Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Daa FRA: Christian 4. (1626-06-28)

28. Juni 1626.
Til Klavs Daa.

Han skal tale med General Fuchs om en Afløser for Schlammersdorf. — Geh. Ark.

Dyn Skriffuelse fiick ieg denne tiime Och deraff fornommit, huad der forløben er. Huad slammestrup 1) anlanger, derhuoss er ynted Stor Skaade. Taall med generaalen fux, huem man dertiill ygen bruge kan. Mig syniss, att trandorff 2) well saagod dertiill er Som nogen, ieg ued. Vale. Datum wolffenbittell den 28 lunij Anno 1626.

Christian.

Udskrift: Riigens Raad och commissario Clauss daa tiill hande.