Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1626-05-15)

15. Maj 1626.
Til Christian Friis.

Kongen sender ham det til Dels i Chifre skrevne Brev med Klavs tor Schmede. Rygter om Tilly og Gustav Adolf. — Geh. Ark.

— siiden ieg skreff siist, har alting været vel(?), Gud være lovet(?). Eptherdy denne Claus tor Smede 4) nu uylle till Danmark ygen, saa gaff ieg hannem dette med. Tilly siigis for uist død. Kurfyrsten af Brandenborgs tyener, som heer uaar, mente vis[t], at Kongen af Sverig kom med en armeiy Tisland. Huad nu Skeer, gifuer tiden.

Datum wulffenbittell den 15 Maij Anno 1626.

Udskrift: Chanseleren H: Christian friiss tiil hande. 5)