Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1626-04-03)

3. April 1626.
Til Christian Friis.

Om Volmar Fahrensbach og om streng Aistraffelse at Trold kvinder i Kjøbenhavn og Helsingør. — Geh. Ark.

Huad ieg dig om denne farensbach skreffuid haffuer, ded erfharer du aff den anden skriffuelse 8) . Heer taalis s. 10 flux om trolkuynder y køben: och helsingør, huoryblandt ieg hinder en deell, som alledage liidit dudt haffuer. Nu ued ieg uell, atty paa derriss gammell maaneer skall hielpe paa dem, saauydt dy kan, for en pardt er flux besuogrid med Øffrigheden y købstederne. Huorfor du skaldt uaare dem ad, som bør med dy andre haffue yndseen, atti uaarer dem, atty laader dem ynted offuertale. Dy siiger, atty byer 1) flux penge, yhuor dy bekommer dem, naar ieg spør ded, ded skall dii erfhare. Dysteuer uy haffuer alformange aff ded slags, Och er ickun best, atty engan tilgaffns udfeies, att man ded skaarn aff hussid bliffuer kuydt.

Dii haffuer med myn persohn forsøgdt allehande, endog, gud uerre loffuid, dii inted dermed udrettid haffuer, ty ieg aldrig ephter ded hudlerie haffuer giffuid acht, gud uerre loffuid Vale. Datum wulffenbittell den 3 Aprilis Anno 1626.

Udskrift: Chanseleren Her Christian friiss tiill hande.