Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1626-03-02)

2. Marts 1626.
Til Christian Friis.

Kongen giver ham, til Dels i Chifre, Meddelelse om Afbrydelsen af Fredsforhandlingerne i Brunsvig, Kurfyrsten af Sachsens Stilling og Freden mellem Kongen af Frankrig og la Rochelle. – Geh. Ark.

— Gud være lovet(?), siden ieg siist skreff dig tiil, daa har alting været vel(?). Dii Gesandter, som uaar til paa den Forsamling, er paa ueyen hiemad 2) . s. 7 Kurfyrsten af Sachsen skreff ieg tiil med et egit bud, om hand uylle assecurere Fridden, huorpaa hand med egen haand suarede, sig ted inted att kunde gørre 1) . Aff samme skriffuelse kan ieg mercke, att hand hafuer icke neer saa god en mening om Katholikerne som før. Fraa Gesandterne y Brunsvig, som fra Tilly och den anden 2) der er, haffuer ieg ladit affoddrit myn saluum conductum, och er den exspirerit Den ottende Huius 3) . — seer inted gerne, att denne Tractation saa slet er afløben, och haffuer samme Tractation giordt oss stor skaade, ty dii alle haffuer mendt, atti skulle haffue fexerid oss en uerhørdt Frid aff. Ted er uyst, att fridden ymellom Kongen af Frankrig och Rosel er giordt 4) . Gud give(?), att dette werck deraff kunde haffue nogen liindering. Kurfyrsten af Sachsens tiiener 5) beginder nu sielff att taale, om ted icke kunde ske, at ieg och Kurfyrsten af Sachsen kunde personlich mødis, huilckit hiidindtill haffuer uerrit Impedierit, der ted med mynder fordacht som nu haffde kundit skee huoss Kejseren, huilckit hannem bleff tilbøet, der Kongen af Englands(?) gesanter der waar. Vale. Datum wulffenbittell den 2 Martij Anno 1626.

Christian.

Udskrift: Chanseleren Her Christian friiss tiil hande.