhingreven og Oberstlieutenant Seton skulle have Ryttere og Soldater i Beredskab for at konvoyere over Elben. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Der Reingraff Soll Etzliche Reuther Ihn promtu haben, dii confoieren konnen wber dii Elbe. Der Oberst

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-05-01)
1. Maj 1627 . Til Christian Friis . Kongen sender ham Søpasser for Skibene i Vestersøen og befaler ham at sende sig sin Søsters Testamente Ægidius v. d. Lancken har bragt et Brev fra Kurfyrsten af Sachsen angaaende Fredsforhandlingerne. — Geh. Ark. Ieg sender dig herh

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-05-07)
7. Maj 1627 . Til Christian Friis . Kongen giver, til Dels i Chifre, Meddelelser om sine Forhandlinger med en svensk Gesandt og om nogle Begivenheder paa Krigsskuepladsen — Geh. Ark. Om Kongen af Sverigs Gesandts afferdigung skreff ieg dig tiil stackit siiden, Saa kam

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; af Mecklenburg-Güstrow, Johan Albrecht; FRA: Christian 4.; (1627-05-09)
9. Maj 1627 . Til Hertugerne Adolf Frederik og Johan Albrecht af Meklenborg . Kongen udbeder sig Oplysninger om deres Holdning i Anledning af, at Rostock og Wismar skulle forhandle med Tilly om at optage katholsk Garnison. — Geh. u. Haupt-Arch, i Schwerin, Freundtlich

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-05-12)
12. Maj 1627 . Til Hertug Adolf Frederik af Meklenborg . Kongen har ikke haft ham mistænkt for at have givet sit Samtykke til Rostocks og Wismars Traktater med Tilly; han erklærer sig villig til en Sammenkomst med ham. Han udtaler sig med stor Bitterhed mod Kurfyrsten af Brande

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-05-24)
24. Maj 1627 . Til Hertug Adolf Frederik af Meklenborg . Kongen takker for noget Krudt og ønsker mere. En Kaptajn har narret ham ved at tage for faa Kanoner med. — Geh. u. Haupt- Arch. i Schwerin. Freuncitlicher, Viilgeliibter Vetther Vndt Sohn, Ich thu mich freundt,

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-05-30)
30. Maj 1627 . Til Christian Friis . Kongen tilskriver ham, til Dels i Chifre, og sender ham en Chifferliste. Fjenden forholder sig rolig. Bønderne i Brunsvig gjøre Oprør mod Tilly. Der er intet Svar kommet fra Kurfyrsten af Sachsen. — Geh. Ark. Belangende worriss itz

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-05?)
Maj 1627 ? Udkast til Ordre til forskjellige Oberster om et Angreb paa Fjendens Kvarterer. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Eine ordinandtz auff der h: Slabeda Jvfr. ovfr. S. 16. , Obersten Caalberch Jvfr. ovfr. S. 75. vndt Oberstenleuthenandt Öhm Vistnok Oberstlieutena

BREV TIL: Ferdinand 2.; FRA: Christian 4.; (1627-06-06~)
Omtr. 6. Juni 1627 . Udkast til en Skrivelse til Kejseren, hvori Kongen meddeler ham. at han vil sende Gesandter til den paatænkte Deputationsdag, for saa vidt Kejseren vil love dem sikkert Lejde. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Ahn den keysser. Nachdem Erskol

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-06-10)
10. Juni 1627 . Til Christian Friis . Kongen sender ham et fra Moskau modtaget Brev. — Geh. Ark. Detthe breff kam udaff Muschouia y dag, och eptherdi der uaar Copie derhuoss, saa haffuer ieg sendt ded hiem, ded att foruaare huoss dy andre. Vale. Datum Beudtzenborg den

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-06-15)
15. Juni 1627 . Til Christian Friis . Kongen sender ham et Chifferalfabet med Anvisning til dets Benyttelse. — Geh. Ark. Ieg sender dig herhuoss et Alphabet, som skal brugis til dy siste Characterer, ieg sende dig Jvfr. ovfr. S. 83. , huilcke erre lettere att komme t

BREV TIL: Høg, Ove; FRA: Christian 4.; (1627-06-18)
18. Juni 1627 . Til Ove Høg . Han skal efterhaanden sende Prinsen 2000 Rdl. — Geh. Ark. Renthemeiisteren Offi høg skaall laade Priindtzen følge thu thusiind rix daaler eptherhanden, Naar hand dem kan affsted komme och dy aff hannem begerrid bliffuer 25. Juni skrev Pri

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-06-26)
26. Juni 1627 . Til Frederik Urue . Ordre om Istandsættelsen af et Værelse paa Kronborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog Dette er det første Brev i denne Kopibog, om hvilken se Brevene 1632—35 Forord S. vII. 4. Febr. 1627 havde Frederik Urne faaet Lensbrev paa Kronborg og Frederik

BREV TIL: af Pommern, Bogislav 14.; FRA: Christian 4.; (1627-06-28~)
Omtr. 28. Juni 1627 . Udkast til Skrivelser til Hertug Bogislav XIV af Pommern om den Tilførsel, der sker til Fjenden fra Stettin, og til Lybek om, at der skal tages Pas hos Kongen for Varer, der føres til Spanien. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Schreiben ahn den herdt

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-06-01~)
Før 1. Juli 1627 ? Regeringen i Bützow skal opfordres til at paalægge en Barber at begive sig til Kongen. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Ein schreiben ahn dii Regering zu Budtzow Besidensen i Stiftet Schwerin. , dass sii den Balbiihr M: henninck Henning Trojan var ansa

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-07-09~)
Omtr. 9. Juli 1627 . Til Frederik Günther . Han skal aftatte en Skrivelse til Kejseren af samme Indhold som Brevet af 6. Juni og tillige beklage sig over Tillys Behandling af dette Brev. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Du sollest ein schreiben ahn den keysser eben des

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-07-09)
9. Juli 1627 . Til Hertug Adolf Frederik af Mekleuborg . Kongen forsikrer ham om sin Udholdenhed. — Geh. u. Haupt- Ar eh. i Schwerin. Freundtlicher, Viilgeliibther Vetther Vndt Sohn, E: L: grosse bestendigkeit habe ich mit erfrewethen gemiithe Vernommen. Wass meine pe

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-07-18)
18. Juli 1627 . Til Hertug Adolf Frederik af Mekleuborg . Kongen glæder sig over hans Meddelelse om hans Broder. Fjenden har gjort et forgjæves Forsøg paa Angreb. — Geh. u. Haupt-Arch. i Schwerin. Freundtlicher, Viilgeliibther Vetther Vnd Sohn, E: L: Schreiben habe ic

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-07-25~)
Før 25. Juli 1627 ? Om en Erklæring, der skal underskrives af de tilstedeværende af det (slesvigholstenske) Ridder- og Landskab. — Geh. Ark., Østrig. Meine abgesanten sollen daruber sein, das disses von der almwehsenden Ritther vndt landtschafft, souil deren darzu zu ve

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-07-26)
26. Juli 1627 Til Frederik Urne . Han skal anbringe Anne Lykke i et andet Værelse paa Kronborg end det oprindelig bestemte og føre nøje Tilsyn med hende. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Din erkleringh om ded kammer paa Chroneborgh Jvfr. ovfr. S. 87. haffuer iegh bekomm

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-08-22)
22. Aug. 1627 . Til Rigsraadet . Kongen sender det en Skrivelse til Hertugen af Gottorp, hvori han gaar ind paa dennes Fredsmægling, men dog ikke skjuler sin Mistillid. Tillige sendes en Skrivelse fra Kejseren og Meddelelse om et Brev fra Tilly. — Geh. Ark. Worriss gu

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-08-31~)
Omtr. 31. Aug. 1627 . Til Frederik Günther . Der skal udfæerdiges et Brev til Indbjyggerne paa Femern om ikke at betale Afgifter til Ærkebispen at Bremen og en Ordre til Rhingreven om Hofsinderne. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Schreiben, so verfertiget werden Sollen

BREV TIL: af Gottorp, Frederik 3. ; FRA: Christian 4.; (1627-09-07~)
Omtr. 7. Septbr. 1627 . Udkast til en Svarskrivelse til Hertugen af Gottorp; Kongen har ikke vidst om dennes Rejse til Tilly, førend han var paa Vejen; han vil ikke sende Gesandter til Gottorp for at forhandle om Fred, men eventuelt til Hamborg. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark., R

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-09-08~)
Omtr. 8. Septbr. 1627 . Der skal udfærdiges en Ordre til Oberst Örseler om at begive sig til Weser og love Rytterne Penge. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Commission an dii Reuther auff Össeler. Dass Ehr sich nach dem Laager an dii wesser verfügen soll vndt de

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-09-08~)
Omtr. 8. Septbr. 1627 . Til Frederik Günther . Han skal anmode den engelske Gesandt Robert Anstruther om at taa et Halsbaand, for at Kongen kan forsøge at laane Penge paa det. — Geh. Ark. Ein schreiben ahn Rubberdt, dass Er mihr den Engelsken halss bandt zuskicken wol

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-09-26~)
Efter 26. Septbr. 1627 . Udkast til et Svar paa et Forslag af Markgrev Georg Frederik af Baden-Durlach angaaende Midler til at forbedre Tilstanden, særlig den militære. — Geh. Ark. Andtwordt auff dess Margraffuen von thurlachs fohrslach Markgrev Georg Frederik at Baden-

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-10-05)
5. Oktbr. 1627 . Til Rigsraadet . Kongen erklærer sig angaaende Indkvarteringen, Flaadens Forsyning, Provianteringen af Kjøbenhavn, Antagelsen ai Officerer, Afskaffelsen af Accisen og Forholdet til Lybek. — Geh. Ark. Paa Danmarckis Riigis Raadtz Proposition, oss Paa d

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-10-05)
5. Oktbr. 1627 . Til Rigsraadet . Kongen skildrer Grundene til. at han ikke har kunnet advare Undersaatterne mod Fjendens Indfald, og omtaler særlig den Panik, der havde grebet en Del af Hæren paa Vejen fra Flensborg til Kolding. — Geh. Ark. Worriss Sønderlige gunst t

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-10-07~)
Omtr. 7. Oktbr. 1627 . Kongens Bemærkninger angaaende Markgrev Georg Frederik af Baden-Durlachs Forslag om de højeste Officersposter. — Geh. Ark., Dsk. Kony. Hist., Fasc. 87 Kongens Bemærkninger findes paa et Ark, der indeholder et Uddrag af det Forslag angaaende Hærens Officerer

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-10-10)
10. Oktbr. 1627 . Til Rigsraadet . Paa Grund af, at Staden Rostock har ladet Fjenden faa hans Søns Mobilier, har Kongen maattet forandre sin Beslutning om Frigivelsen at Stadens Handel og forlanger Raadets Betænkning om sin Holdning overfor den. – Geh. Ark. Epthersom

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-10-11)
11. Oktbr. 1627 . Til Rigsraadet . Kongen besvarer dets Forslag angaaende Rytteriet og Fodfolket samt angaaende Fredsmæglingen og'Forholdet til Rostock. — Geh. Ark. Paa Riigenss Raadtz erklering, som oss y afftiis temmelig siildig tilstillid er Af 9. Oktbr. (Erslev, a

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-10-15)
15· Oktbr. 1627 . Til Christian Friis . Han skal affatte en Instrux for Gesandter, der skulle sendes til Kongen af Sverig. — Geh. Ark. En Instruction til kon: y Suer: saoch Credi:, huorudi man altiid kan sette nafn udi. 1. Curialia ad ipsum & Regi:, Saoch at

BREV TIL: af Baden-Durlach, Georg Friedrich ; FRA: Christian 4.; (1627-10-17)
17. Oktbr. 1627 . Kongens Udkast til et Svar til Markgrev Georg Frederik af Baden-Durlach om Aarsagerne til Krigsulykkerne. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark., Dsk. Kong. Hist., Fasc. 88 b. Dii Persohnen mussen genennet werden, auch dii wrsachen, so mehr disses vnwehsendt

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-10-25)
25. Oktbr. 1627 . Til Christian Friis . Kongen sender ham nogle Punkter, som skulle proponeres Rigsraadet paa Antvorskov. I en mulig Aftale med Kongen af Sverig om Hjælp maa træffes nøje Bestemmelser om dennes Størrelse. Otto Pogwisch skal udspørges om Voldsgjerningerne i Jylla

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-10-25)
25. Oktbr. 1627 . Til Christian Friis . Kongen giver Befaling om, hvad der skal proponeres Rigsraadet angaaende Fredsforhandlingen. — Geh. Ark. Vdi Propositionen skall ded inted indføriss, mig for raadsomdt att erachte, att Raadid Chur: aff saxen tilskriffuer,

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-10-29)
29. Oktbr. 1627 . Til Rigsraadet . Kongens Proposition angaaende Forsvarsforanstaltninger Forholdet til Sverig og de andre Magter, nye Skattepaalæg, Udførselsforbud, Udskrivning og Fredsforhandlingerne. — Geh. Ark. Epthersom uy Danmarckiss Riigis Raad paa Anderskou at

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-10-29)
29. Oktbr. 1627 . Til Rigsraadet . Kongen beklager de navnløse Angreb paa sig og lover dem, som have noget at klage paa hans Person, frit Lejde til at komme til sig og fremføre disse Klager. — Geh. Ark. Wii haffuer for kordt tiid siiden Oss Elskelige Riigens Raad Demo

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-11-04)
4. Novbr. 1627 . Til Christian Friis . Kongen erklærer sig i Anne Lykkes Sag villig til at underkaste sig den Kjendelse, som forskjellige fremmede Universiteter maatte fælde; han ytrer sig misfornøjet med den nuværende Landsdommer i Fyn og vil have Hans Oldeland til hans Efterf

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-11-04)
4. Novbr. 1627 . Til Rigsraadet . Kongen sender det en fra Kongen af Sverig modtagen Skrivelse. Gesandterne til Sverig bør rejse snarest mulig. — Geh. Ark. Wii tilskicker Eder heer huoss kon: y Suerrigiss Skriffuelse, huoraff y ha: ke: gode och wenlige Erbiidelsse erf

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-11-11)
11. Novbr. 1627 . Til Rigsraadet . Memorial angaaende Indkvarteringen, en Forskansning ved Helsingborg. Udnævnelsen af en Admiral og en Lensmand paa Øsel, Udførselsforbud, Rigsmarskens Ret til at være Rigsraad og Forhøret over Baudissin og Tønne Friis. — Geh. Ark. Mem

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-11-12~)
Omtr. 12. Novr. 1627 . Til Christian Friis . Tønne Friis bør bevise sine Beskyldninger angaaende Kirstine Munks Indflydelse paa Kongen. Det er usandt, at der er sendt en betydelig Sum Penge med Kongens Børn til Holland. — Geh. Ark. Postscriptum Denne paa et særligt Bl

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-11-12)
12. Novbr. 1627 . Til Christian Friis . Kongen fastholder sit Standpunkt, at Rigsmarsken ikke i Kraft af sit Embede tillige er Medlem af Rigsraadet, og benægter hans særlige Hverv at tale Adelens Sag. — Geh. Ark. Den punct om Riigenss Marss kan ieg icke finde derhen a

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-11-14~)
Omtr. 14. Novbr. 1627 . Til Rigsraadet . Kongens Bemærkninger ved et Udkast til et Svar fra Rigsraadet til den jydske, skaanske og sjællandske Adel angaaende Fredsforhandlingerne, Bytteriets Indkvartering og Bigsmarskens Optagelse i Bigsraadet. — Geh. Ark. Efftersom w

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-11-15)
15. Novbr. 1627 . Til Rigsraadet . Kongens Erklæring paa nogle ham tilstillede Punkter angaaende Indkvarteringen, Forsvarsforholdsregler. Udnævnelsen af en Rigsadmiral og en Lensmand paa Øsel, Rigsmarskens Stilling, Tønne Friises Beskyldninger, Forholdet til Udlandet og Skattep

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-11-15)
15. Novbr. 1627 . Til Christian Friis . Anne Lykke skal frigives mod at udstede en Forpligtelse til ikke at forlade sin Gaard. — Geh. Ark. Eptherdi Anne lycke for Myn frummoderss och andre gaadt folckis intercession Skiild skall erleddigis och syn datter Sophie Rantza

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-11-18)
18. Novbr. 1027 . Til Frederik Urne . Om en Værkmester, der er antagen til Anlæget af de nye Skanser ved Kronborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Denne breffuiser Nicolas Renvoise d’Alançon er antagett for en werckmester och skall haffue en halff rix daler om dagen, na

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1627-11-30)
30. Novbr. 1627 . Til Rigsraadet . Kongen henviser til sine Bestræbelser for Opnaaelse af Fred og udtaler sig endvidere om Forsvarsforholdsregler, Hærens Størrelse og Indkvarteringen. — Geh. Ark. Aff ederss Ordet er skrevet to Gange. skriffuelse den 29 Huius Rigsraad

BREV TIL: Ulfeldt, Jakob; FRA: Christian 4.; (1627-12-04)
4. Decbr. 1627 . Til Jakob Ulfeldt . Han skal meddele de jydske Rigsraader, at Kongen vil efter en vis Taxt erstatte dem deres Udgifter, naar de sammenkaldes for hans private Sagers Skyld. — Geh. Ark. Eptherad ieg udi disse dage til Ander: aff underskedtlige personer

BREV TIL: Ulfeldt, Jakob; FRA: Christian 4.; (1627-12-19)
19. Decbr. 1627 . Til Jakob Ulfeldt . Der skal forhandles med Rigsraadet om Paalæget af en Madskat. — Geh. Ark. I morgen, naar Raadit kommer sammen, førend rettertingit holdiss Bettertinget var begyndt 18. Decbr. (Erslev, anf. Skr. II, 93). , daa skall med dennom taal

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-12-19)
19. Decbr. 1627 Datum er tilføjet af Frederik Günther. . Til Frederik Günther . Der skal affattes et Gjældsbevis til Enkedronningen paa 40,000 Rdl., sora Bigsraaderne skulle gaa i Borgen for. Kongen at England skal anmodes om at skaffe Kongen noget Klæde paa Begning. — Geh. Ark

BREV TIL: Rantzau, Frants; FRA: Christian 4.; (1627-12-21)
21. Decbr. 1627 . Til Frands Rantzau . Om en Foræring til en nederlandsk Gesandt. — Geh. Ark., Bilag til Rentemestr. Begnsk. 1627. Eptherdi den hollandtske gesanther nest gudtz hielp faar syn aff sked y dag Med Kreditiv og Instrux fra Generalstaterne af 19. Novbr. 162

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627-12-26)
26. Decbr. 1627 Datum er paategnet at Frederik Günther. . Til Frederik Günther . Han skal affatte en Instrux for sig selv som Gesandt til Holland. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Eiine Instruction sollestu abfassen Auff deine Persohn, dass du von hinnen dich

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1627-12-29)
29. Decbr. 1627 . Til Christian Friis(?) . Kongen er misfornøjet med den uden Tilladelse foretagne Indvielse af Christiansstad Kirke; dog kan den ikke gjøres om, men Præsten bor straffes. — Molbechs Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., 4., 985 c Molbech bemærker (Udg. af Brevene

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1627/1628)
1627—28 . Til Frederik Günther . Generalstaterne skulle anmodes om at undsætte Stade og Krautsand. — Geh. Ark. Dii staathen sollen Ersuchet werden Staade zu endtsetzen vndt eine Skandtze auff kraudtsandt Ø i Elben. zu werffen I Løbet af Vinteren 1627—28 blev Stade b

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-01-04)
4. Januar 1628 . Til Frederik Urne . Ordre om nogle Kanoner paa Kronborg. Alle Krudtpotter skulle sendes til Kjøbenhavn.– Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Denne breffuiser skall skaffiis hielp til att giøre lader och forstillninger thill de halffue Cartoffuer, som skall br

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-01-05)
5. Januar 1628 . Til Frederik Günther . Om Indkjøb af forskjellige Slags Vaaben i Nederlandene. — Geh. Ark. Ihm Niiderlandt soll fiihr allen dingen dass Seiidgewehr nit vergessen werden, dass dessen etzlich thaussendt mehr dan dess anderen gewehrs miige kommen.

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-01-10)
10. Januar 1628 . Til Rigsraadet . I Anledning af, at Henrik Rantzau er kommen som Sendebud fra Hertugen af Gottorp angaaende Freden, erklærer Kongen, at der ikke kan være Tale om noget Fredsmøde, med mindre Kejseren sender Fuldmagt. – Geh. Ark. Epthersom ded udi nogl

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-01-11)
11. Januar 1628 . Til Rigsraadet . Kongen er tilfreds med, at det svarer Henrik Rantzau, at det har Fuldmagt til at forhandle om Fred, naar Kejseren sender Fuldmagt. — Geh. Ark. Riigenss Raadtz Betenckende, oss ydag tilstillid Rigsraadets Betænkning af 10. Januar er t

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-01-22~)
Omtr. 22. Januar 1628 . Til Frederik Günther . Han skal takke Generalstaterne for deres Tilbud om underhaanden at sende Kongen Tropper og Skibe og sørge for, at Tilbudet opfyldes. — Geh. Ark. Nachdem foppius mihr hatt wissen lassen, seiine principalen wolthen mihr etz

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-01-22)
22. Januar 1628 . Til Frederik Günther . Om Udnævnelsen af den nye Resident hos Generalstaterne. — Geh. Ark. Ich vergass in meinem memoriall Dess Residenten, So ich ihm Niiderlande bestellen wolthe. Ess ist ein fohrnehmer man, aber der nahme ist mihr endtfallen Som ov

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-02-05)
5. Febr. 1628 . Til Frederik Urne . Om nogle Faner, om en Liste over Vaaben i Rustkammeret paa Kronborg samt om Fuldførelsen af en Skanse. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. De gamle faner, som findis baade paa dend lange gang och andenstedz, skall riffuis fra Stangen och

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-02-06)
6. Febr. 1628 . Til Frederik Urne . Om Smørleveringer paa Ladegaardene ved Frederiksborg, Svin og Gjæs skulle føres fra den lille Ladegaard til den store. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Effterdi de Meyersker paa Ladegaardene Jvfr. Brevet af 21. April 1628. Saa gandske

BREV TIL: Friis, Christen; Rantzau, Frants; FRA: Christian 4.; (1628-03-09)
9. Marts 1628 . Til Christian Friis og Frands Rantzau . De skulle kalde saa mange af de jydske Rigsraader og Adelige, som ere ved Haanden, til Kjøbenhavn for at overveje Midler til at tilbageerobre Jylland. — Geh. Ark. Worriss Chanseler H: Christian friiss och worriss

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1628-03-16)
16. Marts 1628 . Til Christian Friis . Memorial om, hvad der skal forelægges de jydske Raader og Adelige angaaende Midlerne til Jyllands Gjenerobring. — Geh. Ark. Memorial paa ded, som Delibereris skall om Iudtlandtz Recuperation. 1. Huor, naar och huorledis

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1628-03-18)
18. Marts 1628 . Til Jens Munk . Ordre om, hvorledes Skibene skulle forholde sig ved det tilsigtede Angreb paa Femern. — Afskr. i Sjæll. Beg. XVIII, 394 Brevet kaldes der: „Copie Aff den Ordinantz, som Ienss Munk fich med k: Mayttz egen haand schreffuett“. Jens Eriksen Munk (f.

BREV TIL: Rantzau, Frants; FRA: Christian 4.; (1628-04-07)
7. April 1628 . Til Frands Rantzau . Om 600 Rdl., som Kongen beholder. — Geh. Ark. Wansiet ieg diig udi ded forrige breff tilskreffuit haffuer, at ieg dig dy sex hundrede rix daler med denne breffuisser ygen skycker, saa haffuer ieg dog dem til mig annammid.

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-04-21)
21. April 1628 . Til Frederik Urne . Prinsens Bartskær skal irettesættes. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Du skalltt Sige Prindzens Badsker Jakob Hogenwald, se ovfr. S. 70. , Att Saa fremtt hand icke thager vare paa hannom, Meden ligger der paa hans plaisir, da skall ha

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-04-21)
21. April 1628 . Til Frederik Urne . Ordre om torskjellige Ting, der skulle gjøres paa Frederiksborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. 1. De Smaa Steenbroer imellom Slottett och Fauerholm skall flies, Saa att mand magelig Paa dennom køre kand. Huor som der er hull i veie

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-04-22)
22. April 1628 . Til Rigsraadet . Da Holger Rosenkrands allerede tidligere paa egen Haand har taget sin Afsked som Rigsraad, behøver han ikke nu at søge den, — Geh. Ark. Wy kan Eder, worris Elskeliige Rügens Raad, icke forholde, at uy erfaarer, at holger Rossenkrandtz

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-04-28)
28. April 1628 . Til Rigsraadet . Kongen samtykker i det Valg af Befuldmægtigede til Fredskongressen, som Rigsraadet har foretaget. — Geh. Ark. Wii Erfhaarer vdaff Ederss Skrifftlige Vota dii fleeste derhen at haffue uerrid dirigent, at Chanseleren H: Christian friiss

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-04-29)
29. April 1628 . Til Rigsraadet . Kongen forlanger hver enkelt Rigsraads skriftlige Votum om mulige Vaabenstilstandsforslag fra kejserlig Side. Der skal sørges for Proviant til Toget til Rygen. — Geh. Ark. Eptherdi concluderit er, huem huoss friidtz tractationen brugi

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-05-07)
7. Maj 1628 . Til Rigsraadet . Kongens Erklæring angaaende Fredsbetingelserne. — Geh. Ark. Worriss erklering paa dii Puncter, som Riigens Rad skulle medgiffuiss Rigsraadet havde 29. April erklæret sig vidtløftig om Fredsbetingelserne (Erslev, anf. Skr. II, 129—32). .

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1628-05-17)
17. Maj 1628 . Til Christian Friis . Hertugerne Frederik og Ulrik skulle bruge Medicin. Hertug Ulrik skal sendes til Sverig. — Geh. Ark. Epthevsom D: Arnisenius formener at uerre fornøden, at her: frederich och her: wldrich udi denne tiid brugte nogit, Och hand ued, a

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-05-19)
19. Maj 1628 . Til Frederik Urne . Der skal sendes Levnetsmidler til Skibet Patientia og Pipholt til Frederiksborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Der skall Strax forskaffis thill Patentia Dette Skib laa, i Følge Kronborg Lens Regnsk., paa Rheden med Leonora Christina

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-05-25)
25. Maj 1628 . Til Frederik Urne . Om nogle Tømmmermænd, der skulle sendes til Frederiksborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Frederich wrne skall befale M: Hans Brøndmester Hans Reimann; jvfr. Brevene 1632 35 S. 80. , att hand skall Sende tuende Tømmermend hid thill M:

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-05-26)
26. Maj 1628 . Til Frederik Urne . Nogle Levnetsmidler skulle være til Rede i Anledning af Kongens Rejse med en Pram i Sundet. Afsk. i Fr. Urnes Kopibog. leg agter nest Gudz hielp att Seile med prammen Jvfr. ndfr. S. 159. hen att Sundett i natt eller i morgen thiligh

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-05-29)
29. Maj 1628 . Til Frederik Urne . Nogle Haandværkere og noget Tømmer skulle sendes ud til Kongens Skib. Leonora Christina skal hentes til Kronborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Frederich wrne skall Sende herud hans Gryttenfenger Se forrige Bind S. 104. , som skall t

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-05-30)
30. Maj 1628 . Til Frederik Urne . Han skal forhøre den tydske Præst i Anledning af, at han har ladet synge andre Psalmer end de sædvanlige. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Frederich vren(!) Soll bei dem heutigen Prediger Fr. Urne har i Randen skrevet: „Den Tydske Prest

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-06-15)
15. Juni 1628 . Til Frederik Urne . Ordre om forskjellige Foretagender paa Frederiksborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. 1. Melckedeien thill Ebbekiøb er Send tuende hopper thill melcke uognen huormed hun thill byen kand føre melcken, huorfor hinde wisse dage skall set

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-06-21)
21. Juni 1628 . Til Frederik Urne . Han skal skaffe Peter Paynck en Tønde Jordbær. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Frederich wrne skall aff hans lehne forskaffe Peter Pay en tønde fuld med Iordber. Kiøbenhaffn dend 21 Iunij Modtaget paa Selsø 23. Juni. Til Selsø i Horns

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-07-05)
5. Juli 1628 . Kongens Erklæring angaaende Rigsraadets Forslag om Udnævnelsen af en „Landzahlmester“. — Geh. Ark. Paa Radtzens betenckende, Iffuer wiind tilstillid, en landtzens zaalmeister att bestille Da Rigsraadet 6. Maj havde bevilget en Forhøjelse af Tolden og Acci

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-07-05)
5. Juli 1628 . Til Frederik Urne . Han skal sende 30 Soldater fra Kronborg til Kjøbenhavn. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Threduffue Soldater skall du Strax Sende aff husett thill kiøbenhaffn med en Commandeur, huilcke du skaltt forskaffe vogne, saa att de erre vist th

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-07-21)
21. Juli 1628 . Til Frederik Urne . En Tegning skal sendes til Smeden Kaspar Fincke. Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Dette affritz skall thillstillis Caspar Fincke, att hand Strax dereffter giør thuende ferdige. Kiøbenhaffn dend 21 Iulij Modtaget paa Kronborg samme Dag. .

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-07-22)
22. Juli 1628 . Til Frederik Urne . Han skal sende Kaspar Fincke Trækul. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Frederich wrne skall forskaffe Caspar Fincke Saa mange thrækull, som hand haffuer behoff thill dett arbede, som hannom nu her befalett er. Rosenborgh dend 22 lulij M

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-08-10)
10. Aug. 1628 . Til Rigsraadet . Det maa bestemme, hvor Hüneckens Ryttere skulle bruges. Kongen ytrer sit Mishag med, at en Galej er tagen af Fjenden ved Assens, og sender en Pinasse. — Geh. Ark. Ederss skriffuelse haffuer ieg ydag bekommid I en Skrivelse af 2 Aug. ha

BREV TIL: Freville, Jacques; FRA: Christian 4.; (1628-09-01)
1. Septbr. 1628 . Til Jacques Freville . Han skal opfordre den franske Enkedronning Maria til at anmode Infantinden Isabella Clara Eugenia om at nævne den, der har beskyldt Kongen for at have talt haanlig om hende. — Den Ledreborgske Manuskriptsaml., Fol., 131. Memori

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-09-04)
4. Septbr. 1628 . Til Rigsraadet . Kongen forlanger Tilføjelser til den af Rigsraadet vedtagne Anordning om Toldens Forhøjelse. — Geh. Ark. Wy haffuer aff Riigenss Radtz erklering fornommid, at dy, sauydt denne tydtz tilstandt haffuer kund taale, haffuer giordt anordn

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-10-03)
3. Oktbr. 1628 . Til Hertug Adolf Frederik af Meklenborg . Kongen er gaaet ind paa Fredsunderhandlinger i Kiel, skjønt han ikke synes om dette Mødested. — Geh. u. Haupt-Arch. i Schwerin. Freundlicher, Viilgeliibter Vetter Vndt sohn, Von E: L: diner habe ich mit erfrew

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; af Mecklenburg-Güstrow, Johan Albrecht; FRA: Christian 4.; (1628-10-03)
3. Oktbr. 1628 . Til Hertug Adolf Frederik eller Hertug Johan Albrecht af Meklenborg Da Udskriften mangler, kan det ikke ses, hvilken af de to Hertuger Brevet er til. . Kongen beder ham opfordre Kurfyrsten af Sachsen til i Hemmelighed at meddele Hansestæderne,

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-10-03)
3. Oktbr. 1628 . Til Frederik Urne . Om en Hest, der skal kastreres. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Dend Sortebrune hest, som nu Sidst kom fra Chroneborgh i dend lille stald, skall forskickis hid och her bliffue udskoren, och naer hand er heell, saa skall hand aff Mort

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-10-08)
8. Oktbr. 1628 . Til Rigsraadet . Der skal forhandles med den fynske Adel om Overførelsen af Tropper fra de østlige Landsdele til Fyn. — Geh. Ark. Eptherdi dette land for fiindenss offuerfald sig allene att Defendere inted er Bastant, om gud y himmelen oss med en stre

BREV TIL: Ulfeldt, Jakob; FRA: Christian 4.; (1628-10-09)
9. Oktbr. 1628 . Til Jakob Ulfeldt . Kongen sender ham en til Rigsraaderne rettet Fremstilling af Grundene, hvorfor man ikke behøver at frygte Angreb af de Kejserlige. — Geh. Ark. Discursus Sænatoribus Regni tradendus. Den største deel her y Riigid er y den

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-11-03)
3. Novbr. 1628 . Til Frederik Urne . Om et lybsk Skib, der skal sendes til Kjøbenhavn. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Frederich wrne med Tolderne udi Øresund skall thill sig lade kalde dend Lybske Skipper och hannom befale att begiffue sig mett sitt skib thill kiøbenha

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1628-11-03)
3. Novbr. 1628 . Kongens Kvittering for 10 Rdl., som han har modtaget af Tolderne i Sundet. — Geh. Ark. Den 3 Novembris Anno 1628 haffuer Ieg annammit ty rix daler aff tollerne udi helsingør, som dennom vdi derris Regenskab skall gaat gørris. Christian .

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-11-08)
8. Novbr. 1628 . Til Frederik Urne . Han skal hos Svendene i Gjethuset forhøre sig om Prisen paa nogle Former. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Du skaltt forhøre med Suennene i Getthusett, huad de begerer for de former, som de nu under henderne haffuer, att forferdige, o

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1628-11-20)
20. Novbr. 1628 . Til Rigsraadet . Det skal fordre en Revers af Prins Christian i Anledning af, at Kongen har forlenet ham med Malmøhus. — Geh. Ark. Epthersom wy for kordt tiid siiden uorriss elskeliige, keere Søn Prindtzen haffuer forundt Malmøhuss med dessen vnderli

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1628-12-02)
2. Decbr. 1628 . Til Frederik Urne . Ordrer i Anledning af, at Hofholdningen skal holdes paa Kronborg, med særligt Hensyn til Hertugerne Frederiks og Ulriks Ophold paa dette Slot. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Effterdi hoffholdingen en thid lang skall holdis paa Chron

BREV TIL: Marsvin, Ellen; FRA: Christian 4.; (1628-12-09)
9. Decbr. 1628 . Til Ellen Marsvin . Kongen sender hende til Underskrift nogle Skjøder paa Gods, som Kirstine Munk har solgt. Fredsmødet er ansat til 6. Januar, og Rigsraaderne ere paa Vejen dertil. — Afskr. i Kgl. Bibl., Kallske Saml., 4., 439 Kerre Ellen, Ieg sender

BREV TIL: Urne, Axel; FRA: Christian 4.; (1628-12-23)
23. Decbr. 1628 . Til Frederik Urne . Han skal under forskjeilige Paaskud holde Kirstine Munks Jomfru Marie tilbage paa Kronborg til over Helligdagene. — Geh. Ark. Eptherdi Iomfru Maarii Jvfr. om hende Brevene 1632—35 S. 357. 359. 1641 44 S. 58. 70. haffuer nogit til

BREV TIL: Suencke, Christoffer; FRA: Christian 4.; (1628-12-26)
26. Decbr. 1628 . Til Christoffer Schwencke . Ordre om Sendelse af noget Salpeter og Svovl til Kjøbenhavns Slot. — Geh. Ark. Christoffer Suencke Øverste Arkelimester paa Kjøbenhavns Tøjhus (Brevene 1632 — 35 S. 183). soll strax herauffer senden 12 & Salpeii

BREV TIL: af Danmark, Sophie; FRA: Christian 4.; (1629-01-16)
16. Januar 1629 . Til Enkedronning Sophie . Kongen erklærer sig villig til at udlevere til hendes Kansler noget denne tilhørende beslaglagt Gods, naar han vil aflægge Ed paa, at det udelukkende er hans Gods. — Universitetsbibliotheket i Bostock. Freundtliche, Herdtz l

BREV TIL: af Danmark-Norge, Frederik 3. ; af Danmark, Ulrik; FRA: Christian 4.; (1629-01-24)
24. Januar 1629 . Til Hertug Frederik, Hertug Ulrik og Thomas Nold . Befaling om Indøvelsen af de i Kjøbenhavn tilstedeværende Bøsseskytter. — Geh. Ark. Bøsseskøtteren ͻ: Artilleristerne. , saa mange tilstede erre, skall deeliss udi tree deell, som her: friderich, her

BREV TIL: Lykke, Falk; FRA: Christian 4.; (1629-02-02)
2. Febr. 1629 Til Falk Lykke . Befaling til ham om ved et Opbrud at medtage fra Fæstningerne alle de gamle Folk og lægge nye ind i Stedet. — Afskr. i Skaanske Tegn. V, 358 f. Nar du befaliss att røche fortt, da skall du tage med dig altt dett gamble folch, som paa gre

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1629-02-14~)
Omtr. 14. Febr. 1629 . Udkast til et Svar, der skal gives den svenske Afsending Salvius paa de af ham overbragte Punkter vedkommende Stralsund Den svenske Gesandt Salvius, der 11. Febr. havde Audiens hos Christian IV i Kjøbenhavn (Danske Saml. V, 60), forebragte ved denne Lejligh

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1629-02-28)
28. Febr. 1629 . Til Christian Friis . Kongens Beretning om Forhandlingerne med den svenske Konge ved Mødet i Ulfsbæk. Han udtaler sig fortrøstningsfuldt om Fjendens forestaaende Angreb. — Geh. Ark. Aff dine underskedtlige breffue Christian Friis deltog som en af Kong

BREV TIL: Vibe, Peder; FRA: Christian 4.; (1629-02/1629-03)
Febr.—Marts 1629 . Til Peder Vibe . Ordre om forskjellige Indkjøb. — Geh. Ark. Till Peder wiibe. 1. Att købe et sticke gemen lerrid, som er perfumerit. 2. Att sende en prøffue aff silcketøy, guld och sølff snore. 3. Att flii att uyde, hua

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-03-08)
8. Marts 1629 . Til Frederik Urne . En Brygger skal sendes til Frederiksborg og en Maltgjører afskediges. En Tømmerplads (ved Kronborg) skal jævnes. To Jernhjul skulle sendes fra Hammermøllen til Kjøbenhavn. En Kancellist skal der skatfes en Vogn fra Kronborg til Kjøbenhavn. Bo

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-03-08/1629-03-14)
8—14. Marts 1629 Dette og de to følgende Breve ere indførte i Kopibogen mellem Breve af 8. og 15. Marts 1629. Da Kongen 14. Marts forlod Kronborg (Danske Saml. V, 61), kunne Brevene ikke være fra en senere Dag. Maaske have alle tre Numre i Virkeligheden kun været et Brev. . Til Frederik

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-03-08/1629-03-14)
8—14. Marts 1629 . Til Frederik Urne . Ordre om Forfærdigelsen af et Trækkeapparat. — Afskr. i Fr Urnes Kopibog. A. Skall vere tho Skageler, indtett Sterckere end de, bønderne bruger. B. Imellom Skagellerne skall vere saa uiidt, som att en bonde hest kand ga

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-03-08/1629-03-14)
8—14. Marts 1629 . Til Frederik Urne . Der skal bestilles Vogne og Heste til at kjøre Kongens og Hertug Ulriks Folk. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Der skall bestillis wogne thill mitt folck och Hertug wldricks Kongen stod nemlig i Begreb med at rejse. Fra Frederiksbor

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1629-03-14)
14. Marts 1629 . Til Rigsraadet . Forslag om Krigens Fortsættelse, om Forhøjelse af Madskatten, Sundtolden og den almindelige Told, om Midler til at forebygge Toldbesvigelser fra Adelens Side og til at forhindre, at Fjenden faar Efterretninger fra Laaland og Falster, samt om Pa

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-03-15)
15. Marts 1629 . Til Frederik Urne . Der skal sættes en vis Taxt for de Madvarer, der medgaa til Hofspisningen paa Kronborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Du skaltt thage thill dig begge Cammeriunckerne Listen over Christian IV’s Kammerjunkere hos Grundtvig, Meddel. f

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-03-16)
16. Marts 1629 . Til Frederik Urne . En Skibsladning Tømmer skal sendes til Kjøbenhavn. Derhen skal ogsaa Kammertjeneren forføje sig og efter nærmere Befaling Kongens to yngre Sønner med deres Hofstat. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Du skaltt lade bringe aff dett slett

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1629-03-16)
16. Marts 1629 . Til Rigsraadet . Om Nødvendigheden af at befæste Ruden paa Grund af denne Øs store Betydning. — Geh. Ark. Postscriptum Nemlig til Brevet Nr. 174. . Der ligger en Øe ymellom Stralsund och wolgast, som kalliss Ruden, foruden huilcken forbenent

BREV TIL: Rantzau, Frants; FRA: Christian 4.; (1629-03-16)
16. Marts 1629 . Til Frands Rantzau . Sagen mellem Henrik Holcks Svigermoder og hendes Medarvinger bør tilendebringes. Skibene Spes, Prammen og Hummeren skulle forsynes med Kabeltov. De Svenske gjøre store Indkjøb af Øxne, som de ville have toldfri. Om Kongens forestaaende Rejs

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1629-03-22)
22. Marts 1629 . Til Rigsraadet . Kongens Bemærkninger til dets Svar paa hans Forslag af 14. og 16. Marts. — Geh. Ark. Replica Paa Riigenss Raadtz erkleering, køben: den 19 Martij Anno 1629 Jvfr. ovfr. S. 186. . 1. At riigenss vndersater med store

BREV TIL: Munk, Kirsten; FRA: Christian 4.; (1629-03-24)
24. Marts 1629 . Til Kirstiue Munk . Datteren Anne Kathrines Rejse til Sverig skal opsættes indtil efter Kongens Hjemkomst fra en nu forestaaende Rejse. — Molbechs Afskr. (efter en Afskrift) i Kgl. Bibl., Ny kongl. Saml., 4., 985 b. Hierte kere kyrsten, Epterdi ieg fo

BREV TIL: af Mecklenburg-Güstrow, Johan Albrecht; af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-03-27)
27. Marts 1629 . Til Hertug Johau Albrecht eller Hertug Adolf Frederik af Meklenborg Det kan ikke med Sikkerhed ses, hvilken af de to Brødre, Johan (Hans) Albrecht eller Adolf Frederik, Brevet er skrevet til, men indtil Brødrene i Maj 1628 bleve fordrevne fra Meklenborg

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; af Mecklenburg-Güstrow, Johan Albrecht; FRA: Christian 4.; (1629-03-27)
27. Marts 1629 . Til Hertug Adolf Frederik eller Hertug Johau Albrecht af Mekleuborg Hvis det foregaaende Brev er til Johan Albrecht, er dette vel sagtens til Adolf Frederik. Hermed stemmer ogsaa G. Waitz’s Angivelse i Quellensamml. der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellsch.

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1629-04)
April 1629 . Til Rigsraadet . Det skal foreholdes Jens Juel, at han ikke bør undslaa sig for at modtage Embedet som Rigsadmiral. Christoffer Urne har afiagt Ed som Statholder i Norge. — Geh. Ark. Epthersom uy haffuer hafft bud epther Ienss Iull och hannem ladid forsta

BREV TIL: Friis, Christen; Ulfeldt, Jakob; Skeel, Albret; Marschalck, Levin von; FRA: Christian 4.; (1629-04-20)
20. April 1629 . Til Christian Friis, Jakob Ulfeldt, Albert Skeel og Levin Marschalck Kongens Afsendinge ved Fredsunderhandlingerne i Lybek. . Instrux for deres Optræden overfor Hertugen af Gottorp. En fransk Gesandt har haft Audiens hos Kongen. — Geh. Ark. Ved

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-05-15)
15. Maj 1629 Modtageren har noteret paa Brevet: „Ellensburg 15 Maij 1629“. . Til Frederik Günther . Befaling om Udfærdigelsen af forskjellige Breve i Anledning af, at Kongens Børn skulle vende hjem fra deres Ophold hos Greven af Nassau. — Geh. Ark. Schreibe[n] an graf

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-05-17)
17. Maj 1629 . Til Frederik Urne . Forbud mod at tilstede „Stumpet Dorethe“ Adgang til Kronborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Ieg haffuer spurtt, att dend dannequinde Stumpett Dorrette Havde været i Kongens eller maaske nærmere i Kirstine Munks Tjeneste (jvfr. Brevet

BREV TIL: Friis, Christen; Ulfeldt, Jakob; Skeel, Albret; FRA: Christian 4.; (1629-05-18)
18. Maj 1629 . Til Christian Friis, Jakob Ulfeldt og Albert Skeel . Kongen erklærer den Pengeerstatning til ham, som de have foreslaaet, for utilstrækkelig og henviser Sagen til det samlede Rigsraad. — Geh. Ark. Wy haffuer paa uorriss suar, uy eder y morriss tilstille

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1629-05-30~)
Omtr. 30. Maj 1629 . Udkast til forskjellige Breve, som skulle udfærdiges i det danske og det tydske Kancelli, nemlig til Kongerne af Sverig, England og Frankrig samt til Generalstaterne om Freden i Lybek, til Kongen og Dronningen af Sverig om Elisabeth Augustas Hjemkaldelse, end

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-06-11)
11. Juni 1629 Datum er tilføjet af Frederik Günther. . Til Frederik Günther . Han skal underhandle med Ritmester Lichtenberg om Overtagelsen af Stillingen som Hovmester for Kongens yngre Børn. — Geh. Ark. Friiderich giinther Soll sich erkundigen, ob der Riit

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-06-12)
12. Juni 1629 . Til Frederik Urne . Om Indretningen af Kongens Børns Hofholdning (paa Kronborg). Han skal være deres Hovmester, Ritmester Lichtenberg, behjælpelig. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Denne breffuiser, Rittmester Ligtenberger Kaldes i Randen: Hans Christoffe

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; af Mecklenburg-Güstrow, Johan Albrecht; FRA: Christian 4.; (1629-06-15)
15. Juni 1629 . Til Hertug Adolf Frederik eller Hertug Johan Albrecht af Meklenborg . Om Kurfyrsten af Sachsens Stilling til Religionen. Om Freden i Lybek, paa hvilken Kejserens Ratifikation ventes. — Geh. u. Haupt.-Arch. i Schwerin. Freundtlicher, Viilgeliibter Vette

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-06-21)
21. Juni 1629 Datum tilføjet af Modtageren. . Til Frederik Günther . Han skal indhente Oplysninger om Kanonstøbningen i Sverig. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Sieh zu, ob du beii ihm Af Fegræus’s Relation til Gustav Adolf af 5. Juli 1629, hvori han fortæller, at Dav

BREV TIL: af Danmark, Ulrik; Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1629-06-22)
22. Juni 1629 . Til Hertug Ulrik og Klavs Daa . Om Overførelsen af Morgans Tropper til Holland. Et Skib skal sejle til Norge. — Geh. Ark. Epterdi Ieg formercker, at Morgan Numehr snardt er ferdig med sit folck at begiiffue sig tilskiibss, saa skaldt Skiiben befaaliss

BREV TIL: af Danmark, Ulrik; Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1629-06-22?)
22. Jnni (?) 1629 . Til Hertug Ulrik og Klavs Daa . Kongen underretter dem om det Rygte, at Hertugen af Gottorp lader hverve Knægte for at besætte Skansen i Eiderstedt. — Geh. Ark. Vdi myn skriffuelse til eder, ued daaniel von Bockualdt Var Oberstvagtmester (Lackmann,

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1629-06-28)
28. Juni 1629 . Til Klavs Daa . Om Optagelsen af tydske Knægte i Oberst Ferentz’s Regiment om Aftakning af de franske og skotske Folk, om Troppedislokationer og om Opbevareisen af Skyts og Munition paa Rendsborg Slot. — Geh. Ark. Memoriall Paa Riigens Raad Clauss daa

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1629-06-30)
30. Juni 1629 . Til Klavs Daa . Kongen erklærer sig overbevist om, at Niels Krag snarest muligt vil indfinde sig for at opfylde sin Pligt, men udtaler sig imod at lade Steinberg blive alene hos Tropperne. Et Skib skal overføre Hertug Ulrik til Holland. De Kejserliges Udmarsch f

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-06/1629-08)
Juni—Aug. 1629 . Til Frederik Urne . Han skal skaffe Oplysninger om Esrom Mølle, som Maleren Povl Rumler ønsker at faa. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Poffuell Maler haffuer begerett Esseroms Mølle, Saa effterdi ieg ingen effterrettningh om Samme møllis thill-stand vee

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1629-07?)
Juli 1629 Først i Juli Maaned rømmede de kejserlige Tropper Krempe (Fridericia, anf. Skr. I, 110 f., jvfr. ovfr. S. 205 f.). . Om Udstedelsen af et Pas for de Kejserlige til at føre Munition bort fra Krempe. — Geh. Ark. Ein Pass, dass dii keysserliichen dii Munition, so

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1629-07-07)
7. Juli 1629 . Til Christian Friis . Paa Grund af Sygdom har Kongen endnu ikke kunnet svare paa Rigsraadets Skrivelse. Han erklærer sig tilfreds, om M. Hans Borchardsen kan blive kaldet til Sognepræst ved Frue Kirke i Kjøbenhavn. — Geh. Ark. Riigenss Raadtz skriffuels

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1629-07-09)
9. Juli 1629 . Til Christian Friis . Om Biskop Jens Dinesen Jersin, der har aflagt sin Ed og nu skal ordineres i Kjøbenhavn, om den fornødne Optræden overfor Jyderne, om Afholdelsen af Bededage, om Afsendelsen af Rjttere til Skaane og en Sekretær til Kongen i Holsten. — Geh. Ar

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-07-09)
9. Juli 1629 Frederik Günther har paategnet: „9 Iulij 1629, Eutin“, . Til Frederik Günther . Udkast til Befalinger til Jørgen Ahlefeldt om at overlade Marqvard Rantzau sine Folk og overtage Haderslev Amt og til Kaspar von Buchwald om at overtage Segeberg Amt og bortfjerne de af

BREV TIL: af Gottorp, Frederik 3. ; FRA: Christian 4.; (1629-07-12)
12. Juli 1629 Frederik Günther har tilskrevet Datum paa dette Udkast: „Eutin 12 Iulij 1629“. . Til Hertug Frederik af Gottorp . Udkast til en Skrivelse, hvori Kongen udtrykker sin Tilfredshed med, at Ægidius v. d. Lancken har taget sig at hans Sager, og udbeder sig nærmere Unde

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-07-12~)
Omtr. 12. Juli 1629 . Til Frederik Günther (?) . Udkast til et Svar til Godske Wensin angaaende Betingelserne for Tilbagegivelsen af Nordstrand, Tønder og Femern til Hertugen af Gottorp; tillige fordres Katholikernes Fjernelse fra Frederiksstad. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark.

BREV TIL: Munk, Kirsten; FRA: Christian 4.; (1629-07-15)
15. Juli 1629 . Til Kirstine Munk . Hendes Moder Ellen Marsvin skal tage de to Tvillingdøtre (Christiane og Hedevig) til sig. — Molbechs Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kongl. Saml., 4., 985 b I sin Udgave af Brevene (I, 364) skriver Molbech, at Orig. findes i Kammerherre Vinds Eje. (K

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1629-08-18?)
18.(?) Aug. 1629 . Til Rigsraadet . Forslag med Hensyn til Befæstningen af Jylland og Skaane, Anskaffelsen af Skyts og dygtige Folk til at have Opsyn med det, Tilsynet med Norges Søforsvar, Tolden ved Ruden, Øxentoldens Udredning af de Svenske, Sundtolden og Afskaffelsen af vis

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1629-08-31)
31. Aug. 1629 . Til Rigsraadet . Det skal undersøge Omstændighederne ved det af Manderup Due begaaede Drab og bestemme, hvad der i den Anledning skal gjøres ved Gjerningsmanden. — Geh. Ark. Epthersom vy aff uorriss tydske Chanseler Levin Marschalk, der imidlertid døde

BREV TIL: Munk, Kirsten; FRA: Christian 4.; (1629-09-09)
9. Septbr. 1629 . Til Kirstine Munk . Lykønskning i Anledning af den Datter, hun har født. — Hannibal Sehesteds Afskr. i Geh. Ark., Sager vedk. Kirstine Munk Fasc. 2 Afskriftens Overensstemmelse med Originalen er bevidnet af Korfits Ulteldt, Hannibal Sehested og Hans Lindenov.

BREV TIL: Marsvin, Ellen; FRA: Christian 4.; (1629-09-11)
11. Septbr. 1629 . Til Ellen Marsvin . Kongen spørger hende, hvem der kan bedes til Faddere ved Kirstine Munks Datters Daab. — Geh. Ark. Keere Ellen, Ieg glemde vdi myn siiste skriffuelsse at skriffue dig tiill, At eptherdi den datter, kyrsten nu fyck, med ded første

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-09-20)
20. Septbr. 1629 . Til Frederik Günther . Instrux for ham paa en hemmelig Sendelse til Wallenstein, hvem han skal søge at vinde for Kongens Plan om Indførelsen af en Told paa Elben. — Geh. Ark. Weil der v: walmerode Kejserlig Hofkammerraad Reinhard von Walmerode, en a

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-09-21~)
Omtr. 21. Septbr. 1629 . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Kejseren, hvori Indkvarteringen af Tropper i Stiftet Lybek forsvares mod Biskop Johan Frederiks Klager. — Geh. Ark. Andtwordt auff dess keysserss schreiben dem B: von Breh: angeende.

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-09-28)
28. Septbr. 1629 . Til Frederik Urne . Et Brandjern skal føres fra Kronborg til Frederiksborg. Smeden Kaspar Fincke skal komme til Frederiksborg med Laase og, om muligt, Hængsler. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Dett Brandeiern Brandjern (ell Brandejern), Trefod (Stativ

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-12-03)
3. Decbr. 1629 . Til Frederik Günther . En Række Klagepunkter, som han skal forebringe den engelske Gesandt med Hensyn til mangelfuld Opfyldelse fra Englands Side af Traktatens Bestemmelse om Størrelsen af det Hjælpekorps, der skulde stilles, og angaaende Føreren for dette, Gen

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-12-08)
8. Decbr. 1629 Fred. Günther har paategnet: „Gluckstadt 8 Decemb: 1629.“ . Til Frederik Günther . Angivelse af de Betingelser, paa hvilke Kongen vil gaa ind paa et af den engelske Gesandt foreslaaet Møde mellem Befuldmægtigede fra begge Sider — Geh. Ark. Weiill der En

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-12-09)
9. Decbr. 1629 Datum paategnet af Fr. Günther. . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Kaj Ahlefeldt om at forhandle med Albert Baltser Berns om Opkjøb af et Parti Fyrretømmer i Mark Brandenborg. — Geh. Ark. An key v: Aanefeldt, dass er mit Albret Balsser

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-12-09)
Omtr. 9. Decbr. 1629 Fr. Günther har noteret Datum, 10. Decbr. 1629, paa Brevet, men 9. Decbr. ere de udstedte Privilegier for Glückstadt daterede (Reg. Dan.), og denne Dag forlod Kongen Glückstadt (Danske Saml. V, 72). . Til Frederik Günther . Udkast til et aabent Brev, hvori

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1629-12-10)
10. Decbr. 1629 . Til Frederik Günther . Han skal begive sig til Hamborg og der tale med en Bjergmand og lade trykke og uddele det aabne Brev om Begunstigelser for dem, der nedsætte sig i Glückstadt. Han skal opspørge Nyheder fra Mødet i Lybek. Den Slusebygger, der har været Ta

BREV TIL: Vind, Iver; FRA: Christian 4.; (1629-12-26)
26. Decbr. 1629 . Til Iver Vind . Kongens Bemærkninger til de af den svenske Konge opstillede Betingelser for en Fred mellem sig og Kejseren. — Geh. Ark. Rationes, qvare puncta illa mihi communicata Impe: Roma: offerri non possint Selve Ordlyden af de paa dette Tidspu

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-01-12)
12. Januar 1630 Datum efter Frederik Günthers Paategning. . Til Frederik Günther . Optegnelser om forskjellige Breve, han skal udfærdige, nemlig til Jørgen Ahlefeldt om en Pige ved Navn Kathrine Hinzes, til Wallenstein, til Henrik Rantzau om Fældning af Tømmer, til Foppius van

BREV TIL: Friis, Christen; Rantzau, Frants; FRA: Christian 4.; (1630-01-24)
24. Januar 1630 . Til Christian Friis og Frands Rantzau . Kongen udtaler sin Mistanke om Mitzlaff, som skal arresteres. — Geh. Ark. Wdi denne morgen for predicken uaar den tydtske Chanseliist Phiilip Philip Julius Bornemann. huoss mig och mig paa ederss uegne Referer

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-01-31)
31. Januar 1630 Til Frederik Günther . Et Brev til Kongen af Frankrig om Silkehandelen skal forandres. — Geh. Ark. Ich habe dii schreiben ahn den kö: in fran: durchgeseen vnd sii meiner meiinung nach nit befunden. Alss sollestu dich daruber machen vndt den briiff, den

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-02-05)
5. Febr. 1630 Til Frederik Urne . Om Nedbrydningen af en Hønseovn paa Frederiksborg og om Udbetaling af Penge og Udlevering af Øl til Haandværkerne. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Iørgen Bewer Murmester Jørgen Bebber (eller Bæver), se Brevene 1632—35 S. 25. skall bryd

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-02-07)
7. Febr. 1630 . Til Frederik Günther . Om Udfærdigelsen af Breve til Ditlev Rantzau og Greven at Schaumburg om Udbedring af Digerne i Egnen om Glückstadt. — Geh. Ark. Daa soll ein Schreiiben ahn H: detloff Randtzou gemacht werden, dass er dii Maaskleuthe daahin halthe

BREV TIL: Urne, Christoffer; Weyle, Christen Jensen; Hasebart, Wichmann; FRA: Christian 4.; (1630-02-19)
19. Febr. 1630 . Til Frederik Urne, Dr. Christen Jensen og Mag. Vichmand Hasebart I Randen er tilskrevet: „F: kirsten Munckis borttreisen an rørendis, thill mig, Hoffpredikanten och M: Wigtman.“ Dr. Christen Jensen var Hofprædikant 1627—35 (Grundtvig, Medd. fra Rentekamm

BREV TIL: Urne, Frederik; Weyle, Christen Jensen; Hasebart, Wichmann; FRA: Christian 4.; (1630-02-20)
20. Febr. 1630 . Til Frederik Urne, Dr. Christen Jensen og Mag. Vichmand Hasebart Det maa formodes, at Brevet ligesom det forrige er til alle disse tre, men det er ikke udtrykkelig nævnet. I Randen staar kun: „Widere om F: kirstens reise.“ . Kongen angiver fler

BREV TIL: Urne, Frederik; Rothkirch, Wentzel ; FRA: Christian 4.; (1630-02-20)
20. Febr. 1630 Til Frederik Urne og Wentzel Rothkirch . De skulle undersøge og melde Kongen Manglerne ved Folkenes Sengklæder paa Frederiksborg og indrette et Værelse til Drengene sammesteds. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Frederich wrne och Marskalcken Wentzel Rothkir

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-03-01)
1. Marts 1630 . Til Frederik Günther . Der skal udf'ærdiges Kreditiv og Instrux for Landkansleren, som skal søge at opnaa, at Hertugerne af Celle gjenoptage deres engang vundne Sag ved Kammerretten om fri Sejlads paa Elben. Alle Papirer vedkommende Striden mellem Prins Christia

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1630-03-07)
7. Marts 1630 . Til Christian Friis . De to nærmeste Onsdage skal der holdes latinsk Prædiken paa Kjøbenhavns Slot af Professorer. — Geh. Ark. Der skall en aff professoren ansiigiss at prediicke Latinę Om latinske Prædikener tor Hoffet se Rørdam, Kjøbenhavns Universit

BREV TIL: Leiel, Morten Madsen; FRA: Christian 4.; (1630-03-13)
13. Marts 1630 . Til Biskop Morten Madsen . Kongen sender ham til Fru Kirstine Munk en Afskrift af sit Brev til hendes Moder, hvori det paalægges denne at afstaa Datteren Boller og Rosenvold. Fru Kirstine skal udstede en Revers. Om et Kongen tilhørende Klenodie. — Geh. Ark.

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-03-19)
19. Marts 1630 Datum tilføjet med Frederik Günthers Haand. . Til Frederik Günther . Udkast til en Instrux for Oynhausen, der skal underhandle med Wallenstein om de meklenborgske Hertugers Restitution, om Hamborgernes Klager over Elbtolden og om Grev Valdemar Christians Anbringe

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-03-19)
19. Marts 1630 Datum tilføjet med FrederIk Günthers Haand. . Til Frederik Günther . Der skal udfærdiges en Skrivelse til Hamborg. Oynhausen skal overfor Wallenstein forsvare, at Hertug Ulrik er traadt i Generalstaternes Tjeneste. — Geh. Ark. Eiin schreiben A

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1630-03-21)
21. Marts 1630 . Til Rigsraadet . Fremstilling af den Fare, der truer fra Sverigs Side, og af den Optræden herimod, man bør forsøge. Rigsraadets Betænkning herover forlanges. — Geh. Ark. Aarsagen, huorfor uy Riigens Raad, som udi negden erre Nemlig Klavs Daa, Christof

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-03-23)
23. Marts 1630 . Til Frederik Günther . Af en Chiffernøgle skal Axel Arenfeldt have et, Kongen et andet Exemplar. Oynhausen skal have sin Instruktion med Tilbehør for snarest at komme afsted. — Geh. Ark. Dass Eiine von dissen Cifferen Soll Axell Arenfeldt Axel Arenfel

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-03-25~)
Omtr. 25. Marts 1630 . Til Frederik Urne . Murmesteren Jørgen Bebber skal opgive, hvad han vil have for en Del Arbejde ved Frederiksborg, og naar det kan blive færdigt. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Frederich wrne skall erfare aff Iørgen Bewer, huad hand for effterføl

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-03-26~)
Omtr. 26. Marts 1630 . Til Frederik Urne . Om den kunstige Æggeudrugning paa Frederiksborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Huoreffter Frederich wrne sig skall rette. Naer de kyllinger kommer ud aff de egh, som udi offnen lagtt er Om den kunstige Hønseudrugnin

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1630-04-04)
4. April 1630 . Til Rigsraadet . Kongen erklærer, at det ikke har været hans Mening at begynde Krig med Sverig, men udtaler sig om Nødvendigheden af at holde en lille Flaade i Søen for at forhindre dette Riges Overgreb. — Geh. Ark. Danmarckiss Riigiss Raad, som heer t

BREV TIL: Friis, Christen; Rantzau, Frants; FRA: Christian 4.; (1630-04-14)
14. April 1630 . Til Christian Friis og Frands Rantzau . Kongen ytrer sig om de hanseatiske Gesandters Andragende og meddeler det Svar, der er givet de hamborgske Gesandter paa deres Anmodning om Elbtoldens Afskaffelse Orlogsskibene, som til Elben i ØsterSøen, kunne foreløbig h

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-04-17)
17. April 1630 . Til Frederik Günther . Om hans Underhandlinger med en spansk Afsending angaaende Handelen mellem de to Lande. — Geh. Ark. Dein Schreiiben habe ich bekommen vndt darauss vernommen, wii weiidt du mit den sachen gekommen biist 29. Marts havde Frederik Gü

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-04-25)
25. April 1630 . Til Frederik Günther . Kongen udtaler sin Tilfredshed med, at Hamborgerne paaberaabe sig Fredstraktaten i Lybek, hvorved alt, hvad der var passeret i Krigen, ophævedes, thi dette maa da ogsaa gjælde det af Hamborg erhvervede Privilegium. — Geh. Ark. M

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-05-07~)
Omtr. 7. Maj 1630 . Til Frederik Günther . Udkast til en Instrux for Oynhausen, som skal underrette Tilly om Hamborgernes Overgreb. Tillys Gesandt v. Ruepp har kun fremsat almindelige Talemaader. — Geh. Ark. Memorial auff Moridtz herman v: Onhaussen Moritz Hermann v.

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1630-05-10)
10. Maj 1630 . Til Rigsraadet . Dets Betænkning om Tilvejebringelse af Ligevægt mellem Udgifter og Indtægter, om Forøgelse af Midlerne til St. Annæ Bros Bygning, om det nedbrændte Kronborg Slots Istandsættelse og om Fuldendelsen af flere halvfærdige Fæstninger forlanges. — Geh.

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1630-05-12)
12. Maj 1630 . Til Rigsraadet . Kongen meddeler det, at der er glædelig Udsigt til et Forband med Generalstaterne, og forlanger dets Betænkning om, hvorledes man bedst skal gribe Sagen an. — Geh. Ark. Wy haffuer Eder Naadigst icke uyllid forholde, huorlediss oss er ko

BREV TIL: von Pentz, Christian; Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-05-30)
13. Maj 1630 . Til Christian Pentz og Frederik Günther . De skulle modtage Gesandterne fra Lybek og Bremen, tilkjendegive dem, at Kongen beklager Striden med Hamborg, og forklare dem, hvorfor han nu ikke kan give dem Audiens. — Geh. Ark. Vnser Gubernator alhii Nebenst

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-05-17~)
Omtr. 17. Maj 1630 . Til Frederik Günther . Han skal udfærdige en Skrivelse til Wallenstein om, at Kongen vil sende Hertug Ulrik til Tydskland, og en lignende til Pappenheim, hvori skal omtales Hamborgs Overgreb. — Geh. Ark. Schreiben, so gemacht werden sollen:

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1630-05-17)
17. Maj 1630 . Oberstlieutenant Moritz Hermann v. Oynhausen Udenpaa Brevet har Fr. Günther skrevet: „Konigl. Mtt memorial wegen Obr: Leut: Oinhausen Verrichtungen“. skal paa sin Rejse forhøre, om Daniel Bartel v. Plessen er villig til at overtage Stillingen som (tydsk) Kancellif

BREV TIL: Friis, Christen; Rantzau, Frants; FRA: Christian 4.; (1630-05-20)
20. Maj 1630 . Til Christian Friis og Frands Rantzau . Kongen sender dem nogle Breve fra Axel Arenfeldt i Holland og omtaler, hvad denne har skrevet til ham. Hamborgernes Stridslyst aftager. Kongen ønsker Efterretninger om den svenske Expedition til Tydskland. Han fortæller den

BREV TIL: Kruse, Gabriel; FRA: Christian 4.; (1630-06-05)
5. Juni 1630 . Til Gabriel Kruse . Befaling til ham at ankre med Flaaden saa nær ved Glückstadt som muligt. — Afskr. i Sjæll. Tegn. XXIV, 408. Du schallt med Floden sette her vnder Festningen saa ner, som dett till gaffns schee kand. Naar F[l]oden Setter, da schall af

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-06-18~)
Omtr. 18, Jnni 1630 Frederik Günther har paategnet paa Brevet: „ausgefertiget 18 Iunij 1630“, og Ordren findes ogsaa med dette Datum i Patenten. Til Frederik Günther . Udkast til en Ordre til Gouvernøren i Glückstadt om at holde Mandtal og Mønstring og ikke tillade Soldaterne a

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-06-29)
29. Jnni 1630 Frederik Günther har paategnet Brevet: „29 Iunij 1630. Gluckstadt“. Skrivelsen til Hertug Adolf Frederik udfærdigedes ogsaa 29. Juni (Ausländ. Reg.). . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Hertug Adolf Frederik af Meklenborg om Udbetalingen af hans P

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-06-30)
30. Juni 1630 . Til Frederik Günther . Kongen tilstiller ham en Del Punkter, han har optegnet om Hamborgernes Færd, paa Grundlag af hvilke han skal udarbejde en Fremstilling til Brug for de lybekske og bremiske Gesandter. — Geh. Ark. Weiill dii Lybske vndt Brehmske de

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1630-06-30~)
Omtr. 30. Juni 1630 . Klagepunkter mod Hamborgerne. — Geh. Ark. Wass man dii von Hamburch zu beskiildigen hatt. 1. Dass sii von den vntherthanen zollen genommen, vndt ob ess skon directo vnther den nahmen dess zolss nit geskeen, so seindt dii waaren ihnen doch

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-07-08)
8. Juli 1630 Datum er tilføjet af Frederik Günther. . Til Frederik Günther . Kongen forlanger en Afskrift af Comargos Brev. — Geh. Ark. Laass Gomargos briiff auss copieren vndt sende ess heer, wan dii klocke 7 ist Tilly, hvem Kejseren i Slutningen af Maj havde overdra

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-07-09)
9. Juli 1630 Datum: „9 Julij 1630. Gluckstad“ er tilføjet af Frederik Günther. . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Comargo, der opfordres til at underrette Kejseren om, at Hamborgerne holde Glückstadt blokeret. — Geh. Ark. Eiin schreiben ahn Gomargo m

BREV TIL: Rantzau, Henrik; FRA: Christian 4.; (1630-07-14)
14. Juli 1630 . Til Henrik Rantzau . Han skal i en hemmelig Audiens hos Wallenstein forestille denne, at Kongen ønsker hans Hjælp til at erholde en foreløbig Tilladelse for 3 Aar til at hæve Told paa Elben. — Geh. Ark. Du sollest deiinen fleiiss anuenden, dass du gehe

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-07-22)
22. Juli 1630 . Til Frederik Urne . Han skal straffe Uordener paa den nye Vej i Frederiksborg Len. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Der ieg nu sidst drog fra Frederichsborgh thill kiøbenhaffn Kongen var kommen tilbage til Kjøbenhavn 18. Juli (Danske Samlinger 2. R. III,

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-08-24)
24. Aug. 1630 . Til Klavs Daa . Ordrer om det forestaaende Angreb paa Hamborgs Flaade. Om en vedføjet Angrebsplan forlanges hans Betænkning. — Afskr. (efter Orig. hos Holberg) i Kgl. Bibl, Ny kgl. Saml., Fol. 626. Den orig. Efterskr. Efterskriften formodes at høre til dette Bre

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1630-08-24)
24. Aug. 1630 . Plan for Angrebet paa den hamborgske Flaade. — Geh. Ark. Ordinandtz, huorepther worriss flode sig skall Rette. Ingen skall gaa till anckers, eptherad floden er passerid helligland, vdenad Natten dem dertiil torarsager eller och Strømmen gaar de

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1630-08-29)
29. Aug. 1630 . Ny Befaling om Angrebet paa den hamborgske Flaade. — Geh. Ark. 1. Oldenborg … Søger ded Ham: skiib, som ligger foran. Spes .... Hummere[n] Søger ded ... 2 Skiib. Nelleblaad Hauhesten Søger ded .

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-08-30)
30. Aug. 1630 . Til Klavs Daa . Ordre om Flaadens Angrebsmaade for at forhindre, at der skydes forbi. — Geh. Ark. Ded er forglemdt vdi en hast, at floden Skall befaaliss, at dii skall Sancke thuende tou sammen, naar dy skall griibe nogen an, och sette huoss hannem, p

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-09-02)
2. Septbr. 1630 . Til Klavs Daa . Forbud mod at lade et hamborgsk Skib, der formodes at føre Breve eller Underhandlere, komme Flaaden nær. — Geh. Ark. Ieg Seer en Boiierdt komme ymod oss, Som vdenthuiffuell haffuer breffue eller discurs att føre, huilcken du inted ska

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-09-03)
3. Septbr. 1630 . Til Klavs Daa . Kongen meddeler ham sine Iagttagelser af Fjendens Flaade og befaler, at den bageste Afdeling af den fornemmelig skal angribes som formentlig indeholdende de anseligste Skibe. — Afskr. (efter Orig. hos Holberg) i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., Fol.

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-09-03)
3. Septbr. 1630 . Til Klavs Daa . Saafremt Vinden ikke bliver gunstig, bør Angrebet opsættes. — Geh. Ark. Saaframdt att ded ycke køler Uden Tvivl: kuler. , att man kan raade Lægge paa Rad. Skiiben, daa er ded best att biie en anden tiid. Vale. Aff Spes den 3 Sep: Ann

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-09-04)
4. Septbr. 1630 Til Klavs Daa . Betaling om, at nogle Koffardiskibe skulle holde sig tilbage, indtil Udfaldet af næste Dags Kamp viser sig. Hvis Flaaden slaar sig igjennem Fjenden, bør den samles ved Glückstadt. Kongen er ved godt Haab. — Geh. Ark. Dyn Skriffuelsse fl

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-09-04)
4. Septbr. 1630 . Til Klavs Daa . Kongen udtaler, at der den følgende Dag maa kæmpes paa en anden Maade end denne Dag. — Geh. Ark. Den Maaner at fechte paa, Som uy haffde for y dag Om Kampens Gang 4. Septbr. og de følgende Dage se Molbechs Udg. af Brevene 1, 426 f., L

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-09-04)
4. Septbr. 1630 . Til Klavs Daa . Han skal underrette Kaptajnerne om Kongens Vilje og alvorlig tilholde dem at gjøre deres Pligt. Styrmændene mene, at Floden vil komme tidlig den næste Morgen. — Geh. Ark. Aldt ded, du begeerer at uyde, ded haffuer Ieg laadiid dig uyde

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-09-05)
5. Septbr. 1630 . Til Klavs Daa . Kongen bebrejder ham hans „store Alteration“ og hævder Nødvendigheden af at slaa til. Der er Proviant nok om Bord og intet Skib er for stort til at gaa ind i Stør. — Geh. Ark. Dyn Skriffuelse haffuer Ieg bekommid och deraff dit betenc

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-09-06)
6. Septbr. 1630 . Til Klavs Daa . Befaling om den Kurs, han skal tage med sine Skibe. — Geh. Ark. Saaframdt den Alsommechtigste wiil giiffue lycke till, at uorriss geleiidtzmend uyl continuere derriss geleiide framybedre, Som hiidindtill skeed er, Saa kan Ieg ganske

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1630-09-08)
8. Septbr. 1630 . Til Klavs Daa . Ordrer med Hensyn til Flaadens Proviantering og Fordeling, saaledes at nogle Skibe sejle hjem og Resten forbliver paa Elben, de fremmede Baadsmænds Aftakning, Losning af Tømmer og Landsættelse af Soldaterne. — Geh. Ark. Riigenss Admir

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-09-09)
9. Septbr. 1640 . Til Frederik Günther . Han skal lade tage Afskrift af nogle Breve til at sende til Henrik Holck og forfatte en latinsk Beretning paa Vers eller Prosa om den Skanse, Kongen har ladet anlægge. — Geh. Ark. Du sollest Ein von dii dynger lassen ausskreibe

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-09-14)
14. Septbr. 1630 . Til Frederik Günther(?) . Der skal skrives til Hertugen af Gottorp om at forhindre, at Hamborgerne opkjøbe Korn hos hans Undersaatter. — Geh. Ark. Daa soll ein schreiben ahn den herdtzogen von holstein gemacht werden, dass ich in erfaarung komme, da

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1630-09-25~)
Omtr. 25. Septbr. 1630 . Udkast til et Svar til Generalstaternes Gesandt angaaende den hamborgske Strid. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Resolution auff der Stathen gesanthen anbringen Den nederlandske Resident i Hamborg Foppius van Aitzema overbragte 24. Septbr. i Rend

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-10-13~)
26. Septbr. 1630 Datum tilføjet med Frederik Günthers Haand. . Til Frederik Günther . Udkast til et aabent Brev om, at der (i Hertugdømmerne) skal betales Told af ethvert Stykke Kvæg, der drives derigjennem med Undtagelse af det, som skal opstaldes i Landet og tilhører Adelen.

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-10-13~)
Omtr. 13. Oktbr. 1630 . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Hertugen af Gottorp om Nødvendigheden af at besætte Neustadt med en stærk Garnison, i hvilken Anledning Hertugen anmodes om at paalægge de omliggende Egne at bidrage til dens Underhold. — Geh. Ark.

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-10-13)
13. Oktbr. 1630 Frederik Günther har paategnet: „Newstadt 13 Octob: 1630“. . Til Frederik Günther . Omarbejdet Udkast til en Skrivelse til Hertugen af Gottorp om Nødvendigheden af at forsyne Neustadt med en ordentlig Garnison. — Geh. Ark. Eiinen Briiff an her: fri: zu

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-10-16)
16. Oktbr. 1630 . Til Frederik Günther . Om Udarbejdelsen og Trykningen af en Piece i den hamborgske Strid. Nyheder om den svenske Konge udbedes. — Geh. Ark. Du mussest nit vergessen, dass dii zeiitung gemacht vndt gedruckt werden vonwegen der ham: Auocatorio Muligvis

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1630-10-26)
26. Oktbr. 1630 . Ordre om det Forhør, den tydske Sekretær Lebzelter i Stade skal underkaste Kaptajn Wickeler med Hensyn til de hamborgske Soldaters morderiske Overfald paa Kongen. — Geh. Ark. Wnser Sekretariuss Lebzelther Christopher Lebzelter var Sekretær i det tydske

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-11-04)
4. Novbr. 1630 . Til Frederik Günther . Han skal underhandle med Wartensleben om at overtage Stillingen som kongelig Raad. Der skal svares Hertugen af Gottorp med at tilbyde ham Halvdelen af Tolden i Rendsborg. — Geh. Ark. Miit wartessleben sollestu tractiren, dass er

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-11-07)
Omtr. 7. Novbr. 1630 ? Kongens Brev synes nærmest at være et Udkast til en Skrivelse, som 7. Novbr. 1630 udfærdigedes til Foppius van Aitzema som Svar paa et Indlæg af ham at 3. Novbr. (Ausländ. Reg.). Ganske sikkert er det dog ikke, og muligvis hører Brevet til 1631. Til Frederik Günthe

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1640-11-10)
10. Novbr. 1630 Datum er tilføjet af Frederik Günther. . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Ditlev Rantzau om Penge, hvormed Marsklandene skulle underholde et Kompagni i Glückstadt, og til et aabent Brev til Besætningen i Justitieskansen om at d

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-11-10)
10. Novbr. 1630 Datum er tilføjet af Frederik Günther. . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Henrik Brun om at betale Konrad Nell den Kongen skyldige Sum. — Geh. Ark. Ein schreiben ahn henrichuss brun Er det den samme Heinrich Brun, der 1. Juni 1627 fik

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-12-07)
7. Decbr. 1630 . Til Frederik Urne . Om Fældning af et Par Træer ved Nøddebo og Udsøgning af nogle ranke Elletræer. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Der skall bestilllis tho eller thre bønder udi Nødeboe med øxer, som der Strax hoes kand hugge itt thræ eller to om udi ef

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-12-13)
13. Decbr. 1630 . Til Frederik Urne . Han skal forhøre, om man i Helsingør kan faa engelske Sengetæpper til Kjøbs. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Send bud ad helsingøer till och lad erfare, om ingen aff de Engelske decker er der thill kiøbs, som mand bruger till att le

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-12-14)
14. Decbr. 1630 . Til Frederik Günther . Befaling om at begive sig til Holsten og der tale med Henrik Rantzau om Kongens Plan at sende Hertug Ulrik til Kurfyrsterne for at erholde deres Samtykke til Elbtolden. — Geh. Ark. Du sollest deiine gelegenheidt darnach riichte

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-12-17)
17. Decbr. 1630 Frederik Günther har paategnet: „Friderichsburg 17 Decemb: 1630“. . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Hertugen af Gottorp med Svar paa de af dennes Gesandt forebragte Punkter om en Kongen tilføjet Fornærmelse, Hertugens Neutralitet, Neustadts Si

BREV TIL: Rantzau, Henrik; FRA: Christian 4.; (1630-12-18)
18. Decbr. 1630 . Til Henrik Rantzau . Kreditiv for Frederik Günther. — Geh. Ark. Ich habe kegenwertigen Meiinen Secretarium Frederik Günther, se ovfr. S. 303. , So diir wol bekandt, abgefertiget, mit diir etzliche Sachen halber zu reeden. Alss Sollestu solchess von i

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-12-20)
20. Decbr. 1630 . Til Frederik Urne . En Tømmermand og nogle Bønder skulle møde ved Middagstid. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Tømmermanden Saa och de bønder, som sidst var bestilltt att møde ued Nødeboe søe Jvfr. ovfr. S. 302. , skall vere tillstede thill middag, naer

BREV TIL: Munk, Kirsten; FRA: Christian 4.; (1630-12-27)
27. Decbr. 1630 . Til Kirstine Munk . Kongen retter en Række Bebrejdelser mod hende og melder hende, at Lensmanden Lavrits Ebbesen og Biskop Morten Madsen skulle tilkjendegive hende hans Vilje. — Langebeks Afskr. (efter Orig. i det Rosenholmske Arkiv 1741) i Geh. Ark., Sager ve

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630?)
1630 Tidspunktet for Affattelsen af denne Memorial kan ikke bestemt angives. I April 1630 var Kongen først bleven bekjendt med Elbprivilegiet af 1628 (se ovfr. S. 262). og Memorialen maa altsaa være skreven senere. Nogle af Udtrykkene minde om Brevet til Kejseren af 9. Oktbr. (se ovfr. S.

BREV TIL: Urup, Axel; FRA: Christian 4.; (1630?)
1630 ? Til Tidsbestemmelse af dette udaterede Brev kan mærkes, at det ikke kan være ældre end 1627, i hvilket Aar (31. Marts) Axel Urup fik Bestalling som Ingeniør (den ovfr. nævnte Bestallingsliste), næppe kan hidrøre fra Krigsaarene og maa være ældre end omtr. 1632, fra hvilket Aar Konge

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1631-01-05)
5. Januar 1631 . Til Rigsraadet . Grunden til dets Sammenkaldelse er Kongens Plan om Anlæg af en Fæstning til Sikring af Jylland, hvorom dets Betænkning forlanges. — Geh. Ark. At uy Riigenss Raad paa denne tiid til oss haffuer ladid kalle 6. Decbr. 1630 var Rigsraadet

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1631-01-07)
7. Januar 1631 . Til Rigsraadet . Hensigtsmæssigheden af en Alliance med Generalstaterne til Beskyttelse af den fri Handel i Østersøen og Nordsøen i Anledning af Sverigs Overgreb henstilles til dets Overvejelse. — Geh. Ark. Eptherdi den Allianse ymellom kon: y Suerrig

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1631-01-07)
7. Januar 1631 . Til Rigsraadet . Om Nødvendigheden af at sørge bedre end hidtil for de udskrevne Søtolk med Besolding og Bolig. — Geh. Ark. Ded er Riigenss Raad bekendt, Med huad besuerlighed Man bringer Søefolckid til ueiie, Naar floden skall vdrystis, Och at ded ko

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1631-01-07)
7. Januar 1631 . Til Rigsraadet . Der maa tænkes paa Midler til at fremtvinge Overholdelse af Regeringens Befalinger. — Geh. Ark. At Mandaterne ynted holliss, menss leggiss hen, Naar dy erre lest, ded er huer man bekendt. At Befahlingerne ynted Eptherkommiss

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1631-01-18~)
Omtr. 18. Januar 1631 . Ordre om Udstedelsen af et Rekreditiv (for Oberst Comargo) til Tilly. Mundtlig skal der udtales en Lykønskning i Anledning af dennes Udnævnelse til Overgeneral for den kejserlige Hær. — Geh. Ark. Eiin Recreditif ahn Tillj. Ihn kegenward

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-01-26)
26. Januar 1631 . Til Frederik Günther . Et Svar paa Kejserens Skrivelse skal opsættes. Hamborg maa gjøre en Indrømmelse, før Kongen overgiver Striden til Kommissionskjendelse. — Geh. Ark. Dass keiisserliche Schreiben ahn mihr wiiauch dess sollititanten schreiben ahn

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-01-28)
28. Januar 1631 . Til Frederik Günther . Han skal svare Kurfyrsten af Sachsen, at hvis Kongen havde faaet tidligere Underretning om den forestaaende Sammenkomst, havde han sendt Gesandter til den, og bringe ham en Nytaarshilsen. — Geh. Ark. Auff dess Chur: von Saxen s

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-02-03)
3. Febr. 1631 . Til Frederik Günther . Modbemærkninger mod en kejserlig Skrivelse med Forslag om Bilæggelse af den hamborgske Strid. — Geh. Ark. Ich wberskiicke diihr hiibei dass keysserliche schreiben, so gesteren hinthergebliiben Kejseren havde ved en Skrivelse af 2

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-02-08)
8. Febr. 1631 . Til Frederik Günther . Der skal skrives til Henrik Rantzau om noget Tømmer, som Hertugen af Gottorp har lovet Kongen, og til Christian Pentz, der skal forhandle med Jakob Morse om Tilbageleveringen af det engelske Halsbaand og om Betalingen af hans Tilgodehavend

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-02-09)
9. Febr. 1631 . Til Frederik Günther . Instrux i Anledning af hans Rejse til Kursachsen med Prinsen, dels med Hensyn til den paatænkte Forbindelse mellem denne og Kurfyrstens Datter, dels for at bevæge Kurfyrsten til af yderste Magt at støtte sine Trosfæller i Tyskland ved Dann

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-02-16)
16. Febr. 1631 . Til Frederik Günther . Yderligere Instrux for ham med Hensyn til hans Forhandlinger med Kurfyrst Johan Georg om Maaden, hvorpaa den paatænkte nye Hær skal dannes og organiseres. Kurfyrsten bør love at holde Kongens Opfordring hemmelig. — Geh. Ark. Daa

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-02-18~)
Omtr. 18. Febr. 1631 . Til Frederik Günther . Han skal begive sig til Hamborg og ved Forhandling med nogle af de fornemste i Staden søge at opnaa Tilbagegivelse af de tagne Skibe og Varer samt Udbetaling af en Skadeserstatning, inden den kejserlige Kommission begynder sin Virks

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-02-18)
18. Febr. 1631 . Til Frederik Günther . Han skal i Hamborg kjøbe en Diamantring, som skal blive betalt til en med Sælgeren aftalt Tid. — Geh. Ark. Wnser Secretarius Sol zu hamburch beii Alberto Dionisio Albertus Dionis eller Dionysius, tidligere Møntmester i Glückstad

BREV TIL: Sachsen, Johan Georg; FRA: Christian 4.; (1631-02-20)
20. Febr. 1631 . Til Kurfyrst Johan Georg af Sachsen . Kreditiv for Frederik Günther. — Haupt- u. Staats-Archiv i Dresden. Freundtlicher, vilgelibter Vetter, Schuager vndt bruder, Ahn E: L: habe ich kegenwertigen meinen Sekretarium abgefertiget, Sachen von importantie

BREV TIL: af Danmark, Sophie; FRA: Christian 4.; (1631-03-25)
25. Marts 1631 . Til Enkedronning Sophie . Kongen fraraader hende før efter Sommerens Forløb at indlade sig i Underhandlinger med Tilly.— Universitetsbibl. i Rostock. Freundliche, Herdtzuiilgeliibte frau Mutter, Ich habe von miinem leiib Medico Henning Arnisæus. das

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1631-04-04)
4. April 1631 . Til Tolderne i Sundet . Befaling til at forstrække Smeden Kaspar Fincke med 300 Rdl. — Geh. Ark. Worriss Tollere vdi Helssingør skall forstrecke Cassper fincke 18. Januar 1631 havde han faaet Bestalling som Klejnsmed paa Kjøbenhavns, Kronborg og Freder

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-04-12~)
Omtr. 12. April 1631 . Til Frederik Urne . Besked om en Del Arbejder, der skulle udføres paa og ved Frederiksborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Ordinantz, huoreffter F.rederich wrne Sig skall rette. 1. Hand skall giøre flittig anfodring hoes Stadtholderen o

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-05-01)
1. Maj 1631 . Til Frederik Urne . Om Brolægningen af en Plads paa Frederiksborg, om Salget eller Udlejningen af en Gaard og om Æggeudrugningen. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Du skalltt giøre flittig anfodring hoes Stattholderen om pladzen att legge paa Frederichsborgh

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-06-05)
5 Juni 1631 . Til Hertug Adolf Frederik af Meklenborg . Kongen fastholder sin tidligere Udtalelse; han vil ikke ubesindig indvikle sig i en ny Krig, men vil heller ikke helt opgive sine Trosfællers Sag. Han alviser med Bestemthed, at han er Skyld i Hertugens ulykkelige Stilling

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1631-06-18)
18. Juni 1631 . Til Rigsraadet . Forlangende om, at Raaderne herefter hver for sig skulle indgive skriftlig Betænkning over Kongens Forslag. — Geh. Ark. Eptherdi wy formedelst den Allerhøiistes Nadige hielp Numehr En Rom tiid haffuer forrestanden disse Riiger och Land

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1631-06-22)
22. Jnui 1631 . Til Rigsraadet . Under Henvisning til dets tidligere Udtalelse om Hensigtsmæssigheden af at befæste Landet saa nær ved den tydske Grænse som muligt gjør Kongen opmærksom paa, at det Sted, som bedst egner sig til Befæstning der, er i Adelens Eje. Han spørger om,

BREV TIL: Daa, Claus; FRA: Christian 4.; (1631-06-27)
27. Juni 1631 . Til Klavs Daa . Han skal gjøre sig Umage for hos Rigsraadet at opnaa en større Bevilling til Opførelse af Boder til Søfolkene; Kongen vil ikke gjøre Udlæg paa det uvisse. — Geh. Ark. Eptherdi Ieg ynted kan See, at dy boer till Søefolckid med den yndkom

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-07-09)
9. Juli 1631 . Til Frederik Günther . Om nogle Foretagender, som Kaspar v. Buchwald skal lede ved et kjøbt holstensk Gods, med Hensyn dels til Bygningsarbejder dels til Samlingen af Jorderne under Hovedgaarden. — Geh. Ark. Verzeiichnuss, wii Cassper v: Buchwaklt Amtma

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1631-07-28)
28. Juli 1631 . Til Rigsraadet . Besvarelse af en Række Forslag fra det, bl. a. om Øxeukjøb, Øxentolden i Slesvig, Kornhandelens Frigivelse. Udskrivning af en enkelt Skat, Kommandoen over Landfolket, Skadeserstatning efter Krigen, Landets Befæstning, Ydelsen af de Kongen lovede

BREV TIL: Danmarks Rigsråd; FRA: Christian 4.; (1631-07-29)
29. Jnli 1631 . Til Rigsraadet . Om Tilvejebringelsen af Midler til at betale Kaj v. Ahleieldts Grods ved Kielerfjord med, hvilket Kongen har indladt sig paa Forhandling om at kjøbe til Anlæggelsen af en Fæstning. — Geh Ark. Proposition, Huorpa danmarckiss R

BREV TIL: Sehested, Karen; FRA: Christian 4.; (1631-07-31)
31. Juli 1631 . Instrux for Karen Sehested som Hofmesterinde for Kongens yngre Børn. — Afskr. i Kyl Bibl., Ny kgl. Saml., Ful., 626. Epthersom wy oss Elskeliige fru karren Seested Karen Sehested, Datter af Klavs Sehested og Anne Nielsdatter Lykke, Søster til Hannibal Se

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-07-31)
31. Juli 1631 . Til Frederik Urne . Om Indretningen af en Retirade og Anbringelsen af en Slagbænk paa Frederiksborg Lensregnskaberne for Frederiksborg vise, at Kongens Døtre med deres Hofmesterinde opholdt sig paa dette Slot, og Ordren angaar derfor det. . — Afskr. i Fr. Urnes

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1631-08-18)
18. Aug. 1631 . Til Christian Friis . Den paatænkte Fæstning ved Kieler Fjord, som Kongen har givet Navnet Christianspris, behager ikke Hertugen af Gottorp. Kongen tror ikke paa en Forbindelse mellem Kurfyrsten af Sachsen og Kongen at Sverig. Forskjellige Nyheder fra Tydskland.

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-09-21)
21. Septbr. 1631 . Til Frederik Urne . Grøfterne i en Vang ved Frederiksborg skulle oprenses af Bønderne eller, om disse ønske det saa, paa deres Bekostning. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Frederich wrne skall Strax lade skiffte dend wdrøddede Strødams vang Om Strødams

BREV TIL: Rosenkrantz, Palle; Arnisæus, Henning; FRA: Christian 4.; (1631-10-03)
3. Oktbr. 1631 . Til Palle Rosenkrands og Dr. Henning Arnisæus . De skulle anmode Kongens Søster om i Anledning at'Moderens forestaaende Død at tage liendes Nøgler i Forvaring for Kongen. — Geh. Ark. Pallii Rossenkrandtz Lensmand paa Vordingborg. vndt D: Arniseus

BREV TIL: Rosenkrantz, Palle; FRA: Christian 4.; (1631-10-06)
6. Oktbr. 1631 . Til Palle Rosenkrands . Befaling om at bestille Logis til Kongen og hans Søster i Rødby. — Geh. Ark. Pallii Rossenkrandtz skall bestille lossomendt vdi Rødbye till mig och myn Søster Det er vistnok Enkekurfyrstinde Hedevig, som Kongen vel vilde modtag

BREV TIL: Sehested, Karen; FRA: Christian 4.; (1631-10)
Oktbr. 1631 Det udaterede Brev maa vistnok være skrevet tidligere end det følgende, Nr. 321. . Til Karen Sehested . Befaling om Klæder, der skulle gjøres til Kongens Børn. — Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kgl. Snml., Fol., 626 Afskriften har Paategning om, at Originalen er hos Knud Bi

BREV TIL: Sehested, Karen; FRA: Christian 4.; (1631-10-31)
31. Oktbr. 1631 . Til Karen Sehested . Befaling om Kongebørnenes forestaaende Rejse for at tage mod Enkedronningens Lig. — Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., Fol., 626 Afskriften har samme Paategning som Nr. 320. . Hoffmeiistrinden Skall begiiffue sig med Børnen:

BREV TIL: Sehested, Karen; FRA: Christian 4.; (1631-11-04)
4. Novbr. 1631 . Til Karen Sehested . Hun skal alvorlig advare Kongens Datter Sophie Elisabeth mod at lade sig noget indbilde mod Christian Pentz. — Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., Fol., 626. Kerre karren Seehsted, Ieg kommer vdi Erfahring, huorlediss der er nogen

BREV TIL: Sachsen, Johan Georg; FRA: Christian 4.; (1631-11-24)
24. Novbr. 1631 . Til Kurfyrst Johan Georg af Sachsen . Kreditiv for Frederik Günther. — Haupt- u. Staats-Ardur i Dresden. Freundtlicher, liiber Vetter, Schuager vndt Bruder, Daa ess E: L: an guter leiibess gesundtheitt vndt zu dernn wolergeen woll Erginge, So wehre S

BREV TIL: Rosenkrantz, Palle; FRA: Christian 4.; (1631-11-30)
30. Novbr. 1631 . Til Palle Rosenkrands (?) . Der skal gjøres et Overslag over Enkedronningens Folk i Anledning af Afregningen med dem. — Geh. Ark. Du Skaldt nu strax tage Chanseleren Christoffer von der Lippe (se ovfr. S. 173). Och hanss Offuerberg Johannes Oberberg

BREV TIL: Rosenkrantz, Palle; von der Lippe, Christopher; FRA: Christian 4.; (1631-12-04)
4. Decbr. 1631 . Til Palle Rosenkrands og Christoffer v. d. Lippe . De skulle forelægge Kongens Søstre en Revers, hvorved de til Gjengjæld for, at Kongen har overladt dem alt det af Moderens Efterladenskaber, som de havde gjort Fordring paa, frasige sig ethvert Krav til ham i d

BREV TIL: Rosenkrantz, Palle; von der Lippe, Christopher; FRA: Christian 4.; (1631-12-04~)
Omtr. 4. Decbr. 1631 . Til Palle Rosenkrands og Christoffer v. d. Lippe . De skulle opfordre Kongens Søstre til at sende fredsommelige Mænd til at deltage i Forhandlingerne om Arvesagen. Om Tillaasning af Værelser i og Bortflytning fra Nykjøbing Slot. — Geh. Ark. Ihr

BREV TIL: Rosenkrantz, Palle; von der Lippe, Christopher; FRA: Christian 4.; (1631-12-06)
6. Decbr. 1631 . Til Palle Rosenkrands og Christoffer v. d. Lippe . Kongens Søstre skulle spørges, om de ville benytte sig af de ankomne Juvelerer til at vurdere Moderens Smykker. Om Fremgangsmaaden ved denne Vurdering. — Geh. Ark. Ihr sollet Euch wiiderum zu den Schu

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1631-12-06)
6. Decbr. 1631 . Ordre om, at intet føres bort fra Nykjøbing Slot, at Værelserne forsegles, og at de der tilstedeværende Hoffolk drage hjem, m. m. — Geh. Ark. Ordinandtz, huorepther enhuer sig skall rette. Pallii Rossenkrandtz Och Niielss krabbe Overskjænk og

BREV TIL: Rosenkrantz, Palle; FRA: Christian 4.; (1631-12-06)
6. Decbr. 1631 . Til Palle Rosenkrands . Det Arvegods, som Kongens Søstre have ladet føre om Bord, kan blive i Skibene, men disse maa da ikke afsejle. Kongens Søstre skulle tilsiges til Foraaret at sende Folk til Vurdering af Moderens Klenodier. — Geh. Ark. Ieg sender

BREV TIL: Rosenkrantz, Palle; FRA: Christian 4.; (1631-12-07)
7. Decbr. 1631 . Til Palle Rosenkrands . Kongens Søstres Revers skal han foreløbig beholde. Arvesagerne skulle forblive, hvor de ere, paa Skibene eller paa Slottet. Folkene skulle aftakkes. — Geh. Ark. Den Reuers skaldtu beholde huoss dig indtill Offuermorgen, Sa habi

BREV TIL: Gagelmann, Peter; FRA: Christian 4.; (1631-12-19)
19. Decbr. 1631 . Til Apotheker Peter Gagelmann . Forskjellige Apothekersager forlanges. — Geh. Ark. Peter Apotecker Se om Hofapothekeren Peter Gagelmann Brevene 1G32—35 S. 85. soll Eiine Skachtell full mit Rotulen mit Muschus vndt Ambra machen, So gudt Er kan, vndt

BREV TIL: Urne, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-12-20)
20. Decbr. 1631 . Til Frederik Urne . Christoffer Badskjær skal trues med Straf, hvis han ikke vil aabenbare, hvem der har advaret ham om Kongens Hensigt at sætte ham i Hullet. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Slodzherren hersammestedz och Offuerskencken Niels Krabbe. s

BREV TIL: Friis, Christen; Rantzau, Frants; FRA: Christian 4.; (1631-12-22)
22. Decbr. 1631 . Til Christian Friis og Frands Rantzau . Den engelske Afsending bør have skriftligt Svar, hvis han indgiver noget skriftligt. Den engelske Konge er uberettiget til at blande sig i Kongens Forhold til Hamborg. — Geh. Ark. Wdaff Ederss Skriffuelsse haff

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1631-12-24)
24. Decbr. 1631 . Fortegnelse over Skibe, som den følgende Sommer skulle krydse under Norge og andetsteds. — Geh. Ark. Fortegnelsen paa dii Skiib, Som tilkommende Sommer, Om gud uil, skall holle gaaendiss under Norrie, och huor ded fornøden Er. 1. Lyndormen ..

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1631)
1631 . Kongens Bemærkninger til forskjellige Spørgsmaal, som angaa hvad der skal forhandles paa et Møde af de nedersachsiske Stænder vedrørende Dannelsen af en Hær og dens mulige Forening med den svenske. — Geh. Ark. CAPITA, So bey dem neuwen Conuent in delibe

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene