Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1626-04-08)

8. April 1626.
Til Christian Friis.

Kongen skriver til ham, til Dels i. Chifre, om Belejringen af Wiedenbrück, et Gesandtskab fra Osnabrück, Tillys Sygdom og Frederik Urnes Tilbagekomst fra Haag. — Geh. Ark.

— Belangende vor nuværendeTilstand(?) daa har alting været vel(?) siiden, vdenatt Fi[n] den Videnbrig 2) belegriit och ygen kuiterit hafuer, epther huilcken partie ieg strax sende 70. Huad der bliffuer aff, giffuer tiiden. Gud give(?) —. Her uar Gesandte s. 11 fraa Osenbryg, som haffde allehande eriinder 1) , dii fleeste aff dem. paa en neer, uaar aff 173 selskab. — huordthen ued man ynted. Tilly haffuer heell suaag laadit sig behre ynd y Goslar 2) . Ieg haabis, at hand med ded føste søger herberge. Frederich Urne 3) er kommen aff Haag(?) ygen, beretter aff — yngen att uerre kommen, dentiid hand drog bordt. Hand fornam ochsaa y[n]ted til Lorens Vinsyn 4) . Hand berettede, att y Haag(?) uaar Gesandter aff Persien 5) , uden thuiffuell om Købhandel. s. 12 Gud være lovet(?)! Vale. Datum wulfenbittell den 8 Aprilis Anno 1626.

Udskrift: Chanseleren Her Christian friiss tiill hande 1) .